Contestatie la executare

Sentinţă civilă 2829 din 12.10.2010


R O M Â N I A

JUDECATORIA  ONESTI - JUDETUL  BACAU

DOSAR NR.5131/270/2010 - contestatie la executare -

Înreg. 30.07.2010

SENTINTA CIVILA NR. 2829

Sedinta publica din data de 12.10.2010

Completul de judecata format din:

Presedinte – Liliana Stroe Munteanu

Grefier – Liliana Georgescu

Pe rol se afla solutionarea cauzei civile privind pe contestatoarea …. în contradictoriu cu intimata … ,  având ca obiect contestatie executare si suspendare provizorie executare.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns administrator .. reprezentând contestatoarea, lipsa fiind partile.

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a expus referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta care învedereaza faptul ca, prin fax, contestatoarea a depus la dosar precizari.

Administrator … precizeaza ca a achitat cautiunea si depune la dosar în acest sens recipisa nr. 651870/1/11.10.2010. Depune deasemeni precizari, aceleasi ce au fost trimise si prin fax, si arata ca nu are alte probe.

Instanta, constatând ca nu sunt cereri noi de formulat si probe de administrat, considera cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Administrator Mangalagiu Daniel, având cuvântul, depune la dosar concluzii scrise si solicita a se tine cont de acestea.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

- deliberând -

Asupra cauzei civile de fata;

Constata ca prin actiunea înregistrata sub nr. 5131/270/2010 contestatoarea …. a solicitat în contradictoriu cu intimata S…. anularea executarii silite si a tuturor actelor de executare din dosarul de executare nr. 233/2010 al B.E.J. Popa Valentin.

În motivare arata ca a achitat avansul si toate comisioanele stipulate în contractele nr. 36866 si 36869 pentru 2 autoturisme precum si ratele de leasing conform facturilor pâna în luna februarie 2010 când s-a aflat în imposibilitate de plata.

Prin întâmpinarea depusa intimata solicita respingerea contestatiei aratând ca cele 2 contracte în baza carora s-au întocmit formele de executare constituie titlul executoriu si ca, creanta în suma de 166749,01 lei este certa, lichida si exigibila devenind executorie.

În cauza s-au administrat proba cu acte, s-a cerut dosarul de executare silita, iar din examinarea lor se retine urmatoarea situatie de fapt:

Prin contractul de leasing nr. 36866/14.04.2008 intimata s-a obligat sa livreze contestatoarei un numar de 2 autoturisme cu pretul total de 34810,09. Plata a fost esalonata pe o perioada de 10 luni iar la sfârsitul perioadei se transfera dreptul de proprietate asupra bunurilor achizitionate.

La aceeasi data s-a încheiat contractul nr. 36869 pentru achizitionarea unui numar de 5 autoturisme cu pretul total de 49399,15 euro iar conform anexei B s-au stabilit ratele de leasing pe o perioada de 84 luni.

Totodata au fost semnate de ambele parti conditiile generale ale contractului de leasing în care sunt prevazute cazurile de culpa si consecintele acestora.

Astfel în art. 16 lit.b s-a prevazut a se considera caz de culpa daca utilizatorul nu efectua plata vreunei sume pe care o datoreaza pe o perioada mai mare de 30 zile de la data scadentei iar la art. 17 lit. d este prevazuta ca în caz de culpa locatorul poate sa declare rezilierea de drept a contractelor fara nici o formalitate iar utilizatorul este obligat sa restituie fara întârziere bunul care face obiectul contractului.

În speta utilizatorul în luna februarie 2010 a intrat în incapacitate de a mai plati ratele lunare aflându-se în caz de culpa conform contractului.

În aceasta situatie prin adresele nr. 86/11.03.2009, 87/12.03.2009 si 90/13.03.2009 utilizatorul a avut imposibilitatea platii ratelor, si-a exprimat intentia de a înceta obligatiile contractuale si a restitui autovehiculele în cauza.

A revenit pe data de 24.03.2009 si abia pe data de 30.03.2009 a fost invitat sa restituie cele 7 autovehicule.

Prin procesul verbal încheiat la data de 30.03.2009 si anexele acestora au fost restituite în stare de functionare autovehiculele achizitionate în leasing (filele 22-35).

Cu notificarea nr. 5871/21.04.2009 intimata comunica contestatoarea rezilierea contractului nr. DF 36866/2008 ca urmare a aparitiei cazului de culpa prevazut de art. 16 lit.b si întemeiat pe pactul comisoriu de ultim grad inserat în cadrul paragrafului 17 lit.d din contract.

Totodata prin notificare intimata a declarat exigibila anticipat suma de 9597,56 Euro la contractul nr. 36866 si suma de 18991,95 Euro la contractul nr. 36869/14.04.2008.

În raspunsul la interogator (fila 157 dosar) intimata precizeaza ca la contractul nr. 36866 a înregistrat în contabilitate o creanta de 1905,91 Euro reprezentând facturi de rata restanta si o lata suma reprezentând creanta factura scadenta anticipata respectiv 11637,65 Euro.

Deasemeni si la contractul nr. 36869 în raspunsul la interogator suma scadenta anticipata este cu totul alte decât suma prevazuta în notificare respectiv 22846,37 Euro, existând astfel o neconcordanta între notificare si raspunsul la interogator în ce priveste creantele anticipate.

