Perfectare vanzare-cumparare

Sentinţă civilă 2778 din 26.09.2011


R O M Â N I A

JUDECATORIA O N E S T I

JUDETUL B A CA U

Dosar nr. 1351/270/2011  perfectare vânzare cumparare

Înreg. la  03.03.2011

SENTINTA CIVILA NR. 2778

Sedinta publica din data de 26 septembrie  2011

Completul de judecata compus din:

Presedinte – …..

Grefier  - …..

Pe rol se afla solutionarea cauzei civile  promovate de  reclamantul …, domiciliat în … împotriva pârâtilor …, domiciliat în  … si  …, domiciliat în  .., având ca obiect perfectare vânzare cumparare.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns: avocat .. asistând reclamantul, pârâtul … personal asistat de avocat …, avocat …. reprezentând pârâtul ….. 

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a expus referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta,  care învedereaza instantei ca s-a pus în vedere reclamantului prin aparator sa achite diferenta taxa judiciara de timbru de 105  lei si diferenta timbru judiciar în valoare de 2,7 lei, iar pârâtului … prin aparator sa achite diferenta taxa judiciara de timbru în suma de 31 lei si timbru judiciar în valoare de 3 lei, sub sanctiunea anularii cererii reconventionale ca insuficient timbrata.

Avocat … pentru reclamant depune la dosar adresa nr.6442 din 06.09.2011 emisa de UAT …. si copii de pe un numar de 4 chitante cu care face dovada achitarii impozitului, chitanta nr.022490009 din 6.09.2011 în suma de 105 lei si timbre judiciare în valoare de 3 lei, cu care face dovada achitarii diferentei taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar.

Avocat … pentru pârâtul … depune la dosar chitanta nr.74470 din 21.09.2011 în suma de 31 lei si timbre judiciare de 3 lei, cu care face dovada achitarii diferentei taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar si chitanta privind onorariul de aparator.

Nemaifiind cereri noi de formulat, exceptii de invocat sau probe de administrat, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fondul cauzei.

Avocat …. pentru reclamant, având cuvântul, solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata, a se perfecta vânzarea cumpararea pentru suprafata de 1059 m.p., autorii partilor au avut intentia de a vinde, considera ca prin martorii audiati s-a facut dovada actiunii. Cu cheltuieli de judecata reprezentând taxa judiciara de timbru de 275 lei, timbru judiciar de 3 lei si 500 lei onorariu avocat. Solicita respingerea cererii reconventionale ca nedovedita.

Avocat …. pentru pârâtul … arata ca acesta nu este de acord cu constatarea vânzarii, despre chitanta încheiata pârâtul nu are stiinta, considera ca actiunea nu este dovedita, partea sa este mostenitor si vrea sa intre în  posesia terenului. Solicita admiterea cererii reconventionale. În cazul admiterii actiunii, solicita obligarea reclamantului la întoarcerea cheltuielilor facute cu cadastrul. Cu cheltuieli de judecata.

Avocat …. solicita respingerea cererii reconventionale, iar în replica arata ca pârâtul a recunoscut ca a existat întelegerea de vânzare.

Pârâtul .. solicita respingerea actiunii.

I N S T A N T A

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Onesti sub nr. 1351 din data de 03.03.2011 reclamantul .. i-a chemat în judecata pe pârâtii …. si ., solicitând instantei sa pronunte o hotarâre prin care sa perfecteze vânzarea cumpararea intervenita între reclamant si autoarea pârâtilor pentru suprafata de 900 mp situata în …..

În motivarea cererii reclamantul arata ca a încheiat în anul 1992 cu autoarele pârâtilor un act sub semnatura privata prin care promitentele vânzatoare se obligau sa îi vânda reclamantului suprafata de 900 de mp situata în intravilanul …, urmând sa încheie actul în forma autentificata dupa ce vor fi obtinut titlul de proprietate pentru suprafata înstrainata; însa toate promitentele vânzatoare au decedat anterior încheierii actelor la notar, motiv pentru care reclamantul solicita perfectarea acestei conventii în contradictoriu cu mostenitorii acestora.

Cererea este motivata în drept pe dispozitiile art. 111 Cpc.

Cererea a fost legal timbrata la valoarea imobilului retinuta de expert în raportul de expertiza, cu taxa de timbru de 275 de lei si timbru judiciar de 3 lei.

Cererea este însotita de înscrisuri depuse în fotocopie.

În dovedire reclamantul a solicitat si instanta a încuviintat administrarea probei cu înscrisuri, cu martorul … (fila 34) si cu expertiza topocadastrala, raportul întocmit de expert … fiind depus la filele 42-45 dosar.

Pârâtul … s-a prezentat în instanta unde a precizat ca stie de actul încheiat în anul 1992 si ca reclamantul stapâneste din 1992 terenul în litigiu.

