Infracţiuni la legea drepturilor de autor şi drepturile conexe (Legea nr.8/1996)

Sentinţă penală 209 din 22.06.2010


Dosar nr. 1675/109/2010

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGE?

SEC?IA PENAL?

SENTIN?A PENAL? NR. 209

?edin?a public? de la 22 Iunie 2010

Completul compus din:

PRE?EDINTE I. F.

Grefier A. C.

Parchetul de pe lâng? Tribunalul Arge? este reprezentat prin procuror

E. C.

S-a luat în examinare, spre solu?ionare, în prim? instan cauza penal? privind

pe inculpatul N. F. R.  , ... , trimis în judecat? prin rechizitoriul nr. 350/P/2009 al

Parchetului de pe lâng? Tribunalul Arge?, pentru s?vâr?irea infrac?iunii prev. ?i ped.

de art.  139/6 alin. 1 lit. a, alin. 2 ?i alin.5 ?i art. 140 alin. 1 lit. a din Legea nr.

8/1996, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. ?i art. 33 lit. a C.p., parte v?t?mat? fiind

A.I.M.R..

La apelul nominal f?cut în ?edin?a public? au lipsit p?r?ile.

Procedura legal îndeplinit?, f?r? citarea p?r?ilor.

S-a f?cut referatul cauzei de c?tre grefier, dup? care, se constat? c?:

Dezbaterile în fond asupra cauzei au avut loc la data de  15 iunie 2010, când

sus?inerile p?r?ilor au fost consemnate în încheierea de ?edin din acea dat?, care

face parte integrant? din prezenta sentin, iar în urma deliber?rii s-a pronun?at

urm?toarea solu?ie.

T R I B U N A L U L

Asupra cauzei penale de fa, deliberând,  constat? urm?toarele:

La data de  19.04.2010 , pe rolul Tribunalului Arge? a fost înregistrat sub nr.

1675/109/2010 ,rechizitoriul nr. 350/P/2009/15.04.2010  prin care Parchetul de

pe lâng? Tribunalul Arge? a dispus punerea în mi?care a ac?iunii penale  ?i trimiterea

în judecat? a inculpatului N. F. R. , pentru s?vâr?irea infrac?iunilor prev. de art. 

139 ind. 6 alin.1 lit. a , alin.2 ?i alin.5 ?i art. 140 alin.1 lit. a din Legea nr.8/1996 ,cu

aplic. art.  41 alin.2 C.pen.,?i art. 33 lit. a C.pen.

În fapt,  s-a re?inut c?  inculpatul , în mod repetat , a realizat ?i a de?inut  în

scopul distribuirii  m?rfuri pirat ,respectiv suporturi magnetice tip  CD ?i DVD ,

promovând m?rfurile pirat prin internet ,  unde a expus listele de filme ,precum ?i

reproducerea operelor ?i a produselor  purt?toare de drepturi conexe pe suporturile

respective .

Organele de urm?rire penal?  au re?inut vinovia inculpatului  în urma

administr?rii  urm?toarelor mijloace de prob? :sesizarea ?i copii acte AIMR f.5-8);

autoriza?ie ?i proces verbal de perchezi?ie domiciliar? ( f.9-12);suport magnetic tip

CD, cuprinzând  fotografiile  efectuate cu ocazia  perchezi?iei domiciliare 

(f.13);buletine de expedi?ie , mandate  po?tale ?i anvelopele coletelor  completate de

c?tre învinuit ?i care urmau  a fi expediate(f.14-19);proces verbal de  accesare  site

www.okazii.ro, vizualizare  a licita?iilor efectuate  de învinuit ?i efectuare copii(f.20-

27);proces verbale de distrugere ?i inventarierea con?inutului coletelor ce urmau a fi

expediate , cât ?i a celui comandat ?i primit de c?tre AIMR(F.20-21);adresa ORDA

de  înaintare a raportului de constatare tehnico-?tiin?ific?( f.31-33);raport de

constatare tehnico - ?tiin?ific? ORDA (f.34-183);proces verbal de aducere la

cuno?tin a învinuirii ?i declara?ii învinuit ( f.184-186);proces verbal de prezentare

material urm?rire penal?(f.188), alte acte ( f.4,30,187).

