Uzucapiune

Sentinţă civilă 40 din 12.01.2010


S.C. 40/12.01.2010

Pe rol solutionarea cererii de chemare în judecata formulata de reclamantul P.P., în contractoriu cu pârâtii N.V., N.F., C.V si C.C.A., având ca obiect uzucapiune.

La primul apel nominal al cauzei facut în sedinta publica a raspuns reclamantul prin aparator cu împuternicire avocatiala la dosar, fila 6, lipsa fiind pârâtii.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a expus  referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care învedereaza instantei, atasarea la dosar, prin serviciul registratura, a rapoartelor de expertiza dispuse a fi efectuate precum si a dovezilor de achitare a onorariilor de experti depuse de catre reclamant, în fotocopie.

Instanta comunica reclamantului prin aparator câte un exemplar al rapoartelor de expertiza depuse la dosar.

Aparatorul reclamantului solicita instantei lasarea cauzei la ordine pentru a lua cunostinta de continutul rapoartelor de expertiza efectuate în dosar, totodata pentru audierea martorilor încuviintati. Depune la dosar, în sedinta publica, în original, dovezile de achitare a onorariilor de experti, 09.11.2009 si respectiv chitanta data de 09.11.2009.

Instanta dispune lasarea cauzei la ordine.

La ordine, la apelul nominal al cauzei facut în sedinta publica au raspuns reclamantul prin aparator cu împuternicire avocatiala la dosar, fila 6 si martorii M.D. si B.E., lipsa fiind pârâtii.

La interpelarea instantei, aparatorul reclamantului precizeaza ca nu are obiectiuni de formulat la raportul de expertiza efectuat în cauza.

Instanta procedeaza la audierea, sub prestare de juramânt religios, a martorilor M.D. si B.E., declaratiile acestora fiind consemnate si atasate la dosarul cauzei.

Nemaifiind alte cereri prealabile de formulat sau probe de administrat, instanta constata cauza în stare de judecata, acordând cuvântul asupra fondului.

Aparatorul reclamantului solicita instantei admiterea actiunii si constatarea dobândirii de catre partea pe care o reprezinta a dreptului de proprietate asupra terenului ca efect al prescriptiei achizitive si asupra constructiei edificata pe acest teren, ca efect al accesiunii imobiliare. Arata ca reclamantul a locuit în imobilul în speta împreuna cu mama sa, iar dupa decesul acesteia a locuit singur.  Mentioneaza ca bunicul sau a dobândit respectivul imobil prin chitanta sub semnatura privata, apoi mama sa a fost cea care l-a posedat fara a se putea însa transfera dreptul de proprietate. Apreciaza ca fiind îndeplinite conditiile privind posesia utila si stapânirea imobilului timp de 30 ani precum si dispozitiile art.498 si urmatoarele C.p.c. Arata ca nu solicita cheltuieli de judecata.

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei de fata, constata urmatoarele:

Prin D.C.  nr. 2029 R/10.11.2008, pronuntata de Tribunalul Bucuresti sectia a IV-a civila în dosarul nr. 1246/302/2008, s-a admis recursul formulat de recurentul  reclamant P.P, împotriva S.C. nr. 2988/18.04.2008, pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti în dosarul 1246/302/2008 si s-a dispus casarea cu trimitere a sentintei recurate, cauza fiind înregistrata pe rolul acestei  din urma instante la data de 12.02.2009.

Prin cererea formulata la data de 11.02.2008 si înregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti sub nr. 1246/302/2008, reclamantul P.P. a chemat în judecata  pe pârâtul N.V, solicitând instantei ca, prin hotarârea pe care o va pronunta, sa constate ca:

- a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului teren, în suprafata de 150 mp, ca efect al uzucapiunii de 30 de ani, prin jonctiunea posesiilor;

- a dobândit dreptul de proprietate asupra constructiei  edificate pe terenul mentionat, cu destinatia locuinta, în suprafata construita de 61,5 mp, compusa din 4 camere plus anexe- bucatarie, grup sanitar în curte,  ca efect al accesiunii imobiliare.

