Partaj succesoral

Sentinţă civilă 1297 din 12.04.2012


R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI  JUDETUL BACAU

Dosar nr. 4063/270/2011  part. succes.

Înreg. 23.06.2011

Sentinta civila nr. 1297

Sedinta publica din data de 12.04.2012

Completul de judecata format din:

Presedinte – …

Grefier – ….

Astazi a fost  pe rol judecarea cauzei civile formulata de reclamanta … împotriva pârâtilor … si …, având ca obiect partaj judiciar - succesoral.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns avocat …..pentru reclamanta, lipsa partile.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, care învedereaza,

- cauza are ca obiect „partaj judiciar - succesoral”,

- se afla la al optulea termen de judecata;

- prin serviciul registratura, a fost depusa expertiza topo;

- procedura legal îndeplinita; reclamanta, prin aparator, a depus dovada citarii pârâtei …printr-un ziar de larga raspândire;

- stadiul procesual fond, dupa care,

Aparatorul reclamantei depune supliment onorariu expert constructor în suma de 100 lei cu chitanta CEC nr. 4535397/1/27.03.2012, arata ca nu stie cum se poate calcula donatia lui ….

Instanta înmâneaza un exemplar dupa expertiza tehnica în specialitatea topo-cadastru.

Aparatorul reclamantei precizeaza ca este pentru cuvântul pe fond.

Nemaifiind cereri de formulat, exceptii de invocat ori probe de administrat, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Aparatorul reclamantei  solicita admiterea cererii conform variantei I lotul I. sa se retina ca pârâta ….a primit cu titlul de donatie 45000 lei; scaderea corelativa a sultelor pe care le primeste de la reclamanta. A se retine contravaloarea cheltuielilor de înmormântare – 5000 lei, obligarea pârâtelor la cheltuielile de judecata reprezentând taxa judiciara de timbru, timbru judiciar, onorariu experti si onorariu avocat; depune chitanta  nr. 117/22.06.2011 în suma de 3000lei.

Dezbaterile fiind terminate, instanta retine cauza spre solutionare.

I N S T A N T A

Deliberând, asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele,

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Onesti la data de 23.06.2011 sub nr. 4063/270/2011 reclamanta …., domiciliata în ….., a chemat în judecata pe pârâtele …., domiciliata în … si … cu ultimul domiciliu cunoscut în ….., în prezent cu resedinta în Italia solicitând instantei ca prin hotarârea ce o va pronunta sa se dispuna partajare averii ramase de pe urma  defunctului …, decedat la 01.09.2010 cu ultimul domiciliu în ….., reductiunea testamentului autentificat la Notariatul de Stat Onesti sub nr. 8069 din 7 septembrie 1988 pâna la limita cotitatii disponibile, obligarea pârâtei …. sa raporteze la masa bunurilor de partajat suma de 451.152.000 ROL pe care a primit-o ca zestre de la defunctul ….., sa fie obligate pârâtele sa suporte, proportional cu cotele succesorale, un pasiv succesoral de 5000 lei reprezentând cheltuieli de înmormântare si pomeni ulterioare, sa fie atribuita concesionarea locului de veci din Cimitirul din curtea bisericii … din …. si cheltuieli de judecata.

În drept cererea este întemeiata pe dispozitiile  Legii nr. 319/1944, art. 728 din Codul civil.

În dovedirea cererii reclamanta propune proba cu înscrisuri, interogatoriul pârâtelor, martori si expertiza tehnica, anexând la dosar încheierea nr. 1402 din 14.06.2011 emisa de BNP …, anexa 24 privind sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale, acte de stare civila, certificat fiscal emis de comuna Livezi si copia titlului de proprietate.

Pârâta … nu formuleaza întâmpinare. Cealalta pârâta a fost citata prin publicitate.

Instanta a încuviintat si au fost administrate probele cu acte, martori si expertize tehnice.

Analizând materialul probator administrat în cauza, Judecatoria a retinut prin încheierea din 19.01.2012 urmatoarele:

Defunctul  ….e a fost casatorit cu reclamanta …. Pârâtele … si ….. sunt fiicele defunctului si ale reclamantei.

La data de 07.09.1988 defunctul a testat în favoare pârâtelor nuda proprietate asupra dreptului sau din bunurile mobile si imobile ce se vor gasi la data decesului în patrimoniul sau (testamentul autentificat la Notariatul de Stat Onesti sub nr. 8069 din 7 septembrie 1988, fila 14 dosar).