Din certificatul de mostenitor nr. 10 din 15.02.2011 rezulta ca numele pârâtului …. este …., motiv pentru care instanta a dispus modificarea conceptului de citare în acest sens.

Pârâtul … a solicitat obligarea reclamantului la plata sumei de 1500 de lei reprezentând impozitul si contravaloarea documentatiei cadastrale, cerere calificata de instanta la termenul din 6.06.2011 ca fiind o cerere reconventionala, cerere taxata de pârât cu taxa de timbru de 129 lei si timbru judiciar de 3 lei.

Pârâtul .. nu a depus întâmpinare.

Pârâtii au solicitat si instanta a încuviintat administrarea probei cu înscrisuri.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin contractul sub semnatura privata intitulat „chitanta” încheiat la data de 21.02.1992 (fila 10) promitentele vânzatoare …, …., .. si … au vândut reclamantului suprafata de 900 de mp situata în …

… era mama numitelor …., …. si …. La data de 10.09.1992 a decedat .., ramânând ca mostenitoare fiica .., celelalte doua fiice fiind straine de succesiune prin renuntare.

La data de 30.06.2007 a decedat . ramânând ca mostenitori pârâtii … si … astfel: .. nu a fost casatorita si nu a avut copii; cele doua surori decedasera înaintea sa; sora .. a avut o fiica .. decedata si aceasta care era casatorita cu .., având ca fiu pe pârâtul …...

La data de 03.11.2006 Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Bacau a emis titularei …. titlul de proprietate nr. 83321 (fila 8) pentru o suprafata totala de 2319 mp din care 1059 mp arabil intravilan …….

În ceea ce priveste natura actului juridic încheiat între reclamant si autoarele pârâtilor, instanta retine ca necesitatea formei autentice pentru înstrainarea terenurilor, prevazuta la data de 21.02.1992 de Legea nr. 18/1991 art. 46  – „Terenurile  situate în intravilan si extravilan pot fi înstrainate, indiferent de întinderea suprafetei, prin acte juridice între vii, încheiate în forma autentica” sub sanctiunea nulitatii vânzarii, a împiedicat transmiterea dreptului de proprietate în mod valabil de la vânzatori la cumparator, astfel încât actul încheiat de parti este apreciat de instanta în virtutea principiului conversiunii actelor juridice ca fiind în fapt un antecontract de vânzare-cumparare, act juridic prin care partile si-au asumat o obligatie de a face, adica de a încheia în viitor un contract de vânzare-cumparare în forma ceruta de lege, obligatie pe care vânzatoarele nu au respectat-o, intervenind decesul acestora.

Însa, pentru ca acest contract de vânzare cumparare sa fie încheiat în mod valabil, trebuie îndeplinite si anumite conditii de fond, printre care plata pretului de catre cumparator si aceea ca vânzatorul sa fie proprietarul bunului pe care îl vinde.

Din cele consemnate în actul sub semnatura privata, înscris necontestat de parti rezulta ca reclamantul a platit suma de 20.000 de lei drept pret al terenului vândut, vânzatoarele semnând pentru primirea acestei sume.

Privitor la conditia ca vânzatorul sa fie proprietarul bunului pe care îl vinde, instanta retine ca si aceasta conditie este îndeplinita. Astfel, suprafata de teren vânduta reclamantilor face parte, astfel cum rezulta din concluziile raportului de expertiza, din suprafata de 1059 mp înscrisa în titlul de proprietate nr. 83321/03.11.2006, tarlaua 124/7 parcela 43, gasita la masuratoarea efectuata de expert ca fiind 1060,84 mp.

Având în vedere cele retinute, în temeiul art. 1073 Cod Civil, respectiv art. 1077 Cod Civil si art. 5 alin. 2 titlul X din Legea nr. 247/2005, instanta va dispune perfectarea vânzarii intervenita între reclamantul …. în calitate de cumparator si pârâtii … si …. în calitate de mostenitori ai vânzatorilor defuncti, a suprafetei de 1059 situata în intravilanul …., categoria arabil, amplasata în tarlaua 124/7 parcela 43 în titlul de proprietate nr. 83321/03.11.2006 (gasit la masuratoare 1060,84 mp), suprafata identificata în raportul de expertiza efectuat în cauza de expert …, ce face parte integranta din prezenta, la pretul achitat de 20.000 de lei vechi.

În ceea ce priveste cererea reconventionala a pârâtului …., instanta o va respinge pentru urmatoarele considerente: acest pârât sustine ca a facut niste cheltuieli cu plata documentatiei cadastrale, depunând în acest sens la dosar chitante doveditoare. Instanta retine însa ca, pe de o parte, acest pârât a precizat în instanta ca avea cunostinta de actul încheiat în anul 1992 si de faptul ca reclamantul stapâneste terenul din 1992, iar pe de alta parte, pârâtul a fost notificat de catre reclamant pentru a se prezenta la notar în vederea încheierii contractului în forma autentificata, dovada fiind la filele 11-13 dosar, la data de 04.02.2011, iar cheltuielile solicitate de catre pârât sunt facute de acesta ulterior, conform chitantelor depuse la dosar la filele 31-32.

