Lovirea sau alte violente(art. 180 C.p. , art217C.p.)

Decizie 253 din 04.11.2011


Dosar nr. 491/828/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGE?

SEC?IA PENAL?

DECIZIE Nr. 253

?edin?a public? de la 04 Noiembrie 2010

Completul compus din:

PRE?EDINTE

Judec?tor

Grefier

Parchetul de pe lâng? Tribunalul Arge? este reprezentat prin procuror

D. T.

S-au luat  în examinare, spre solu?ionare, apelurile declarate de

PARCHETUL DE PE LÂNG? JUDEC?TORIA TOPOLOVENI, de

inculpa?ii S. N. M. , S.  A. ,  S.  O.  F.  ?i de p?r?ile civile S.  I., B.  C.  ?i N. C. ,

împotriva sentin?ei penale nr. 67 din 20.05.2010 pronun?ate de Judec?toria

Topoloveni în dosarul nr. 491/828/2009, intimat parte civil? fiind S. J. A. .

La apelul nominal f?cut în ?edin public? au r?spuns: apelan?ii – inculpa?i S.

N.  M. , în stare de libertate, S.  A. , în stare de arest, asista?i de avocat M.  C.,

acela?i avocat pentru apelantul – inculpat S.  O.  F.  ?i apelan?ii – p?r?i civile S.  I.  ?i

N. C. , lips? fiind apelantul-inculpat S.  O.  F. , apelantul – parte civil? B.  C.  ?i

intimatul – parte civil? S. J. A. .

Procedura legal îndeplinit?.

S-a f?cut referatul cauzei de c?tre grefier, dup? care :

S-a procedat la înregistrarea cauzei cu mijloace tehnice potrivit disp. art.

304/1 Cod pr. pen.

Ap?r?torul din oficiu al apelan?ilor-inculpa?i, avocat P. R. , depune la dosar o

cerere prin care solicit? acordarea onorariului de avocat din oficiu.

La solicitarea instan?ei, apelan?ii-inculpa?i declar? c? nu doresc s? dea o nou?

declara?ie în fa?a instan?ei de apel, cu precizarea c? î?i men?in declara?iile date pân?

în prezent în cauz?.

Ap?r?torul apelan?ilor-inculpa?i, apelan?ii-p?r?i civile ?i reprezentanta

Parchetului, având pe rând cuvântul, arat? c? nu mai au cereri de formulat în cauz?,

solicitând acordarea cuvântului asupra apelurilor.

Tribunalul, în raport de aceast? precizare, constat? apelurile în stare de

judecat? ?i acord? cuvântul asupra acestora.

Reprezentanta Parchetului, având cuvântul, sus?ine  apelul declarat de

Parchetul de pe lâng? Judec?toria Pite?ti a?a cum a fost motivat în scris ?i pune

concluzii de admitere a apelului, desfiin?area sentin?ei primei instan?e în sensul

înl?tur?rii solu?iei de achitare  a inculpatului S.  A.  pentru s?vâr?irea infrac?iunii

prev. ?i ped. de art. 217 alin. 1 Cod pen.  Din probele administrate în cauz?,

respectiv declara?iile p?r?ii v?t?mate ?i martorilor R. E. a, C. N.  ?i D. M. I. au

eviden?iat prezen?a tuturor celor trei inculpa?i în incinta barului, dar ?i împrejurarea

c? to?i au distrus geamurile, aruncând cu pietre. De asemenea, reprezentanta

Parchetului invoc? dispozi?iile deciziilor nr. 51 ?i 74/2007 ale Inaltei Cur?i de

casa?ie ?i Justi?ie, prin care s-a tran?at problema unui recurs în interesul legii, în

sensul aprecierii asupra pedepselor accesorii prev. de  art. 64 lit. a Cod pen.

In concluzie, solicit? admiterea apelului a?a cum a fost formulat ?i

condamnarea inculpatului S.  A.  ?i pentru s?vâr?irea infrac?iunii prev. de art. 217

alin. 1 Cod pen.

Avocat M.  C.  pentru apelan?ii-inculpa?i solicit? respingerea apelului declarat

de Parchetul de pe lâng? Judec?toria Topoloveni  ca  nefondat întrucât nu s-a f?cut

dovada s?vâr?irii acestei infrac?iuni, singurul martor care a v?zut ceva – acel paznic

de noapte,  a v?zut dou? persoane ?i nu trei, iar instan?a de fond a re?inut acest

aspect, motiv pentru care a dispus achitarea inculpatului S.  A.  pentru aceast?

infrac?iune.

Cu privire la apelul inculpa?ilor, solicit? admiterea apelului ?i în baza art. . 11

pct. 2 lit.a  Cod proc. pen. rap. la art. 10 lit.c  Cod proc. pen. achitarea inculpa?ilor,

ar?tând c? din probatoriul administrat reiese faptul c? nu  ace?tia sunt cei care au

s?vâr?it infrac?iunile. Totodat?, solicit? a se avea în vedere prezum?ia de

nevinovie, precum ?i principiul conform c?ruia orice dubiu favorizeaz? pe

inculpat, în raport de faptul c? din probele administrate nu reiese cu certitudine c?

inculpa?ii au lovit p?r?ile v?t?mate ?i nici c? au distrus imobilul p?r?ii v?t?mate N. C.

In subsidiar, în m?sura în care se va re?ine c? instan?a de fond a stabilit

conform probatoriului vinovia acestora, solicit? pentru inculpa?ii S.  O. ?i S. N. M.

reducerea cuantumului pedepselor aplicate întrucât, în opinia sa, pentru infrac?iunile

de baz? pentru care au fost judeca?i, respectiv cele prev. de art. 180 alin. 2 Cod

pen., pedeapsa cu închisoarea nu se impune, fiind suficient? o amend? penal?.

In ceea ce îl prive?te pe inculpatul S. A., aceasta a fost condamnat la o

pedeaps? cu executare în condi?iile art. 57 Cod pen., nu rezult? de ce acesta a fost

sanc?ionat mai aspru decât ceilal?i doi coinculpa?i, de?i au fost cerceta?i pentru

acelea?i infrac?iuni, iar acesta are ?i o achitare pentru  una din infrac?iuni, motiv

pentru care solicit? aplicarea ?i fa de acesta a unei pedepse cu executare în

condi?iile art. 81 ori art. 86/1 Cod pen. In ceea ce prive?te infrac?iunea prev. de art.

86 alin.1 din OUG 195/2002, re?inut? în sarcina inculpatului S.  A., apreciaz? c? nu

s-a f?cut dovada vinoviei acestuia.

In concluzie solicit?, în cazul în care se va aprecia c? instan?a de fond a 

apreciat în mod corect probatoriul administrat în cauz? ?i a stabilit vinovia

inculpa?ilor solicit? admiterea apelului, reducerea pedepselor aplicate inculpa?ilor S. 

