Contestaţie la executare. Prescripţia dreptului de a cere executarea silită.

Hotărâre 8467 din 15.06.2010


Contestaţie la executare. Prescripţia dreptului de a cere executarea silită.

Sentinţa civilă nr.8467/15.06.2010

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instan?e la data de …..sub nr. ….., contestatorul RLM a formulat în contradictoriu cu intimata S.C. M&P B S.A contesta?ie la executare, solicitând anularea tuturor formelor de executare silită, încetarea executării silite şi ridicarea popririi instiutite pe conturile sale.

Prin sentinţa civile nr. ……din data de 31.03.2006 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 în dosarul nr. ……. s-a admis cererea creditoarei S.C. M&P B S.A şi s-a dispus obligarea debitorului RLM la plata sumei de ….., calea de atac ce putea fi promovată fiind recursul. Hotărârea a rămas irevocabilă prin Decizia nr. …… a Tribunalului Bucureşti, ca urmare a constatării nulităţii recursului.

La data de 01.10.2006 intimata s-a adresat BEJ EL cu cerere de punere în executare a titlului executoriu reprezentat de sentinţa civila nr. …… pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 în dosarul nr. ….., constituindu-se dosarul de executare nr. Prin încheierea din data de ….. pronunţată în dosarul nr. 23865/301/2009 Judecătoria Sectorului 3 a încuviinţat executarea silită a creanţei rezultând din titlul executoriu reprezentat de sentinţa civile nr. …... prin toate formele prevăzute de lege.

Analizând titlul executoriu - sentinţa civila nr. din data de 31.03.2006 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 în dosarul nr. ….. - sub aspectul prescrip?iei dreptului de a cere executarea silită invocată de contestator, instan?a reţine că potrivit art. 405 alin 1 cod proc. Civ - dreptul de a cere executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel.

Dispoziţiilor art. 405 alin. 2 cod proc. Civ. stipulează că termenul pentru exercitarea dreptului de a cere executarea silită începe să curgă de la data când se naşte acest drept. În cazul hotărârilor judecătoreşti momentul în care se naşte aceste drept este, cu anumite excepţii expres şi limitativ prevăzute de lege, cel în care hotărârile devin definitive, şi implicit, executorii. Conform prevederilor art. 377 alin. 1 pct. 1 cod proc. Civ sunt definitive hotărârile date în primă instanţa, potrivit legii, fără drept de apel.

Din coroborarea dispoziţiilor legale menţionate rezultă că termenul pentru exercitarea dreptului intimatei de a cere executarea silită a început să curgă de la 31.03.2006 - data pronunţării sentinţei civile nr. …. pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 în dosarul nr. ….., având în vedere că din acel moment hotărârea era definitivă şi executorie.

Instanţa reţine că de la naşterea dreptului de a cere executarea şi până la formularea cererii de către intimată au trecut mai mult de 3 ani  -  termenul împlinindu-se la data de 31.03.2009 ( conform disp. art. 101 alin.3 cod. proc. civ ) iar intimata nu a făcut dovezi în sensul existenţei unei cauze de suspendare sau de întrerupere a cursului prescripţiei.

Pentru toate aceste motive instanţa constată că dreptul de a cere executarea silită era prescris la data depunerii cererii de punere în executare a titlului executoriu – 01.10.2009, iar prin împlinirea termenului de prescripţie titlul executoriu şi-a pierdut  puterea executorie potrivit art. 405 alin.3 cod proc. Civ.

Faţă de cele ce preced instan?a urmează să admită contesta?ia la executare ?i să dispună anularea tuturor formelor de executare efectuate în dosarul de executare nr. ….. al BEJ EL încuviinţate prin încheierea din data de …pronunţată în dosarul nr. ….. Judecătoria Sectorului 3.