Partaj bunuri comune

Hotărâre 3031 din 10.05.2016


Asupra cauzei  civile de faţă constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr.XXX din data de XXX,reclamanta SC G.C.T.P. SRL  a chemat în judecată pe pârâţii I.C. şi I.E. solicitând ca,prin hotărâre judecătorească, să fie partajată suprafaţa de 300mp.teren situat în XXX,cu reţinerea unor cote egale de contribuţie.

A solicitat cheltuieli de judecată.

În motivare,a arătat că prin sentinţa penală nr.XXX a Judecătoriei Bacău, rămasă definitivă prin decizia nr.XXX a Tribunalului Galaţi,pârâtul I.C. a fost obligat să plătească SC G.C.T.P. SRL  suma de 5.907.507.073lei (590.750,70RON) cu titlu de despăgubiri civile;că pentru recuperarea acestei sume s-a adresat BEJ A.D.E.,iar în dosarele de executare silită nr.XXX şi XXX a recuperat sumele de  312.757,50lei,urmare a adjudecării în contul creanţei a imobilelor scoase la licitaţie publică,proprietate exclusivă a debitorului I.C.,şi 580lei reprezentând  c/v acţiunilor deţinute de debitor la SC R.C. S.A.;că mai are de recuperat suma de 277.413,20lei;că din verificările efectuate a rezultat că debitorul deţine în coproprietate cu soţia sa  un imobil teren situat în XXX,în suprafaţă de 300 mp.,teren care se  află în continuarea celui pe care l-au adjudecat deja, şi că se impune partajarea acestui imobil.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art.817 alin.1 Cod procedură civilă.

În dovedire, reclamanta a solicitat admiterea şi administrarea probei cu înscrisuri şi efectuarea unei expertize tehnice topocadastru.

A depus,în copie,sentinţa penală nr.XXX a Judecătoriei Bacău,actul de adjudecare nr.XX al BEJ”A.E.”,certificatul de adjudecare nr.XXX,extrasul CF nr.XX,adresa nr.XXX a Serviciului de evidenţă a persoanelor Bacău şi contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.XXX la XXX.

Acţiunea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru-1924 lei.

Pârâţii nu au formulat întâmpinare în termenul prevăzut de art.201 alin.1 Cod procedură civilă; le-au fost desemnaţi curatori conform art.167 alin.3 Cod procedură civilă.

Pentru soluţionarea prezentei cauze au fost întocmite două expertize tehnice-topocadastru şi evaluare imobil,lucrări care se află la filele144-159 şi,respectiv,194-195 dosar.

Analizând actele şi lucrările dosarului,instanţa reţine că prin sentinţa penală nr.XXX pronunţată de Judecătoria Bacău la data de XXX,astfel cum a fost modificată prin decizia penală nr.XXX a Curţii  de Apel Galaţi,a fost obligat pârâtul I.C. să plătească reclamantei SC G.C.T.P. SRL  suma de 5.907.507.073 ROL cu titlu de despăgubiri civile.

Motivat de faptul că debitorul nu şi-a executat benevol obligaţia de plată,creditoarea a demarat procedura executării silite,cererile adresate BEJ A.D.E. fiind înregistrate sub nr.XXX şi,respectiv, nr.XXX;în cadrul acestor dosare au fost recuperate sumele de 312.757,50lei(RON),urmare a adjudecării,în contul creanţei,a imobilului proprietatea pârâtului I.C.,şi ,respectiv,580lei, obţinută din vânzarea celor 250 acţiuni deţinute de debitor la S.C.R.P. S.A.

Din verificările efectuate în timpul executării silite a rezultat că debitorul deţine în devălmăşie cu soţia-pârâta I.E.- suprafaţa de 300,04mp.teren situat în intravilanul XXX(XXX),conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.XXX din data de XXX la XXX.

Potrivit art.818 alin.1 Cod procedură civilă”creditorii personali ai unui debitor coproprietar sau codevălmaş nu vor putea să urmărească partea acestuia din imobilele aflate în proprietate comună,ci vor trebui să ceară mai întâi partajul acestora”.

În acelaşi sens sunt şi dispoziţiile art.353 alin.1-2 Cod civil care prevăd că „bunurile comune nu pot fi urmărite de creditorii personali ai unuia dintre soţi”,dar”cu toate acestea,după urmărirea bunurilor proprii ale soţului debitor,creditorul său personal poate cere partajul bunurilor comune,însă numai în măsura necesară pentru acoperirea creanţei sale”.

Raportat la situaţia de fapt anterior enunţată şi având în vedere dispoziţiile legale sus citate,instanţa constată că prezenta acţiune este întemeiată,astfel încât o va admite în principiu şi în fond, va reţine că pârâţii au calitatea de codevălmaşi ai imobilului-teren arabil-situat în intravilanul XXX,cotele de  contribuţie fiind egale(dovada contrară nefiind administrată) şi va sista starea de devălmăşie cu respectarea dispoziţiilor art.984 alin.2 şi ale art.998 Cod procedură civilă.

Având în vedere caracteristicile terenului(amplasament retras,fără acces la strada principală şi utilităţi,cu suprafaţa de 300 mp şi dimensiunile de 16,02mp.şi, respectiv, 18,13m),instanţa apreciază că partajarea în natură nu este posibilă,fiind de  natură a-i scădea valoarea şi a-l face impropriu unei exploatări în condiţii optime;raportat la această împrejurare şi pentru a da posibilitatea reclamantei să recupereze măcar o parte din suma  datorată de pârâtul I.C., imobilul va fi atribuit în lotul acestuia,cu obligarea sa la plata, către soţie, c/v cotei care-i revine din bunul comun.

Văzând prevederile art.453 alin.1 Cod procedură civilă şi culpa procesuală a pârâtului I.C.;