O. ?i S. N. M., iar pentru inculpatul S. A. reducerea pedepsei aplicate ?i schimbarea

modalitii de executare a acesteia.

In cazul în care se va dispune achitarea inculpa?ilor, solicit? respingerea

cererilor de desp?gubiri civile, iar în subsidiar, reducerea cuantumului acestora

întrucât nu au fost dovedite .

Apelantul-parte civil? S. I. solicit? admiterea apelului, majorarea pedepselor

aplicate inculpa?ilor ?i executarea acestor pedepse în regim de deten?ie pentru to?i

inculpa?ii. Arat? c? este de acord cu desp?gubirile civile acordate.

Apelantul-parte civil? N. C.  solicit? admiterea apelului, majorarea pedepselor

aplicate inculpa?ilor ?i majorarea desp?gubirilor civile acordate.

Ap?r?torul apelan?ilor-inculpa?i solicit? respingerea apelurilor declarate de

p?r?ile civile ca nefondate.

Reprezentanta Parchetului pune concluzii de respingere a apelurilor declarate

de inculpa?i ?i de p?r?ile civile ca nefondate, men?inerea sentin?ei primei instan?e ca

fiind legal? ?i temeinic? întrucât a f?cut o corect? individualizarea a pedepselor

aplicate ?i a solu?ionat în mod corect latura civil? a cauzei.

Apelantul-inculpat S. N. M. , având ultimul cuvânt, arat? c? las? la aprecierea

instan?ei modul de solu?ionare a apelurilor.

Apelantul-inculpat S. A., având ultimul cuvânt, arat? c? se consider?

nevinovat cu privire la toate infrac?iunile re?inute în sarcina sa.

INSTAN?A

Asupra  apelurilor penale de fa :

Constat? c? prin  sentin?a penal? nr. 67 din 20.05.2010 pronun?at? de

Judec?toria Topoloveni în dosarul nr. 491/828/2009 a condamnat pe inculpatul S. 

O.  F. , ...  f?r? ocupa?ie, 7 clase, nec?s?torit, f?r? antecedente penale, domiciliat în 

..., CNP -  ...  la pedeapsa închisorii de 6 luni pentru s?vâr?irea infrac?iunii de lovire

sau alte violente prev. ?i ped. de art. 180 alin.2 Cod penal, în cond. art. 75 lit. a) Cod

penal ?i art. 78 Cod penal, la plângerea prealabil? formulat? de partea v?t?mat? S.  I.

A condamnat  pe inculpatul S.  O.  F.  la pedeapsa închisorii de 6 luni pentru

s?vâr?irea infrac?iunii de lovire sau alte violen?e prev. ?i ped. de art. 180 alin.2 Cod

penal în cond. art. 75 lit.a) Cod penal ?i art. 78 Cod penal, la plângerea prealabil?

formulat? de partea v?t?mat? B.  C. .

A condamnat pe inculpatul S.  O.  F.  la pedeapsa închisorii de 7 luni pentru

s?vâr?irea infr. prev. ?i ped. de art. 217 alin.1 Cod penal la plângerea prealabil?

formulat? de partea v?t?mat? N. C. .

În temeiul disp.art. 33 lit.a) Cod penal ?i art. 34 lit.b) Cod penal  a contopit

pedepsele aplicate ?i dispune ca inculpatul s? execute pedeapsa cea mai grea de 7

luni închisoare.

În temeiul disp.art. 357 alin.2 lit.a) Cod proc. pen. corob. cu art. 88 Cod

penal  a dedus din pedeapsa aplicat? perioada re?inerii de 24 ore: 08.12.2008 -

09.12.2008.

În temeiul disp.art. 81 Cod penal  a dispus suspendarea sub supraveghere a

execut?rii pedepsei aplicate inculpatului S.  O.  F.  pe o durat? de 2 ani ?i 7 luni,

termen de încercare stabilit în cond. art. 82 Cod penal.

În temeiul disp.art. 359 Cod proc. pen.  a atras aten?ia inculpatului asupra

disp. art. 83 Cod penal privind revocarea suspend?rii condi?ionate a execut?rii

pedepsei.

A condamnat  pe inculpatul S. N. M. , ...  f?r? ocupa?ie, 11 clase, nec?s?torit,

cu antecedente penale, domiciliat în  ...  , CNP -  ...  la pedeapsa închisorii de 6 luni

pentru s?vâr?irea infrac?iunii de lovire sau alte violente prev. ?i ped. de art. 180

alin.2 Cod penal, în cond. art. 75 lit. a) Cod penal ?i art. 78 Cod penal, la plângerea

prealabil? formulat? de partea v?t?mat? S.  I. .

A condamnat  pe inculpatul S. N. M.  la pedeapsa închisorii de 6 luni pentru

s?vâr?irea infrac?iunii de lovire sau alte violen?e prev. ?i ped. de art. 180 alin.2 Cod

penal în cond. art. 75 lit.a) Cod penal ?i art. 78 Cod penal, la plângerea prealabil?

formulat? de partea v?t?mat? B.  C. .

A condamnat  pe inculpatul S. N. M.  la pedeapsa închisorii de 7 luni pentru

s?vâr?irea infr. prev. ?i ped. de art. 217 alin.1 Cod penal la plângerea prealabil?

formulat? de partea v?t?mat? N. C. .

În temeiul disp.art. 86 ind. 5 alin.1 Cod penal  a dispus  anularea suspend?rii

sub supraveghere a execut?rii pedepsei de 3 ani închisoare aplicate inculpatului S.

N. M. prin sentin?a penal? nr. 102/27.10.2008, pronun?at? de Judec?toria

Topoloveni, definitiv? prin decizia penal? nr. 644/R/27.10.2009 a Cur?ii de Apel

Pite?ti.

A descontopit pedeapsa rezultant? de 3 ani închisoare aplicat? inculpatului

S. N. M.  prin sentin?a penal? nr. 102/27.10.2008 a Judec?toriei Topoloveni ?i  a

repus  în individualitatea lor pedepsele componente respectiv:

- pedeapsa de 2 ani închisoare, aplicat? inculpatului pentru s?vâr?irea infr.

prev. de art. 87 alin.5 din OUG 195/2002;

- 2 ani ?i 6 luni aplicat? pentru s?vâr?irea infr. prev. ?i ped. de art. 32 alin.1, 2

?i alin.4 lit.a) din OG 96/1998, cu aplic. art. 13 Cod penal;

- 2 ani închisoare pentru s?vâr?irea infr. prev. ?i ped. de art. 110 alin.1 lit.c) ?i

alin. 2 lit.a) din Legea 46/2008, cu aplic. art. 13 Cod penal.

A constatat  c? infrac?iunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin

prezenta sentin sunt concurente cu infrac?iunile anterior men?ionate.

