Vătămarea corporală din culpă (art. 184 C.p.)

Decizie 168 din 02.09.2010


Dosar nr. 1576/214/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGE?

SEC?IA PENAL?

DECIZIE PENAL? Nr. 168

?edin?a public? de la 02 Septembrie 2010

Completul compus din:

PRE?EDINTE

Judec?tor

Grefier Eugenia

S-a luat în examinare, pentru solu?ionare, apelul declarat de partea civil?

B. U A. , inculpatul B.S.M. ?i asigur?torul U. A. SA, împotriva sentin?ei penale nr.

28 din data de 04 martie 2010, pronun?at? de Judec?toria Coste?ti, în dosarul penal

nr. 1576/214/2009, intima?i fiind S.C.U.B.  ?i partea responsabil? civilmente S.C. 

D.E. SA  TIMI?OARA.

La apelul nominal f?cut în ?edin?a public?, apelantul-inculpat B. S. M.

asistat de avocat  I.F., pentru apelantul - asigur?tor U. A. SA consilier juridic  I.H.,

lips? fiind celelalte p?r?i.

Procedura legal îndeplinit?.

S-a f?cut referatul cauzei de c?tre grefierul de ?edin, dup? care:

S-a procedat la înregistrarea cauzei cu mijloace tehnice potrivit art.304/1

C.pr.penal?.

Apelantul-inculpat  B. S. M., arat? c? î?i men?ine declara?ia dat? la instan?a

de fond ?i nu dore?te s? dea o nou declara?ie în fa?a instan?ei de apel.

Ap?r?torul apelantului-inculpat B. S. M., consilier juridic pentru apelantul

asigur?tor U. A. SA ?i reprezentanta parchetului, având pe rând cuvântul, arat? c?

nu mai au alte cereri sau probe de formulat în cauz?.

Tribunalul constat? apelurile în stare de judecat? ?i acord? cuvântul

asupra acestora.

Consilier juridic pentru apelantul – asigur?tor U. A. SA , solicit?

admiterea apelului a?a cum a fost formulat pentru motivele invocate în scris. S? se

observe c? unitatea spitaliceasc? nu a în?eles s? depun? acte medicale ?tampilate,

respectiv semnate de c?tre persoanele care sunt îns?rcinate cu acest lucru.

Ap?r?torul apelantului-inculpat B. S. M. , arat? c? motivele de apel

vizeaz? atât latura civil? cât ?i latura penal?. Inculpatul a fost condamnat pentru

infrac?iunea prev. de art.184 C.p. în cond.art.81 C.p. ?i s-a avut în vedere o singur?

lucrare ?tiin?ific? efectuat? în cauz? respectiv expertiza efectuat?. Se induce ideea de

probabilitate , probabil c? a adormit la volan, în schimb inculpatul s-a ap?rat în faza

de urm?rire penal?  spunând c? a auzit o „pocnitur?”  ?i imediat autoturismul

condus de inculpat a depit axul ?i a intrat în coeziune cu cel?lalt autovehicul care

venea din sens opus.

Arat? c? de?i s-a cerut ?i în faza de urm?rire penal? ?i la instan?a de fond

nu s-a verificat ipoteza dac? a existat o cauz? tehnic? a producerii accidentului, în

acest sens solicit? efectuarea sau un supliment la raportul de expertiz?, trebuie

verificat? ?i aceast? sus?inere a inculpatului. Dac? se merge pe probabilitate, în

sensul c? a fost posibil s? adoarm? la volan, concluzia expertului care a efectuat

expertiza ?i fa de sus?inerea inculpatului, se r?mâne cu o incertitudine care nu este

o probabilitate, nu este o certitudine sigur? c? a adormit la volan. Solicit? ca

expertiza s? stabileasc? dac? exist? o cauz? tehnic?  de natur? ?i provoace devierea

sensului de mers a autovehiculului, întrucât mecanismul de suspensie al acestui

autoturism este pe perne de aer, inculpatul a auzit o bubuitur?, este posibil ca o

pern? de aer s? fi explodat ?i ?ocul produs s? ?i condus la schimbarea sensului de

mers. Acesta fiind motivul pentru care a declarat apel împotriva sentin?ei penale.

