6. Hotărârea pronunţată în recurs prin care se dispune casarea hotărârii instanţei de fond şi trimiterea cauzei spre rejudecare Potrivit dispoziţiilor art. 315 alin. 1 Cod procedură civilă, în caz de casare, hotărârile instanţei de recurs asupra p...

Decizie 618/R din 21.09.2012


Prin sentinta civila nr. 2604 din 21.09.2010 pronuntata în dosarul nr. 2228/307/2009  Judecatoria Sighetu Marmatiei respinge  plângerea înaintata de petenta F.C. E. din România si C. E. din Sighetu Marmatiei în contradictoriu cu Comisia locala B. M. si Comisia Judeteana Maramures pentru aplicarea legilor fondului funciar.

Instanta de fond retine: Prin cererea adresata Comisiei locale sub nr. 73/2005, reclamanta a solicitat în conditiile Legii nr. 247/2005 retrocedarea unor terenuri de pe raza acestei localitati.

La aceasta cerere au fost anexate o serie de copii dupa  file carte funciara (filele 27-138), de unde rezulta ca aceste terenuri au fost proprietatea unor evrei.

Plângerea a fost întemeiata pe dispozitiile Legii nr. 18/1991, 7/1996 si 247/2005, iar la termenul de judecata din data de 18 mai 2010 (fila 102) reprezentantul petentelor arata ca temeiul de drept  este Legea  nr. 113/1938.

La acelasi termen de judecata instanta a pus în vedere  reprezentantului petentelor  sa depuna  la dosar copiile  colilor C.F., lizibile  si traduse, sa indice proprietarii tabulari si sa se pronunte asupra raspunsului petentei privind refuzul  de a  achita  avansul onorariu expert stabilit de instanta.

Desi reprezentantul petentelor, la termenul de judecata din data de 18 mai 2010, a solicitat amânarea cauzei pentru a depune la dosar extrase C.F. reactualizate, iar cele din limba maghiara traduse, nu s-a conformat, instanta acordând  înca un termen  în acest sens, nu s-a depus la dosar nici un act si nici nu s-a prezentat  nimeni, acesta solicitând amânarea din nou a cauzei la un nou termen de judecata.

În  sedinta publica din data de 7  septembrie 2010,  instanta a constatat din nou ca actele solicitate nu au fost depuse, nu s-a prezentat nimeni, neexistând  nici o cerere de amânare a cauzei sau care sa justifice lipsa  consilierului juridic.

Fata de cele de mai sus, instanta a apreciat faptul ca raportat la lipsa actelor solicitate, care sa  sustina cererea acestora, plângere este neîntemeiata si pe cale de consecinta a fost respinsa.

Împotriva sentintei a declarat recurs petenta solicitând modificarea sentintei în sensul anularii Hotarârii nr. 2028/c/25.02.2008 a Comisiei Judetene Maramures pentru aplicarea legilor fondului funciar, pentru urmatoarele motive:

Colile CF cuprind denumirea proprietarului tabular, atât în ce priveste bunurile comunitare, cât si persoanele fizice mostenite de recurenta în temeiul Decretului 113/1948.

Traducerea legalizata a numarului mare de CF presupunea o perioada mai mare de timp pentru acoperirea acestei cerinte.

Comisia Judeteana Maramures de aplicare a legilor fondului funciar si Comisia locala aveau obligatia înaintarii la instanta a actelor care au stat la baza formularii cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate.

Terenurile au fost preluate de stat fara titlu, deci  reclamanta recurenta nu este în posesia actelor de preluare abuziva spre a le putea prezenta instantei.

Recurenta a solicitat proba cu expertiza, a si depus obiectivele la dosar.

Instanta de fond s-a grabit cu solutionarea cauzei, nu a dat ragaz recurentei pentru a acoperi cerintele puse în vedere de instanta.

Examinând recursul prin prisma motivelor invocate si a dispozitiilor art. 3041 Cod procedura civila tribunalul constata ca este fondat, pentru urmatoarele considerente:

Prin decizia civila nr. 241/R/02.03.2009 a Tribunalului Maramures s-a admis recursul declarat de petenta s-a casat sentinta civila 2792/06.112011 a Judecatoriei Sighetu Marmatiei si s-a trimis cauza spre rejudecare în temeiul art. 312 alin. 5 Cod procedura civila stabilindu-se: obligativitatea depunerii extraselor CF actualizate, necesitatea efectuarii unei expertize pentru identificarea terenurilor solicitate cu întocmirea unei schite de amplasament si indicarea proprietarilor tabulari, urmând a se verifica în ce masura, petenta a uzat de dispozitiile art. 7 din Decretul nr. 113/1948, respectiv a se stabili cu exactitate care sunt terenurile care au intrat în proprietatea petentei, pentru a se stabili îndreptatirea acesteia la reconstituirea dreptului de proprietate.

În ce priveste preluarea acestor terenuri de catre stat, este de notorietate ca în perioada regimului comunist,  petenta nu si-a putut exercita prerogativele dreptului de proprietate .

Conform art. 315 alin. 1 Cod procedura civila „În caz de casare, hotarârile instantei de recurs asupra problemelor de drept dezlegate, precum si asupra administrarii unor probe sunt obligatorii pentru judecatorii fondului”.

Recurenta, la fond a solicitat amânarea cauzei pentru a-si putea face apararile în cauza, însa instanta de fond, cu prea multa usurinta a trecut la judecarea cauzei, desi, probele stabilite prin îndrumar respectiv expertiza era obligatorie a fi efectuata în cauza.

Prima instanta a solutionat cauza fara a intra în cercetarea fondului, fara a efectua expertiza stabilita în îndrumarul de casare.