Plângere contravenţională

Sentinţă civilă 618 din 23.01.2009


„În mod analog unui proces-verbal de constatare a infracţiunii flagrante, procesul-verbal de contravenţie ce conţine constatările personale ale agentului constatator face dovada situaţiei de fapt ce a dus la încheierea sa iar simpla negare a petentului, în sensul că faptele nu corespund adevărului, nu este suficientă, atâta timp cât el nu aduce probe ori nu invocă împrejurări credibile pentru a răsturna prezumţia de legalitate şi temeinicie de care se bucură procesul verbal de constatare a contravenţiei ca act administrativ încheiat de o persoană chemată să vegheze la respectarea legii.”(sentinţa civilă nr.618/23.01.2009)

Prin plângerea înregistrată la data de 14.11.2008, pe rolul acestei instanţe, sub numărul 12968/300/2008, petentul Ş.F.A. a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună anularea procesului verbal de contravenţie seria CC nr. 1584577 încheiat la data de 30.10.2008 de intimata D.G.P.M.B.- B.P.R., prin care a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 216 lei pentru nerespectarea semnificaţiei culorii roşu a semaforului electric, contravenţie prevăzută la art.52/1 din H.G. nr.1391/2006 de aprobare a Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr.195/2002 şi sancţionată de art.100 alin.3 lit.d  din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr.195/2002.

În motivarea plângerii, petentul a arătat că, aflându-se în coloană, a fost obligat, ca şi ceilalţi conducători auto, să continue deplasarea deşi semaforul avea culoarea galben care s-a schimbat imediat în roşu.

A arătat petentul că nu se consideră vinovat urmând a-şi proba nevinovăţia în faţa instanţei de judecată.

În drept, petentul a invocat dispoziţiile art.52 din O.G.nr.195/2001.

Plângerea este scutită de plata taxei judiciare de timbru conform art.15 lit.i şi art.15 lit.p din Legea nr.146/1997 raportat la art.36 din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 modif., şi de plata timbrului judiciar, conform art.1 din O.G. nr.32/1995, aprobată prin Legea nr.106/1995.

Intimata, prin întâmpinare, a solicitat respingerea plângerii ca neîntemeiată, arătând că motivele invocate în susţinerea plângerii dovedesc necunoaşterea legii de către contravenient.

În drept au fost invocate dispoziţiile art.1169, art.1171 din Codul civil, art.15 din O.G. nr.2/2001, art.52 alin.1 din H.G. nr.1391/2006, art.100 alin.3  din O.U.G. nr.195/2002.

În dovedire petentul a solicitat administrarea probelor cu înscrisuri şi testimonială, probe fost încuviinţate în şedinţa publică de la 12.12.2008 dar pe care petentul nu a înţeles să le administreze.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesului verbal de contravenţie seria CC nr. 1584577 din data de 30.10.2008 petentul Ş.F.A. a fost sancţionat contravenţional cu suma de 216 lei, reprezentând patru puncte-amendă, pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 52 alin. 1 din H.G. nr.1391/2006 şi sancţionate de art. 100 alin. 3 din OUGR nr. 195/2002, rep., în sarcina sa reţinându-se că la aceeaşi dată, în jurul orei 8,36, a condus autovehiculul cu număr de înmatriculare IF 068170 şi la intersecţia dintre Şoseaua Pantelimon şi Şoseaua Iancului nu a respectat semnificaţia culorii roşii a semaforului electric.

Actul de constatare şi sancţionare a contravenţiei a fost încheiat în prezenţa contravenientului, nefiind afectat de nici o cauză de nulitate pentru neîndeplinirea condiţiilor de formă şi de fond prevăzute de art.16 din O.G.nr.2/2001.

În ceea ce priveşte temeinicia situaţiei de fapt reţinute de agentul constatator, recunoscută iniţial de petent dar contestată prin plângere, instanţa constată că nu s-a făcut dovada existenţei unei alte situaţii de fapt.

În mod analog unui proces-verbal de constatare a infracţiunii flagrante, procesul-verbal de contravenţie ce conţine constatările personale ale agentului constatator face dovada situaţiei de fapt ce a dus la încheierea sa iar simpla negare a petentului, în sensul că faptele nu corespund adevărului, nu este suficientă, atâta timp cât el nu aduce probe ori nu invocă împrejurări credibile pentru a răsturna prezumţia de legalitate şi temeinicie de care se bucură procesul verbal de constatare a contravenţiei ca act administrativ încheiat de o persoană chemată să vegheze la respectarea legii.