Contestatoarea arata ca intimata a primit în cont suma de 6368,08 lei ca urmare a unei daune totale constatate de societatea de asigurari Asirom S.A. la un autoturism ce face obiectul contractului de leasing nr. 39468/2008 suma pe care avea posibilitatea sa o retina în contul debitelor datorate (fila 131 dosar).

Intimata arata în raspunsul la interogator ca facturile care cuprind sumele declarate scadente anticipate sunt calculate ca diferenta între capitalul nefacturat si o estimare a valorii bunurilor care au fost vândute si s-a constatat ca estimarea a fost foarte aproape de realitate.

Cu alte cuvinte intimata recunoaste ca în cauza nu avem de a face cu o creanta certa, lichida si exigibila.

Conform art. 379 Cod procedura civila nici o urmarire silita nu poate avea loc decât pentru o creanta certa, lichida si exigibila.

Asadar creanta pusa în executare prin executorul judecatoresc Popa Valentin nu a fost constituita printr-un titlu executoriu care sa reprezinte o creanta propozabila de a fi pusa în executare.

Deasemeni solutia ce se va pronunta se va avea în vedere ca potrivit prevederilor art. 15 din OG 51/1997 în cazul în care utilizatorul nu executa obligatia de plata integrala a ratei de leasing, finantatorul are dreptul de a rezilia contractul iar utilizatorul sa restituie bunul si sa plateasca toate sumele datorate pâna la data restituirii.

Or în speta intimata, deci contestatoarea a notificat imposibilitatea de plata la data de 12.03.2009 si bunurile au fost restituite la data de 30.03.2009 a emis facturi si a pus în executare si sume declarate scadente anticipat reprezentând rate de leasing si pentru perioada de dupa rezilierea contractului si restituirea bunurilor.

În arate situatie cele 2 contracte încheiate între parti trebuie interpretate si sub aspectul dispozitiilor art. 970 Cod civil potrivit carora conventiile trebuie executate cu buna credinta.

„Ele obliga nu numai la ceea ce este expres într-ânsele dar si la toate urmarile ce echitatea, obiceiul sau legea da obligatiei dupa natura sa”.

Pe de alta parte, verificând modul de întocmire al actelor din dosarul de executare nr. 233/2010 (filele 125-130 dosar) instanta constata ca executorul judecatoresc nu a respectat prevederile art. 3712 al.2 Cod procedura civila si a art. 3717 al.3 Cod procedura civila.

Astfel, executorul nu a facut decât sa mentioneze suma de 176.254,53 lei reprezentând debit în suma de 166.749,01 lei si cheltuieli de executare în suma de 9.505,52 lei fara a indica modul în care a calculat acest debit (conform art. 3712 al.2 Cod procedura civila si fara a întocmi procesul verbal de stabilire a debitului pe baza dovezilor prezentate de intimata, conform art. 3717 al.3 Cod procedura civila.

Or, executorul nu a facut decât sa reproduca suma solicitata de catre creditoare prin cerere fara a explica aceasta suma ori macar a mentiona din ce este compus debitul (filele 129-130 dosar).

Executorul a considerat ca este necesar sa întocmeasca doar procesul verbal de stabilire a cheltuielilor de executare (fila 128) da nu a facut dovada modului de calcul al onorariului executor iar unele din sumele enumerate (de ex. 30 lei pentru arhivare dosar) apare în mod evident exagerata si nejustificata, fara a se putea întelege în ce constau aceste cheltuieli de „arhivare” si în ce mod au fost contabilizate la suma de 30 lei. La fel, suma de 10 lei pentru „formare dosar”.

Fata de motivele de fapt si de drept aratate mai sus în stanta retine ca atât sub aspect procedural cât si pe fond formele de executare nu întocmesc cerintele legale urmând ca în baza art. 399 si urmatoarele Cod procedura civila sa admita contestatia si sa anuleze actele de executare conform art. 399 al.2 Cod procedura civila. Cererea de suspendare executare silita va fi respinsa ca ramasa fara obiect.

Se va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Pentru aceste motive,

În numele legii

H O T A R A S T E :

Admite contestatia formulata de contestatoarea ….. , cu sediul în … în contradictoriu cu …..., cu sediul profesional în …..

Anuleaza actele de executare silita efectuate în cadrul dosarului de executare nr. 233/2010 al B.E.J. Popa Valentin, respectiv: somatia emisa în data de 19.07.2010 în temeiul art. 387 cod procedura civila; adresa de înfiintare a popririi din data de 15.07.2010 asupra tuturor conturilor pe care subscrisa-contestatoare le are deschise în lei, în valuta sau în conturi de card la BCR, BRD-GSG, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, banc Post, Banca Carpatica, Volksbank România, DGFP-AFP Onesti; procesul verbal nr. 233/1/2010 de stabilire a cheltuielilor de executare; procesul verbal nr. 233/1/2010 de stabilire a onorariului încheiate de executor Popa Valentin, a tuturor actelor de executare subsecvente acestora.

Respinge ca ramas fara obiect capatul de cerere privind suspendarea executarii silite.

Dispune restituirea recipisei de consemnare nr. 651870/1 din data de 11.10.2010 de îndata, la cererea contestatoarei.

Ia act ca nu se solicita cheltuieli de judecata.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 12.10.2010

PRESEDINTE, GREFIER,

.