Recalculare pensie în baza o.u.g. 4/2005 cu consecinţa stabilirii unui punctaj mediu anual inferior.Obligaţia casei de pensii de a menţine în plată pensia corespunzătoare punctajului mediu anual anterior recalculării.Inexistenţa debitului în sarcina...

Sentinţă civilă 113 din 12.02.2010


Recalculare pensie în baza O.U.G. 4/2005 cu consecinţa stabilirii unui  punctaj mediu anual inferior.Obligaţia casei de pensii de a menţine în plată pensia corespunzătoare punctajului mediu anual anterior recalculării.Inexistenţa debitului în sarcina beneficiarului pensiei

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. 8262/118/2008, reclamantul C.C. a chemat în judecată pe pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să dispună anularea deciziilor nr. 208135/26.08.2008 de recalculare a pensiei şi nr. 208135/26.08.2008 de stabilire debit şi să oblige pârâta la emiterea unei noi decizii de recalculare, cu stabilirea corectă a punctajului mediu anual.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că prin decizia nr. 208135/30.11.2005 a fost stabilită în favoarea sa o pensie pentru limită de vârstă în cuantum de 434 lei, corespunzătoare unui punctaj mediu anual de 1,46 puncte.Ulterior, prin decizia emisă la data de 26.08.2008, a fost înregistrată o scădere a punctajului mediu anual, pe cale de consecinţă fiind emisă şi decizia de debit din aceeaşi dată, prin care s-a imputat suma de 1871 lei, cu titlu de pensie încasată necuvenit în perioada 01.12.2005-30.09.2008.

Reclamantul a mai susţinut că cele două decizii contestate sunt nelegale.Astfel, faţă de prevederile H.G. 1550/2004, nu există temei legal pentru darea în plată a pensionarilor al căror punctaj mediu anual a scăzut în urma recalculării pensiei.Cele două decizii au fost emise de pârâtă fără a fi însoţite de buletine de calcul referitoare la elementele care au stat la baza recalculării.

În dovedirea cererii, reclamantul a depus la dosar deciziile contestate şi a solicitat efectuarea unei expertize contabile pentru verificarea punctajului mediu anual cuvenit la data de 01.12.2005, probă încuviinţată şi administrată de instanţă.

În apărare, pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii.Pe această cale s-a susţinut că decizia de recalculare a pensiei a fost emisă ca urmare a aplicării prevederilor H.G. 1456/2005, astfel că punctajul mediu anual stabilit în favoarea reclamantului a înregistrat o scădere de la 1,46557 la 1,35327 puncte.

Prin urmare, a mai învederat pârâta, debitul în cuantum de 1871 lei, reprezentând diferenţa dintre pensia încasată şi pensia cuvenită în perioada decembrie 2005-iulie 2008, a fost corect calculat potrivit art. 89 alin.1 şi art. 187 din Legea 19/2000.

În dovedirea celor susţinute, pârâta a depus la dosar întreaga documentaţie care a stat la baza emiterii deciziilor contestate.

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului, rezultă următoarele:

Reclamantul este beneficiarul unei pensii pentru limită de vârstă stabilită la data de 01.03.1998 sub imperiul Legii 3/1977.După intrarea in vigoare a Legii 19/2000 şi odată cu reevaluarea pensiei astfel puse în plată prin prisma dispoziţiilor OUG 4/2005 şi ale H.G. 1456/2005 a fost calculat punctajul mediu anual  corespunzator stagiului de cotizare realizat de reclamant, stabilindu-se un punctaj de 1,46557 puncte la data de 01.12.2005.

Prin decizia emisă la data de 26.08.2008, tot în cadrul procesului de recalculare reglementat de O.U.G. 4/2005,s-a constatat că punctajul mediu anual  stabilit prin decizia nr. 208135/30.11.2005 a fost în mod greşit calculat, astfel că s-a determinat un punctaj mediu anual de  1,35237 puncte, aplicabil tot de la data de 01.12.2005.

In aceste condiţii, pârâta a stabilit că suma încasată de către reclamant in baza punctajului mediu anual iniţial stabilit este necuvenită, în măsura în care depaşeste valoarea pensiei corespunzatoare punctajului corect, procedând pe cale de consecinţă la emiterea dispozitiei de debit.

Prin urmare, faţă de dispoziţiile art. 187(1) din Legea nr. 19/2000, potrivit cu care sumele încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale se recuperează de la beneficiari în termenul de prescripţie de 3 ani, urmează a se analiza dacă pensia calculată prin două decizii diferite ale pârâtei a fost corect determinată şi dacă reclamantul a încasat nelegal diferenţa de 1871 lei.

Pentru verificarea punctajului mediu anual cuvenit reclamantului la data de 01.12.2005, data recalculării pensiei, în cauză a fost efectuată o expertiză contabilă.

Calculele efectuate de  expert s-au întemeiat pe dispoziţiile art. 77-78 din Legea 19/2000, care reglementează modul de stabilire a punctajului mediu anual, cu luarea în considerare a întregii documentaţii aflate la dosarul administrativ la data de 26.08.2008, potrivit prevederilor art. 7 alin.5 din O.U.G. 4/2005, derogatorii de la dreptul comun în materia recalculării drepturilor de pensie-art. 95 şi art. 169 din Legea 19/2000.

