Refuzulu biroului executorului judecatoresc de a inregistra cererea prin care petenta a solicitat executarea silita

Sentinţă civilă 4144 din 17.12.2009


R O M A N I A

Sub nr. 2009 a fost inregistrata la instanta plangerea formulata de petenta SC MCSRL C impotriva refuzului biroului executorului judecatoresc SIM din B de a inregistra cererea prin care petenta a solicitat executarea silita privind pe debitorul MM, precum si a refuzului de a solicita instantei de executare incuviintarea executarii silite.

Petenta a solicitat sa se dispuna obligarea biroului executorului judecatoresc SIM sa inregistreze cererea de executare silita privind pe debitorul MM si sa inainteze catre Judecatoria B cererea de incuviintare a executarii silite, precum si sa se dispuna amendarea biroului executorului judecatoresc SIM pentru refuzul nejustificat de a primi cererea de executare silita formulata de petenta.

In motivarea plangerii, petenta a aratat ca, la data de 4 nov. 2009, ea a transmis catre biroul executorului judecatoresc SIM din B cererea de executare silita privind pe debitorul MM, cererea fiind insotita de documentatia aferenta, de taxa de timbru si timbru judiciar. La data de 12 nov. 2009, plicul continand cererea de executare silita si documentatia aferenta a fost restituit, nedesfacut, petentei, cu mentiunea ca „destinatarul refuza primirea”, refuz care, raportat prevederilor art. 2 alin.1 din Legea nr. 188/2000, este nelegal.

In dovedirea plangerii, petenta a depus la dosar, in copie, cererea de executare silita a sentintei civ. nr. 7712/22.08.2006 a Judecatoriei C, privind pe debitorul MM, decizia civ. nr. 370 COM/8 nov.2006 a Tribunalului C,  sentinta civ. nr.18961/28.10.2008 a Judecatoriei C, ordinele de plata nr. 16536/29.10.2009 si nr. 16537/29.10.2009, plicul postal, confirmarea de primire.

Biroul executorului judecatoresc SIM a formulat intampinare, prin care a aratat ca acest birou nu a refuzat punerea in executare a cererii formulate de petenta. In realitate, din cauza volumului mare de lucrari din perioada septembrie-octombrie, prin adresa nr. 10/A/9.09.2009 biroul executorului judecatoresc a solicitat petentei sa adreseze cererile sale de executare silita catre un alt executor judecatoresc. Adresa  nr..2009 a fost primita de catre petenta la data de.2009, fara ca petenta sa fi raspuns la aceasta adresa, situatie care a determinat biroul executorului judecatoresc sa restituie petentei cererea de executare silita. Biroul executorului judecatoresc a aratat ca are in lucru 100 de dosare. S-a mai aratat ca pentru crearea raportului juridic obligational nu este suficienta transmiterea cererii de executare silita si a taxei pentru incuviintarea executarii silite, ci este necesar sa se incheie un contract intre parti, semnat si stampilat, precum si achitarea onorariului executorului judecatoresc. De asemenea, conform Codului de procedura civila, cheltuielile pentru executare silita se suporta de catre debitor, insa sunt avansate de catre creditor.

In dovedirea sustinerilor sale, biroul judecatoresc SIM a depus la dosar, in copie, adresa din data de 2009 si dovada de comunicare a acesteia catre petenta.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, se retin urmatoarele:

 Prin sentinta civ. nr..2006, pronuntata de Judecatoria C, modificata prin decizia civ. nr. 2006, pronuntata de Tribunalul C, a fost admisa actiunea formulata de reclamanta SC MCSRL C, impotriva paratului H M si a fost obligat paratul sa plateasca reclamantei echivalentul in lei, din ziua platii, a sumei de 37,62 USD, reprezentand pret pentru servicii de telefonie mobila,  suma de 70 lei, reprezentand cheltuieli de judecata si suma de 125,5 lei, reprezentand cheltuieli de judecata in recurs.

