Anulare hcj

Sentinţă civilă 1048 din 02.02.2012


Dosar nr. 4511/318/2011operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU,JUDETUL GORJ

SECTIA CIVILA

Sentinta  Civila nr.1048

Sedinta publica de la 02 Februarie 2012

Completul compus din:

PRESEDINTE: OTILIA CEZARINA POPESCU

GREFIER: ELENA CIORTAN

Pe rol  judecarea plângerii  formulate de petentii  GA si GG  împotriva  HCJ  nr. 3107/2002, în contradictoriu cu  intimatele Comisia Locala Lelesti  pentru aplicarea L 18/1991, Comisia Judeteana Gorj pentru aplicarea L 18/1991 si Directia Silvica Gorj.

La apelul nominal, facut în sedinta publica, a raspuns petentul  GA, asistat  de avocat CC, în substituire pentru avocat SS si martorul AA, lipsa fiind  reprezentantii intimatelor.

Procedura de citare legal îndeplinita .

S-a facut referatul oral al cauzei, de catre grefierul de sedinta,  a fost audiata martora  prezenta, s-a  dispus  decaderea petentilor din  dovada cu martora PP în temeiul art. 186  alin.4  raportat  la  art.  170 alin.3 Cpr.civ., dupa care, constatând cauza în stare de judecata, s-a acordat cuvântul pe fond.

Avocat CC a solicitat admiterea plângerii si reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de teren  identificata  prin raportul  de expertiza.

J U D E C A T A

Prin  plângerea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg.Jiu sub nr. 4511/318/2011 petentii GA  si GG au contestat  HCJ  nr. 3107/2002 si au solicitat  instantei ca, prin sentinta ce se va pronunta, în contradictoriu cu  intimatele Comisia Locala Lelesti  pentru aplicarea L 18/1991, Comisia Judeteana Gorj pentru aplicarea L 18/1991 si Directia Silvica Gorj, sa se dispuna  anularea acesteia si  reconstituirea dreptului de  proprietate  pentru  terenul  cu  vegetatie  forestiera  ce a apartinut bunicii paterne.

În motivarea plângerii, petentii au aratat ca  au  solicitat reconstituirea dreptului  de  proprietate  pentru  terenurile  ce au  apartinut  numitei  GM  situate în punctul "Fata Dealului", mostenit  de aceasta  de la  SS,  bunica materna.

Ca, cererea de  reconstituire a dreptului de  proprietate a  fost invalidata, desi  au  depus acte  doveditoare.

În dovedirea plângerii, petentii au depus la  dosar act de  partaj, adresa  nr.390/2011, hotarârea contestata, acte de  identitate, certificat de deces.

Intimata Comisia Locala Lelesti a formulat întâmpinare solicitând respingerea plângerii.

S-a  sustinut ca petentii ca prin cererea nr. 526/1998 numita GM a solicitat reconstituirea dreptului  de  proprietate  pentru  suprafata  de 0,50 ha, teren  forestier mostenit de la mama sa  SS, depunând ca act doveditor actul de partaj  din anul 1924.

Ca, nu s-a  facut  dovada  filiatiei  cu autorul de drept si nu  au fost  indicate  elemente  suficiente pentru stabilirea amplasamentului, astfel ca cererea de reconstituire a fost invalidata.

În ceea ce priveste comunicarea hotarârii, s-a sustinut ca aceasta a fost adusa la cunostinta prin afisare, potrivit  procesului verbal  de afisare nr. 508/2002.

Intimata a depus la dosar cererea de reconstituire nr. 526/1998, actul  de partaj,  hotarârea  contestata, tabelul de invalidare, procesul verbal  de afisare.

În dovedirea dreptului de proprietate, petentii au solicitat administrarea probei cu martorii PM si AA si  efectuarea expertizei topografice, fiind  numit  expert VN, urmând ca acesta sa  identice terenul ce face obiectul litigiului si sa precizeze daca este cuprinsul actul de partaj si daca este liber sau a fost atribuit altor persoane.

Martorii PM  si AA au declarat ca bunica petentilor a fost sora cu HP si împreuna au  detinut  teren cu vegetatie  forestiera în punctul " Fata Dealului", pe care l-au  împartit, astfel ca numitei SS i-a  revenit  terenul cu  latimea de  5 m, ce se învecina cu PH pe  o latura iar pe cealalta cu IG.