În cadrul cercet?rii judec?tore?ti  au fost audia?i inculpatul N.F. – R.  ( fila 8 )

?i martorul ?.P.V.  (fila 11).

Analizând actele ?i lucr?rile dosarului , instan?a re?ine urm?toarele :

Conform propriilor declara?ii ( filele 184-188 d.u.p., 8 ), inculpatul N. F. R.

începând din luna august  2009  a accesat site-ul  www.okazii.ro ?i a postat un anun?

în care a precizat c? de?ine o colec?ie de filme  pe care le poate furniza indicând în

acest sens adresa de  e-mail  la care poate fi  contactat de c?tre cei interesa?i

,respectiv shorty bboy @ yahoo.com.

Ulterior ,  a fost contactat  de mai multe persoane interesate împreun? cu

care a stabilit ca filmele dorite s? fie imprimate  pe suporturi magnetice tip  DVD

sau CD ?i expediate prin colet po?tal cu plata ramburs , la primirea acestuia,

pre?ul fiind  cuprins între 10 ?i 100 lei , în func?ie de tipul filmului ?i de suportul 

magnetic pe care era imprimat.

În declara?ii, inculpatul a mai ar?tat  a expediat un num?r de 10 colete po?tale 

completând personal  buletinele de expedi?ie ?i mandatele po?tale,  dar c? nu a fost

interesat  de ob?inerea unui profit de pe urma acestor activiti , ceea ce l-a

îndemnat fiind pasiunea sa pentru calculatoare  care l-a f?cut la rândul ei  s?  de?in?

foarte multe filme .

Alertate de  plângerile depuse de c?tre  A.I.M.R.,  cu privire la faptul c?  prin

intermediul site-ului de internet  www.okazii.ro, sunt promovate  m?rfuri pirat ?i

sunt oferite  la vânzare  cu sport CD sau DVD  la pre?uri cuprinse  între 10 ?i 50 de

lei bucata,organele de  poli?ie au efectuat o perchezi?ie domiciliar? la locuin?a

inculpatului N. F. R.  ,împrejurare  în care au fost identificate ?i  ridicate de la

inculpat un num?r de 133 de suporturi magnetice tip CD ?i DVD  ?i 3 hard discuri 

marca  Seagate Barracuda  7200.12 cu seriile : S/N: 6VM2J3KD capacitatea de 500

GB;- 1 bucat?  hard disc marca Seagate Barracuda 7200.12, S/N: 6VP1B64J,

capacitate 1 TB;- 1 bucat? hard disk marca Seagate Barracuda 7200.12, S/N:

9VPOJXOE, capacitate 1 TB. Tot cu ocazia perchezi?iei domiciliare au  mai fost

ridicate de la inculpat 2 colete  care, la rubrica expeditor  purtau numele acestuia,

iar la rubrica destinatar, numele a dou? persoane c?rora coletele  urmau a fi

expediate .

În cauz? ,  s-a mai efectuat ?i raportul de constatare tehnico-?tiin?ific?  nr.

9820/17.11.2009(filele 34-183 d.u.p.) , întocmit de Oficiul Român pentru

Drepturile de Autor  din care a rezultat  c? suporturile magnetice ridicate de la

inculpat con?in  videograme ?i fonograme pirat , produse  soft pirat, iar p cele 3

hard discuri sunt stocate  opere muzicale, audio ?i videopirat .

Având în vedere probatoriul administrat ,astfel cum a fost analizat mai sus

,instan?a consider? c? acesta dovede?te atât existen?a  faptelor pentru care  s-a

dispus trimiterea în judecat? , cât ?i vinovia inculpatului  în comiterea acestora,

sub forma  inten?iei  indirecte.