În temeiul disp. art.86 ind.5 alin.1 Cod penal ?i art.36 alin.1 Cod penal, rap. la

art.33 lit.a) Cod penal ?i art.34 lit.b) Cod penal  a contopit pedepsele  de 6 luni

închisoare pentru s?vâr?irea infr. prev. de art.180 alin.2 Cod penal, cu aplic art.75

lit.a) Cod penal; 6 luni închisoare pentru s?vâr?irea infr.prev. de art.180 alin.2  Cod

penal, cu aplic. art.75 lit.a) Cod penal, art.78 Cod penal; 7 luni închisoare pentru

s?vâr?irea infr. prev. ?i ped. de art.217 alin.1 Cod penal – aplicate prin prezenta

sentin cu pedepsele de 2 ani închisoare, 2 ani ?i 6 luni închisoare ?i 2 ani închisoare,

aplicate .

Pentru a dispune astfel, s-a re?inut de prima instan c?, faptele inculpa?ilor

S. N. M., S.  O.  F.  ?i S.  A.  care la data de 17.08.2008, ac?ionând împreun?, cu

inten?ie direct?, au aplicat mai multe lovituri p?r?ii v?t?mate S. I. producând

acestuia leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare un num?r de 15 zile

îngrijiri medicale, întrunesc elementele constitutive ale infrac?iunii  de lovire sau alte

violen?e, prev. ?i ped. de art.180 alin.2 Cod penal, cu aplic. disp.art.75 lit.a) Cod

penal.

Faptele acelora?i inculpa?i  care, în acelea?i împrejur?ri, ac?ionând  împreun?

?i cu inten?ie direct?, au exercitat acte de violen asupra p?r?ii v?t?mate B.  C. ,

producându-i leziuni traumatice pentru a c?ror vindecare au fost necesare 11-12 zile

îngrijiri medicale, întrunesc elementele constitutive ale infrac?iunii  de lovire sau alte

violen?e, prev. ?i ped. de art.180 alin.2 Cod penal, cu aplic. disp.art.75 lit.a) Cod

penal, pentru care va fi angajat? r?spunderea penal? a fiec?rui inculpat.

Fapta  inculpatului S.  A.  care, în îndeplinirea aceleia?i rezolu?ii infrac?ionale,

în zilele de 17.08.2008 ?i 31.08.2008, a condus pe drumurile publice de pe raza

comunei Bele?i Negre?ti, un autoturism marca Cielo cu num?r de înmatriculare  ... 

?i o autoutilitar? marca Iveco cu num?r de înmatriculare  ...  , f?r? s? de?in? permis

de conducere, realizeaz? con?inutul constitutiv al infrac?iunii prev. de art.86 alin.1

din OUG 195/2002 modificat? ?i republicat?, cu aplic. disp. art.41 alin.2 Cod penal.

Faptele inculpa?ilor S. N. M.  ?i S.  O.  F.  care în noaptea 02-03.12.2008,

ac?ionând împreun?, cu inten?ie direct?, au distrus bunuri în valoare de 667,5 lei,

apar?inând p?r?ii v?t?mate N. C. , întrunesc elementele constitutive ale infrac?iunii

de distrugere, prev. ?i ped. de art.217 alin.1 Cod penal.

În ceea ce prive?te infrac?iunea de distrugere, fa de considerentele anterior

expuse instan?a a re?inut  c? probele nu au eviden?iat participa?ia inculpatului S.  A. 

la s?vâr?irea acestei fapte, context în care va dispune achitarea inculpatului pentru

infrac?iunea prev. de art.217 Cod penal, în temeiul disp. art.11 pct.2 lit.a) Cod

procedur? penal? rap. la art.10 lit.c) Cod procedur? penal?.

La stabilirea ?i individualizarea pedepselor ce se vor aplica inculpa?ilor pentru

s?vâr?irea fiec?rei infrac?iuni re?inut? în sarcina lor, s-au avut în vedere criteriile de

individualizare prev?zute de art.72 Cod penal, respectiv limitele de pedeaps?

prev?zute de textul incriminator, gradul de pericol social al faptelor în raport de

împrejur?rile în care au fost comise – s?vâr?irea unor acte de agresiune asupra unei

p?r?i v?t?mate S.  I., aflat? la o vârst? înaintat?, lipsit? de ap?rare, cât ?i asupra

persoanei intervenite în ap?rarea sa; caracterul agravant al faptelor determinat de

împrejurarea c? inculpa?ii au ac?ionat efectiv împreun?, ceea ce imprim? faptei de

lovire un grad sporit de pericol social; forma continuat? a infrac?iunii comise de

inculpatul S.  A., multitudinea faptelor comise în condi?iile concursului real. De?i

prejudiciul generat prin s?vâr?irea infrac?iunii de distrugere are o valoare mic?,

acesta  nu este un criteriu determinant ce trebuie absolutizat în detrimentul

celorlalte anterior expuse, cu atât mai mult cu cât modalitatea de s?vâr?ire a

infrac?iunii de distrugere, mijloacele folosite ?i momentul s?vâr?irii faptei -  pe timp

de noapte asupra p?r?ii v?t?mate ce locuie?te într-o zon? izolat? - atest? o stare de

pericol social sporit ce trebuie judicios evaluat? la stabilirea cuantumului ?i naturii

pedepsei ce se va aplica.

Sub aspectul circumstan?elor personale ale inculpa?ilor, din con?inutul

caracteriz?rilor ata?ate la dosar (filele 160, 176, 190 dosar urm?rire penal?), a

rezultat  c? inculpa?ii sunt cunoscu?i în comunitate cu un v?dit comportament

antisocial, nu au recunoscut s?vâr?irea faptelor, adoptând un comportament

nesincer pe parcursul solu?ion?rii cauzei ?i nu s-au prezentat constant în fa?a

organelor judiciare, încercând s? se sustrag? urm?ririi penale, iar în ceea ce prive?te

pe inculpa?ii S.  A.  ?i S. N. M. , se re?ine c? ace?tia sunt cunoscu?i cu antecedente

penale, atât pentru s?vâr?irea unor infrac?iuni contra patrimoniului cât ?i a unor

infrac?iuni silvice.

Coroborând aspectele ce eviden?iaz? circumstan?ele în care au fost comise

infrac?iunile cu datele ce particularizeaz? persoana inculpa?ilor, instan?a  a apreciat

c? scopul preventiv educativ al pedepsei prev.de art.52 Cod penal, poate fi atins

prin aplicarea unor pedepse cu închisoarea pentru s?vâr?irea fiec?rei infrac?iuni

re?inute în sarcina celor trei inculpa?i.

Prin urmare, a condamnat pe inculpatul S.  O.  F.  la pedeapsa închisorii de 6

luni pentru s?vâr?irea infrac?iunii de lovire sau alte violente prev. ?i ped. de art. 180

alin.2 Cod penal, în cond. art. 75 lit. a) Cod penal ?i art. 78 Cod penal, la plângerea

prealabil? formulat? de partea v?t?mat? S.  I. .