În temeiul art. 274 Cod procedura civila, instanta va admite cererea reclamantului si va obliga pârâtii la plata cheltuielilor de judecata în cuantum de 778 de lei reprezentând taxa de timbru, timbru judiciar si onorariu avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

 H O T A R A S T E :

Dispune plata catre expert …. a onorariului în cuantum de 700 de lei achitat de reclamant cu chitanta nr. 3891976/1/16.06.2011 la CEC Bank SA Onesti.

Admite cererea formulata de reclamantul …., domiciliat în …. împotriva pârâtilor …., domiciliat în  …. si  …., domiciliat în  ….

Perfecteaza vânzarea cumpararea intervenita între reclamantul … în calitate de cumparator si pârâtii …. si …. în calitate de mostenitori ai vânzatorilor defuncti, a suprafetei de 1059 situata în ……., categoria arabil, amplasata în tarlaua 124/7 parcela 43 în titlul de proprietate nr. 83321/03.11.2006 (gasit la masuratoare 1060,84 mp), suprafata identificata în raportul de expertiza efectuat în cauza de expert ….., ce face parte integranta din prezenta, la pretul achitat de 20.000 de lei vechi.

Respinge cererea reconventionala.

Obliga pârâtii sa plateasca reclamantului suma de 778 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 26.09.2011.

P R E S E D I N T E , G R E F I E R ,

R O M Â N I A

JUDECATORIA O N E S T I

JUDETUL B A CA U

Dosar nr. 1351/270/2011 îndreptare eroare materiala 

Înreg. la  03.03.2011

Î N C H E I E R E

Camera de consiliu din data de 12 octombrie 2011

Completul de judecata compus din:

Presedinte – ……

Grefier  - …..

Pe rol se afla solutionarea cererii de îndreptare a erorii materiale  formulate de petentul .. domiciliat în ….

Fara citarea partilor.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta,  care învedereaza instantei ca în cererea formulata petentul solicita îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul sentintei civile nr.2778 pronuntata la data de 26.09.2011 în dosarul nr.1351/270/2011 în sensul acordarii tuturor cheltuielilor de judecata, inclusiv onorariul expert.

INSTANTA

Deliberând asupra prezentei cereri, constata urmatoarele:

La data de 11.10.2011 petentul ….  a solicitat îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul sentintei civile nr. 2778 pronuntata la data de 26.09.2011 în dosarul nr.1351/270/2011în sensul de a fi obligati pârâtii la plata sumei reprezentând toate cheltuielile de judecata, inclusiv onorariul expert.

Verificând dispozitivul sentintei nr. 2778/26.09.2011, înscrisurile de la dosar si sustinerile reclamantului prin reprezentant conventional, instanta retine ca acesta a solicitat în dezbateri ca pârâtii sa fie obligati la plata cheltuielilor de judecata reprezentând taxa judiciara de timbru, timbru judiciar si onorariu avocat.

Procesul civil este guvernat de principiul disponibilitatii partilor, iar art. 274 Cod procedura civila lasa la aprecierea partii îndrituite exercitarea dreptului de a solicita cheltuieli de judecata. Daca partea reclamanta a înteles sa solicite doar o parte din cheltuielile de judecata, aspect consemnat ca atare în practicaua hotarârii, instanta a dat curs acestei cereri în limitele în care a fost învestita. Mai mult decât atât, au fost precizate în mod expres sumele solicitate ca si cheltuieli de judecata. În consecinta, sustinerea reclamantului ca ar fi o eroare materiala în sensul art. 281 Cod procedura civila nu poate fi retinuta de instanta, aceasta pronuntându-se pe cererea astfel cum a fost precizata.

Pe de alta parte, aceste cheltuieli de judecata au fost acordate de instanta în baza art. 274 Cod procedura civila care consacra ideea de culpa procesuala, notiune legata în principal de solutia pronuntata pe cererea partii. În speta însa obiectul este o perfectare de vânzare cumparare, iar daca partile ar fi încheiat contractul de vânzare cumparare în forma autentificata la notar, asa cum impun dispozitiile legale în materie, reclamantul cumparator ar fi trebuit sa plateasca cheltuielile vânzarii conform dispozitiilor art. 1305 Cod civil în vigoare la data nasterii prezentei situatii juridice.

Având în vedere considerentele expuse, instanta va respinge prezenta cerere.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

D I S P U N E :

Respinge cererea formulata de petentul …. domiciliat în ..

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Data în camera de consiliu.

Pronuntata în sedinta publica azi, 12.10.2011.

P R E S E D I N T E , G R E F I E R ,