Contestaţie la executare

Hotărâre 273 din 04.05.2015


1. Tip document:  Hotărâre

2. Număr document: 273

3. Data elaborării documentului 04.05.2015

4. Titlu Sentinţa Civilă nr. 273/11.03.2015

5. Domeniu asociat: contestaţie la executare

6. Autor: Judecătoria Marghita

7. TEXT

Asupra cauzei constată că, la data de 02.07.2014 petenta S.G. a formulat în contradictoriu cu intimaţii B.SA  şi BEJ contestaţie la executare şi cerere de suspendare a executării silite, solicitând instanţei să dispună în principal, anularea în tot a executării silite, inclusiv a tuturor formelor de executare efectuate in dosarul de executare nr. /2014, aflat pe rolul Biroului Executorului Judecătoresc P. C., constatând prescris dreptul la executarea silită, anularea încheierii pronunţate de Judecătoria Marghita, la data de, în dosarul nr…, prin care s-a încuviinţat executarea silită, cu cheltuieli de judecată ocazionate de prezentul litigiu. În subsidiar, solicită să se anuleze în parte executarea silită, actele de executare, încheierile executorului si încheierea de încuviinţare a executării, cenzurând cheltuielile de executare, exagerat de mari.

În temeiul prevederilor art. 718 si următoarele din Codul procedură civilă, a formulat cerere de suspendare a executării silite solicitând instanţei să dispună  admiterea cererii de suspendare a executării silite si  pe cale de consecinţă suspendarea executării silite pana la soluţionarea contestaţiei la executare.

În ceea ce priveşte contestaţia la executare arată că prin încheierea de şedinţa pronunţata in data de ., Judecătoria Marghita, in dosarul nr. …, a încuviinţat executarea silită în dosarul execuţional nr. …. al Biroului Executorului Judecătoresc „P.C.", având ca obiect cererea de executare silita formulata de către creditorul urmăritor B. P. S.A., împotriva debitoarei L.G., în temeiul titlului executoriu reprezentat de Contractul de credit nr. ….

Prin încheierea pentru stabilirea cheltuielilor de executare din data de ., Biroul Executorului Judecătoresc „.P.C" a stabilit următoarele cheltuieli de executare silita: . lei - taxa informare ITM; . lei - taxa timbru executare;. lei - taxa informare Primăria . . lei - onorariu consultaţii cu constituirea actelor de procedura; . lei - taxe poştale; . lei - onorariu executor judecătoresc. Total: . lei.

Prin înştiinţarea de poprire din data de ., Biroul Executorului Judecătoresc „.P.C", i-a adus la cunoştinţa faptul ca s-a procedat la înfiinţarea popririi asupra conturilor si veniturilor sale, până la concurenta sumei de lei, sumă ce se compune din:  - credit restant, lei - comisioane bancare lei - dobânzi restante lei - cheltuieli de executare. Prin Somaţia din data de, recepţionată in data de i s-a solicitat achitarea sumei de lei.

Contestatoarea arată că a încheiat cu BP S.A., la data de…Contractul de credit de consum nr. .…., prin care banca i-a acordat un credit de …lei.

Contestatoarea arată că executarea silita pornita împotriva sa este prescrisă deoarece executarea silită se prescrie în termen de 3 ani de la momentul la care creditorului i s-a născut dreptul la executare, potrivit dispoziţiilor art. 705 alin. (1) din Codul de procedura civila.

Dreptul de a solicita executarea silită şi momentul în care începe să curgă termenul de prescripţie este data scadenţei declarării scadente a creditului.

Banca a declarat scadent creditul, prin urmare dreptul creditorului de a solicita executarea silita împotriva sa, este prescris.

Fata de cele învederate, solicită să se constate faptul că somaţia emisă în data de …. in dosarul nr. …. de către Biroul Executorului Judecătoresc „P. C.", cât şi toate actele de executare efectuate, au fost emise in mod nelegal cu nesocotirea dispoziţiilor art. 705 alin. (1) din Cod de procedura civila.