În temeiul art. 6735  din Codul de procedura civila, instanta a constatat ca de pe urma defunctului …., decedat la 01.09.2010 cu ultimul domiciliu în ….u, au ramas ca mostenitori legali reclamanta … în calitate de sotie supravietuitoare si  pârâtele … si … în calitate de fiice (descendenti gr. I) si ca mostenitori testamentari pârâtele …. si …..

Masa succesorala nu a fost contestata de pârâte. Reclamanta împreuna cu defunctul au dobândit în timpul casatoriei un o locuinta situata în Onesti, str. Pacii, bl. 22, ap. 8, jud. Bacau (contract de vânzare-cumparare nr. 12059/22.11.1991, fila 15 dosar). Din certificatul fiscal nr. 4808/13.09.2010 emis de …., judetul …rezulta ca cei doi au dobândit si o casa cu 3 camere, construita din chirpici, acoperita cu tigla si o anexa cu o încapere construita din lemn si acoperita cu carton, constructii situate în …..

Reclamanta a solicitat la masa de partajat ca bun propriu al defunctului suprafata de 400 mp teren curti constructii T. 6, P. 264,  situat în intravilanul comuna Livezi, jud. Bacau si înscris în TP nr. 49564/29.03.1995(filele 16-17 dosar). Ulterior, reclamanta a pretins ca acest bun este comun. În sprijinul acestei sustineri reclamanta a depus copie dupa registrul agricol din anul 1956. Simplu fapt ca terenul este înscris în registrul agricol nu dovedeste proprietatea comuna a acestui bun. Cum nu s-au facut alte dovezi în legatura cu acest teren, instanta l-a retinut ca bun propriu al defunctului asa cum reclamanta l-a cerut initial.

Instanta a stabilit ca masa succesorala se compune din 400 mp teren curti constructii situat în intravilanul ….. si înscris în TP nr. 49564/29.03.1995; 1/2 dintr-o casa cu 3 camere, construita din chirpici, acoperita cu tigla situata în …..; 1/2 anexa cu o încapere construita din lemn si acoperita cu carton, situata în … (constructii situate pe terenul de mai sus) si dintr-un apartament situat în …..(cealalta jumatate reprezinta bunul propriu al reclamantei din bunurile comune).

Cotele de partajat au fost de 1/4 pentru reclamanta, iar restul de 3/4 revine pârâtelor … si … în cote egale.

Defunctul a testat în favoare pârâtelor nuda proprietate asupra dreptului sau din bunurile mobile si imobile ce se vor gasi la data decesului în patrimoniul sau (testamentului autentificat la Notariatul de Stat Onesti sub nr. 8069 din 7 septembrie 1988, fila 14 dosar). În principiu, orice persoana este libera sa dispuna asa cum crede de cuviinta de bunurile sale pentru cauza de moarte. Dreptul de a dispune pentru cauza de moarte nu poate fi exercitat însa într-un mod cu totul discretionar, pentru anumite ratiuni el fiind îngradit în limite anume prevazute de lege.

În cazul existentei anumitor categorii de mostenitori (numiti rezervatari), legea îngradeste dreptul defunctului de a dispune peste limitele cotitatii disponibile prin acte juridice cu titlu gratuit de bunurile sale.

Potrivit dispozitiile art. 841, 843 din vechiul Cod civil si art. 1 si 2 din Legea nr. 319/1944 rezulta ca mostenitorii rezervatari sunt: descendentii defunctului, ascendentii privilegiati ai acestuia si sotul supravietuitor.

Rezerva succesorala este acea cota-parte a averii defunctului pe care legea o atribuie mostenitorilor rezervatari si de care de cujus nu poate dispune prin liberalitati nici între vii (donatii) si nici mortis causa (legate). Cotitatea disponibila este acea parte a averii succesorale care excede rezervei succesorale si de care defunctul poate dispune în mod discretionar atât prin liberalitati între vii cât si mortis causa.

Conform art. 841 vechiul Cod civil, rezulta ca rezerva descendentilor defunctului difera în functie de numarul lor. În cazul de fata rezerva succesorala este de 2/3 pentru cele doua pârâte.

Rezerva sotului supravietuitor, în speta, este de 1/2 din cota succesorala ce i se cuvine în calitate de mostenitor legal (art. 2 din L.319/1944). În concret, 1/2 din 1/4 reprezinta cota de 1/8 din mostenire.