În fapt, în motivarea cererii, reclamantul a aratat ca printr-un înscris sub semnatura privata intitulat ,,chitanta” , încheiat la data de 28.12.1958 ,  autorul sau, R.I. (bunicul reclamantului) , a dobândit de la autorul pârâtului, N.D.G, posesia utila asupra imobilului teren, în suprafata de 150mp, situat în Bucuresti.

Reclamantul a mai aratat ca,  initial, asupra acestui imobil a exercitat posesia utila si autoarea sa, P.A. (mama reclamantului), care, prin efectul accesiunii, a dobândit si calitatea de proprietar  asupra constructiei cu destinatia locuinta, edificata  în anul 1967, pe terenul mentionat.

De asemenea a mai precizat reclamantul si ca din anul 1958 si pâna în prezent, autorii sai si apoi el însusi au folosit imobilul în mod pasnic, continuu, neîntrerupt, netulburati de vreo persoana, fiind cunoscuti de vecini ca adevarati proprietari.

În drept, au fost invocate dispozitiile art. 1846 si urm., art.489 si urm. din C.civ., precum si dispozitiile art. 111 C.proc.civ.

În sustinerea actiunii, reclamantul a depus copii de pe urmatoarele înscrisuri:

înscris sub semnatura privata numit ,, chitanta” (fila 6), certificat de deces al defunctei P.A. (fila7), proces- verbal pentru impunerea cladirilor si terenurilor din orase pe anul 1967 (fila 8), înstiintare de plata a impozitului pe teren si cladire, aferent anului 2008 emisa de DTIL a Primariei Sector 5 Bucuresti (fila 9), chitanta nr. 8957603/1  si chitanta nr.8957611/1,  din 14.01.2008 atestând  plata impozitului  pe teren si cladire de catre P.A (filele10 si 11), carte de identitate a reclamantului P.P (fila12).

În dovedirea cererii, reclamantul a solicitat încuviintarea probei cu înscrisuri,  martori si expertiza tehnica judiciara, probe încuviintate de instanta, la termenul de judecata din data de 03.11.2009.

În cadrul probei cu înscrisuri, în primul ciclu procesual, în dosarul nr.1246/302/2008 al Judecatoriei  Sectorului 5 Bucuresti au fost depuse la dosar: adeverinta istoric de rol fiscal nr. A/161599/236/08.02.2008 emisa de Primaria Sectorului 5  Bucuresti - DTIL (fila 23), certificat emis de Biroul Notarial atestând calitatea reclamantului de unic mostenitor  al defunctei P.A.(fila24), certificat de mostenitor emis de Notariatul de Stat al Sectorului 6 Bucuresti atestând calitatea de mostenitori ai defunctului N.G. pentru  numitii N.P. (sotie), N.V. (fiu), N.F. (fiu ), N.E. (fiica) si C. E. (fiica) (fila 26), act de partaj voluntar a averii defunctului D.B. ,tatal lui G. N.D.B., prin care acesta  din urma a dobândit de la autorul sau o suprafata de teren de 9360 mp (filele 27-29), declaratie de notorietate a numitilor D.I. si P.G. autentificata sub nr. 34982/13.09.1993 de Notariatul de Stat Local al Sectorului 5 Bucuresti, din care rezulta ca numitul N.G. este cunoscut si sub numele  de G.D. (fila 32) în dosar 1246/302/2008.

 În dovedirea motivelor de recurs reclamantul a atasat  si urmatoarele înscrisuri: copie de pe declaratia de notorietate data de numitii N.G. si P.P, autentificata sub nr. 2738 din 11.09.2008 de BNP din care reiese ca N.G., decedat la 07.10.1971, era cunoscut si sub numele de G.D. N.B.(fila 17), copie de pe adresa  nr. 729991/747 / 14.05.2008 emisa de D. I.C.din cadrul PMB din care reise ca imobilul are ca posesor pe P.A.(fila21), copie de pe hotarâreapronuntata de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti în care figureaza mostenitorii defunctului N.G. (filele 23-28).

