Revendicare

Decizie 2433 din 07.09.2010


R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI - JUDETUL BACAU

Dosar nr. 2019/270/2008  revendicare

Înreg. 24.04.2008

Î N C H E I E R E DE AMÂNAREA PRONUNTARII

Sedinta publica din data de 07.09.2010

Completul de judecata format din:

Presedinte – LILIANA STROE - MUNTEANU

Grefier – MIHAELA ANDREI

Pe rol se afla solutionarea cauzei civile promovata de reclamantul ….. în contradictoriu cu pârâtii …. si Balan ….. având ca obiect  revendicare.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns reclamantul asistat de avocat … si pârâta ….. asistata de avocat … care reprezinta si pârâtul …., lipsa fiind pârâtul ..

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care,

Instanta acorda cuvântul pentru formulare de obiectiuni la raportul de expertiza tehnica.

Avocat … solicita a se lua act ca expertul Chitroceanu Nelu nu a respectat obiectivele stabilite de instanta, nu a avut în vedere sentinta civila Avocat …, având cuvântul, solicita întrucât a stabilit ca imobilul care este mentionat în sentinta civila situat la nr. 86,  este situat la nr. 87, iar vecinatatile imobilului precizate de expert nu sunt aceleasi cu cele precizate în sentinta civila de partaj. Considera ca se impune efectuarea unui nou raport de expertiza tehnica în care expertul sa respecte obiectivele stabilite de instanta , iar în subsidiar, solicita ca expertul CHITORCEANU NELU sa precizeze de ce exista aceasta neconcordanta între raportul de expertiza efectuat si sentinta civila de partaj.

Avocat …. arata ca nu are obiectiuni de ridica la raportul de expertiza tehnica, întrucât  expertul a respectat obiectivele stabilite de instanta, precizând ca la nr. 86 se afla un grajd care a fost atribuit în lotul nr. 4 din sentinta civila de partaj, la nr. 87 se afla o casa care nu a facut obiectul partajului, iar la nr. 65 de afla casa atribuita în lotul nr. 1 reclamantului. Solicita respingerea obiectiunilor ridicate de reclamant prin aparator ca nefondate si a se acorda cuvântul pe fond.

Instanta, având în vedere ca obiectivele expertizei au constat tocmai în identificarea de catre expert a situatiei de la fata locului, în identificarea naturii imobilelor si a vecinatatilor la momentul efectuarii expertizei, respinge obiectiunile ridicate de reclamant prin aparator ca neîntemeiate si acorda cuvântul partilor pe exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului ridicata de pârâti prin aparator ….. în timpul procesului si unita cu fondul prin încheierea din 13.04.2010.

Avocat ……, având cuvântul, solicita respingerea exceptiei ca nefondata, motivat de faptul ca reclamantul a invocat un drept de proprietate.

Avocat ……, având cuvântul, solicita admiterea exceptiei, întrucât reclamantul nu detine un titlul de proprietate pe imobilul revendicat.

Instanta respinge exceptia lipsei calitatii procesuale active si, nefiind formulate cereri noi, constata dezbaterile închise si acorda cuvântul partilor .

Avocat …., având cuvântul, solicita admiterea în parte a actiunii, obligarea pârâtilor sa lase reclamantului în deplina proprietate si linistita posesie imobilul situat la nr. 86, avându-se în vedere sentinta civila Avocat …, având cuvântul, solicita, interogatoriile pârâtilor, în care pârâtul …. recunoaste ca ocupa acest imobil, iar vecinatatile acestui imobil sunt: …., ..si drumul si nu sunt vecinatatile precizate de expert în raportul de expertiza. Prin probele administrate în cauza, reclamantul a facut dovada ca are o alta casa. Solicita cheltuieli de judecata respectiv: onorariu de avocat, taxa judiciara de timbru, timbru judiciar , onorariu de expert, cheltuieli de transport, si depune la dosar în acest sens nota de cheltuieli, chitanta prin care s-a achitat onorariul de transport, 26 bonuri de transport. Solicita amânarea pronuntarii pentru a depune la dosar concluzii scrise.

Avocat ….., având cuvântul, solicita respingerea ambelor capete de cerere din actiune ca nedovedite , respectiv revendicare si evacuare, motivat de faptul ca reclamantul nu a facut dovada ca este titularul dreptului de proprietate, folosindu-se de sentinta civila nr. 1442/1997 ca titlu de proprietate, în care reclamantului i s-a atribuit Lotul nr. 1. reclamantul a cerut revendicarea imobilului mentionat în Lotul nr. 1  ci casa situata la nr. 87 pentru care s-a emis certificatul de mostenitor nr. 379/1992 în care este mentionat si terenul aferent acestei case.  Lotul 3 din sentinta civila nr. 1442/1997 s-a atribuit mostenitorilor defunctului ….. un grajd pe care expertul l-a identificat ca fiind situat la nr. 86, deci reclamantul nu a facut dovada dreptului de proprietate asupra imobilului situat la nr. 86. în aceeasi sentinta de partaj este mentionata si o casa situata în Zona Garii. Solicita cheltuieli de judecata respectiv: onorariu de avocat la toate instantele, cheltuieli de transport,  si depune la dosar nota de cheltuieli si 7 bonuri de transport.

