Partaj judiciar

Sentinţă civilă 3666 din 16.12.2010


ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 5013/270/2009 partaj judiciar

Înreg. 06.08.2009

Sentinta civila nr. 3666

Sedinta publica din data de 16.12.2010

Completul de judecata format din:

Presedinte – ……

Grefier – ….

Pe rol fiind judecarea cauzei civile promovata de reclamanta ….. în contradictoriu cu pârâtul …., având ca obiect - partaj judiciar - constatare calitate unic mostenitor.

La  apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns: reclamanta asistata de avocat …., pârâtul …. asistat de avocat …, lipsa celelalte parti.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, aparatorul reclamantei depune acte medicale si arata ca este pentru fond.

Aparatorul pârâtului arata de asemenea, ca este pentru fond.

Nemaifiind cereri noi de formulat, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Aparatorul reclamantei solicita a se pronunta o hotarâre potrivit încheierii, conform întelegerii între parti cu privire la terenuri, la apartament a se preciza câtimea fiecaruia,iar în ce priveste locurile de veci cel cu nr. 17 sa-i fie atribuit reclamantei. Cu privire la reconventionala, pârâtul solicita un pasiv de 500 lei având în vedere ca pârâtul a renuntat la mostenire dupa tata, acesta apare ca tert, conform deciziei trebuia sa ceara acest pasiv în maxim 3 ani. Cu privire la pasivul solicitat pentru mama prin cererea reconventionala, pârâtul a cheltuit 6000 lei, dar sumele de la societatile de întrajutorare au fost ridicate de pârât (8400 lei). Pârâtul a încercat prin martori sa arate ca 6000 lei au fost cheltuiti cu înmormântarea iar ceilalti pentru pomeni. Solicita a se respinge aceasta cerere cu privire la cheltuieli, a se compensa onorariile de avocati, iar în ce priveste onorariile expertilor: pentru expert constructor ½ din onorariu, iar la expertul topo ¼ fiecare.

Aparatorul pârâtului arata ca parintii au voie sa-si aleaga dintre copii pe unul dintre ei. Reclamanta a fost plecata cu serviciul, pârâtul a fost lânga mama,a se calcula cota disponibila si pasivul, prin întâmpinare a cerut 6000 lei ( a dovedit cu martori 4000 lei +pomana). A se retine un pasiv de 4000 lei, compensând onorariile de avocati, iar celelalte cheltuieli sa fie împartite dupa cote.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A:

Deliberând

Asupra cauzei civile de fata,

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Onesti la data de  06.08.2009 sub nr. 5013/270/2010  reclamanta ….. , domiciliata în …….. judetul Bacau, a chemat în judecata pe pârâtul ……., domiciliat în ……….,  judetul Bacau, solicitând instantei ca prin hotarârea ce o va pronunta sa se constate ca reclamanta este unica mostenitoare a defunctului ……, decedat la …… si sa se dispuna iesirea din indiviziune dupa ….., decedata la ……., ambii cu ultimul domiciliu în …… jud. Bacau.

Cererea a fost timbrata cu 401 lei taxa judiciara de timbru si 0,30 lei timbru judiciar, iar în motivarea acestea se arata ca reclamanta este singura mostenitoare a defunctului ……. asa cum rezulta din certificatul de mostenitor 18/15.02.2005, iar masa succesorala dupa defuncta …… se compune din terenuri. Reclamanta a solicitat reductiunea contractului de vânzare-cumparare a apartamentului situat în ………, compus din 2 camere si dependinte.

În drept cererea este întemeiaza pe prevederile art. 728 si 845 din Codul civil, art. 111 Cod procedura civila.

În dovedirea cererii reclamanta propune proba cu înscrisuri, interogatoriu si martori, acte de stare civila, certificatul de mostenitor, sentinta civila nr. 5141/30.11.1994 a Judecatoriei Giurgiu, copia titlului de proprietate 87850/23.10.2002, contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 918/27.06.1996 de BNP Marin Carmen-Iulia.

Pârâtul depune  întâmpinare si cerere reconventionala solicitând  respingerea actiunii privind reductiunea liberalitatii . Sub aspect reconventional, pârâtul solicita a fi obligata reclamanta sa suporte pasivul succesoral dupa cei doi defuncti si sa se constate ca la apartamentul cumparat de el a efectuat urmatoarele lucrari : montat usa metalica, montat instalatie termoficare si montat instalatie termica si canalizare în apartament.

În drept, sunt invocate prevederile art. 728 si urmatoarele din Codul civil si art. 671 din Codul de procedura civila.