 La termenul de judecata din data de 24.03.2009 reclamantul a formulat cerere precizatoare în vederea întregirii cadrului procesual pasiv prin  introducerea în cauza în calitate de pârâti si a cerlorlati mostenitori ai autorului comun N.D.G., respectiv N.F., N.E. si C.E: ( filele 7-8).

La termenul de judecata din 21.04.2009 reclamantul a depus copia certificatului de mostenitor nr. 8/10.02.2009, întocmit de BNP, emis de pe urma defunctei N.E:, precum si cerere precizatoare în sensul introducerii în cauza, în calitate de mostenitori ai defunctei C.E., pe C.V. si C.C. (filele 20-21), depunându-se în acest sens certificat nr. 4088/13.05.2009 emis de C.N.P. din care reiese ca defuncta C.E. a fost înregistrata în evidentele succesorale ale C.N.P.B (fila 30), certificat suplimentar de mostenitor nr.16 din 28.02.2002 atestând calitatea de mostenitori ai defunctei C.E. a numitilor C.V. si C.C.A. (filele 31,32).

La termenul de judecata din data de 03.11.2009  au fost audiati în cadrul probei testimoniale, încuviintate reclamantului, martorii M.D.(declaratie consemnata si atasata la fila 84) si B.E.(declaratie consemnata si atasata fila 85).

În cadrul probei cu expertiza tehnica s-au depus la dosar :

- Raport de expertiza tehnica - specialitatea constructii, întocmit de expertul S.N (filele71-76)  având ca obiective  identificarea si descrierea constructiilor edificate si stabilirea datei aproximative a edificarii;

-Raport de expertiza tehnica - specialitatea topografie, întocmit de expert S.I (filele 79-81) ,având ca obiective: identificarea terenului, stabilirea vecinatatilor, stabilirea identitatii dintre imobilul expertizat si cel care a fost atribuit autorului pârâtului de catre G.N.D.B., conform actului de partaj voluntar autentificat sub nr. 7898/1936.

 Actiunea a fost legal timbrata cu taxa de timbru în valoare de 1.500 lei, conform chitantei depuse la dosar (fila 22, dosar nr.1246/302/2008) si timbru judiciar în valoare de  5 lei.

Pârâtul N.V. s-a prezentat la judecarea cauzei, aratând la primul termen de judecata, din data de 21.03.2008, ca este de acord cu admiterea actiunii.

Ceilalti pârâti, desi legal citati, nu s-au prezentat  la judecarea cauzei. Nici unul dintre pârâti nu a formulat întâmpinare.

Analizând actiunea de fata, prin prisma motivelor formulate, a apararilor invocate si a probelor administrate, instanta retine urmatoarele:

Printr-un înscris sub semnatura privata,  intitulat ,,chitanta” , încheiat la data de 28.12.1958 , R.I. (bunicul reclamantului) , a dobândit de la autorul pârâtului, N.D.G un  imobil teren, în suprafata de 150mp, astfel cum reiese din înscrisul de la fila 6 (dosar 1246/302/2008 ).

 Initial, asupra acestui imobil a exercitat posesia utila si numita P.A. (mama reclamantului), asa cum rezulta din adeverinta istoric de rol fiscal nr. A/161599/236/08.02.2008 emisa de Primaria Sectorului 5  Bucuresti - DITL (fila 23),  înstiintarea de plata a impozitului pe teren si cladire, aferent anului 2008 emisa de DTIL a Primariei Sector 5 Bucuresti (fila 9), chitanta nr. si chitanta nr., din 14.01.2008 atestând  plata impozitului  pe teren si cladire de catre P.A. (filele10 si 11).

Autorii reclamantului  au edificat pe terenul mentionat constructii ce constau în: locuinta individuala, regim de înaltime – parter, cu 4 camere, cu suprafata utila de 46,66 mp, cu peretii din chirpici, plansee din lemn, sarpanta din lemn si învelitoare de tabla precum si anexe,  constructii edificate înainte de 1967, astfel cum reiese din raportul de expertiza - specialitate constructii (filele71-76), precum si din declaratiile martorilor M.D. (fila 84) si B.E. ( fila 85), audiati în cauza.

