Constatare nulitate tp

Sentinţă civilă 1620 din 11.05.2012


ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI - JUDETUL BACAU

DOSAR NR. 5551/270/2011 - constatare nulitate T.P. -

Înreg. 09.09.2011

SENTINTA CIVILA NR. 1620

Sedinta publica din data de 11.05.2012

Completul de judecata format din:

Presedinte – ….

Grefier – …..

Pe rol se afla solutionarea cauzei civile promovata de reclamantii .., .., .. s.a. în contradictoriu cu pârâtii …., având ca obiect fond funciar.

Dezbaterile în fond au avut loc în data de 08.05.2012, fiind consemnate prin încheierea de amânare de la aceea data si care face parte integranta din prezenta hotarâre.

I N S T A N T A

- deliberând -

Asupra cauzei civile de fata;

Constata ca prin actiunea înregistrata sub nr. 5551/270/2011 reclamantii …, …, …, …, … si …… au chemat în judecata pe pârâtii …., Comisia Locala pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor … si Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor … solicitând anularea titlului de proprietate nr. 504303/6.09.2010.

În motivarea actiunii arata ca suprafata de teren de 1215 m.p. mentionata în titlul de proprietate a carei anulare se cere a apartinut familiei ….prin cumparare de la numita …..

La rândul sau pârâtul …. a depus întâmpinare prin care solicita respingerea actiunii motivând ca suprafata de 1215 m.p. a apartinut tatalui sau .

Dupa introducerea actiunii reclamantii … si … au decedat.

La termenul din 27.03.2012 s-a depus cerere de interventie în interes propriu si alaturat reclamantilor aratând ca suprafata de 1215 m.p. nu a apartinut pârâtului. Mai arata ca acest teren face parte din suprafata de 1500 m.p. al carui proprietar a fost … din care 1600 m.p. vândut reclamantilor si 900 m.p. intervenientului.

În dovedirea pretentiilor solicitate s-au depus de catre fiecare parte expertize tehnice efectuate în alte cauze, s-au solicitat relatii de la comisiile de aplicare a legilor fondului funciar, s-a admis si s-a efectuat o expertiza topo-cadastru, iar din examinarea lor se retine urmatoarea situatie:

Reclamantii sunt mostenitorii legali ai defunctului … .. iar pârâtul este fiul defunctului …….

La aparitia Legii 18/1991 atât reclamantii cât si pârâtul au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor situate în …

Prin titlul de proprietate nr. 180173/23 ian.1996 s-a reconstituit dreptul de proprietate pe numele defunctului … cu mostenitorii legali pentru suprefata de 1,7414 ha în care a fost cuprinsa si suprafata de 1215 m.p. situata în T64/43 P20.

Prin titlul de proprietate nr. 180744/15.07.1999 s-a reconstituit dreptul de proprietate pe numele defunctului ….., cu mostenitorii legali, pentru suprafata totala de 4.4089 m.p. în care este cuprinsa si suprafata de 2415 m.p. identificata în T66/43 P20 – aceeasi tarla si parcela în care este situata suprafata de 1215 m.p. din titlul de proprietate emis în favoarea reclamantilor.

Prin actiunea înregistrata sub nr. 442/14.01.2000 pârâtul …. împreuna cu ceilalti mostenitori ai defunctului …..i-au chemat în judecata pe reclamanti solicitând radierea suprafetei de 1215 m.p. teren din titlul de proprietate nr. 180173/1996 al reclamantilor si completarea cu aceeasi suprafata a titlului de proprietate nr. 180744/1999.

Prin s.c. nr. 2133/23.05.2000 a fost respinsa actiunea motivându-se ca reclamantii nu pot solicita o suprafata mai mare de teren decât suprafata cu care figureaza în evidentele agricole.

Aceasta hotarâre a fost atacata însa a ramas definitiva si irevocabila. Prin respingerea cailor de atac.

În anul 2007 pârâtul din speta de fata împreuna cu ceilalti mostenitori ai defunctului …. a chemat în judecata Comisia Locala de aplicare a Legii 18/1991 în „obligatia de a face” cerând sa fie obligata pârâta sa întocmeasca documentatia necesara emiterii titlului de proprietate pentru suprafata de 1215 m.p.

Prin s.c. nr. 1838/2008 a fost admisa actiunea iar hotarârea a ramas definitiva si irevocabila prin epuizarea tuturor cailor de atac având drept consecinta emiterea titlului de proprietate nr. 504303/6.09.2010 în favoarea pârâtului ….. pentru suprafata de 1215 m.p. teren din T66/43 P20.