Potrivit art. 847 vechiul Cod civil, „liberalitatile prin acte între vii sau prin testament când vor trece peste cotitatea disponibila vor fi reduse la aceasta parte”. Asadar, reductiunea este o sanctiune civila care lipseste de eficacitate actele de liberalitate ale defunctului, în masura în care acestea aduc atingere rezervei conferite de lege mostenitorilor rezervatari.

Cum prin testament, defunctul a lasat întreaga sa avere celor doua pârâte, s-a încalcat cotitatea disponibila si urmeaza ca testamentul sa fie mentinut pâna la cotitatea disponibila de 5/24 din masa succesorala.

Rezerva sotului supravietuitor se va imputa asupra mostenirii în întregul ei, în acest fel ea micsorând nu numai cotitatea disponibila, ci si rezerva mostenitorilor rezervatari cu care sotul supravietuitor vine în concurs. În cauza de fata 1/8 din mostenire va reveni sotului supravietuitor (reclamantei), iar 7/8 din mostenire vor reveni pârâtelor mostenitoare legale si testamentare.

Pentru evaluarea masei succesorale s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice în specialitatea constructii si topo-cadastru. Din concluziile raportului de expertiza rezulta ca valoare totala a masei succesorale este de 83584,4 lei.

Expertul a propus mai multe variante de lotizare.

Reclamanta a solicitat iesirea din indiviziune conform variantei I, primind toate bunurile si platind sulta pârâtelor. Pârâta …… a solicitat varianta II în care primeste toate bunurile succesorale, urmând a plati sulta reclamantei si celeilalte pârâte.

Instanta apreciaza ca varianta III propusa de expert este cea mai echitabila în sensul ca atât reclamanta cât si pârâta ….. primesc în lot bunurile succesorale si numai pârâta …… va primi sulta de la cele doua.

Fata de cele expuse, în temeiul art. 728 din vechiul Cod civil instanta va admite în parte actiunea si va dispune iesirea din indiviziune a partilor prin atribuire de loturi conform expertizei ing. ….., varianta III.

Reclamanta a solicitat fie obligate pârâtele sa suporte, proportional cu cotele succesorale, un pasiv succesoral de 5000 lei reprezentând cheltuieli de înmormântare si pomeni ulterioare. Cu martorii  audiati în cauza, ….. …. si ……, reclamanta a facut dovada pasivului succesoral. Urmeaza ca instanta sa  oblige pârâtele sa achite reclamantei suma de câte 2187,50 lei fiecare, reprezentând cheltuieli de înmormântare si pomenile ulterioare pentru defunctul ……

Prin cererea principala reclamanta a solicitat ca pârâta ….. sa raporteze la masa bunurilor de partajat suma de 451.152.000 ROL pe care a primit-o ca zestre de la defunctul ….. Defunctul a avut mai multe depozite bancare la CEC BANK ……si în unele dintre ele pârâta a fost desemnata la clauza de împuternicire. La data de11.06.2009 pârâta a efectuat operatiunea de lichidare numerar a contului Privilegiu, suma retrasa fiind de 30.380,17 lei.

Aceasta operatiune nu poate fi considerata ca fiind donatie (zestre). Lichidarea contului s-a facut în timpul vietii lui …e si pentru orice neregularitate defunctul putea solicita tragerea la raspundere a pârâtei …..

Fata de cele de mai sus, instanta va respinge cererea de raport formulata de reclamanta.

Reclamanta a solicitat sa fie atribuita concesionarea locului de veci din Cimitirul din curtea bisericii ……

Locurile de înmormântare din cimitirele proprietate de stat se concesioneaza prin acte administrative, titularul dobândind un drept real de folosinta a locului, pe durata concesiunii. Acest drept real de folosinta este un element activ al patrimoniului persoanei titulare a concesiunii si nu poate trece în alt patrimoniu decât printr-unul dintre modurile de dobândire a drepturilor, între care si prin succesiune. Prin urmare, în caz de moarte a concesionarului, dreptul se transmite mostenitorilor sai care exercita acest drept în indiviziune. 

Dreptul de concesiune asupra unui loc de înmormântare din cimitire nu se extinde si asupra constructiilor funerare, deoarece acestea fiind executate de catre concesionari nu sunt proprietate de stat.