În drept,  faptele  inculpatului N. F. R. care, în mod repetat ,a realizat ?i

de?inut  în scopul redistribuirii  m?rfuri pirat  ,respectiv suporturi magnetice tip CD

?i DVD ,  promovând m?rfurile pirat prin internet , precum ?i  reproducerea 

operelor ?i a produselor purt?toare de drepturi conexe pe suporturile respective,

întrunesc elementele constitutive ale infrac?iunilor prev?zute de art. 139 ind. 6 alin.1

lit. a , alin.2 ?i alin.5 din Legea nr. 8/1996 , cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen.?i de art.

140  alon.1 lit. a din Legea nr. 8/1996 , cu aplic. art. 41  alin.2 C.pen. , totul  cu

aplic.art. 33 lit. a C.pen.

La individualizarea judiciar? a pedepselor la care va fi condamnat

inculpatul,in stan?a va avea în vedere criteriile generale de individualizare  prev.de

art. 72 C.pen., respectiv  limitele de pedeaps?  prev?zute de textele incriminatoare;

gradul de pericol social concret  reliefat  de modul ?i mijloacele  folosite

împrejur?rile în care au fost comise ,respectiv amploarea relativ mic? a activitii

inculpatului, urm?rile produse  ce au constat în afectarea drepturilor de autor a

creatorilor operelor ce au fost puse la dispozi?ie de inculpat pin mijloacele

frauduloase ar?tate mai sus ; persoana inculpatului care nu este cunoscut cu

antecedente penale ?i care a recunoscut vinovia fa de faptele comise ,motiv

pentru care  instan?a va re?ine în favoarea sa  circumstan?a atenuant? prev.de art. 74

alin.1 lit. a C.pen.

Fa de cele de mai sus , instan?a , în baza art. 1396 alin. 1 litera a, alin. 2 ?i

alin. 5 din Legea nr. 8/1996, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art.

74 alin. 1 litera a ?i art. 76 alin. 1 litera e Cod penal,  va condamna  pe inculpatul N.

F. R.  , la pedeapsa închisorii de 6 luni.

În baza art. 140 alin. 1 litera a din Legea nr. 8/1996, cu aplicarea art. 41 alin.

2 Cod penal ?i art. 74 alin. 1 litera a ?i art. 76 alin. 1 litera e,  va condamna pe

inculpatul  N. F. R. la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 300 lei.

În baza art. 33 litera a ?i 34 lit. d Cod penal,  va contopi  pedepsele ?i  va

aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 6 luni închisoare la care se  va ad?uga ?i

amenda penal? în cuantum de 300 lei.

Sub aspectul modalitii de executare,  fa de criteriile anterior expuse ?i

apreciind c? scopul ?i func?iile pedepsei vor putea fi atinse  ?i f?r? executarea

acesteia în regim de deten?ie , în baza art. 81 Cod penal,  va suspenda condi?ionat

executarea pedepsei închisorii pe durata unui termen de încercare de 2 ani ?i 6 luni,

stabilit în condi?iile art. 82 Cod penal.

Conform art. 359 Cod procedur? penal?  va atrage aten?ia inculpatului asupra

cauzelor de revocare a suspend?rii condi?ionate a execut?rii pedepsei  închisorii.

În baza art. 631 Cod penal  va atrage aten?ia inculpatului asupra cauzelor de

înlocuire a pedepsei amenzii.

În baza art. 118 alin. 1 litera b  Cod penal,  va confisca  de la inculpat

urm?toarele bunuri:

- 1 bucat? hard disc marca Seagate Barracuda 7200.12, S/N: 6VM2J3KD –

capacitatea de 500 GB;

- 1 bucat?  hard disc marca Seagate Barracuda 7200.12, S/N: 6VP1B64J,

capacitate 1 TB;

- 1 bucat? hard disk marca Seagate Barracuda 7200.12, S/N: 9VPOJXOE,

capacitate 1 TB, bunuri folosite de inculpat la comiterea infrac?iunilor.