Pentru identificarea terenului în litigiu s-a dispus efectuarea unei expertize prin încheierea de sedinta din 31.01.2012 cu urmatoarele obiective:

-  sa se identifice terenul  litigiu de 1215 mp T 66/43, P 20 din titlul de proprietate nr.  50430372010si va stabili cine îl stapâneste

- sa se stabileasca daca suprafata de 1215 m.p. din titlul de proprietate nr. 504303/2010 (f.86) se suprapune cu suprafata de 2415 m.p. din titlul de proprietate 180744/1999 emis pe numele mostenitorilor lui ….. (f.4) în T66/43 P20

- sa se compare terenurile de la pct. Acasa din titlul de proprietate nr.  180173/1996 cu terenurile din T 66/15, P 35, P 36 si P 34, având în vedere cererea de reconstituire a dreptului de proprietate formulata în anul 991 de catre …, cerere aflata la fila 27 dosar,

-  sa se stabileasca, functie de actele existente la Comisia Locala de aplicare a Legii 18/1991, a registrului agricol, a chitantei de la fila 6 dosar (în care este mentionata …) precum si de diminuarea suprafetei de teren arabil prin constructia obiectivului „….” si diminuarea prin atribuire de teren numitilor … si ….f.91), dupa alunecarile de teren din 1972:

a) daca suprafata de 1215 m.p. teren mentionat în titlul de proprietate nr. 504303/2010 emis pe numele lui …. a apartinut autorilor reclamantilor sau autorilor pârâtului

b) daca numita ….. ( f. 6-7) a avut teren la pct. „Canal”

c) daca pârâtul a fost îndreptatit, functie de actele mentionate si de rolul agricol, sa primeasca suprafata de 1215 m.p.

- sa se stabileasca cu cât s-a diminuat terenul proprietatea numitului … prin construirea canalului si prin atribuire de teren numitilor … si ….., dupa alunecarile de teren din 1972 (f.91).

La stabilirea acestor obiective s-au avut în vedere copiile dupa rolul agricol privind suprafetele de teren cu care au figurat partile anterior anului 1962, referatele comisiei de aplicare a Legii 18/1991 si chitanta încheiata între ….. si … la data de 16.11.1992 prin care …. a cumparat suprafata de 8 prajini teren vizata de primarul si secretarul Primariei …..

Raportul de expertiza a fost întocmit de expert …., aspectele constatate fiind expuse pe parcursul a 7 pagini (filele 143-150) rezultând ca suprafata de 1215 m.p. a apartinut defunctei … care prin actul din 16.11.1992 l-a vândut numitului ….

Expertul mai precizeaza ca terenul mentionat în titlul de proprietate nr. 504303/2010, T66/43 P20 în suprafata de 1215 m.p. este redat în poligonul punctelor 51,52,9,10,11,22,13,51 si este stapânit de …...

Mai rezulta din considerentele s.c. nr. 2133/2000 si ale deciziei Tribunalului Bacau pronuntata la 27.06.2001 în dosar nr. 3372/2001, ambele hotarâri intrate în puterea lucrului judecat (filele 56,89 dosar) da la data de 18.03.1970 ..a dobândit prin act de dare cu plata de la CAP suprafata de 500 m.p. teren si ca suprafata de 1215 m.p., în litigiu, se afla situata în continuarea terenului dobândit de la CAP iar pe acest teren …. îsi are construita casa si anexele gospodaresti.

Potrivit art. 23,24 din Legea 18/1991 terenurile care au fost atribuite de CAP membrilor cooperatori pentru construirea de locuinte cât si terenurile aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti ramân în proprietatea actualilor detinatori.

În speta cu atât mai mult reclamantul este proprietar prin cumpararea suprafetei de teren în litigiu.

Asa fiind, urmeaza ca în baza dispozitiilor Legii 18/1991 sa fie admisa actiunea si sa se constate nulitatea titlului de proprietate nr. 504303/6.09.2010.

Pentru aceleasi considerente urmeaza a fi admisa si cererea de interventie în interes propriu si alaturat reclamantilor depusa de intervenientul …. care sustine doar ca titlul de proprietate nr. 504303/2010 este nul asa încât fiind admisa actiunea se impune si admiterea cererii de interventie.

S-a mai avut în vedere ca cererea de revizuire prin care …. a solicitat anularea s.c. nr. 1838/2008 în baza careia s-a emis titlul de proprietate nr. 504303/2010 potrivnica s.c. nr. 2133/2001 a fost respinsa pe exceptii si nu pe fond.

În ce priveste cheltuielile de judecata, reclamantii au facut dovada ca au achitat onorariul pentru expert dar nu s-a depus chitanta doveditoare pentru onorariul de avocat astfel ca în temeiul art. 274 Cod procedura civila va fi obligat pârâtul la plata onorariului expert în suma de 1000 lei catre reclamant.

Intervenientul nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E:

Admite actiunea formulata de reclamantii …., …, … si …. – toti cu domiciliul ales în … (la numitul ..) în contradictoriu cu pârâtii … cu domiciliul în …., Comisia Locala pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor .., Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor …si intervenient în interes propriu si alaturat … – cu domiciliul în ….

Admite cererea de interventie în interes propriu si alaturat reclamantului formulata de catre intervenientul ….

Constata nulitatea T.P. nr. 504303/6.09.2010 emis pe numele ….. în calitate de mostenitor al defunctului ….

Obliga pârâtul …. la plata cheltuielilor de judecata (reprezentând onorariu expert) în suma de 1000 RON catre reclamantul …..

Dispune plata onorariului expert în cuantum de 1000 lei de catre Tribunalul Bacau domnului expert ….

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 11.05.2012.

PRESEDINTE, GREFIER,