Prin sentinta civ. nr..2008, pronuntata de Judecatoria C, a fost admisa actiunea formulata de creditoarea SC MCSRL C, impotriva debitorului MM si a fost somat debitorul sa plateasca, creditoarei, in termen de 30 de zile de la data comunicarii sentintei, urmatoarele sume: suma de 2360,60 lei, reprezentand penalitati conventionale de cate 0,5% pentru fiecare zi de intarziere aferente pretului neachitat de 122,34 lei (37,62 USD) pentru perioada cuprinsa intre scadenta fiecarei facturi si data de 23.09.2008; contravaloarea penalitatilor conventionale in cuantum procentual de 1% pentru fiecare zi de intarziere aferente debitului principal de 122,34 lei (37,62 USD) curse in continuare, respectiv pentru perioada cuprinsa intre 24.09.2008 si data indeplinirii obligatiei de plata; 98,8 lei cheltuieli de judecata 

Sentinta civ. nr. 18961/28.10.2008 a fost investita cu formula executorie.

Ulterior, SC MCSRL C a formulat o cerere pe care a  adresat-o biroului executorului judecatoresc SIM din B, prin care a solicitat executarea silita a sentintei civ. nr. 7712/22.08.2006 a Judecatoriei C, modificata prin decizia civ. nr. 370 COM/8 nov.2006 a Tribunalului C, si a sentintei civ. nr.18961/28.10.2008 a Judecatoriei C.

In cererea mentionata, SC MCSRL a solicitat biroului executorului judecatoresc sa ii comunice taxele care trebuie achitate in vederea initierii executarii silite, indicand, totodata, si numerele de telefon la care puteau fi contactati reprezentantii petentei.

La cererea de executare silita au fost anexate sentinta civ. nr. 7712/22.08.2006 a Judecatoriei C, decizia civ. nr. 370 COM/8 nov.2006 a Tribunalului C, sentinta civ. nr.18961/28.10.2008 a Judecatoriei C, ordinele de plata nr. 16536/29.10.2009 si nr. 16537/29.10.2009, privind plata sumelor de 4 lei, respectiv de 10 lei, reprezentand taxa judiciara de timbru.

Cererea de executare silita si actele doveditoare au fost comunicate biroului executorului judecatoresc SIM din B cu recomandata postala, depusa la Oficiul postal C la data de 4 nov. 2009, cu confirmare de primire.

Din notarile inscrise pe plicul postal si pe confirmarea de primire, rezulta ca destinatarul biroul executorului judecatoresc SIM a refuzat primirea acestuia.

Prin adresa din data de 23 nov. 2009, biroul executorului judecatoresc SIM a comunicat petentei ca, din cauza volumului mare de lucrari, nu a putut onora cererile formulate de petenta pentru executare silita si a solicitat petentei sa transmita in continuare cererile sale de executare silita.

 Adresa expediata de biroul executorului judecatoresc SIM, sus aratata, a fost comunicata petentei SC MCSRL C cu dovada de comunicare primita, semnata si stampilata de petenta la data de 26 nov. 2009.

 Fata de cele retinute, in cauza sunt aplicabile prev. art. 53 alin.1-5 din Legea nr. 188/2000, conform carora:

„(1) Refuzul executorului judecatoresc de a indeplini un act sau de a efectua o executare silita se motiveaza, daca partile staruie in cererea de indeplinire a actului, in termen de cel mult 5 zile de la data refuzului.

(2) In cazul refuzului nejustificat de intocmire a unui act partea interesata poate introduce plangere in termen de 5 zile de la data la care a luat cunostinta de acest refuz la judecatoria in a carei raza teritoriala isi are sediul biroul executorului judecatoresc.

(3) Judecarea plangerii se face cu citarea partilor. In cazul admiterii plangerii instanta indica in hotarare modul in care trebuie intocmit actul.

(4) Hotararea judecatoriei este supusa recursului.

(5) Executorul judecatoresc este obligat sa se conformeze hotararii judecatoresti ramase irevocabile”.