În ceea ce prive?te latura civil? nici preten?iile  solicitate de partea

v?t?mat? B.  ?i nici cele solicitate de S.C.U.B. , nu sunt probate., nici cu înscrisuri,

nici cu proba testimonial? ?i totu?i instan?a  ia acordat desp?gubiri, cheltuielile

pretinse de Spital sunt exagerate. Solicit? admiterea apelului ?i efectuarea expertizei,

aceast? proba trebuie f?cut? ?i justificat? ?i sus?inerea inculpatului. Cu privire la

apelul declarat de asigur?tor las? la apreciere, iar în ce prive?te apelul declarat de

partea civil? solicit? respingerea acestuia.

Consilier juridic pentru apelantul- asigur?tor las? la aprecierea instan?ei

apelurile declarate de inculpat ?i  de partea civil?

Reprezentanta parchetului, pune concluzii, de respingere a apelurilor ca

nefondate, sentin?a pronun?at? de instan?a de fond este legal? ?i temeinic? atât în ce

prive?te latura penal? cât ?i latura civil?.

Apelantul-inculpat având ultimul cuvânt, arat? c? nu este sigur de

condi?iile în care s-a produs accidentul, arat? c? a auzit o explozie ?i  a sim?it un ?oc.

Arat? c? revizia era f?cut? dar nu cunoa?te la ce dat? ?i las? la aprecierea instan?ei

apelul s?u.

T R I B U N A L U L

Deliberând constat?.

Prin sentin?a penal? nr.28/04.03.2010 a Judec?toriei Coste?ti inculpatul B.

S.M. a fost condamnat la 1 an închisoare pentru s?vâr?irea infrac?iunii prev.de

art.184 alin.2, 4 Cod penal, cu executarea în cond.art.81 Cod penal.

A fost obligat inculpatul în solidar cu partea responsabil? civilmente SC

D.E. SA s? pl?teasc? p?r?ii civile B.  A.  suma de 15.000 lei daune morale.

A fost obligat inculpatul s? pl?teasc? p?r?ii civile S.C.U.B. suma de

72.505,98 lei ?i dobânda legal?  reprezentând cheltuieli de spitalizare ale p?r?ii

v?t?mate.

A fost obligat? SC U. A. SA s? pl?teasc? p?r?ilor civile desp?gubirile în

m?sura în care acestea nu sunt pl?tite de asigurat, respectiv cele acordate p?r?ilor

civile.

Pentru a pronun?a aceast? sentin,  instan?a de fond a re?inut în fapt c? în

ziua de 28.07.2007, în jurul orei 06,00, inculpatul, aflându-se la volanul autotractorul

marca IVECO cu num?r de înmatriculare ..., în calitate de angajat al S.C. D. E.

S.A., deplasându-se pe ruta Timi?oara-Ploie?ti, în localitatea Lunca Corbului a

pierdut controlul volanului, a p?truns pe contrasens ?i a intrat frontal în

autocamionul cu nr. de înmatriculare ... condus de partea v?t?mat? B.  A., care

efectuat transport de material lemnos.

În urma acestui accident rutier, partea v?t?mat? a suferit leziuni traumatice

care au necesit pentru vindecare 150 de zile de îngrijiri medicale ?i prezint?

infirmitate,  potrivit raportului de expertiz? medico-legal? nr. 684/A6 întocmit de

SML Arge? (f 78 dos.u.p.).

În faz? de urm?rire penal? s-a întocmit raportul de expertiz? tehnic?-auto,

expertul Z. G. a concluzionat c? starea de pericol a fost general? de inculpat, prin

p?trunderea  intempestiv? pe o traiectorie înclinat?  spre stânga pe sensul de mers

spre Slatina al autoutilitarei marca Roman. Expertul a mai concluzionat c?

p?trunderea pe sensul opus de mers a inculpatului  a fost posibil? datorit?

acumul?rii unei st?rii de oboseal? facilitat? de activitatea de cca 11 ore prin

conducerea pe toat? durata nop?ii, precum ?i a activitii anterioare plec?rii în curs?,

cu opera?iunile de înc?rcare la care conduc?torul auto este obligat s? participe

conform ?i fi?ei postului.