În baza art. 118 alin. 1 litera a  Cod penal, va  confisca  de la inculpat 148

buci suporturi optice , a?a cum sunt descrise în raportul de constatare tehnico

?tiin?ific? nr. 9820/17.11.2009 întocmit de Oficiul Român pentru Drepturile de

Autor, bunuri produse prin comiterea infrac?iunilor.

Sub aspectul laturii civile va lua act c? partea v?t?mat?  A.I.M.R.,  nu s-a

constituit parte civil? în cauz?.

În baza art. 191 alin. 1 Cod procedur? penal?,  va obliga inculpatul la plata

sumei de 2110 lei cheltuieli judiciare c?tre stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T ? R ? ? T E

În baza art. 1396 alin. 1 litera a, alin. 2 ?i alin. 5 din Legea nr. 8/1996, cu

aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 74 alin. 1 litera a ?i art. 76 alin. 1

litera e Cod penal, condamn? pe inculpatul N. F. R.  , ... ,  la pedeapsa închisorii de

6 luni.

În baza art. 140 alin. 1 litera a din Legea nr. 8/1996, cu aplicarea art. 41 alin.

2 Cod penal ?i art. 74 alin. 1 litera a ?i art. 76 alin. 1 litera e, condamn? pe inculpatul 

N. F. R. la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 300 lei.

În baza art. 33 litera a ?i 34 lit. d Cod penal, contope?te pedepsele ?i aplic?

inculpatului pedeapsa cea mai grea de 6 luni închisoare la care se adaug? ?i amenda

penal? în cuantum de 300 lei.

În baza art. 81 Cod penal, suspend? condi?ionat executarea pedepsei

închisorii pe durata unui termen de încercare de 2 ani ?i 6 luni, stabilit în condi?iile

art. 82 Cod penal.

Conform art. 359 Cod procedur? penal? atrage aten?ia inculpatului asupra

cauzelor de revocare a suspend?rii condi?ionate a execut?rii pedepsei  închisorii.

În baza art. 631 Cod penal atrage aten?ia inculpatului asupra cauzelor de

înlocuire a pedepsei amenzii.

În baza art. 118 alin. 1 litera b  Cod penal, confisc?  de la inculpat

urm?toarele bunuri:

- 1 bucat? hard disc marca Seagate Barracuda 7200.12, S/N: 6VM2J3KD –

capacitatea de 500 GB;

- 1 bucat?  hard disc marca Seagate Barracuda 7200.12, S/N: 6VP1B64J,

capacitate 1 TB;

- 1 bucat? hard disk marca Seagate Barracuda 7200.12, S/N: 9VPOJXOE,

capacitate 1 TB, bunuri folosite de inculpat la comiterea infrac?iunilor.

În baza art. 118 alin. 1 litera a  Cod penal, confisc?  de la inculpat 148 buci

suporturi optice , a?a cum sunt descrise în raportul de constatare tehnico ?tiin?ific?

nr. 9820/17.11.2009 întocmit de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, bunuri

produse prin comiterea infrac?iunilor.

Ia act c? partea v?t?mat?  A.I.M.R. , cu sediul în ... nu s-a constituit parte

civil? în cauz?.

În baza art. 191 alin. 1 Cod procedur? penal?, oblig? inculpatul la plata sumei

de 2110 lei cheltuieli judiciare c?tre stat.

Cu apel în 10 zile de la pronun?are pentru inculpat ?i de la comunicare pentru

partea v?t?mat?.

Pronun?at? în ?edin?a public? de la 22 Iunie 2010, la Tribunalul Arge? - Sec?ia

Penal?

PRE?EDINTE, GREFIER,

I. F. A. C.

 

 

 

 

 

5