I N S T A N T A

Având în vedere cererea formulata oral de reclamant prin aparator prin care solicita amânarea pronuntarii în vederea depunerii de concluzii scrise, considera cauza în stare de amânare, motiv pentru care,

D I S P U N E :

Amâna pronuntarea pentru data de 08.09.2010, ora 13,00, la cererea reclamantului în vederea depunerii  concluziilor scrise.

Pronuntata în sedinta publica azi, 07.09.2010.

PRESEDINTE, GREFIER,

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI - JUDETUL BACAU

Dosar nr. 2019/270/2008  revendicare

Înreg. 24.04.2008

SENTINTA CIVILA NR.2433

Sedinta publica din data de 08.09.2010

Completul de judecata format din:

Presedinte – LILIANA STROE - MUNTEANU

Grefier – MIHAELA ANDREI

La ordine a venit spre  solutionare pronuntarea în dosarul civil nr. 2019/270/2008, având ca obiect revendicare, formulata de reclamantul ….. – domiciliat în  …… în contradictoriu cu pârâtii …. si …. – domiciliati în ….

Dezbaterile au avut loc în sedinta publica din data 07.09.2010, fiind consemnate în încheierea de amânarea pronuntarii de la acea data si care face parte integranta din prezenta hotarâre.

I N S T A N T A

DELIBERÂND,

Asupra cauzei civile de fata;

Constata ca reclamantul …. – domiciliat …… a chemat în judecata pe pârâtii …. si ….. – domiciliati în …., cerând sa-i lase în deplina proprietate o casa cu 2 camere si sala învecinata cu: ….., drumul si islazul si 1000 mp teren.

În motivare arata ca aceste imobile i-au fost atribuite ca urmare a partajului solutionat irevocabil prin Decizia Tribunalului BCAAU nr. 2074/14.XII.1998.

Actiunea a fost legal timbrata.

Prin sentinta civila nr. 1841/20.06.2008, instanta a considerat  obiectul actiunii ca fiind evacuare si a respins ca inadmisibila actiunea.

Împotriva acestei hotarâri reclamantul a facut apel si prin decizia civila nr. 105/A/23.03.2009 a Tribunalului BACAU a fost desfiintata în totalitate hotarârea instantei de fond si trimisa cauza spre rejudecare motivându-se ca prin actiunea depusa reclamantul a cerut obligarea pârâtilor sa-i lase în deplina proprietate una casa si terenul.

Decizia Tribunalului BACAU  a fost atacata cu recurs , iar prin Decizia Curtii de Apel BACAU nr. 1192/19.X.2009 a fost respins ca nefundat recursul.

Cauza a fost înregistrata pe rolul Judecatoriei ONESTI cu acelasi numar de dosar respectiv 2019/270/2008.

La termenul din 13.04.2010 reclamantul si-a precizat obiectul actiunii aratând ca solicita evacuarea din imobilul casa cu nr. 86 , iar ca act de proprietate invoca sentinta civila nr. 1442/1997.

La rândul lor, pârâtii invoca lipsa calitatii procesuale active a reclamantului. Instanta a unit exceptia cu fondul  , considerând necesara administrarea unor  probe si a dat cuvântul pentru formularea probelor (încheierea din 13.04.2010, fila 100 dosar).

În cauza s-au administrat proba cu martori, interogatoriile partilor, au fost atasate dosarele nr. 7962/1996;8072/1995; 3804/1997; 2019/270/2008 a Tribunalului BACAU si 2019/270/2008 a Curtii de Apel BACAU, prin care s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice pentru a se intra în cercetarea fondului.

Din ansamblul probatoriilor se retine urmatoarea situatie de fapt:

Partile s-au judecat în dosarul civil nr. 7962&1996 pentru anulare certificat de mostenitor, anulare tranzactie si partaj în care s-a pronuntat sentinta civila nr. 1442/31.03.1997 ramasa definitiva si irevocabila atât prin respingerea apelului cât si a recursului prin Decizia nr. 2074/1998 a Curtii de Apel BACAU.

Prin sentinta civila nr. 1442/1997 care reprezinta titlu de proprietate i s-a atribuit reclamantului lotul nr. 1 compus din o casa cu 2 camere situata în …., iar lotul nr. 2 s-a atribuit pârâtului …… compus dintr-o casa cu dependinte, sala, hol situata în ……..

Lotul nr. 3 s-a atribuit pârâtilor ….. si …. compus dintr-un grajd situat ….