Întrucât atât dreptul de concesiune asupra locului de veci, cât si dreptul de proprietate asupra constructiilor funerare se transmit prin succesiune ele trebuie sa fie cuprinse în masa succesorala, însa nu sunt supuse partajului, partile urmând a ramâne în indiviziune fortata asupra locului de veci si a constructiilor funerare

Urmeaza ca reclamanta si pârâtele sa ramâna în indiviziune cu privire la locul de veci situat în cimitirul din curtea Bisericii ….., parcela II, rândul 8, locul 12.

Cheltuielile de judecata din prezenta cauza, respectiv taxa de timbru, timbru judiciar, onorarii experti si onorariu avocat, au fost suportate de reclamanta. În cadrul partajului cheltuielile de judecata se suporta de catre mostenitori în functie de cota de partaj. Totalul cheltuielilor de judecata se ridica la suma de 5935,55 lei. Din totalul cheltuielilor reclamanta este obligata sa suporte 1/8, iar restul urmeaza a fi achitat de cele doua pârâte în cote egale.

Conform art. 274 din Codul de procedura civila vor fi obligate pârâtele sa achite reclamantei cheltuieli de judecata în suma de câte 2596,75 lei fiecare, reprezentând taxa de timbru, timbru judiciar si onorariu avocat.

În temeiul art. 54 alin. 2 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 se va dispune comunicarea în 3 zile de la data ramânerii definitive si irevocabile a prezentei hotarâri la OCPI …. – Biroul de carte funciara ..

Pentru aceste motive

În numele Legii,

H O T A R A S T E:

Admite în parte actiunea formulata de reclamanta …., domiciliata în ….u în contradictoriu cu pârâtele …., domiciliata în …. si …. cu ultimul domiciliu cunoscut în ….., în prezent cu resedinta în ……

Dispune iesirea din indiviziune a partilor prin atribuire de loturi conform expertizei ing. …., varianta III, dupa cum urmeaza:

Lotul nr. 1 se atribuie reclamantei …… si se compune dintr-un apartament cu 2 camere situat în ….,  judetul …., în valoare de 61654 lei (conform schitei anexa nr.1).

Valoarea totala a lotului este de 61654 lei.

Are dreptul la bunuri în valoare de 45703,3 lei si da sulta suma de 15950,7 lei lotului nr. …..

Lotul nr. 2 se atribuie pârâtei …. si se compune din 400 mp teren curti constructii T6, P264, în valoare de 3002,4 lei situat în ….., megiesit cu: …… (conform schitei anexa nr. 1 rap. exp. ing. ….);

- o casa compusa din 3 camere si 2 verande în valoare de 17418 lei, anexa bucatarie de vara cu hol si beci, garaj si magazie, toate în valoare de 1510 lei, situate pe terenul curti constructii de mai sus, (conform schitei anexa nr.1 rap. exp. ing. …, anexa 2 si 3 din rap. Exp. ing. ….);

Valoarea totala a lotului este de 21930,4 lei.

Are dreptul  la bunuri în valoare de 18940,55 lei si plateste sulta lotului nr. 3 ….., suma de 2989,85 lei.

Lotul nr. 3 se atribuie pârâtei …. si se compune din 18940,55 lei sulta dupa cum urmeaza: de la lotul nr. 1 ……suma de 15950,7 lei si 2989,85 lei de la lotul nr. 2 ….

Reclamanta si pârâtele ramân în indiviziune cu privire la locul de veci situat în cimitirul din curtea Bisericii …… parcela II, rândul 8, locul 12.

Respinge cererea de raport formulata de reclamanta.

Obliga pârâtele sa achite reclamantei suma de câte 2187,5 lei fiecare, reprezentând cheltuieli de înmormântare si pomenile ulterioare pentru defunctul ……

Obliga pârâtele sa achite reclamantei suma de câte 2596,75 lei fiecare, cheltuieli de judecata reprezentând taxa de timbru, timbru judiciar, onorarii experti si onorariu avocat.

Dispune plata catre expertul tehnic ing. …… a onorariului definitiv în suma de 1000 lei si catre expert ing. …… a onorariului definitiv în suma de 700 lei .

În temeiul art. 54 alin. 2 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 dispune comunicarea în 3 zile de la data ramânerii definitive si irevocabile a prezentei hotarâri la OCPI ….– Biroul de carte funciara ….

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 12.04.2012.

Presedinte, Grefier,

 ……….  ………

Domenii speta