Din cuprinsul raportului  de expertiza  rezulta ca terenul identificat potrivit  cererii  de reconstituire este  situat în punctul Fata  Dealului, are suprafata  de 1474 mp, este  situat în tarlaua 78, Pd  507 si urmatoarele vecinatati:  Nord- D.Lt. P, Sud- H Al. P,  Est-  teren agricol neidentificat, Vest- Magistrala  Runcu  Bîrsesti.

Ca, terenul identificat astfel  este cuprins  în actul  de partaj din anul 1924  în lotul  SS.

S-a  mai concluzionat în cuprinsul raportului  de expertiza  ca  terenul  nu este liber.

Instanta,  analizând actele si  lucrarile dosarului,  retine  urmatoarea stare de fapt:

Petentii sunt descendentii autoarei  GM, care a  solicitat  prin cererea nr. 526/1998 reconstituirea dreptului de proprietate pentru o suprafata de 0,50 ha, teren  forestier, ce provine de la mama sa, GS, anexând în  dovedire actul  de partaj  din anul 1924.

Prin HCJ nr.3107/2002 a fost invalidata cererea de reconstituire a dreptului de proprietate, retinându-se ca nu s-a  facut  dovada dreptului de proprietate cu acte  doveditoare.

Hotarârea nu a fost comunicata în conditiile art.53  din Legea  18/1991  prin  scrisoare  recomandata cu  confirmare de  primire.

Petentii  solicitând comunicarea acesteia prin adresa  nr. 390/04.02.2011, asa  cum  rezulta  din adresa  depusa la fila 7  din dosar.

Prin plângerea de  fata,  petentii contesta  hotarârea de invalidare, întelegând  sa  faca  dovada dreptului de proprietate cu martori, înscrisuri si expertiza topografica.

Din depozitiile martorilor PA si AA, nepoata autorului  PH ( fratele  autoarei GS), rezulta ca autoarea GS a detinut în proprietate teren cu vegetatie forestiera  situat în  punctul " Fata Dealului",dobândit prin actul de partaj din anul 1924, de la autorii AP  si I,P, care se învecineaza cu terenul repartizat în lot fratelui acesteia, HP, fiind  recunoscuta  ca  proprietara  de catre mama  martorei AA.

Din cuprinsul raportului de expertiza rezulta ca terenul ce face  obiectul litigiului este  situat în punctul Fata  Dealului, are suprafata  totala  de 1474  mp, se învecineaza  pe  latura  de Sus  cu HP autorul martorei AA, se  regaseste  în actul  de partaj  din anul 1924 si nu este liber.

Fata de cele  retinute,  instanta constata ca petentii  au  facut  dovada  ca autoarea GM a uzat de dispozitiile art.8 din Legea 18/1991 si art. 11  din HG 890/2005, în sensul ca a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate si a probat existenta acestui drept cu martori, acte  si expertiza tehnica judiciara, în conditiile art.6  alin.1 ind.3  din Legea 1/2000, iar propunerea de invalidare a dreptului de proprietate adoptata de Comisia locala Lelesti si aprobata de Comisia Judeteana Gorj este lipsita de suport legal.

În  consecinta, instanta în temeiul art. 53  din Legea 18/1991,  va  admite  plângerea, va anula HCJ nr. 3107/2002 cu privire la autoarea GM  si va dispune  reconstituirea dreptului de  proprietate  pentru  suprafata  totala  de 1474 mp,  teren  forestier  identificat prin raportul  de expertiza, pe un alt amplasament, vechiul amplasament fiind ocupat, asa cum  rezulta  din raportul  de expertiza.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite plângerea formulata petentii GA, domiciliat în..., strada ..., nr... jud. Gorj si GG, domiciliat în..., strada ..., nr.... jud. Gorj,  împotriva  HCJ  nr. 3107/2002, în contradictoriu cu  intimatele Comisia Locala Lelesti  pentru aplicarea L 18/1991, Comisia Judeteana Gorj pentru aplicarea L 18/1991 si Directia Silvica Gorj.

Anuleaza HCJ 3107/2002 cu privire la autoarea GM si dispune reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 1474 mp, teren forestier, identificat potrivit  raportului de expertiza, pe un alat  amplasament  stabilit  de comun acord  de parti.

Cu recurs  în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 02.02.2012, la Judecatoria Tg.Jiu.

Presedinte,

OTILIA CEZARINA POPESCU Grefier,

ELENA CIORTAN

Red. O.P/tehnE.C.

 20 Februarie 2012/ 7  ex,

1

Domenii speta