A  condamnat pe inculpatul S.  O.  F.  la pedeapsa închisorii de 6 luni pentru

s?vâr?irea infrac?iunii de lovire sau alte violen?e prev. ?i ped. de art. 180 alin.2 Cod

penal în cond. art. 75 lit.a) Cod penal ?i art. 78 Cod penal, la plângerea prealabil?

formulat? de partea v?t?mat? B.  C. .

A  condamnat pe inculpatul S.  O.  F.  la pedeapsa închisorii de 7 luni pentru

s?vâr?irea infr. prev. ?i ped. de art. 217 alin.1 Cod penal la plângerea prealabil?

formulat? de partea v?t?mat? N. C. .

Întrucât infrac?iunile au fost comise în condi?iile concursului real de

infrac?iuni, în temeiul disp.art. 33 lit.a) Cod penal ?i art. 34 lit.b) Cod penal a

contopit pedepsele aplicate ?i a dispus  ca inculpatul S.  O.  F.  s? execute pedeapsa

cea mai grea de 7 luni închisoare.

În temeiul disp.art. 357 alin.2 lit.a) Cod proc. pen. corob. cu art. 88 Cod

penal a dedus  din pedeapsa aplicat? perioada re?inerii de 24 ore: 08.12.2008 -

09.12.2008.

În ceea ce prive?te modalitatea de executare a pedepsei aplicate acestui

inculpat, instan?a  a apreciat  c? în raport de conduita inculpatului anterior s?vâr?irii

acestor fapte, moment pân? la care nu s-a confruntat cu rigorile legii penale,

resocializarea acestuia pentru care aplicarea pedepsei va constitui un avertisment, se

poate realiza ?i f?r? executarea efectiv? a pedepsei.

În temeiul disp.art. 81 Cod penal a dispus  suspendarea condi?ionat? a

execut?rii pedepsei aplicate inculpatului S.  O.  F.  pe o durat? de 2 ani ?i 7 luni,

termen de încercare stabilit în cond. art. 82 Cod penal.

În temeiul disp.art. 359 Cod proc. pen. a atras  aten?ia inculpatului asupra

disp. art. 83 Cod penal privind revocarea suspend?rii condi?ionate a execut?rii

pedepsei.

Fa de situa?ia de fapt ?i de drept anterior re?inut?, a condamnat pe 

inculpatul S. N. M.  la pedeapsa închisorii de 6 luni pentru s?vâr?irea infrac?iunii de

lovire sau alte violente prev. ?i ped. de art. 180 alin.2 Cod penal, în cond. art. 75 lit.

a) Cod penal ?i art. 78 Cod penal, la plângerea prealabil? formulat? de partea

v?t?mat? S.  I. .

A  condamnat pe inculpatul S. N. M.  la pedeapsa închisorii de 6 luni pentru

s?vâr?irea infrac?iunii de lovire sau alte violen?e prev. ?i ped. de art. 180 alin.2 Cod

penal în cond. art. 75 lit.a) Cod penal ?i art. 78 Cod penal, la plângerea prealabil?

formulat? de partea v?t?mat? B.  C. .

A condamnat pe inculpatul S. N. M.  la pedeapsa închisorii de 7 luni pentru

s?vâr?irea infr. prev. ?i ped. de art. 217 alin.1 Cod penal la plângerea prealabil?

formulat? de partea v?t?mat? N. C. .

Din fi?a de cazier judiciar a inculpatului S. N. M. a rezultat  c? infrac?iunile

re?inute în sarcina acestuia prin prezenta sentin ?i pentru care s-a dispus

condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii, au fost comise în intervalul

17.08.2008 – 03.12.2008, deci înainte de condamnarea definitiv? a inculpatului la

pedeapsa închisorii de 3 ani ce i-a fost aplicat? prin sentin?a penal?

nr.102/27.10.2008 pronun?at? de Judec?toria Topoloveni, definitiv? prin decizia

nr.644/R/27.10.2009, pentru s?vâr?irea unor infrac?iuni concurente comise

anterior, astfel încât la aplicarea regimului sanc?ionator incident în spe, instan?a va

da eficien juridic? disp.art.86 indice 5 alin.1 Cod penal rap.la art.85 Cod penal.

Prin urmare, în temeiul disp.art. 86 ind. 5 alin.1 Cod penal a dispus  anularea

suspend?rii sub supraveghere a execut?rii pedepsei de 3 ani închisoare aplicate

inculpatului S. N. M.  prin sentin?a penal? nr. 102/27.10.2008, pronun?at? de

Judec?toria Topoloveni, definitiv? prin decizia penal? nr. 644/R/27.10.2009 a

Cur?ii de Apel Pite?ti.

A  descontopit pedeapsa rezultant? de 3 ani închisoare aplicat? inculpatului S.

N. M.  prin sentin?a penal? nr. 102/27.10.2008 a Judec?toriei Topoloveni ?i va

repune în individualitatea lor pedepsele componente respectiv:

- pedeapsa de 2 ani închisoare, aplicat? inculpatului pentru s?vâr?irea infr.

prev. de art. 87 alin.5 din OUG 195/2002;

- 2 ani ?i 6 luni aplicat? pentru s?vâr?irea infr. prev. ?i ped. de art. 32 alin.1, 2

?i alin.4 lit.a) din OG 96/1998, cu aplic. art. 13 Cod penal;

- 2 ani închisoare pentru s?vâr?irea infr. prev. ?i ped. de art. 110 alin.1 lit.c) ?i

alin. 2 lit.a) din Legea 46/2008, cu aplic. art. 13 Cod penal.

Constatând c? infrac?iunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin

prezenta sentin (comise în intervalul 17.08.2008-03.12.2008) sunt concurente cu

infrac?iunile anterior men?ionate (s?vâr?ite la data de 10.02.2007), instan?a a re?inut

aplicabile în spe condi?iile privitoare la regulile concursului real de infrac?iuni.

În acest context, în temeiul disp.art. 86 ind. 5 alin.1 Cod penal ?i art. 36 alin.1

Cod penal, rap. la art. 33 lit.a) Cod penal ?i art. 34 lit.b) Cod penal a contopit

pedepsele de 6 luni închisoare pentru s?vâr?irea infr. prev. de art. 180 alin.2 Cod

penal, cu aplic. art. 75 lit.a) Cod penal; 6 luni închisoare pentru s?vâr?irea infr. prev.

de art. 180 alin.2 Cod penal, cu aplic. art. 75 lit.a) Cod penal, art. 78 Cod penal; 7

luni închisoare pentru s?vâr?irea infr. prev. ?i ped. de art. 217 alin.1 Cod penal -

aplicate prin prezenta sentin cu pedepsele de 2 ani închisoare, 2 ani ?i 6 luni închisoare

?i 2 ani închisoare, aplicate prin sentin?a penal? nr. 102/27.10.2008 a Judec?toriei

Topoloveni ?i va dispune ca inculpatul S. N. M.  s? execute pedeapsa cea mai grea

de 2 ani ?i 6 luni închisoare sporit? cu 6 luni închisoare, în total 3 ani închisoare.