Instan?a a acordat relevan juridic? declara?iilor martorilor R. V., T. V.,

pasageri ai autocamionului condus de partea v?t?mat?, care au declarat c? au v?zut

cum din sens opus se aproprie autotractorul care ?i-a modificat traiectoria de

deplasare intrând pe sensul lor de deplasare ?i izbindu-se frontal de autocamionul în

care se aflau. În urma impactului au fost r?ni?i to?i pasagerii autocamionului, îns?

martorii R. V.  ?i T. V.  au declara c? nu în?eleg s? depun? plângere.

În acela?i sens a fost  declara?ia martorului B. M. care în noaptea producerii

evenimentului rutier s-a aflat în spatele autotractorului condus de inculpat ?i a

observat cum acesta ?i-a modificat direc?ia de  mers, f?r? s? semnalizeze, p?r?sind

sensul s?u de mers, p?trunzând pe contrasens,  intrând în coliziune cu

autocamionul care se deplasa regulamentar.

Coroborând declara?iile p?r?ii v?t?mate cu men?iunile procesului - verbal de

cercetare la fa?a locului, cu declara?iile martorilor audia?i în cauz?, precum ?i

concluziile raportului de expertiz? tehnic?-auto, instan?a a re?inut c? inculpatul B.

S.M. , conducând autotractorului cu nr. de înmatriculare ... a p?truns pe contrasens

intrând frontal în coliziune cu autocamionul cu nr. de înmatricularea ..., condus de

partea v?t?mat?, accidentând pasagerii autocamionului.

În urma impactului, partea v?t?mat? a  fost transportat? la  S.C.U.B. , unde a

fost internat? în perioada 28.07-28.11.2007, iar potrivit raportului de expertiz?

medico-legal? nr. 684/A6 întocmit de SML Arge?, a suferit leziuni care au necesitat

pentru vindecare 150 zile de îngrijiri medicale, leziuni care i-au cauzat infirmitate.

Pentru toate aceste considerente, instan?a a re?inut c? cel responsabil de

producerea evenimentului rutier este inculpatul, partea v?t?mat? neavând

posibilitatea de a preveni accidentarea sa.

În drept, fapta inculpatului de a produce un accident rutier ca urmare a

nerespect?rii dispozi?iilor legale prev?zute în OUG195/2002 (art.35 alin.2),

prev?zând rezultatul faptei sale, dar apreciind f?r? temei c? el nu se va produce,

accident soldat cu v?t?marea integritii corporale a p?r?ii v?t?mate B. A.,

producându-i leziuni traumatice care au necesitat 150 de zile de îngrijiri medicale ?i

infirmitate, întrune?te elementele constitutive ale infr. prev. de art.184 alin.2 ?i 4

C.pen., v?t?mare corporal? din culp?.

La individualizarea pedepsei au fost avute în vedere criteriile prev.de

art.72 cod penal în raport de care s-a apreciat c? scopul pedepsei poate fi atins prin

aplicarea unei pedepse orientate spre minimul special a c?rei executare a fost

suspendat? condi?ionat.

Pe latura civil?, instan?a de fond a re?inut c? partea v?t?mat? B.  A.  s-a

constituit parte civil? în faza de urm?rire penal? cu suma de 100.000 lei,

reprezentând daune materiale ?i morale, precum ?i obligarea inculpatului la plata

unei presta?ii periodice reprezentând diferen?a dintre venitul pe care l-ar fi ob?inut

din munc? ?i pensia pentru invaliditate, pl?tit? pân? la împlinirea vârstei legale de

pensionare (fila 38 dos.u.p.).

Cu privire la daunele materiale, din cererea depuse la dosar de c?tre partea

civil? nu a rezultat cuantum acestora ?i componen?a, prin urmare instan?a în lipsa

unei preciz?rii ?i a unor documente în sus?inerea acestei cereri se afl? în

imposibilitate de a acorda p?r?ii civile daune materiale.

De?i prin cererea de constituire parte civil?, partea v?t?mat? nu a precizat

cuantumul acestora, instan?a le-a considerat întemeiate, având în vedere c? acestea

trebuie s? compenseze pe cât posibil prejudiciul moral suferit de partea civil?,

constând în suferin?a fizic? ?i moral? provocat? de leziunile ce au necesitat pentru

vindecare 150 zile de îngrijiri medicale, interven?ii chirurgicale, disconfortul cauzat

de v?t?marea adus? s?n?tii sale, dar ?i s? se asigure o propor?ionalitate între

prejudiciu ?i desp?gubire. De asemenea, la stabilirea daunelor morale instan?a a avut

în vedere c? este de notorietate faptul c? pe durata acord?rii îngrijirii medicale

pacientul are nevoie de o alimenta?ie adecvat?, consiliere psihologic? pentru a

parcurge în condi?ii optime perioada de convalescen, precum ?i de un grad de

conform care s? compenseze trauma inactivitii, acesta fiind internat 4 luni la

S.C.U.B. .