Fata de întâmpinarea pârâtului, reclamanta a înteles sa-si restrânga obiectul actiunii în sensul ca renunta la capatul de cerere privind constatarea calitatii de unic mostenitor al defunctului …….. Totodata, solicita  dezbaterea succesiunii si dupa defunctul ….., decedat la …… introducând în cauza pe mostenitorii ………….., domiciliat în ……, ……  din … si ….. domiciliata în ……..

Reclamanta si-a completat actiunea în temeiul art. 132 cod procedura civila solicitând la masa de partajat cele 2 locuri de veci situate în Cimitirul Bisericii „Sf. Nicolae” din Onesti.

Analizând materialul probator administrat în cauza, prin încheierea din 25.03.2010, instanta a retinut în fapt urmatoarele:

Initial reclamanta a solicitat partajarea averii ramasa de pe urma defunctilor ……. si …….. În masa succesorala de pe urma defunctei ……, aceasta a solicitat ¼ din cota indiviza din suprafata de 1,42 ha teren arabil înscris în TP nr. 87850/23.10.2002 eliberat pe numele mostenitorilor defunctului ……

Defunctul …… decedat la 22.07.1977  a avut 4 copii. În prezent mai este în viata numai fiica …….

Pe tulpina …..  vine la mostenire pârâtul …. , pe tulpina … vine la mostenire pârâtul ….., iar pe tulpina … vin la mostenire …. si …..

Masa succesorala retinuta de pe urma defunctului …. se compune din suprafata de 1,42 ha teren arabil TP nr. 87850/23.10.2002, tarlaua 18, parcela 40 cu vecinii ….., drumul, ….. situat în localitatea Fratesti, jud. Giurgiu.

Cotele de partajat retinute au fost de 1/4 pe tulpina.

De pe urma defunctei …….. au ramas ca mostenitori reclamanta ….. si pârâtul ……., în calitate de fiica si fiu.

Pârâtul ……… a fost de acord ca în masa succesorala sa fie cuprinse terenurile solicitate de reclamanta, respectiv cele din sentinta civila nr. 5141 din 30.11.1994 a Judecatoriei Giurgiu, dar nu a fost de acord cu reductiunea contractului de vânzare-cumparare .

Prin contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 918 din 27.06.1996, defuncta …….. a vândut pârâtului sub rezerva uzufructului viager pentru sine, apartamentul compus din 2 camere si dependinte situat în Onesti, str. Republicii, nr. 42/18.

Potrivit art. 845 din Codul civil valoarea bunurilor înstrainate unui succesibil în linie dreapta, cu sarcina unei rendite viagere sau cu rezerva de uzufruct va fi socotita în portiunea disponibila si excedentele va trece în masa succesiunii.

Prin art. 845 Cod civil s-a instituit o prezumtie legala de gratuitate a înstrainarii unui bun în favoarea unui succesibil în linie dreapta, cu sarcina unei rendite viagere sau cu rezerva de uzufruct. Aceasta prezumtie este relativa si poate fi combatuta prin proba contrarie.

Martora ……, a declarat ca defuncta a vrut ca acest apartament sa ramâna lui ……., fiul cel mai mic al pârâtului. Actul nu s-a putut face pentru ca acesta era minor.

Instanta a concluzionat ca intentia defunctei a fost de a gratifica si nu de a face o vânzare-cumparare.

Conform art. 841 Cod civil liberalitatile facute prin acte între vii nu pot trece peste 1/3 daca dispunatorul lasa la moartea sa doi copii.

În temeiul art. 6735  din Codul de procedura civila, instanta a constatat ca de pe urma defunctei …….. au ramas ca mostenitori …… si …….., în calitate de fiica si fiu.

Masa succesorala retinuta se compune din :

- ¼ din prima succesiune ;

- 1,0541 ha teren situat în intravilanul com. Fratesti, jud. Giurgiu cu vecinii: drumul comunal, drumul de tarla, teren arabil , Simion Dumitru si Antonescu Natalia ( sentinta civila nr. 5141/30.11.1994 a Judecatoriei Giurgiu fila 8 dosar);

- 1,0284 ha teren situat în extravilanul com. Fratesti, jud.Giurgiu cu vecinii : drumul de tarla, drumul de tarla, teren arabil si Antonescu Natalia ( sentinta civila nr. 5141/30.11.1994 a Judecatoriei Giurgiu fila 8 dosar) ;

-2 locuri de veci situate în cimitirul Bisericii Sf. Nicolae din Onesti.

A fost mentinut contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 918/27.06.1996 pâna la limita cotitatii disponibile de 1/3.

Cotele de partajat retinute au fost de 1/2 pentru fiecare parte.

Pentru evaluarea masei succesorale în cauza s-a efectuat expertiza topo cadastru si expertiza în constructii, expertul topo cadastru urmând sa redacteze expertiza finala.