În baza disp.art. 357 alin.2 lit.a) Cod proc. pen. rap. la 88 Cod penal a dedus 

din pedeapsa aplicat? perioada re?inerii de 24 ore: 08.12.2008 - 09.12.2008.

În ceea ce prive?te modalitatea de executare a pedepsei, constatând

îndeplinite cumulativ condi?iile prev.de art.86 indice 1 alin.1 ?i 2 Cod penal, având

în vedere ?i starea s?n?tii inculpatului S. N. M. , a?a cum rezult? din înscrisurile

ata?ate la dosar (fila 249), instan?a a  apreciat c? scopul preventiv educativ al

pedepsei se poate realiza ?i f?r? executarea efectiv? a acesteia, m?surile de

supraveghere dispuse fa de inculpat putând asigura responsabilizarea acestuia

pentru faptele comise ?i reintegrarea sa social?.

La stabilirea termenului de încercare, instan?a a avut în vedere o durat? care

s? eficientizeze m?surile suspend?rii sub supraveghere a execut?rii pedepsei dispuse

?i s? asigure reinser?ia social? a inculpatului.

Fa de aceste aspecte, în temeiul disp.art. 86 ind. 5 alin.2 Cod penal rap. la

art. 86 ind. 1 alin.2 Cod penal a dispus  suspendarea sub supraveghere a execut?rii

pedepsei aplicate inculpatului S. N. M. , pe o durat? de 6 ani, termen de încercare

stabilit în cond. art. 86 ind. 2 Cod penal, calculat de la data de 27.10.2009.

În baza disp.art. 86 ind. 3 Cod penal a dispus  ca pe durata termenului de

încercare inculpatul S. N. M.  s? se supun? m?surilor de supraveghere prev. de art.

86 ind. 3 alin.1 lit.a) - d) Cod penal ?i stabile?te ca inculpatul s? se prezinte în ultima

zi de vineri a fiec?rei luni la Serviciul de Proba?iune de pe lâng? Tribunalul Arge?.

În temeiul disp.art. 359 Cod proc. pen. a atras  aten?ia inculpatului S. N. M. 

asupra disp.art. 86 ind. 4 Cod penal.

În raport de situa?ia de fapt expus?, instan?a  a apreciat  c? s-a f?cut dovada

vinoviei inculpatului S.  A.  pentru s?vâr?irea infrac?iunilor de lovire ?i alte violente ?i a

infrac?iunii de conducere pe drumurile publice f?r? permis de conducere, motiv pentru care va

dispune angajarea r?spunderii penale a inculpatului în aceste limite.

Prin urmare, a condamnat pe inculpatul S.  A.  la pedeapsa închisorii de 6

luni pentru s?vâr?irea infrac?iunii prev. ?i ped. de art. 180 alin.2 Cod penal cu

aplicarea disp.art.75 lit.a) Cod penal ?i art.78 Cod penal la plângerea prealabil?

formulat? de partea v?t?mat? S.  I. .

A  condamnat pe inculpatul S.  A.  la pedeapsa închisorii de 6 luni pentru

s?vâr?irea infrac?iunii prev. ?i ped. de art. 180 alin.2 Cod penal cu aplicarea

disp.art.75 lit.a) Cod penal ?i art.78 Cod penal la plângerea prealabil? formulat? de

partea v?t?mat? B.  C. .

A  condamnat pe inculpatul S.  A.  la pedeapsa închisorii de 1 an ?i 6 luni

pentru s?vâr?irea infrac?iunii prev. ?i ped. de art.86 alin.1 din O.U.G.195/2002

republicat?, în condi?iile art.41 alin.2 Cod penal.

În temeiul disp.art.33 lit.a) Cod penal ?i art. 34 lit.b) Cod penal a contopit

pedepsele aplicate ?i va dispune ca inculpatul S.  A.  s? execute pedeapsa cea mai

grea de 1 an ?i 6 luni închisoare

În ceea ce prive?te modalitatea de executare a pedepsei, în raport de

antecedentele penale ale inculpatului eviden?iate în fi?a de cazier judiciar ata?at? la

dosar, instan?a  a apreciat c? resocializarea acestuia se poate realiza prin executarea

efectiv? a pedepsei rezultante aplicate, astfel încât va dispune în consecin în

contextul art.57 Cod penal.

În temeiul disp.art.71 Cod penal a interzis  inculpatului S.  A.  drepturile

prev?zute de art.64 lit.a), b) Cod penal pe durata execut?rii pedepsei principale.

În temeiul disp.art.357 alin.2 Cod proc. pen. rap. la art. 88 Cod penal a dedus 

din pedeapsa aplicat? durata re?inerii de 24 de ore: 08.12.2008 - 09.12.2008.

Fa de situa?ia de fapt anterior expus?, referitoare la infrac?iunea de

distrugere sesizat? de partea v?t?mat? N. C., instan?a a apreciat c? probele

administrate în cauz? nu sunt apte s? dovedeasc? vinovia inculpatului S.  A. ,

context în care în temeiul disp.art.11 pct.2 lit.a) Cod proc.penal? rap.la art.10 lit.c)

Cod proc.penal? va dispune achitarea inculpatul S.  A.  pentru infrac?iunea prev. ?i

ped. de art. 217 alin.1 Cod penal cu aplicarea disp.art.75 lit.a) Cod penal.

Instan?a a fost legal învestit? cu solu?ionarea ac?iunii civile promovat? al?turat ac?iunii

penale exercitate împotriva inculpa?ilor.

În cauz?, p?r?ile v?t?mate B.  C.  ?i S.  I.  s-au constituit p?r?i civile, solicitând

obligarea inculpa?ilor la plata desp?gubirilor civile reprezentând cheltuieli efectuate

pentru restabilirea st?rii de s?n?tate, urmare a leziunilor produse în cuantum de câte

200 lei ?i sumele de 1000 lei, respectiv 2000 lei cu titlu de daune morale.

Prin ac?iunea civil? promovat? în termen legal, partea civil? N. C.  a solicitat

obligarea inculpa?ilor la plata daunelor morale în cuantum de 5500 lei ?i a daunelor

materiale în sum? de 500 lei, reprezentând cheltuieli medicale; 6000 lei

contravaloarea bunurilor distruse (?igla ?i geamurile casei; mobilierul din sufragerie,;

sob? teracot?; dormez? cu saltea; perdea; refacere pere?i deteriora?i; contravaloarea

a 800 kg.pere).