Pentru toate aceste considerente, solicită instanţei să admită contestaţia la executare astfel cum a fost formulată. In subsidiar solicită anularea în parte a executării silite, a actelor de executare, încheierile executorului si încheierea de încuviinţare a executării, cenzurând cheltuielile de executare, exagerat de mari, prin raportare la condiţiile concrete de executare.

In drept invocă dispoziţiile art. 669, art. 705, art. 711, art. 712 si urm. din Codul de procedură civilă.

În ceea ce priveşte cererea de suspendare a executării silite apreciază că, este necesară suspendarea executării, mai ales că legalitatea actelor de executare este pusă la îndoială, urmând ca ulterior, în cadrul contestaţiei la executare, instanţa de fond să analizeze si să se pronunţe asupra actelor si masurilor de executare, asupra legalităţii acestora si necesităţii anularii lor.

În drept invocă art. 718 alin. (1) din Codul de proc. civilă.

În probaţiune depune înscrisuri.

La data de 08.10.2015 contestatoarea a depus la dosarul cauzei completare la motivele contestaţiei la executare formulate  prin care arată că a achitat ratele pentru creditul contractat în baza Contractului de Credit de consum nr. . până în anul …  după care  rămânând fără serviciu nu a mai putut achita această datorie.

Prin somaţia emisa de BEJ P.C., in dosarul execuţional nr. …, i s-a pus in vedere să achite in termen de o zi suma totala de … lei reprezentând debit si cheltuieli de executare, fără a i se prezenta cum s-a ajuns la acest debit, respectiv la suma de … lei dobânzi restante, mai exact cuantumul dobânzilor aplicate sau o modalitate de calcul a acestora, in condiţiile in care a achitat ratele pentru acest credit aproape trei ani.

Solicită instantei sa constate că a intervenit prescripţia dreptului de a mai cere executarea silită având în vedere că de la ultima plată efectuată şi pana la data punerii în executare a Contractului de Credit au trecut mai mult de 3 ani, termenul de prescripţie nefiind întrerupt sau suspendat.

Creanţa solicitată nu este reală, adică certă si lichidă, în condiţiile in care nu se arată un mod de calcul al creanţei care i se solicită.

Din Contractul de Credit, pus in executare se poate observa, faptul ca, acesta are numeroase clauze abuzive, clauze care vizează atât nivelul dobânzii cat si comisionul de administrare de 0,50% perceput.

Astfel, este prevăzut in contract " un comision de administrare " de 0,50 %, care se achită lunar, fără a se arata, in concret, pentru ce se percepe acest comision, fiind cât se poate de evident faptul că, ne aflam in prezenta unei clauze abuzive, in accepţiunea art. 4 din Legea 193/2000.

Totodată si art. 4.1 din contractul încheiat, reprezintă clauză abuzivă în condiţiile in care nu a avut posibilitatea si nu o are nici in prezent de a cunoaşte dobânda practicată de creditoare, în contract stipulându-se doar faptul că "se va aplica dobânda variabilă pentru credite de nevoi personale", ceea ce înseamnă că, această dobândă a fost modificată unilateral de creditoare, după bunul său plac.

În drept invocă art. 711 şi urm. Cod proc. civ., Legea nr. 193/2000.

La data de . intimata SC B. a formulat întâmpinare solicitând respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

Intimata invocă excepţia tardivităţii introducerii acţiunii, având in vedere faptul că, contestatorul a formulat contestaţia împotriva titlului executoriu însuşi. Având in vedere termenul pentru promovarea contestaţiei la executare de 15 zile, prevăzut de disp. art. 401 CPC, solicită admiterea excepţiei invocate şi să se respingă contestaţia ca tardiv introdusă, cu privire la toate actele de procedura necontestate in termenul invocat anterior.