Totodata, potrivit art. 399 alin.1 din Codul de procedura civila:

„Impotriva executarii silite, precum si impotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare. De asemenea, daca nu s-a utilizat procedura prevazuta de art.2811, se poate face contestatie si in cazul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea titlului executoriu, precum si in cazul in care organul de executare refuza sa inceapa executarea silita ori sa indeplineasca un act de executare in conditiile prevazute de lege”.

Conform art. 404 alin.11 Cod.proc.civ., „In cazul in care constata nejustificat refuzul executorului de a incepe executarea silita sau de a indeplini un act de executare silita, daca fapta nu constituie infractiune potrivit legii penale, instanta de executare, sesizata potrivit art.399 alin. 1, va putea obliga executorul la plata unei amenzi de la 500 lei la 2.500 lei, precum si, la cererea partii interesate, la plata de despagubiri pentru paguba astfel cauzata”.

Din actele dosarului, rezulta ca biroul executorului judecatoresc SIM a refuzat sa primeasca cererea de executare silita, care i-a fost adresata postal de catre petenta SC MCSRL C.

Argumentele aduse de catre biroul executorului judecatoresc in justificarea refuzului de a primi cererea de executare silita nu pot fi primite deoarece, potrivit  art.2 alin.1 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, executorii judecatoresti sunt investiti sa indeplineasca un serviciu de interes public, iar potrivit art. 37 alin.3 din aceeasi lege „Executorii judecatoresti nu pot conditiona punerea in executare a hotararilor judecatoresti de plata anticipata a onorariului”.

De mentionat si art. 78 alin.2 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, care prevede ca „In situatia in care intr-o anumita perioada este necesara suplimentarea numarului de executori judecatoresti in circumscriptia unei judecatorii, colegiul director al Camerei executorilor judecatoresti poate dispune delegarea pe o perioada determinata a unor executori judecatoresti din circumscriptia altei judecatorii aflate in raza aceleiasi Camere a executorilor judecatoresti”.

Or, biroul executorului judecatoresc SIM nu a dovedit ca ar fi instiintat Camera executorilor judecatoresti despre faptul ca el ar fi in imposibilitate sa rezolve cererile de executare silita care ii sunt adresate din cauza volumului mare de munca.

Pentru considerentele aratate, plangerea formulata de petenta SC MCSRL C impotriva refuzului biroului executorului judecatoresc SIM din B de a inregistra cererea prin care petenta a solicitat executarea silita privind pe debitorul MM, precum si a refuzului de a solicita instantei de executare incuviintarea executarii silite este intemeiata, urmand sa o admita.

In consecinta, se va dispune obligarea biroului executorului judecatoresc SIM sa primeasca si sa inregistreze in evidentele sale cererea formulata de petenta-creditoare SC MCSRL C pentru executarea silita a sentintei civ. nr..2006 a Judecatoriei C, modificata prin decizia civ. nr..2006 a Tribunalului C, si a sentintei civ. nr. 2008 a Judecatoriei C. nr..2006, privind pe debitorul MM si sa inainteze catre Judecatoria B cererea de incuviintare a executarii silite a cestor hotarari judecatoresti.

Privitor la cererea prin care petenta a solicitat amendarea biroului executorului judecatoresc SIM pentru refuzul nejustificat de a primi cererea de executare silita formulata de petenta, se va retine ca, si anterior, biroul executorului judecatoresc a refuzat primirea cererilor de executare silita formulate de catre aceeasi petenta.

 In aceste imprejurari, se apreciaza ca sunt indeplinite conditiile prev. de art. 404 alin.11 Cod.proc.civ., motiv pentru care biroul executorului judecatoresc va fi obligat la plata unei amenzi de 500 lei.

Potrivit art. 274 alin.1 Cod.proc.civ., biroului executorului judecatoresc SIM va fi obligat sa plateasca petentei cheltuielile de judecata pe care aceasta le-a efectuat in cauza (8 lei taxa judiciara de timbru; 0,3 lei timbru judiciar).

1