Instan?a nu a obligat îns?, inculpatul la plata unei presta?ii periodice c?tre

partea civil?, întrucât aceasta nu a f?cut dovada c? fapta ilicit? i-a cauzat diminuarea

capacitii de munc? dincolo de perioada necesar? recuper?rii. Pentru a se putea

stabili c? leziunile prezentate de partea civil? i-au cauzat infirmitate permanent? care

i-a diminuat capacitate de munc?  este necesar ca o nou? evaluare a st?rii de

s?n?tate a p?r?ii v?t?mate s? fie efectuat? dup? epuizarea tuturor procedeelor

medicale de recuperare, dup? trecerea unui an de la producerea traumatismului.

În consecin, în temeiul art.14, art.15 ?i art.346 C.pr.pen. rap. la art.998-999,

art.1000 alin.3 C.civ., instan?a a admis în parte ac?iunea civil? formulat? de partea

civil? ?i a obligat inculpatul la plata de desp?gubiri civile.

S.C.U.B. s-a constituit parte civil? cu suma de 72505,98 lei, reprezentând

contravaloarea cheltuielilor de spitalizare (fila 44), inclusiv dobânda legal? calculat?

pân? la pronunrii sentin?ei ?i pân? la data achit?rii debitului.

Având în vedere c? instan?a a constatat vinovia inculpatului, iar partea

civil? ?i-a dovedit preten?iile solicitate depunând în acest sens decont de plat? (fila

45), în temeiul art. 313 din legea nr. 95/2006, a admis ac?iunea civil? a p?r?ii civile

S.C.U.B. ?i a obligat inculpatul la plata sumei de 725050,98 lei ?i dobânda legal? de

la data pronunrii hot?rârii ?i pân? la achitarea debitului, cu titlu de desp?gubiri

materiale.

Având în vedere c? la data producerii accidentului inculpatul efectua

transport de marf? în calitate de angajat al S.C. D.E. S.R.L., existând un contract de

munc? între inculpat ?i S.C. D.E. S.R.L., instan?a în temeiul art. 16 C.pr.pen. ?i

art.1000 alin.3 C.civil privind r?spunderea comitentului pentru fapta prepusului, a

obligat partea responsabil civilmente S.C. D.E. S.A. în solidar cu inculpatul la plata

desp?gubirilor morale c?tre partea civil? B.  A. . 

Având în vedere c? pentru autoturismul implicat în accidentul rutier,

autotrenul marca IVECO cu nr. de înmatricularea ..., exista încheiat? o poli de

asigurare obligatorie de r?spundere civil? auto (f.155 dos.u.p.) valabil? pân? la data

de 31.12.2007, instan?a, potrivit art.51 rap. la art.49 ?i 50 L136/1995, a obligat

asigur?torul s? pl?teasc? p?r?ilor civile sumele la care a fost obligat inculpatul cu

titlu de desp?gubiri civile, în m?sura în care acestea nu sunt pl?tite de asigurat.

Împotriva sentin?ei în termen legal a declarat apel partea civil? B.  A. ,

invocând nemul?umirea legat? de cuantumul desp?gubirilor acordate în raport cu

starea sa de s?n?tate.

În termen legal a declarat apel  asigur?torul SC U. A. SA solicitând în

principal a se constata lipsa calitii sale procesuale iar în subsidiar respingerea ca

nedovedit? cu acte a cererii de constituire de parte civil? a S.C.U.B. (f.30).

În termen legal a declarat apel ?i inculpatul, criticând-o pe latura penal?

sub dou? aspecte: lipsa vinoviei sale în producerea accidentului, acesta datorându-

se unei cauze tehnice la mecanismul de direc?ie sau explozie la sistemul de 

suspensie al autoutilitarei pe care o conducea, sens în care solicit? a se completa

raportul de expertiz? tehnic? care s? verifice ap?rarea formulat?; în subsidiar

reducerea pedepsei aplicate; pe latura civil? solicit? reducerea cuantumului daunelor

morale la care a fost obligat c?tre partea civil?.