Din concluziile raportului de expertiza întocmit de ing. Metelescu Maria Irina rezulta ca valoarea apartamentului este de 69880 lei, valoarea îmbunatatirilor este de 1870 lei iar valoarea bunurilor de veci este de 4000 lei.

Expertul topo cadastru a evaluat terenurile retinute la masa de partajat, însa a retinut în mod gresi cota de partajat de ¼ pentru ambele succesiuni.

Dupa depunerea raportului de expertiza reclamanta a depus acte din care rezulta ca defuncta ……. a vândut o parte din terenul intravilan, ramânând de împartit doar suprafata de 954 mp.

Contractul de vânzare cumparare încheiat între defuncta si pârâtul …….. a fost mentinut pâna la limita cotitatii disponibile de 1/3. Pentru a calcula cotitatea disponibila trebuie cunoscuta valoarea bunurilor ce au apartinut defunctei. Valoarea totala a acestor bunuri este de 161932 lei din care: 15978 lei din prima succesiune, 46278 lei terenul arabil extravilan (10284 mp), 27666 lei terenul curti constructii (954 mp), 4000 lei locurile de veci si 68010 lei apartamentul fara îmbunatatiri.

Cotitatea disponibila în aceasta situatie este de 161932 : 3 = 53977 lei. Fata de valoarea apartamentului cotitatea disponibila a fost depasita cu 14033 (68010-53977=14033 lei). Numai aceasta suma urmeaza a fi prinsa în masa succesorala si înscrisa în lotul pârâtului.

Valoarea masei succesorale dupa defuncta ……….. este de 107955 lei (15977+46278+27666+4000+14033=107954 lei).

Fata de cotele retinute reclamantei si pârâtului li se cuvin bunuri în valoare de câte 53977 lei.

Pârâtul ……….. a solicitat prin cererea reconventionala pasiv succesoral dupa defunctii …… si ……….

Potrivit certificatului de mostenitor nr. 18/15.02.2005 emis de BNP Didel Ghihanis, pârâtul …… a renuntat la mostenirea defunctului …… (fila 7 dosar). Solicitarea cheltuielilor de înmormântare si a pomenilor ulterioare trebuia facuta în termenul de prescriptie de 3 ani. Aceste pretentii sunt prescrise asa încât urmeaza ca instanta sa admita exceptia invocata de reclamanta.

Nici pasivul succesoral dupa defuncta …… nu a fost dovedit. Defuncta a fost membra la mai multe asociatii de ajutor reciproc pentru decese si în aceasta situatie pârâtul si sotia acestuia au ridicat mai multe sume de bani. Astfel de la Asociatia Unirea Adjud suma de 1600 lei, de la AARD CAR Unirea Tecuci suma de 1900 lei, CAR Pensionari Onesti suma de 1137 lei, SARD Muncitorul Tecuci suma de 1300 lei, iar de la Casa locala de pensii Onesti suma de 1702 lei si pensia pe luna ianuarie (filele 59,61-64 dosar).

Fata de cele expuse,în temeiul art. 728 Cod civil urmeaza ca instanta sa admita în parte atât actiunea reclamantei cât si cererea reconventionala a pârâtului ………

Se va lua act ca reclamanta a renuntat la capatul de cerere privind constatarea calitatii de unic mostenitor al defunctului ……

Va fi admisa exceptia prescriptiei invocata de reclamanta privind pasivul succesoral dupa defunctul ……. si va respinge capatul de cerere privind pasivul succesoral.

Se va dispune iesirea din indiviziune a partilor conform expertizei ing. Ionescu Ion, modificata, prin atribuire de loturi.

Conform art. 274 Cod procedura civila, vor fi obligati pârâtii sa achite reclamantei cheltuieli de judecata dupa cum urmeaza: câte 300 lei fiecare pentru pârâtii ……, …. si ……, iar pârâtul …… 550 lei, reprezentând taxa timbru si onorarii experti, compensând onorariile de avocati.

Pentru aceste motive

În numele Legii,

H O T A R A S T E :

Admite în parte actiunea formulata de reclamanta …. domiciliata în ……., jud. Bacau împotriva pârâtilor …… domiciliat în …….. jud. Bacau, ……domiciliat în ……., ….. domiciliata ……. jud. Prahova si …….. domiciliata în …..

Ia act ca reclamanta a renuntat la capatul de cerere privind constatarea calitatii de unic mostenitor al defunctului ….

Admite în parte cererea reconventionala formulata de pârâtul ……

Admite exceptia prescriptiei invocata de reclamanta privind pasivul succesoral dupa defunctul ……

Respinge capatul de cerere privind pasivul succesoral.