Intimata arată că prin prezenta cerere se contesta executarea silita însăşi, situaţie in care termenul se socoteşte de la data când debitorul a primit somaţia. Având in vedere acestea, instanţa de judecată trebuie să soluţioneze prezenta contestaţie exclusiv cu privire la actele contestate in termen, iar cu privire la celelalte solicitări, să se constate că acestea sunt introduse peste termenul legal.

În ceea ce priveşte cererea de suspendare, solicită instanţei sa aibă in vedere dispoziţiile legale privitoare la situaţia potrivit căreia nu este îndeajuns, pentru ca sa se suspende executarea, doar plata cauţiunii, ci este necesara si motivarea, dovedirea si susţinerea cererii însăşi.

Față de susţinerile contestatorului cu privire la cuantumul datoriei precizează că în data de … banca a procedat la declanşarea exigibilă anticipată a creditului şi s-a declanşat procedura de executare silită împotriva debitoarei L.G. prin executor judecătoresc P.C...

Sumele restante înregistrate de către împrumutat, calculate de la data acordării creditului, … si pana la data de …, sunt următoarele: comision administrare restant – … lei, dobândă restantă … lei, dobândă penalizatoare … lei, principal restant – …. lei, sumă totală restantă …. lei  la care se adaugă dobânda penalizatoare zilnica calculata la principalul restant …..) conform contractului de credit de consum şi cheltuielile de executare.

Referitor la termenul prescripţiei arată că acesta trebuie calculat de la momentul declarării scadentei anticipate a creditului și nu de la momentul presupus de contestator, deoarece datoria devenit scadentă în acel moment.

Exigibilitatea anticipată a creditului este declarată in situaţia în care există întârzieri mai mari de 90 de zile la plata obligaţiilor asumate prin semnarea contractului, in conformitate cu dispoziţiile art. 8.3. din contractul de credit. Declararea exigibilităţii anticipate a creditului se face după 90 de zile de întârziere, dar dispoziţiile sus arătate nu impun o perioadă maximală a acestei acţiuni, tocmai pentru a proteja interesul debitorului, acesta variind de la o persoana la alta, in funcţie de nevoile si situaţia financiara a fiecăruia. Banca declara exigibilitatea anticipata a creditului, abia in momentul când observă că nu mai există nici o posibilitate reală de recuperare a datoriei in mod amiabil, când au fost epuizate toate opţiunile posibile in situaţia dată.

Cu privire la cheltuielile de executare arată că au fost in mod corect stabilite in conformitate cu prevederile Anexei I a Statutului profesiei de executor judecătoresc, astfel cum este publicat in Monitorul Oficial nr. 713 din 26 octombrie 2010, iar onorariul executorului judecătoresc a fost stabilit in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 2550/2006. publicat in M. Of. nr. 936 din 20 noiembrie 2006 privind aprobarea onorariilor minimale si maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti

În probaţiune ataşează graficul de rambursare si extrasul de cont aferente contractului de credit nr. 743CRU6062860001.

La solicitarea instanţei, executorul judecătoresc P. C. a comunicat la data de …. copia dosarului execuţional nr. …. A invocat totodată excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive raportat la Decizia nr. 162/2003 a Curţii Constituţionale potrivit cărei biroul executorului judecătoresc nu are calitatea procesuală în cadrul contestaţiei la executare.

Examinând actele de la dosar, instanţa reţine următoarele:

Între banca SC B.P SA și contestatoarea S. G. (fostă L.), în calitate de împrumutat, s-a încheiat Contractul de credit de consum nr. …., prin care i s-a acordat împrumutatei un credit în valoare de … lei pe termenul de 84 luni (f. 207 - 209).

Având în vedere că împrumutata nu și-a îndeplinit obligațiile de plată, intimata a solicitat la data de … executarea silită a debitoarei pentru recuperarea creanței în sumă totală de …., fiind constituit dosarul de executare nr. …. al BEJ P.C..