În urma decesului autoarei sale, numita P.A.,  posesia asupra imobilului  a fost exercitata numai de  catre reclamant, în calitate de unic mostenitor  al defunctei P.A., astfel cum rezulta din certificatul de mostenitor nr. 15/12.02.2008, emis de B.N.P, (fila24). Acest aspect este confirmat si de declaratiile martorilor M.D. si B.E., potrivit carora, imobilul a fost locuit de reclamant si mama sa, declaratii care se coroboreaza cu înscrisul de la fila 12 din dosarul nr.1246/302/2008, din care reiese ca reclamantul are domiciliul declarat

Referitor la identificarea imobilului – teren, sub aspectul situarii acestuia, instanta retine ca exista identitate între terenul care face obiectul prezentei cereri si terenul a carei posesie a fost transmisa prin actul sub semnatura privata, aspect care reiese din coroborarea urmatoarelor probe:

Din istoricul de rol fiscal al imobilului - adeverinta nr. A/161599 misa de Primaria Sectorului 5  Bucuresti - DITLla 23), rezulta ca în fondul arhivistic al institutiei exista ,, chitanta” de care se prevaleaza reclamantul în sustinerea cererii sale, ca document aferent imobilului situat în Bucuresti.

De asemenea, imobilul a fost astfel identificat în raportul de expertiza tehnica raportul de expertiza tehnica - specialitatea topografie, întocmit de expert S.I fiele 79-81),având urmatoarele vecinatati: la Nord teren liber în administrarea Primariei Sector 5, pe o lungime de 8,30m; la Sud strada, pe o lungime de 8,20 m; la Est imobilul din str., pe o lungime de 18,50 m; la Vest imobilul din str, pe o lungime de 18,30 m.

Acelasi raport de expertiza arata ca potrivit adresei, vecinatatilor si suprafetelor mentionate, imobilul care face  obiectul vânzarii atestate prin chitanta olografa din data de 28.12.1958, face parte din imobilul la care face referire actul de partaj voluntar autentificat sub nr. 7898/1936.

 Din acest act de partaj reiese ca G N.D.B a dobândit de la autorul sau D.B. (proprietarul initial al terenului în litigiu) o suprafata de teren de 9360 mp situata în, pendinte de Municipiul Bucuresti (filele 27-29). Din declaratia de notorietate a numitilor D.I. si P.G. autentificata sub nr. 34982/13.09.1993 de Notariatul de Stat Local al Sectorului 5 Bucuresti,  rezulta ca numitul N.G., cel care figureaza în actul de partaj, este cunoscut si sub numele  de G.D. (fila 32 în dosar 1246/302/2008). Instanta va avea în vedere si declaratia de notorietate data de numitii N.G. si P.P, autentificata sub nr. 2738 din 11.09.2008 de BNP C.D.C din care reiese ca N.G., decedat la 07.10.1971, era cunoscut si sub numele de G.D.N.B.(fila 17).

Prin coroborarea tuturor acestor probe, instanta constata ca G.N.D.B, autorul pârâtilor din prezenta cauza, este cel care a vândut autorului reclamantului, terenul care face obiectul prezentului litigiu, prin înscrisul sub semnatura privata numit ,,chitanta”, aflat la fila 6 din dosar.

Mai mult, din administrarea probei testimoniale rezulta ca imobilul aflat în posesia reclamantului se afla situat la, sens în care prezinta relevanta declaratia martorei B.E., vecina cu reclamantul, care a afirmat ca terenul este situat la aceasta adresa.

În ceea ce priveste suprafata terenului, instanta retine ca aceasta este de 152 m.p., astfel cum a rezultat din masuratorile efectuate de catre expertul tehnic desemnat în cauza (filele 79-81).

Din anul 1958 pâna în prezent, posesia a fost exercitata de catre autorii reclamantului apoi de catre acesta, au fost achitate taxele si impozitele aferente atât pentru teren cât si pentru constructie, asfel cum rezulta din înstiintarea de plata a impozitului pe teren si cladire, aferent anului 2008 emisa de DITL a Primariei Sector 5 Bucuresti (fila 9), chitanta nr. 8957603/1  si chitanta nr.8957611/1,  din 14.01.2008 atestând  plata impozitului  pe teren si cladire de catre P.A. (filele10 si 11).