În cursul urm?ririi penale, partea civil? S. J. A.  a solicitat desp?gubiri civile în

cuantum de 570,29 lei, reprezentând cheltuieli ocazionate de asisten?a medical?

acordat? p?r?ii v?t?mate S.  I.  internat în aceast? unitate sanitar? în perioada 17-

22.08.2008 ( fila 30 dosar urm?rire penal?).

Analizând cererile formulate, instan?a s-a raportat la dispozi?iile art.998,999

Cod civil ce prev?d condi?iile ce trebuie îndeplinite cumulativ pentru angajarea

r?spunderii civile delictuale a inculpa?ilor.

Astfel, în raport de situa?ia de fapt anterior expus? ?i de r?spunderea penal? a

inculpa?ilor, instan?a  a re?inut  c? prin faptele ilicite ale inculpa?ilor care ac?ionând

concomitent au exercitat acte de agresiune asupra p?r?ilor civile S.  I.  ?i B.  C.  au

fost produse acestora leziuni traumatice ce au generat profunde suferin?e fizice,

aspecte ce justific? acordarea daunelor morale în cuantumul solicitat de c?tre p?r?i.

În acela?i sens, din con?inutul actelor medicale ata?ate la dosar, respectiv bilet de

internare emis de S. J. A. , rezult? c? partea civil? S. I. a fost internat în aceast?

unitate sanitar? pentru tratarea leziunilor generate prin ac?iunile ilicite ale celor trei

inculpa?i fiind privat? în acest mod de desfurarea unei vie?i sociale normale,

împrejurare ce atest? producerea unui prejudiciu nepatrimonial ce se impune a fi

recuperat printr-o compensare financiar? sub forma daunelor morale.

Din situa?ia de fapt re?inut? de instan,  a rezultat  c? prejudiciul generat

p?r?ilor civile în modalitatea anterior expus? a fost consecin?a ac?iunii ilicite

desfurat? concomitent de cei trei inculpa?i – care au ac?ionat împreun? – astfel

încât delictul fiind imputabil celor trei inculpa?i, instan?a urmeaz? a da eficien

juridic? disp.art.1003 Cod civil privind r?spunderea civil? solidar? a acestora.

Sub aspectul daunelor materiale, s-a re?inut c? de?i la termenul de judecat?

la care au formulat preten?ii civile (fila 52), s-a încuviin?at p?r?ilor civile în dovedirea

preten?iilor formulate proba testimonial? ?i proba cu înscrisuri pentru dovedirea

daunelor materiale, p?r?ile civile nu au dovedit pe parcursul solu?ion?rii cauzei

existen?a ?i întinderea prejudiciului de aceast? natur?.

Este necontestat faptul c?, p?r?ile v?t?mate au suferit leziuni traumatice ?i

partea civil? S. I. chiar a fost internat? în spital, recomandându-i-se medica?ia

corespunz?toare ( scrisoare medical? fila 29 dosar urm?rire penal?), îns? simpla

existen a acestei împrejur?ri nu este de natur? a conduce la concluzia c? preten?iile

sub forma daunelor materiale sunt justificate ?i dovedite în cauz?. A accepta o

asemenea concluzie ar însemna c? ori de câte ori este vorba de situa?ii în care p?r?ile

v?t?mate au suferit anumite leziuni, acest fapt, prin el însu?i, ar conduce la ideea c?

preten?iile civile sub forma cheltuielilor efectuate sunt dovedite în cauz?,

dispensând astfel p?r?ile civile de obliga?ia de a administra în acest sens probe,

contrar art.62 ?i 67 din Codul de proc. penal? ?i principiului c? acela care face o

cerere în fa?a instan?ei trebuie s? o ?i probeze – art.1169 Cod civil.

În acest context, instan?a a  apreciat  c? preten?iile civile sub forma daunelor

morale solicitate de p?r?ile civile S.  I. ?i B. C. nu sunt dovedite, împrejurare în

raport de care va respinge acest petit al cererii promovate.

Potrivit dispozi?iilor art.15 din Codul de proc. penal? rap. la art.313 din

Legea nr.95/2006, persoanele care prin faptele lor aduc daune s?n?tii altei persoane r?spund

potrivit legii ?i au obliga?ia s? repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale,

reprezentând cheltuielile efective ocazionate de asisten?a medical? acordat?.

În spe, din con?inutul actelor medicale depuse bilet ie?ire din spital eliberat

de S. J. A.  ( fila 28 dosar urm?rire penal?),a  rezultat  c? urmare a faptelor ilicite

s?vâr?ite de cei trei inculpa?i au fost produse leziuni p?r?ii v?t?mate S.  I.,

împrejurare ce a necesitat tratarea acestora în unitatea sanitar? unde a fost internat,

în perioada 17.08.2008 – 22.08.2008, astfel încât, s-a generat un prejudiciu cert în

patrimoniul furnizorului de servicii medicale care a efectuat cheltuieli în cuantum de

570,29 lei pentru asisten?a medical? acordat? victimei.

Este cert c?, acest prejudiciu r?mas nerecuperat justific? preten?iile civile

formulate de partea civil? S. J. A. , context în care re?inând îndeplinite cumulativ

condi?iile pentru angajarea r?spunderii civile delictuale a celor trei inculpa?i, instan?a

va dispune obligarea acestora în solidar la plata desp?gubirilor civile în cuantumul

solicitat.

Referitor la ac?iunea civil? promovat? de partea civil? N. C., instan?a  a 

solu?ionat atât în limitele învestirii cât ?i a modului în care s-a re?inut vinovia

inculpa?ilor, sub aspectul r?spunderii penale.

În acest sens, s-a  re?inut  c? în spe s-a dispus angajarea r?spunderii penale

a inculpa?ilor S. N. M. ?i S. O. F. pentru s?vâr?irea infrac?iunii de distrugere,

întrucât inculpa?ii, prin ac?iunile sale ilicite, au distrus geamurile imobilului p?r?ii

civile, generând astfel în patrimoniul acesteia un prejudiciu reprezentat de

contravaloarea acestor bunuri. Din înscrisurile depuse la dosar rezult? c? pentru

restabilirea situa?iei generate prin fapta ilicit? a inculpa?ilor, partea civil? a efectuat

cheltuieli în cuantum de 667,5 lei ( respectiv 600 lei potrivit chitan?ei

nr.33/03.12.2008 - fila 153 dosar urm?rire penal? ?i 67,5 lei conform chitan?ei

nr.37/04.10.2010 – fila 251), prejudiciu r?mas nerecuperat.