Verificând sentin?a prin prisma motivelor invocate cât ?i din oficiu,

potrivit art.371 alin.2 cod pr.penal?, tribunalul constat? c? apelul declarat de partea

civil? este fondat, iar cele declarate de inculpat ?i asigur?tor sunt nefondate, pentru

urm?toarele considerente:

Pe baza unor probe concludente, legal administrate ?i temeinic apreciate,

instan?a de fond a re?inut în mod corect situa?ia de fapt ?i vinovia inculpatului în

comiterea infrac?iunii pentru care a fost trimis în judecat?, încadrarea juridic? fiind

cea legal?.

În tot cursul procesului penal, inculpatul s-a ap?rat în sensul c? accidentul

s-a datorat unei defec?iuni la mecanismul de  frânare, sau o alt? defec?iune tehnic? 

întrucât a auzit o pocnitur? sub ma?in? ?i a sim?it o smucitur? în volan, dup? care

nu-?i mai aduce aminte nimic, sens în care a solicitat, ca ?i motiv de apel efectuarea

unui supliment la raportul de expertiz? tehnic?.

De?i aceast? solicitare înseamn? administrarea mijlocului de prob?

men?ionat, cererea nu a fost formulat? anterior dezbaterilor, dar cu toate acestea,

proba solicitat? nu este util? în cauz?.

Aceasta întrucât, unul dintre obiectivele raportului de expertiz? tehnic?

întocmit în cursul urm?ririi penale (expert Z. G. – f.122) a fost acela, dac?

schimbarea direc?iei de mers a autotractorului condus de inculpat a fost determinat?

de o defec?iune la mecanismul de suspensie, r?spunsul fiind negativ.

În plus, expertul T.I. , în cuprinsul raportului de expertiz? – f.19 d.u.p., a

constatat c?, în producerea accidentului nu se poate invoca  sistemul de rulare,

sistemul de suspensie, sau sistemul de direc?ie drept cauz?  perturbatoare a

traiectoriei  autovehiculului condus de c?tre inculpat.

Vinovia exclusiv? în producerea accidentului rutier apar?ine

inculpatului, iar individualizarea pedepsei s-a f?cut în raport de toate circumstan?ele

reale ale cauzei ?i personale ale inculpatului, astfel încât pedeapsa atât sub aspectul

cuantumului cât ?i al modalitii de executare, aceasta este temeinic?.

Partea v?t?mat? s-a constituit parte civil? cu suma de 100.000 lei (f.37-38

d.u.p.) reprezentând costul interven?iilor chirurgicale, presta?ie periodic? fiind

pensionat medical gr.I handicap, daune morale , în urma accidentului fiind în com?

30 de zile.

Leziunile suferite de partea civil? au necesitat pentru vindecare 150 zile de

îngrijiri medicale iar instan?a de fond i-a acordat acesteia 15.000 lei cu titlu de daune

morale, cele materiale fiind nedovedite.

Este evident? schimbarea  modului de via  normal al p?r?ii civile atât

pentru perioada spitaliz?rii cât ?i ulterior, acesta având traumatism complex de

membru superior stg. (având ini?ial indica?ie de  amputa?ie), cu deficit func?ional

sever la nivelul pumnului ?i mâinii stg., datorat absen?ei unor grupe musculare ?i

tendoane la  nivelul antebra?ului, precum ?i afec?iuni la gamba dreapt? , traumatism

craniocerebral, fracturi costale, paralizie de nerv medie, toate acestea determinând

infirmitate ?i necesitând numeroase interven?ii chirurgicale.

Cuantumul desp?gubirilor morale acordate este insuficient în

compensarea prejudiciului încercat, astfel încât se apreciaz? c? acesta trebuie

majorat la 25.000 lei.

Presta?ia periodic? reprezentând diferen?a între veniturile  încasate

anterior accident ?i lipsa acestora sau diminuarea lor nu a fost dovedit?, în mod

corect cererea fiind respins?.