De asemenea instanta retine ca  terenul a fost împrejmuit de la momentul intrarii în posesie. Aceasta situatie este sustinuta de cuprinsul istoricului de rol fiscal precum si de declaratiile martorilor B.E. si M.D., vecini cu reclamantul,  din care rezulta ca  nu au fost modificate limitele de hotar ale terenului.

Având în vedere ca legea în vigoare la data încheierii conventiei dintre autorii partilor, respectiv art. 2 din Decretul nr. 221/1950, impunea ad validitatem forma autentica pentru transmiterea dreptului de proprietate asupra terenurilor prin acte juridice între vii precum si necesitatea autorizatiei de înstrainare, conventia încheiata sub forma unei chitante sub semnatura privata nu a fost apta sa realizeze transferul dreptului de proprietate. Cu toate acestea, instanta apreciaza ca înscrisul sub semnatura privata are aptitudinea de a fundamenta dobândirea de catre autorii reclamantului a posesiei imobilului teren  situat în ,deoarece un titlu translativ de proprietate lovit de nulitate absoluta poate constitui temeiul dobândirii posesiei .

În drept, în ceea ce priveste capatul de cerere având ca obiect uzucapiune, instanta retine dispozitiile art. 1890 c. civ. potrivit carora, ,, toate actiunile atât reale, cât si personale, pe care legea nu le-a declarat neprescriptibile si pentru care nu a defipt un termen de prescriptie, se vor prescrie în 30 de ani, fara ca cel ce invoca aceasta prescriptie sa fie obligat a produce vreun titlu si fara sa i se poata opune reaua – credinta”. De asemenea, potrivit art. 1846 alin. (1) C. civ., ,, orice prescriptie este fondata pe faptul posesiunii” iar conform art. 1847 C. civ., ,, ca sa se poata prescrie se cere o posesiune continua, neîntrerupta, netulburata, publica si sub nume de proprietar”.

Din probele administrate în cauza, instanta apreciaza ca în speta, sunt îndeplinite  conditiile impuse de lege extrase din textele legale sus – mentionate, pentru a fi aplicabila institutia juridica a uzucapiunii de 30 de ani, respectiv: existenta unei posesii utile, neviciate, adica a unei posesii continue, netulburate, publice si neechivoce si exercitarea acestei posesii timp de 30 de ani.

Astfel, din mentiunile înscrisului sub semnatura privata, coroborate cu  procesul- verbal pentru impunerea cladirilor si terenurilor din orase pe anul 1967 (fila 8) si cu  adresa  nr. 729991/747 / 14.05.2008 emisa de D.I.C. din cadrul PMB (fila21),precum si cu declaratiile martorilor audiati , rezulta ca autorii reclamantului, apoi reclamantul au exercitat o posesie continua asupra terenului care face obiectul cauzei.

Instanta retine ca sunt incidente dispozitiile art. 1860 C.civ. referitoare la jonctiunea posesiilor: posesorul actual al bunului poate sa uneasca posesia exercitata de el cu posesia exercitata de autorii sai, adica poate invoca jonctiunea posesiilor spre a uzucapa lucrul. 

Astfel, bunicul reclamantului, R.I., a dobândit posesia asupra imobilului în anul 1958, în conformitate cu înscrisul intitulat chitanta, din data de 28.12.1958,  aflat la fila 6, precum si cu procesul- verbal pentru impunerea cladirilor si terenurilor din orase pe anul 1967  aflat lafila 8 (dosar 1246/302/2008). Ulterior posesia a fost exercitata de mama reclamantului, P.A., asa cum rezulta din adeverinta istoric de rol fiscal emisa de Primaria Sectorului 5  Bucuresti - DITL (fila 23),  înstiintarea de plata a impozitului pe teren si cladire, aferent anului 2008 emisa de DITL a Primariei Sector 5 Bucuresti (fila 9), chitanta nr. si chitanta nr.,  din 14.01.2008 (filele10 si 11).