Referitor la cuantumul preten?iilor solicitate de partea civil? N. C.,

reprezentate de contravaloarea celorlalte bunuri pretins distruse în acelea?i

împrejur?ri de c?tre inculpa?i, respectiv ?igl?; mobI. r de sufragerie; sob? teracot?;

dormez?; perdea; refacere pere?i; contravaloarea a 800 kg. pere iarn?, pentru acela?i

ra?ionament expus în situa?ia de fapt, instan?a apreciaz? c? nu s-a f?cut dovada

acestui prejudiciu. Sub un prim aspect, se re?ine c? de?i organele de cercetare penal?

s-au deplasat la fa?a locului imediat dup? incident, în cuprinsul procesului verbal

întocmit în aceste împrejur?ri (fila 98 dosar urm?rire penal?) nu se eviden?iaz?

existen?a unor pagube de aceast? natur?, astfel încât declara?ia singular? ?i evaziv? a

martorului M. G. nu este în m?sur? s? ateste indubitabil generarea prejudiciului

solicitat cu acest titlu de c?tre partea civil?. Mai mult decât atât, martorul face

referire la distrugerea a 200-300 buci ?igl?, aspect nemen?ionat în procesul verbal

de cercetare la fa?a locului, iar partea civil? depune la dosar în dovedirea preten?iilor

un înscris sub semn?tur? privat? ce atest? achizi?ionarea a 1000 buci ?igl?, probe

contradictorii ce nu sunt apte s? fac? dovada prejudiciului.

Concluzionând, instan?a  a apreciat  c? exist? leg?tur? direct? de cauzalitate

între ac?iunile ilicite s?vâr?ite de inculpa?ii S.  O.  F. ?i S. N. M.  ?i prejudiciul în

cuantum de 667,5 lei generat p?r?ii civile N. C., fiind îndeplinite cumulativ condi?iile

prev. de art.998,999 Cod civil coroborat cu art.1003 Cod civil pentru angajarea

r?spunderii civile delictuale a acestor inculpa?i.

De?i partea civil? a solicitat obligarea inculpa?ilor la plata daunelor morale,

instan?a  a re?inut  c?, în raport de natura infrac?iunii sesizate – infrac?iunea de

distrugere – ?i modalitatea de s?vâr?ire a acesteia, faptele s?vâr?ite de c?tre inculpa?i

nu sunt susceptibile de producerea unui prejudiciu nepatrimonial, context în care

nu se justific? acordarea daunelor morale solicitate de partea civil?. În acela?i sens,

se re?in ca neîntemeiate preten?iile formulate de partea civil? – suma de 500 lei

reprezentând cheltuieli medicale determinate de leziunile ce au fost produse –

întrucât instan?a nu poate dispune  asupra laturii civile decât în limitele în care a fost

învestit? cu solu?ionarea ac?iunii penale, pentru c? numai în aceast? modalitate

poate verifica leg?tura de cauzalitate dintre faptele s?vâr?ite de inculpa?i, ce cad în

sfera ilicitului penal ?i urm?rile produse, sub aspect patrimonial, în dauna p?r?ilor

v?t?mate – p?r?i civile. Or, în spe se re?ine c? instan?a nu a fost învestit? cu

infrac?iunea de v?t?mare corporal?, cauza fiind disjuns? pentru aceast? fapt?, astfel

încât nu poate dispune asupra eventualului prejudiciu generat în patrimoniul p?r?ii

civile prin s?vâr?irea faptei, preten?iile civile solicitate cu acest titlu putând fi

valorificate ulterior, conform dispozi?iilor legale.

Fa de modul de solu?ionare a ac?iunii penale, în ceea ce prive?te participa?ia

inculpatului S.  A.  la s?vâr?irea acestei fapte, instan?a  a constatat  c? fapta nu a fost

s?vâr?it? de acesta, astfel încât nu sunt îndeplinite condi?iile angaj?rii r?spunderii

civile delictuale a inculpatului în ceea ce prive?te ac?iunea civil? promovat? de

partea civil? N. C. .

În raport de considerentele ce preced, în temeiul disp. art. 14 Cod proc. pen.

?i art.346 Cod proc. pen. coroborat cu art.998-999 Cod Civil ?i art.1003 Cod civil, a

admis  ac?iunea civil? formulat? de partea civil? S. J. A.  ?i în parte ac?iunile civile

formulate de p?r?ile civile S.  I. , B.  C.  ?i N. C. .

A obligat  în solidar pe inculpa?ii S.  O.  F. , S.  A.  ?i S. N. M.  s? pl?teasc?

p?r?ii civile S. J. A.  suma de 570, 29 lei reprezentând desp?gubiri civile; p?r?ii civile S. 

I.  suma de 2000 lei cu titlu de daune morale; p?r?ii civile B.  C.  suma de 1000 lei cu

titlu de daune morale.

A obligat  în solidar pe inculpa?ii S.  O.  F.  ?i S. N. M.  s? pl?teasc? p?r?ii civile

N. C. desp?gubiri civile în cuantum de 667, 5 lei, cu titlu de daune materiale.

Re?inând culpa procesual? a inculpa?ilor în declan?area prezentei proceduri

judiciare, în temeiul disp.art.191 Cod proc. pen. a obligat pe inculpa?ii S.  O.  F. , S.

N. M. la câte 1000 lei cheltuieli judiciare c?tre stat, din care câte 300 lei

reprezentând onorariu avocat din oficiu, conform delega?iei nr.133/08.12.2008 ?i

pe inculpatul S.  A.  la 1200 lei cheltuieli judiciare c?tre stat, din care 400 lei

reprezentând onorariu avocat din oficiu, conform delega?iei nr.133/08.12.2008 ?i

nr.72/15.06.2009, sume ce se vor avansa din fondurile Ministerului Justi?iei ?i

Libertilor Cetene?ti.

În temeiul disp.art.193 alin.4 Cod proc. pen. rap. la art.191 alin.2 Cod proc.

pen. a obligat pe inculpa?ii S.  O.  F.  ?i S. N. M.  la câte 250 lei cheltuieli judiciare

c?tre partea civil? N. C. ?i pe cei trei inculpa?i la câte 167 lei cheltuieli judiciare c?tre

fiecare parte civil?: S.  I.  ?i B.  C. .

Împotriva sentin?ei au declarat recurs  calificat ulterior drept apel ,

PARCHETUL DE PE LÂNG? JUDEC?TORIA TOPOLOVENI  , inculpa?ii  S.

N. M. , S.  A. ,  S.  O.  F.  ?i  p?r?ile civile S.  I. , B.  C.  ?i N. C. .

PARCHETUL DE PE LÂNG? JUDEC?TORIA TOPOLOVENI  a

criticat solu?ia instan?ei de fond  ar?tând c? în mod gre?it ?i f?r? temei a fost achitat

inculpatul S.  A. pentru s?vâr?irea infrac?iunii  prev. de art.  217 alin.1 C.pen. ,

fapt? sesizat?  la plângerea prealabil? formulat? de partea v?t?mat? N. C.  .

Celelalte p?r?i ?i-au motivat apelurile declarate în fa?a instan?ei de control

judiciar .