În drept, instanța reține că, raportat la data începerii procedurii de executare silita și având în vedere prevederile art. 3 alin. 1 din Legea nr. 76/2012, în cauză sunt incidente prevederile Noului Cod de procedura civilă.

În ceea ce privește excepția tardivității contestației la executare invocată de intimată aceasta este neîntemeiată și va fi respinsă, de vreme ce contestația la executare a fost înregistrată în termenul legal de 15 zile de la primirea somației (.), fiind depusă la poștă la data de . (f. 18). Termenul de 15 zile prevazut de art. 714 alin. 1 Cod procedura civila este un termen procedural care se calculează pe zile libere.

Cu privire la excepția lipsei calității procesuale pasive invocată de Biroul executorului judecătoresc P.CI., instanța constată că aceasta este întemeiata si va fi admisa.

Potrivit disp. art. 2 alin. 1 din Legea nr. 188/2000, executorul judecătoresc este învestit să îndeplinească un serviciu de interes public, iar potrivit disp. art. 7 alin. 1 lit. a) din aceeaşi lege, executorul judecătoresc are atribuţia de a pune în executare dispoziţiile cu caracter civil din titlurile executorii. În acest context, având în vedere că rolul executorului judecătoresc este acela de a îndeplini un serviciu de interes public, acesta nu poate fi parte într-o acţiune în faţa instanţei judecătoreşti cu privire la actele de executare îndeplinite în exercitarea atribuţiilor de serviciu, calitate procesual activă şi pasivă în cadrul unei contestaţii la executare având doar părţile  implicate in raportul executional: creditorul si debitorul, nu și organul de executare silita.

Pe fondul cauzei, instanța reține că petenta susține în motivarea contestației faptul că a intervenit prescripția dreptului la executare silită.

Potrivit art. 705 alin. 1 Cod proc. civ. dreptul de a obține executarea silită se prescrie în termen de 3 ani dacă legea nu prevede altfel, iar conform alin. 2, termenul de prescripție începe să curgă de la data când se naște dreptul de a obține executarea silită. Conform art. 12 din Decretul nr. 167/1958, în cazul  în care un debitor este obligat la prestaţii succesive, dreptul la acţiune cu privire la fiecare dintre aceste prestaţii se stinge printr-o prescripţie deosebită.

În speță, potrivit graficului de rambursare al creditului depus de intimată la dosarul cauzei (f. 59 – 60), creditul contractat de contestatoare urma a fi rambursat în rate lunare în perioada ….

Prin urmare, contrar celor susținute prin întâmpinare, banca nu putea să declare la data de … scadența anticipată a unui credit a cărui scadență finală, conform graficului, a fost la data de ….

În condiţiile în care în contractul de credit  nr. … au fost prevăzute rate lunare de restituire a creditului, fiecare sumă datorată era exigibilă la o dată distinctă, prestaţiile fiind succesive, iar  termenul de prescripție de 3 ani curge pentru fiecare rată în mod separat.

Având în vedere că cererea de executare silită formulată de intimată a fost înregistrată la executorul judecătoresc la data de …… (f. , rezultă că dreptul la executare silită este prescris pentru toate sumele datorate de debitoare anterior datei de ..

Pe de alta parte, față de apărarea formulată de contestatoare privind lipsa caracterului cert și lichid al sumei calculate cu titlu de dobândă și caracterul abuziv al comisionului de administrare și al clauzei privind dobânda inserate la art. 4.1 din contract, instanța reține că existența unei clauze abuzive poate fi constatată și pe calea contestației la executare deoarece, potrivit art. 6 din Legea nr. 193/2000, clauzele abuzive cuprinse in contract nu vor produce efecte asupra consumatorului.

Conform art. 4 din acest act normativ, o clauza contractuala va fi considerata abuziva daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: clauza nu a fost negociata cu consumatorul adica aceasta a fost stabilita fara a da posibilitatea consumatorului sa influenteze natura ei, cum ar fi contractele standard, preformulate sau conditiile generale de vanzare practicate de comercianti pe piata produsului sau serviciului respectiv; incalca exigentele bunei credinte; clauza negociata prin ea insasi sau impreuna cu alte prevederi din contract, creeaza in detrimentul consumatorului un dezechilibru semnificativ intre dreptul si obligatiile partilor.