 În urma decesului autoarei sale, numita P.A.,  posesia asupra terenului  a fost exercitata numai de  catre reclamant, în calitate de unic mostenitor  al defunctei P. A., astfel cum rezulta din certificatul de mostenitor nr. 15/12.02.2008, emis de B.N.P (fila24). Acest aspect este confirmat si de declaratiile martorilor M.D. si B. E., potrivit carora, imobilul a fost locuit de reclamant si mama sa, declaratii care se coroboreaza cu înscrisul de la fila 12 din dosarul nr.1246/302/2008, din care reiese ca reclamantul are domiciliul declarat la adresa.

Din aceleasi probe rezulta ca pe parcursul acestei perioade de timp  nimeni nu a pretins vreun drept asupra terenului, aspect care este de natura sa sustina caracterul netulburat al posesiei. În acest sens, martorii M.D. si B.E., care locuiesc pe aceeasi strada pe care este situate imobilul în litigiu, au declarat ca nu cunosc sa fi fost procese cu vecinii ori cu alte persoane care sa se fi pretins proprietare asupra imobilului.

Caracterul public al posesiei reiese din însasi natura de bun imobil a obiectului litigiului care împiedica exercitarea unei posesii pe ascuns. De altfel, publicitatea posesiei rezulta din ansamblul probelor administrate,declaratiile martorilor audiati fiind în sensul ca reclamantul  este cunoscut drept proprietar al imobilului, calitate care nu i-a fost contestata de nici o persoana. Mai mult, instanta retine ca ultimul domiciliu al defunctei P.A. a fost la adresa din , astfel cum reiese din certificatul de mostenitor aflat la fila 24, iar reclamantul are domiciliul declarat la organele de Politie, la aceeasi adresa, astfel cum rezulta din copia de pe cartea de identitate de la fila 12 (ambele înscrisuri aflate în dosarul nr.1246/302/2008).

Caracterul neechivoc al posesiei, respectiv ca autorii reclamantului au intrat în stapânirea imobilului – teren cu intentia de a se comporta în calitate de proprietar si nu cu intentia de a-l detine pentru altul este sustinut de prezumtia relativa de neprecaritate instituita de art. 1854 C. civ. care se coroboreaza cu atitudinea acestora de a se impune în calitate de proprietar prin deschiderea rolului fiscal si plata impozitelor aferente imobilului, astfel cum reiese din istoricul de rol fiscal. Or, declaratia de impunere, fiind data în scopul stabilirii unei obligatii de natura fiscala si nu în scopul dobândirii unui drept, se poate prezuma ca exprima adevarul.

Instanta constata ca si conditia privind  exercitarea neîntrerupta a posesiei timp de 30 de ani este, de asemenea, îndeplinita în cauza. Fiind dovedit momentul începerii posesiei, reclamantul beneficiaza de prezumtia relativa de continuitate stabilita de art. 1850 C. civ., potrivit careia posesorul actual care probeaza ca a posedat într-un moment dat mai înainte, este presupus ca a posedat tot timpul intermediar. Având în vedere ca pârâtii nu au facut proba contrara, rezulta ca autorii reclamantului si reclamantul însusi au exercitat o posesie neîntrerupta asupra imobilului, obiect al litigiului, pe un termen mai lung de 30 de ani.

Fata de îndeplinirea acestor conditii, instanta  urmeaza sa constate ca, în baza art. 1890 C. civ., reclamantul a dobândit, ca efect al uzucapiunii de 30 de ani, dreptul de proprietate asupra terenului în suprafata de în suprafata de 152 mp, situat în .

În ceea ce priveste capatul de cerere referitor la accesiune, în drept, instanta retine ca potrivit art. 482 C. civ., terenul este considerat lucrul principal si proprietatea asupra lui da dreptul si asupra tot ce se uneste ca accesoriu cu acesta într-un mod natural sau artificial, proprietatea terenului cuprinzând în sine proprietatea suprafetei si a subfetei lui, astfel cum prevede art. 489 C. civ.