Prin aceeasi hotarâre a fost constatata nulitatea tranzactiei încheiate între parti în dosarul nr. 8072/1995 precum si a certificatului de mostenitor nr.  386/16.04.1985.

Delimitarea imobilelor atribuite prin cele 3 loturi nu a fost stabilita concret nici în dispozitivul sentintei civile în cauza nici în considerente si nici în raportul de expertiza efectuat de ing. MALASINCU în sensul ca nu au fost mentionate vecinatatile imobilelor.

În acest scop s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice si proba cu martori.

Martorul …. a aratat prin declaratie ca în casa din ….. a locuit ….. si ….. si tot pe acest teren mai exista si un grajd. Mai arata acest martor ca la casa cu nr. 65 locuieste reclamantul din anul 1980 si nu cunoaste daca a apartinut ramurii ….. sau … si daca aceasta defuncta a locuit acolo (fila 140).

Din declaratia martorei ….. (fila 141) reiese de ademenea ca atât casa cât si grajdul sunt situate pe acelasi teren si ca si casa si grajdul au fost ridicate în anii 60 de catre ….

Prin raportul de expertiza întocmit de CHITROCEANU NELU s-a stabilit ca casa de la nr. 65 din ……. în care traieste reclamantul este aceeasi casa descrisa în raportul de expertiza ing. MALASINCU si atribuita prin lotul nr. 1 reclamantului (filele 113 – 120 dosar).

De asemenea , expertul precizeaza ca si imobilele de la nr. 86 si 87 sunt aceleasi ca cele atribuite pârâtilor prin sentinta civila nr. 1442/1997 si sunt stapânite în baza aceleasi hotarâri de catre pârâti.

Potrivit art. 1169 Cod civil cel ce ridica o pretentie înaintea judecatii trebuie sa o dovedeasca.

În speta, reclamantul nu a facut dovada ca imobilele atribuite prin sentinta civila nr. 1442/1997 sunt stapânite de pârâti  ci, dimpotriva se afla în posesia lui.

Mai mult, se pretinde si suprafata de 1.000 mp teren care nu apare în titlul de proprietate constituit de sentinta civila nr. 1442/1997.

Asa fiind , fata de cele aratate mai sus, instanta retine ca pentru imobilul situat la nr. 86 pentru care invoca titlu de proprietate sentinta civila nr. 1442/1997 (încheierea din 13.04.2010) nu s-a facut dovada proprietatii urmând ca în baza art. 480 Cod civil sa fie respinsa actiunea.

Pentru aceleasi motive, se va respinge si capatul de cerere primind evacuarea pârâtilor.

Cu privire la expertiza ridicata de pârât la termenul din 13.04.2010 instanta retine ca reclamantul are calitate procesuala activa în cauza urmând a se respinge aceasta exceptie.

În baza art. 274 cod procedura civila reclamantul va fi obligat la plata cheltuielilor de judecata efectuate de pârâti în masura în care acestia le-au dovedit cu chitante depuse la dosar. Pârâtii au depus la dosarul cauzei bilete de transport si bonuri carburant pentru a dovedi cheltuielile de transport cu masina proprie (filele 65 si 150 – 168) . Verificând datele mentionate în bonurile fiscale si bilete se constata ca ele corespund datelor termenelor de judecata astfel ca instanta va acorda aceste cheltuieli de transport în suma totala de 650 lei la care se vor adauga onorariile de aparator (fila 33 – 500 lei, fila 59 – 1000 lei si fila 35 dosar 2019/2008 al Tribunalului BACAU – 1000 lei ) dovedite cu chitante depuse la dosar.

În nota de cheltuieli a pârâtilor s-a mentionat ca onorariul de avocat a fost în suma de 3.000 lei în fata a 3 instante dar,verificând ,  se constata ca s-au depus chitantele mentionate anterior în suma totala de 2.500 lei iar pârâtii au fost asistati în instanta din ONESTI dosar nr. 2019/270/2008 initial (500 lei) si dupa rejudecare (1.000 lei) si în fata instantei superioare (în dosar nr. 2019/270/2008 al Tribunalului BACAU) cu onorariu 1.000 lei, nu si în fata Curtii de Apel.

Pentru aceste motive

În numele Legii

H O T A R A S T E :

Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului ridicata de pârâtii …. si ….. prin aparator.

Respinge actiunea în revendicare formulata de reclamantul ……… din … în contradictoriu cu pârâtii ……. si ….. domiciliati ………

Respinge capatul de cerere privind evacuarea pârâtilor ……si …… domiciliati în ……..

În baza art. 274 cod procedura civila obliga reclamantul sa achite pârâtilor cheltuieli de judecata în suma de 3.150 lei reprezentând onorarii avocat si cheltuieli de transport.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 07.09.2010.

PRESEDINTE, GREFIER,