Dispune iesirea din indiviziune a partilor conform expertizei ing. Ionescu Ion, modificata, prin atribuire de loturi dupa cum urmeaza:

Lotul nr. 1 se atribuie reclamantei …….. si se compune din:

- 1775,17 mp teren arabil situat în extravilanul com. Fratesti, jud. Giurgiu, T.18, P. 40, în valoare de 7989 lei, megiesit cu Gheorghita Rodica, lotul nr. 4, lotul nr. 3, lotul nr. 5 si drum exploatare, conform schitei anexa 10 raport expertiza;

- 5142 mp teren arabil situat în extravilanul com. Fratesti, jud. Giurgiu, T.40/1, P. 50, în valoare de 23139 lei, megiesit cu drum exploatare, lotul nr. 5, Antonescu Emilia si Dindarganu, conform schitei anexa 11 raport expertiza;

- 1/2 din 953,75 mp teren curti constructii situat în intravilanul com. Fratesti, jud. Giurgiu, în valoare de 13833 lei, megiesit cu Sectia Politie, drumul satesc 1261 pe doua parti si lotul nr. 5, conform schitei anexa 9 raport expertiza;

- locul de veci nr. 17 situat în cimitirul bisericii Sf. Nicolae din municipiul Onesti, în valoare de 2000 lei.

Valoarea totala a lotului este de 46961 lei.

Are dreptul la bunuri în valoare de 53977 lei si primeste sulta de la lotul nr. 5- …….., suma de 7016 lei.

Lotul nr. 2 se atribuie pârâtului ……… si se compune din:

-  3550,35 mp teren arabil situat în extravilanul com. Fratesti, jud. Giurgiu, T.18, P. 40, în valoare de 15977 lei, megiesit cu lotul nr. 3, …….. drumul, si lotul nr. 5, conform schitei anexa 10 raport expertiza.

Valoarea lotului este de 15977 lei si are dreptul la bunuri de aceasta valoare.

Lotul nr. 3 se atribuie pârâtei ……….. si se compune din:

- 3550,35 mp teren arabil situat în extravilanul com. Fratesti, jud. Giurgiu, T.18, P. 40, în valoare de 15977 lei, megiesit cu drumul de exploatare, Gheorghescu M, lotul nr. 2 si lotul nr. 4, conform schitei anexa 10 raport expertiza.

Valoarea lotului este de 15977 lei si are dreptul la bunuri de aceasta valoare.

Lotul nr. 4 se atribuie pârâtei ………. si se compune din:

- 3550,35 mp teren arabil situat în extravilanul com. Fratesti, jud. Giurgiu, T.18, P. 40, în valoare de 15977 lei, megiesit cu drumul de exploatare, lotul nr. 3, lotul nr. 5, lotul nr. 1 si Gheorghita Rodica, conform schitei anexa 10 raport expertiza.

Valoarea lotului este de 15977 lei si are dreptul la bunuri de aceasta valoare.

Lotul nr. 5 se atribuie pârâtului ……… si se compune din:

- 1775,17 mp teren arabil situat în extravilanul com. Fratesti, jud. Giurgiu, T.18, P. 40, în valoare de 7989 lei, megiesit cu lotul nr. 2, drumul, lotul nr. 1 si lotul nr. 4, conform schitei anexa 10 raport expertiza;

- 5142 mp teren arabil situat în extravilanul com. Fratesti, jud. Giurgiu, T.40/1, P. 50, în valoare de 23139 lei, megiesit cu drum exploatare, Popescu Gheorghe, Antonescu Emilia si lotul nr. 1 – ……, conform schitei anexa 11 raport expertiza;

- 1/2 din 953,75 mp teren curti constructii situat în intravilanul com. Fratesti, jud. Giurgiu, în valoare de 13833 lei, megiesit cu Sectia Politie, lotul nr. 1 – ……, drumul satesc 1261 si mostenitorii lui Popescu Natalia, conform schitei anexa 9 raport expertiza;

- locul de veci nr. 18 situat în cimitirul bisericii Sf. Nicolae din municipiul Onesti, în valoare de 2000 lei;

- suma de 14033 lei ce reprezinta parte din valoarea apartamentului ce depaseste cotitatea disponibila.

Valoarea totala a lotului este de 60994 lei.

Are dreptul la bunuri în valoare de 53977 lei si plateste sulta lotului nr. 1- ………, suma de 7016 lei.

Conform art. 274 Cod procedura civila, obliga pârâtii sa achite reclamantei cheltuieli de judecata dupa cum urmeaza: câte 300 lei fiecare pentru pârâtii: ….., ……. si ……, iar pârâtul ……. 550 lei, reprezentând taxa timbru si onorarii experti, compensând onorariile de avocati.

Dispune plata onorariilor catre experti, dupa cum urmeaza: 500 lei pentru expert Metelescu Maria si 800 lei catre expert Ionescu Ion.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 16.12.2010.

Presedinte, Grefier,

Domenii speta