Un astfel de accesoriu îl reprezinta si constructiile, iar proprietarul terenului dobândeste prin intermediul accesiunii, ca urmare a exercitarii atributelor dreptului sau absolut si proprietatea  constructiilor aflate pe acel teren.

Astfel, potrivit art. 492 C. civ., , orice constructie, plantatie sau lucru facut în pamânt sau supra pamântului sunt prezumate a fi facute de catre proprietarul acelui pamânt, cu cheltuiala sa si ca sunt ale lui, pâna ce se dovedeste din contra”. Or, astfel cum rezulta din probele administrate în cauza si analizate anterior, pe terenul în suprafata de 152 m.p., autorii reclamantului au edificat constructii reprezentând: o cladire de locuit cu 4 camere si 2 holuri, în suprafata de 46,66mp, precum si anexe gospodaresti –baie, bucatarie, camera de serviciu, marchiza, bucatarie de vara, garaj si  magazie – în suprafata totala de 43,40mp, astfel cum reiese din raportul de expertiza tehnica - specialitatea constructii, întocmit de expertul S.N. (filele71-76).

Având în vedere modalitatea de solutionare a primului capat al cererii, precum si considerentul ca uzucapiunea are ca efect dobândirea dreptului de proprietate în persoana reclamantului în mod retroactiv, de la data intrarii în posesia terenului, respectiv din anul 1958, cu privire la constructie devin incidente regulile accesiunii, privita ca o prelungire legala a dreptului proprietarului lucrului considerat principal asupra a tot ce se uneste ca accesoriu cu acest lucru, prelungire justificata de caracterul exclusiv si absolut al dreptului de proprietate.

Fata de aceste considerente, instanta va admite actiunea formulata de reclamantul P.P, împotriva pârâtilor N.V., N.F., C.V. si C.C.A. si, în consecinta: va constata ca reclamantul a dobândit prin efectul prescriptiei achizitive de lunga durata, cu jonctiunea posesiilor autorilor sai, dreptul de proprietate asupra imobilului – teren în suprafata de 152 m.p. situat în, având urmatoarele vecinatati:la Nord teren liber în administrarea Primariei Sector 5, pe o lungime de 8,30m; la Sud strada, pe o lungime de 8,20 m; la Est imobilul din str., pe o lungime de 18,50 m; la Vest imobilul din str. nr., pe o lungime de 18,30 m.

De asemenea, va constata ca reclamantul a dobândit prin efectul accesiunii imobiliare artificiale dreptul de proprietate asupra constructiilor edificate pe terenul individualizat mai sus, reprezentând o cladire de locuit cu 4 camere si 2 holuri,în suprafata de 46,66mp precum si anexe gospodaresti –baie, bucatarie, camera de serviciu, marchiza, bucatarie de vara, garaj si  magazie – în suprafata totala de 43,40mp.

Instanta urmeaza sa ia act ca în cauza nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite actiunea precizata formulata de reclamantul P.P, cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedura la SCA Z.R. si P cu sediul în contractoriu cu pârâtii N.V.,  , N.F., C.V., si C.C.A., Constata ca reclamantul P.P a dobândit prin efectul prescriptiei achizitive de lunga durata, cu jonctiunea posesiilor autorilor sai, dreptul de proprietate asupra imobilului – teren în suprafata de 152 m.p. ,având urmatoarele vecinatati:

-la Nord teren liber în administrarea Primariei Sector 5, pe o lungime de 8,30m;

-la Sud strada  , pe o lungime de 8,20 m;

-la Est imobilul , pe o lungime de 18,50 m;

-la Vest imobilul , pe o lungime de 18,30 m

Constata ca reclamantul a dobândit prin efectul accesiunii imobiliare artificiale dreptul de proprietate asupra constructiilor edificate pe terenul individualizat mai sus, reprezentând o cladire de locuit cu 4 camere si 2 holuri, in suprafata totala de 46,66 mp, precum si anexe gospodaresti – baie, bucatarie, camera de serviciu, marchiza, bucatarie de vara, garaj si  magazie, in suprafata totala de 43,400 mp.

Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, data de 12.01.2010.