Potrivit punctului 1, lit. b din Anexa la Legea nr. 193/2000, sunt considerate abuzive acele prevederi contractuale care obligă consumatorul să se supună unor condiţii contractuale despre care nu a avut posibilitatea reală sa ia cunostinta la data semnarii contractului.

Potrivit art. 93 lit. b) și g) din OG nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, „În cadrul contractelor încheiate cu consumatorii, furnizorii de servicii financiare sunt obligaţi să respecte următoarele reguli:

 b) dobânzile, precum şi toate comisioanele, taxele, tarifele, spezele bancare sau orice alte costuri aferente acordării şi derulării contractului, respectiv aferente unor servicii în privinţa cărora consumatorul nu dispune de libertate de alegere vor fi menţionate în contract, fără a se face trimiteri la condiţii generale de afaceri ale furnizorului de servicii financiare, lista de tarife şi comisioane sau orice alt înscris;

 g) în contractele de credit cu dobândă variabilă se vor aplica următoarele reguli:

1. variaţia ratei dobânzii trebuie să fie independentă de voinţa furnizorului de servicii financiare, raportată la fluctuaţiile unor indici de referinţă verificabili, menţionaţi în contract, sau la modificările legislative care impun acest lucru;

2. dobânda poate varia în funcţie de dobânda de referinţă a furnizorului de servicii financiare, cu condiţia ca aceasta să fie unică pentru toate produsele financiare destinate persoanelor fizice ale operatorului economic respectiv şi să nu fie majorată peste un anumit nivel, stabilit prin contract;

3. formula după care se calculează variaţia dobânzii trebuie indicată în mod expres în contract, cu precizarea periodicităţii şi/sau a condiţiilor în care survine modificarea ratei dobânzii, atât în sensul majorării, cât şi în cel al reducerii acesteia;

h) sunt interzise clauzele contractuale care dau dreptul furnizorului de servicii financiare să modifice unilateral clauzele contractuale fără încheierea unui act adiţional, acceptat de consumator.”

În contractul de credit nr. …., încheiat de contestatoare s-a prevăzut la art. 4.1 că, după primele 90 de zile de la data acordării creditului, se va aplica dobânda variabilă pentru credite de nevoi personale în vigoare la respectivul moment, iar la art. 4.3 din contract s-a stipulat că pe parcursul derulării creditului banca își rezervă dreptul de a modifica dobânzile, comisioanele și taxele bancare, împrumutatul urmând a fi înştiinţat prin afişare la sediul băncii şi notificare scrisă. Art. 4.3 prevede că dobânda penalizatoare, în cazul nerambursării la termen, se calculează prin majorarea cu 5 puncte procentuale pe an a dobânzii prevăzută la art. 4.1.

Instanța constată că art. 4.1, 4.2 și 4.3 din contract privind modul de stabilire al dobânzii, încalcă prevederile legale anterior menționate și constituie clauze abuzive, de vreme ce s-a stabilit dreptul băncii de a modifica unilateral dobânda creditului, fără a se indica în concret condițiile în care intervine această modificare și făcându-se trimitere doar la costurile ce vor fi practicate de bancă la momentul modificării. Aşadar împrumutatul nu a avut posibilitatea reală să ia cunostinţă, la data semnarii contractului, de costurile ce urmau a-i fi aplicate.

Prin urmare nici instanța nu poate stabili, pe baza clauzelor inserate în contractul de credit, întinderea sumei datorată de către debitoare cu titlu de dobândă și modul de calcul al acesteia, creanța neavând în consecință un caracter cert și lichid.

