Calea contestației la executare îndreptată împotriva unei executări silite ce are la bază un titlu executoriu reprezentat de o hotărâre judecătorească

Sentinţă civilă 5053/2018 din 09.05.2018


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA CONSTANȚA – SECȚIA CIVILĂ

Operator de date cu caracter personal nr. 3047

Dosar nr. 16356/212/2017

Sentința civilă Nr. 5053/2018

Ședința publică de la 09 Mai 2018

Instanța constituită din:

 

calea contestației la executare îndreptată împotriva unei executări silite ce are la bază un titlu executoriu reprezentat de o hotărâre judecătorească,

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe contestatoarea U și pe intimatul P, având ca obiect contestație la executare – dosar de executare nr…..

Dezbaterile au avut loc în ședința publică din data de 02.04.2018,  fiind consemnate în cuprinsul încheierii de ședință întocmite la acel termen, care face parte integrantă din prezenta sentință, când instanța, având nevoie de timp pentru a delibera, în aceeași constituire, a amânat pronunțarea pentru data de 17.04.2018,  când a hotărât următoarele:

INSTANȚA,

Contestatoarea U a formulat, în contradictoriu cu intimatul P, contestație la executare înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanța în dosarul nr…./212/2017, împotriva somației din data de 24.10.2017 și a adresei de înființare a popririi din aceeași dată, emise de B.E.J. V în dosarul de executare nr…, solicitând anularea lor.

In motivarea contestației, contestatoarea a invocat lipsa calității sale de debitor, arătând că debitori ai obiectului desființării sunt alte persoane, respectiv, chiriașii care au deținut spațiile respective cu chirie, aceștia fiind autorii materialelor și lucrărilor executate fără autorizație de construire. Aceasta a expus pe larg istoricul edificării imobilului Complex D și al raporturilor de închiriere. Contestatoarea a solicitat, de asemenea, anularea procesului – verbal privind cheltuielile de executare și transferarea acestora în sarcina chiriașilor care nu au respectat disciplina în construcții. 

In drept, contestația la executare a fost întemeiată pe dispozițiile art.998, art. 999, art. 1002, art. 1410 – art. 1490 din Codul Civil din 1864, art. 582, art. 1357 și art. 2495 – 2499 din Noul Cod Civil, art. 902 – 903 Cod Procedura Civila și art. 2 din Legea 50/1991, iar in probațiune, contestatoarea a solicitat proba cu înscrisuri și proba cu expertiza tehnică în construcții. 

Intimatul, legal citat, a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea ca neintemeiata a contestatiei la executare. Acesta a prezentat istoricul derulării litigiului dintre părți, finalizat prin pronunțarea titlului executoriu constând în sentința civilă nr…. a Judecătoriei Constanța astfel cum a fost modificată  prin decizia civilă nr…. a Tribunalului Constanța, prin care debitoarea – contestatoare a fost obligată la desființarea construcțiilor realizate ilegal, astfel cum au fost constatate prin procesul – verbal de constatare și sancționare a contravențiilor nr…. Intimata – creditoare a demarat procedura executării silite, iar debitoarea nu s-a conformat somației și dispozițiilor titlului executoriu. Intimatul a învederat, de asemenea, că debitoarea – contestatoare a semnat fără obiecțiuni procesul – verbal de constatare și sancționare a contravențiilor nr…. și nu a formulat plângere contravențională împotriva acestuia. Anexat întâmpinării, intimatul a depus înscrisuri.

La data de 15.02.2018, în conformitate cu dispozițiile art. 717 alineat 2 Cod Procedură Civilă, executorul judecătoresc a comunicat la dosarul cauzei, actele de executare în copii certificate.

Instanța a încuviințat, în cauză, proba cu înscrisuri și a respins proba cu expertiză tehnică imobiliară, solicitată de contestatoare.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

La data de 26.09.2017, intimatul, în calitate de creditor, s-a adresat executorului judecătoresc cu cererea de executare silită formulată împotriva debitoarei -  contestatoare, în temeiul sentinței civile nr. .. pronunțate de Judecătoria Constanța în dosarul civil nr…., rămasă definitivă prin decizia civilă nr… a Tribunalului Constanța.

La aceeași dată, executorul judecătoresc a emis încheierea prin care a dispus înregistrarea cererii și deschiderea dosarului de executare nr…. 

Prin încheierea pronunțată la data de 03.10.2017 de Judecătoria Constanța, s-a dispus încuviințarea executării silite.

La data de 24.10.2017, executorul judecătoresc a emis încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare silită, somații și adrese de înființare a popririi.

