Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 1230 din 03.04.2013


Constată că prin acţiunea înregistrată sub nr/260/2012 pe  rolul

Judecătoriei Moineşti, jud Bacău , S.C. A.... a formulat contestaţie la executare

împotrivaformelordeexecutarenr/4/40/4/2012/

23908 , nr/22.06.2012 , emise de AFP Moineşti , împotriva titlului

executoriu , respectiv procesul verbal de contravenţie seria R12 nr/

21.03.2012 emis de CNADNR Cestrin Bucureşti , aşa cum s-a precizat acţiunea la fila 22 dosar , solicitând anularea acestora.

Cererea a fost timbrată cu 69 lei prin chitanţa nr/03.04.2013 şi a fost

motivată în drept conform art.8 din Legea 6/1991.

In motivare arată contestatorul că nu au fost respectate procedurile obligatorii prevăzute atât de OG 2/2001 , nu s-a avut cunoştinţă de încheierea unui proces verbal, decât la data primirii somaţiei şi a titlului executoriu, pune în discuţie problema prescripţiei executării sancţiunii contravenţionale ca urmare a necomunicarii în termenul legal a actului de constatare şi sancţionare a contravenţiilor in termenul prevăzut de lege, pe fond , societatea nu se face vinovată de cele inserate în cuprinsul procesului verbal de contravenţie.

Intimatele nu au formulat întâmpinare .

In cauză s-au  depus acte,  s-a ataşat dosarul  de executare în copie, probatorii din analiza cărora instanţa a reţinut următoarele :

La data de 30.09.2011 , ora 10,37 , pe DN 2G , în localitatea, a fost

surprins de către reprezentanţi ai CNADNR , circulând , fără a deţine rovineta valabilă , vehiculul categoria B , cu numărul de înmatriculare .... , aparţinând SC A... Comăneşti şi s-a luat măsura sancţionării contravenţionale în temeiul art. 8 alin.2 din OG nr.15/2002 cu amendă contravenţională de 750 lei şi conform art.8 alin.3 din acelaşi act normativ , un tarif de despăgubire în valoare de 96 euro.

La data de 02.04.2012 , procesul-verbal de constatare a contravenţiei seria

R12 nr 121.03.2012 a fost afişat la sediul S.C. A... Comăneşti , de un

agent din cadrul agentului constatator , V.E. , în prezenţa martorului asistent V.M. , ocazie cu care a fost întocmit procesul-verbal de afişare a procesului-verbal de constatare a contravenţiei care a fost semnat atât de V.E. cât si martorul asistent(fila 40 dosar).

Potrivit art.27 din OG 2/2001 "comunicarea  procesului-verbal si a înştiinţării de plata de face prin posta, cu aviz de primire, sau prin afişare la

usa instantei