Prin raportul de expertiză contabilă, ale cărui concluzii au fost menţinute de expert şi în urma obiecţiunilor formulate de reclamant, s-a calculat un punctaj mediu anual la data de 01.12.2005 de 1,36064 puncte, diferenţa  faţă de punctajul calculat de pârâtă fiind determinată de valorificarea greşită prin decizia de pensie a sumei contributive aferente perioadei 01.04.1970-06.06.1970, respectiv 1245 lei, în loc de 1367 lei.

În consecinţă, instanţa îşi va însuşi concluziile raportului de expertiză şi va reţine că în urma procesului de recalculare a pensiei în temeiul O.U.G. 4/2005 reclamantul trebuia să beneficieze de un punctaj mediu anual de 0,36064 puncte.Din această perspectivă, decizia de recalculare a pensiei emisă la data de 26.08.2008 este netemeinică, astfel că se va dispune  anularea deciziei şi obligarea pârâtei să emită o nouă decizie de recalculare care să aibă în vedere un punctaj mediu anual de 1,36064 începând cu data de 01.12.2005.

În ce priveşte decizia de debit emisă tot la data de 26.08.2008, în analiza acesteia se va porni de la constatarea punctajului mediu anual cuvenit reclamantului la data de 01.12.2005, astfel cum a fost reţinut pe baza raportului de expertiză contabilă, fiind vorba deci despre un punctaj inferior celui aflat în plată în temeiul deciziei de recalculare din data de 30.11.2005, de 1,46557 puncte. 

Astfel, potrivit art. 4. alin.1 din OUG nr.4/2005, „Determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecărei pensii se face pe baza datelor, elementelor şi informaţiilor din documentaţiile de pensie aflate în păstrarea caselor teritoriale de pensii, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.550/2004 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000”.

Totodată  art. 6 alin. 1 din acelaşi act normativ dispune că: „în vederea stabilirii cuantumului pensiei ce urmează a fi plătită după efectuarea recalculării, punctajul mediu anual calculat potrivit art. 4 se compară cu punctajul mediu anual cuvenit sau aflat în plată în luna anterioară celei în care se efectuează plata, în conformitate cu etapele prevăzute la art. 3.

  Alin.2 dispune însă că:” în situaţia în care cuantumul pensiei aferent noului punctaj determinat este mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se menţine cuantumul cuvenit sau aflat în plată până la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se va obţine un cuantum al pensiei mai mare decât acesta”.

În speţă, în temeiul normelor legale enunţate, pârâta a procedat la recalcularea drepturilor de pensie de care beneficia reclamantul iniţial prin decizia din 30.11.2005.În acest context, noua decizie de recalculare din data de 26.08.2008 şi care s-a întemeiat tot pe algoritmul de calcul din O.U.G. 4/2005, reprezintă de fapt o decizie de revizuire a celei din anul 2005, fiind aplicabile deci aceleaşi principii referitoare la menţinerea pensiei aflate în plată.

 Or, cu această ocazie punctajul iniţial de 1,46557 a scăzut la 1,35327, pârâta apreciind în consecinţă că  reclamantul a încasat pentru perioada  01.12.2005 – 30.09.2008 o pensie mai mare decât i s-ar fi cuvenit.

Dincolo de rezultatul efectiv al recalculării, care prin verificarea efectuată de expertul contabil desemnat de instanţă s-a dovedit a fi unul greşit, din analiza  textelor de lege menţionate rezultă că, în situaţia în care în urma recalculării punctajul se micşorează, pensia aflată în plată se menţine până la momentul la care cuantumul acesteia se va mări, ca urmare a creşterii valorii punctului de pensie.Prin urmare, deşi se stabilea un punctaj mediu anual mai mic decât cel anterior recalculării, pârâta avea obligaţia să menţină în plată pensia mai mare, reclamantul fiind îndreptăţit la încasarea pensiei în acest cuantum .

Cu alte cuvinte, faţă de dispoziţiile exprese ale art.6 alin.2 din O.U.G. 4/2005,pârâta era obligată să menţină în plată pensia aferenta punctajului superior stabilit înainte de recalculare, sub nici o forma beneficiarul acestei pensii neputând fi considerat ca a încasat sumele respective în mod necuvenit.

Aşadar, decizia de debit contestată este nelegală sub acest aspect, singura consecinţă prevăzută în mod expres de către legiuitor pentru astfel de situaţii rezultate în urma procesului de recalculare a pensiei fiind imposibilitatea creşterii cuantumului pensiei până la momentul în care valoarea pensiei determinată conform noului punctaj ajunge la valoarea pensiei anterioare.

Astfel, nu se poate aprecia că reclamantul a încasat o pensie necuvenită, câtă vreme dispoziţiile art.6 alin.2 din OUG nr. 4/2005 prevăd că suma de bani imputată cu titlu de debit este de fapt o plată la care acesta era îndreptăţit.

Pentru considerentele arătate, instanţa va admite contestaţia îndreptată împotriva deciziei de debit, urmând a anula această decizie prin care a fost imputata reclamatului suma de 1871 lei.