Analizând actele ?i lucr?rile dosarului, prin prisma motivelor invocate  ?i a

celor ce pot fi luate în considerare din oficiu , tribunalul apreciaz? c? toate apelurile

sunt nefondate .

Instan?a de fond a analizat cu  aten?ie ?i am?nun?it  toate probele

administrate atât în cursul urm?ririi penale, cât ?i în cursul judecii  de pe urma

c?rora  a rezultat vinovia inculpa?ilor  fa de aproape toate faptele imputate .

În ciuda concluziilor pe fond exprimate de ap?r?torul inculpa?ilor conform

c?rora  din probele administrate s-ar desprinde un dubiu  vis-a-vis de  participarea

inculpa?ilor la comiterea faptelor ,  consider?, în acord cu instan?a de fond ,  c?

probele administrate  ne conving dincolo de orice dubiu  c?  cei trei inculpa?i  sunt 

autorii faptelor de  distrugere , de lovire , iar în privin?a inculpatului S. A. , ?i de

conducere  a unui  autoturism  pe drumurile publice  f?r? a poseda permis de

conducere .

În ceea ce prive?te  cuantumul pedepselor aplicate ,  consider?m c? acestea

au fost individualizate în mod corect , atât  cu privire la  natura ?i cuantumul lor ,cât

?i cu privire la  modalitatea de executare .

Criticile inculpatului S.  A. cu privire la modalitatea de executare  aleas? de

instan?a de fond, nu pot fi primite  în condi?iile în care  din probatoriul administrat

a rezultat atât  o implicare sporit? a acestuia  în comiterea faptelor imputate , cât ?i 

re?inerea  unui num?r mai mare de infrac?iuni  fa de ceilal?i inculpa?i .

Cu toate acestea ,  consider?m c?  apelul Parchetului ce viza  achitarea 

acestui din urm? inculpat  pentru s?vâr?irea infrac?iunii de distrugere , fapt? sesizat? 

la plângerea prealabil? a persoanei v?t?mat? N. C. ,  nu este fondat în condi?iile în

care martorii  S.  C.  ?i E. C. nu au  men?ionat aspecte  din care s? rezulte

participarea acestui inculpat la comiterea acestui act material , iar pe de alt? parte 

singurele  declara?ii ce confirm?  participarea acestui inculpat sunt cele ale p?r?ii

v?t?mate care, conform art. 75 C.pr.pen.  nu pot sus?ine  singure  învinuirea .

Ceilal?i martori despre care parchetul a f?cut vorbire în motivele de apel  nu aduc

informa?ii  de natur? s?  probeze  în mod categoric  participarea inculpatului la

comiterea  faptei , ci sunt doar  elemente de ordin circumstan?ial  care nu pot fi

valorificate în absen?a  altor date referitoare în mod explicit  la s?vâr?irea faptei.

În ceea ce prive?te latura civil?  consider?m c?  instan?a de fond a f?cut o

just? apreciere a materialului probator administrat , iar  cuantumul  daunelor la plata

c?rora au fost obliga?i inculpa?ii  îl consider?m ?i noi întemeiat. În acest sens 

apreciem faptul c? , pe de o parte, instan?a de fond nu a acordat daune morale ce u

rezultat din s?vâr?irea infrac?iunii de distrugere  socotind în mod întemeiat  c?  o

asemenea infrac?iune , fa de obiectul material  împotriva c?ruia  s-a desfurat

activitatea delictuoas? ,  nu este susceptibil?  de  producerea unui prejudiciu de

natur? moral? în patrimoniul p?r?ilor v?t?mate , iar pe de alt? parte  apreciem c?

aceea?i instan de fond nu l-a mai obligat pe inculpatul S. A. la plata  daunelor

materiale c?tre partea civil?  N. C. având în vedere motivul achit?rii inculpatului .

Celelalte sus?ineri ale p?r?ii civile N. C.  le consider?m ca  fiind neîntemeiate

,deoarece nu sunt sus?inute de  alte probe  în afara declara?iilor acestuia , în

condi?iile în care  nici în procesul verbal de cercetare la fa?a locului întocmit de

organele de poli?ie  nu s-au f?cut men?iuni cu privire la  distrugerea bunurilor

pretinse de acesta  în cererea de constituire de parte civil? , respectiv ?igl?, mobilier

de sufragerie, sob? de teracot? , dormez?, perdea ,  refacere pere?i , contravaloare a

800 kg pere.

Nici  cealalt? parte civil? S.  I.  nu a dovedit a?a cum în mod just a apreciat

prima instan  daunele materiale cauzate de pe urma  loviturilor primite  de la cei

trei inculpa?i .

Aceea?i situa?ie  se degaj?  ?i în cererea p?r?ii civile B.  C. , deoarece nici

acesta nu a f?cut dovada  prejudiciului material creat  ca urmare a loviturilor primite

de la inculpa?i .

În mod just îns?,  instan?a de fond a acordat acestor p?r?i civile daune morale

având în vedere c?  infrac?iunea  s?vâr?it? de inculpa?i asupra lor era susceptibil? de

producerea unui astfel de prejudiciu , pe de o parte  ,  iar pe de alt? parte  valoarea

stabilit? de instan  este pe deplin întemeiat?  în raport de circumstan?ele comiterii

faptelor ?i de urm?rile acestora  ce au constat în  traumele psihice cauzate  de

leziunile  suferite.

Fa de cele de mai sus ,în baza art. 379  pct. 1 lit .b C.pr.pen.  tribunalul va

respinge toate apelurile , ca nefondate.

În  baza art. 192 alin?3 C.pr.pen.,  cheltuielile judiciare r?mân în sarcina

statului,  din care 225 lei reprezentând onorariul avocatului din oficiu desemnat

conform împuternicirii nr. 3625/06.09.2010, se va suporta din fondurile MJLC

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge ca nefondate apelurile declarate de PARCHETUL DE PE

LÂNG? JUDEC?TORIA TOPOLOVENI, de inculpa?ii S. N. M. , S.  A. ,  S. 

O.  F.  ?i de p?r?ile civile S.  I. , B.  C.  ?i N. C. , împotriva sentin?ei penale nr. 67

din 20.05.2010 pronun?ate de Judec?toria Topoloveni în dosarul nr. 491/828/2009,

intimat parte civil? fiind S. J. A. .

Cheltuielile judiciare r?mân în sarcina statului,  din care 225 lei reprezentând

onorariul avocatului din oficiu desemnat conform împuternicirii nr.

3625/06.09.2010, se va suporta din fondurile MJLC.

Cu  recurs în termen de 10 de la pronun?are pentru apelantul-inculpat S. N.

M.  ?i pentru apelan?ii – p?r?i civile S. I. ?i N. C.  ?i de la comunicare pentru celelalte

p?r?i. Pronun?at? în ?edin?a public? azi,  04 noiembrie  2010  la Tribunalul Arge?

Sec?ia penal?.

 

 

 

 

 

14