În cauz? a fost efectuat? o cercetare a accidentului ?i de c?tre

Inspectoratul  Teritorial de Munc? Arge?, în ceea ce prive?te incapacitatea

temporar? de munc? a p?r?ii v?t?mate B. A. , constatându-se c? aceasta nu a fost 

angajat? cu contract de munc? la SC V.S.L.SRL, pentru care efectua transportul de

cherestea pe ruta Co?e?ti – Potcoava.

Într-adev?r partea civil? este beneficiara unei pensii de invaliditate de 977

lei (f.75 d.u.p.) îns? în condi?iile în care nu exist? contract de munc? nu se poate

calcula o pierdere a veniturilor lunare ce puteau fi realizate.

Cheltuielile efectuate cu spitalizarea p?r?ii civile în perioadele în care

aceasta a fost internat? la S.C.U.B.  au fost dovedite cu actele depuse la f.45-62

d.u.p. ?i  f.44-48 dosar instan, astfel încât nu  se poate sus?ine nedovedirea

acestora.

Cât prive?te r?spunderea asigur?torului pentru repararea pagubelor în

cazul unui accident de circula?ie, este cert? obligativitatea instan?elor de judecat? de

a cita societatea de asigur?ri în procesul penal ca ?i asigur?tor de r?spundere civil?,

acest cadru fiind stabilit de art.54  din Legea 136/1995 ?i în baza principiilor de

drept cunoscute, în urma producerii unui accident de circula?ie, având ca urmare

cauzarea unui prejudiciu pentru care s-a încheiat contract de asigurare obligatorie de

r?spundere civil?, coexist? atât r?spunderea civil? delictual? a celui care, prin fapta

sa, a cauzat efectele p?gubitoare, conform art.998 Cod civil, cu r?spunderea

contractual? a asiguratului, întemeiat? pe contractul de asigurare.

În plus, art.481  alin.2 din aceea?i lege, prevede c?, contractul de asigurare

atest? existen?a asigur?rii de r?spundere civil? pentru pagubele produse ter?ilor prin

accidente de autovehicule.

Instan?a de fond a dispus ca obliga?ia de plat? a asigur?torului intervine

doar în m?sura în care p?r?ile civile nu sunt desp?gubite de asigurat, astfel încât, sub

toate aspectele invocate de asigur?tor ?i inculpat, apelurile declarate sunt nefondate

?i urmeaz? a fi respinse în baza art.379 pct.1 lit.b cod pr.penal?, cu obligarea

fiec?rui apelant la plata cheltuielilor judiciare c?tre stat, conform art.192 Cod

pr.penal?.

Apelul p?r?ii civile va fi admis  în baza art.379 pct.2 lit.a cod pr.penal?

doar sub aspectul major?rii cuantumului daunelor morale ce i-au fost acordate, cu

men?inerea în rest a dispozi?iilor sentin?ei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite apelul declarat de partea civil? B. U A., domiciliat în ..., 

împotriva sentin?ei penale nr. 28 din data de 04 martie 2010, pronun?at? de

Judec?toria Coste?ti, în dosarul penal nr. 1576/214/2009, intima?i fiind S.C.U.B. ,

cu sediul în ..., ?i partea responsabil? civilmente S.C.  D.E. SA  TIMI?OARA, cu

sediul în ...,. Desfiin?eaz? în parte sentin?a, în sensul c? majoreaz? cuantumul

daunelor morale acordate apelantei parte civil? de la 15000 lei la 25.000 lei. Men?ine

în rest dispozi?iile sentin?ei.

Respinge ca nefondate apelurile declarate de apelurile declarate de

inculpatul B. S. M. , fiul lui  ..., CNP: ...,, domiciliat în ..., cetean român, studii:

?coal? profesional?, ocupa?ie-magaziner, c?s?torit, f?r? antecedente penale,  ?i

asigur?torul U. A. SA ,  cu sediul în ..., pe care îi oblig? la  câte 50 lei cheltuieli

judiciare c?tre stat. Cu recurs în termen de 10 zile de la pronun?are pentru p?r?ile

prezente ?i de la comunicare pentru p?r?ile lips?. Pronun?at? în ?edin public?, azi

02.09.2010, la Tribunalul Arge?-Sec?ia Penal?.

PRE?EDINTE  Judec?tor

Irina Mihaela Laz?r Valerica Vîrtopeanu

Grefier

Eugenia Elena Cimpoi

 

 

 

 

1