În ceea ce privește comisionul de administrare credit, instanța constată că acesta este clar precizat în contract sub aspectul modului de calcul, respectiv se aplică lunar, în cuantum de 0,50% raportat la valoarea soldului creditului.

Față de cele arătate mai sus, reținând că pot fi executate silit doar ratele scadente în perioada … (pentru cele datorate anterior dreptul la acțiune fiind prescris), precum și constatând caracterul abuziv al clauzelor privind modul de calcul al dobânzii prevăzute la art. 4.1, 4.2, 4.3 din contract, instanța va constata că suma datorată de petentă ce poate face obiectul executării silite este … lei, compusă din suma de … lei (principal restant) și suma de … lei (comision de administrare credit), aferente perioadei ….

În ceea ce privește cheltuielile de executare, potrivit Ordinului ministrului justitiei nr. 2561/2012, onorariul executorului nu poate depăşi un anumit plafon maxim, determinat prin raportare la cuantumul creanței a cărei executare se urmăreşte.

Conform Anexei la acest Ordin, pentru creanţele în valoare de pana la 50.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 10% din suma reprezentând valoarea creantei ce face obiectul executarii silite.

Ţinând cont că valoarea creanței executate silit a fost redusă la suma de …. lei, instanța va reduce corespunzător și onorariul executorului judecătoresc la suma de …lei, la care se adaugă suma de … reprezentând alte cheltuieli de executare, precum și orice alte cheltuieli de executare ce vor fi efectuate în dosarul execuțional până la recuperarea integrală a creanței.

În ceea ce priveste cererea de suspendare a executarii silite aceasta este inadmisibila de vreme ce contestatoarea nu a achitat cauțiunea stabilită de instanță conform prevederilor art. 718 alin. 2 Cod procedura civila.

Pentru toate considerentele de fapt și de drept arătate, instanța va respinge excepţia tardivităţii introducerii acţiunii invocată de intimată, va admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de Biroul executorului judecătoresc P.C., va admite în parte contestația la executare, va constata că suma datorată de petentă este de … lei, la care se adaugă cheltuieli de executare silită în sumă de …ei, astfel că va anula în parte actele de executare silită întocmite în dosarul execuţional nr. …. al BEJ P. C. cu privire la suma de … lei (calculată prin scăderea din suma executată silit de …. lei a sumei datorate de …lei+….lei). Instanţa va respinge ca inadmisibilă cererea de suspendare a executării silite.

În temeiul art. 453 Cod proc. civ. instanța va obliga intimata să achite contestatoarei cheltuieli de judecată în sumă de . lei reprezentând taxă judiciară de timbru.

PENTRU  ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Respinge excepţia tardivităţii introducerii acţiunii invocată de intimată.

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de Biroul executorului judecătoresc P.C., cu sediul în ., str. . nr. .3, jud. Bihor şi va respinge acţiunea faţă de acesta ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

Admite în parte contestaţia la executare formulată de contestatoarea S. G. cu domiciliul în mun. .,  strada . nr. .., bl., sc., ap., jud. . domiciliul procedural ales in mun. . str. nr. ., bl.  … ap. , jud. . în contradictoriu cu intimatul SC B.P. SA  cu sediul în ., Bulevardul . nr. .6.

Constată că suma datorată de contestatoare este de . lei, la care se adaugă cheltuieli de executare în suma de .lei.

Anulează în parte actele de executare silită întocmite în dosarul execuţional nr. … al BEJ P.C. cu privire la suma de …. lei.

Respinge ca inadmisibila cererea de suspendare a executării silite.

Obligă intimata să achite contestatoarei cheltuieli de judecată în sumă de  lei reprezentând taxă judiciară de timbru.

Cu drept de apel în termen de 10  de zile de la comunicare la Tribunalul . Cererea de apel se va depune la Judecătoria Marghita.

Pronunţată în şedinţa publică azi,  2015.

PREŞEDINTE  GREFIER

.

Red. Jud. .

Dact. Gref. .

5 ex./04.05.2015