Debitoarea a formulat contestație la executare prin care a solicitat anularea acestor acte, invocând lipsa calității sale de debitor.

Potrivit art. 622 alineatele 1 și 2 Cod Procedură Civilă, obligația stabilită prin hotărârea unei instanțe se aduce la îndeplinire de debitor de bună voie, iar, în caz contrar, prin executare silită.

Analizând sentința civilă nr. … a Judecătoriei Constanța astfel cum a fost modificată  prin decizia civilă nr…. a Tribunalului Constanța, ce constituie titlu executoriu în executarea silită contestată, instanța constată că debitoarea a fost parte în litigiul soluționat prin aceste hotărâri, ele fiind pronunțate  în contradictoriu cu aceasta.

Potrivit dispozițiilor definitive, clare și lipsite de echivoc ale deciziei civile nr.986, s-a dispus, în urma admiterii apelului formulat de intimatul din prezenta cauză, admiterea acțiunii sale și obligarea contestatoarei – debitoare la desființarea construcțiilor realizate în mod ilegal, astfel cum acestea au fost constatate prin procesul – verbal de  constatare și sancționare a contravențiilor nr…. și la plata sumei de 1258 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Deci, calitatea de debitor a contestatoarei în executarea silită contestată este rezultată din hotărârea judecătorească ce constituie titlu executoriu, care a stabilit anumite obligații în sarcina sa.

Principalul efect al hotărârii judecătorești definitive  este puterea de lucru judecat, care împiedică pronunțarea unor hotărâri judecătorești contradictorii și reanalizarea unui drept a cărui existență a fost deja stabilită de instanță.

Puterea de lucru judecat are un efect pozitiv, în sensul că partea care a câștigat procesul se poate prevala de dreptul recunoscut prin hotărârea definitivă într-o noua judecată, fără ca această instanță să mai poată lua în discuție existența dreptului și un aspect negativ pentru partea care a pierdut procesul, întrucât nu mai poate repune în discuție dreptul său într-un alt litigiu.

Important de subliniat este faptul că în cazul prezumției legale de lucru judecat (efectul pozitiv al lucrului judecat) reglementate de dispozițiile art. 431 alineat 2 Cod Procedură Civilă nu este necesar a exista tripla identitate de părți, obiect și cauză, fiind suficient ca în litigiul ulterior să fie adusă în discuție o chestiune litigioasă în legătură cu ceea ce s-a soluționat anterior, astfel încât aceasta să nu mai poată fi contrazisă, indiferent dacă respectiva rezolvare a fost cuprinsă în dispozitiv sau numai în considerente, având în vedere și dispozițiile art. 430 alineat 2 Cod Procedură Civilă.

Chiar la nivelul jurisprudenței CEDO, s-a statuat că principiul securității juridice, ce constituie unul dintre elementele fundamentale ale preeminenței dreptului, impune ca atunci când un litigiu civil a fost examinat pe fond și a primit o soluționare irevocabilă, să nu se mai poată proceda la reexaminarea sau repunerea aspectelor tranșate definitiv în discuție în cadrul unui alt proces. 

Sub acest aspect, instanța reține  că pe calea contestației la executare îndreptată împotriva unei executări silite ce are la bază un titlu executoriu reprezentat de o hotărâre judecătorească, partea nu poate pune în discuție aspecte care țin de judecata însăși a cauzei în care s-a pronunțat hotărârea judecătorească pusă în executare  și care puteau fi puse în discuție doar prin intermediul căilor de atac exercitate împotriva respectivei hotărâri judecătorești. Art. 713 alineat 1 Cod Procedură Civilă reglementează lipsit de orice echivoc imposibilitatea invocării și analizării unor motive de fapt și de drept ce s-ar putea opune numai în cursul judecății în primă instanța sau într-o cale de atac în situația în care executarea silită se realizează în temeiul unei hotărâri judecătorești, cum este și cazul în speță.

În consecință, constatând că executarea silită contestată a fost pornită și se desfășoară în mod legal și corect împotriva contestatoarei, care are calitatea de debitoare, în baza hotărârii judecătorești ce constituie titlu executoriu,  instanța va respinge ca neîntemeiată contestația la executare formulată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE:

Respinge ca neîntemeiată contestația la executare formulată de contestatoarea U cu sediul în ..., în contradictoriu cu intimatul P cu sediul în ....

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Apelul se depune la Judecătoria Constanța.

Pronunțată azi, 17.04.2018, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

PREȘEDINTE GREFIER