Infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000)

Sentinţă penală 310 din 18.10.2010


Dosar nr. 3779/109/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGE?

SEC?IA PENAL?

SENTIN?A PENAL?  Nr. 310

?edin?a public? de la 18 Octombrie 2010

Completul compus din:

PRE?EDINTE

Grefier

Parchetul de pe lâng? Tribunalul Arge? este reprezentat prin

Procuror D. T.

…///…

S-a luat în examinare, pentru  pronun?are, în prim? instan, cauza penal?

privind pe inculpa?ii P.  R.  M. , trimis în judecat? pentru s?vâr?irea infrac?iunii

prev. de art. 20 C.p. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3 C.p., art. 291 C.p. ?i art. 255 C.p.

rap. la art. 5, 6, 7 din Legea nr. 78/2000, B.  G.  C. , trimis în judecat? pentru

s?vâr?irea infrac?iunii prev. de art. 26 C.p. rap. la art.  20 C.p. rap. la art. 215 alin. 1,

2, 3 C.p. ?i art. 260 C.p., Z.  I.  B. , trimis în judecat? pentru s?vâr?irea infrac?iunii

prev. de art. 26 C.p. rap. la art.  20 C.p. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3 C.p. ?i art.  291

C.p. ?i art. 292 C.p ambele rap. la art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000, O. E. R. ,

trimis în judecat? pentru s?vâr?irea infrac?iunii prev. de art. 260 C.p., art. 264 C.p.

rap. la art. 17 lit. a din Legea nr. 78/2000, C.  N. , trimis în judecat? pentru

s?vâr?irea infrac?iunii prev. de art. 264 C.p. rap. la art. 17 lit. c din Legea nr.

78/2000 ?i B. D.  C. , trimis în judecat? pentru s?vâr?irea infrac?iunii prev. de art.

260 C.p., art. 264 C.p. rap. la art. 17 lit. a din Legea nr. 78/2000, prin rechizitoriul

nr. 307/P/2006 din data de 07.08.2007 al Parchetului de pe lâng? Tribunalul Arge?.

La apelul nominal f?cut în ?edin public? au  lipsit p?r?ile.

Procedura este legal  îndeplinit?, f?t? citarea p?r?ilor.

S-a f?cut referatul cauzei de c?tre grefier dup? care :

Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în ?edin?a public? din data de

05.10.2010, când sus?inerile p?r?ilor au fost consemnate în încheierea de ?edin de

la acea dat?, care face parte integrant? din prezenta decizie. Având nevoie de mai

mult timp pentru a delibera, instan?a a amânat pronun?area în cauz? la data de

12.10.2010 ?i, ulterior, la aceast? dat?.

INSTAN?A

Deliberând constat?:

Prin rechizitoriul nr. 307/P/2006 din data de 07.08.2007 al Parchetului de pe

lâng? Tribunalul Arge?, s-a dispus punerea în mi?care a ac?iunii penale  ?i trimiterea

în judecat?  a inculpa?ilor P.  R.  M. , pentru s?vâr?irea infrac?iunii de tentativ? la

în?el?ciune prev. ?i ped. de art. 20 Cod pen. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3 Cod pen.,

infrac?iunea de uz de fals prev. ?i ped. de art. 291 Cod pen.; B.  G.  C. , pentru

s?vâr?irea infrac?iunii de complicitate la tentativ? la în?el?ciune prev. ?i ped. de art.

26 rap. la art. 20 Cod pen. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3 Cod pen., pentru s?vâr?irea

infrac?iunii de m?rturie mincinoas? prev. ?i ped. de art. 260 Cod pen.; Z.  I.  B. ,

pentru s?vâr?irea infrac?iunii de complicitate la tentativ? la în?el?ciune prev. ?i ped.

de art. 26 Cod pen. rap. la art. 20 Cod pen. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3 Cod pen. ,

pentru s?vâr?irea infrac?iunii de uz de fals prev. ?i ped. de art. 291 Cod pen. rap. la

art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000,  pentru s?vâr?irea infrac?iunii de fals în declara?ii

prev. ?i ped. de art. . 292 Cod pen. rap. la art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000; O. E.

R.  ?i B. D.  C. , pentru s?vâr?irea infrac?iunii de m?rturie mincinoas? prev. ?i ped.

de art. 260 Cod pen, pentru s?vâr?irea infrac?iunii de favorizarea infractorului prev.

?i ped. de art. 264 Cod pen. rap. la art. 17 lit. a din Legea nr. 78/2000;  C.  N. ,

pentru  s?vâr?irea infrac?iunilor prev. ?i ped. de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 cu

modif. ?i complet. ulterioare rap. la art. 246 Cod pen. ?i art. 17 lit. c din legea nr.

78/2000 rap. la art. 289 Cod pen.

În esen, actul de sesizare a instan?ei a re?inut c? la data de 29.12.2005,

inculpatul P.  R.  M.  a încercat s? induc? în eroare pe partea v?t?mat? SC A. SA

Pite?ti , beneficiind de ajutorul inculpa?ilor Z.  I.  B. , B.  G.  C.  ?i C.  N. , prin

prezentarea unor documente justificative nereale, cu scopul  de a ob?ine  pentru

sine ?i pentru inculpatul B.  G.  C.  un folos material injust constând în încasarea

sumei de 35.889 lei, reprezentând contravaloarea avariilor produse autoturismului

cu nr. ... în cadrul accidentului de circula?ie produs în anumite împrejur?ri care s-au

dovedit a nu corespunde adev?rului, activitate infrac?ional? întrerupt? din motive

independente de voin?a sa ?i anume de diligen?a reprezentan?ilor p?r?ii v?t?mate;

inculpatul B.  G.  C. în baza unei în?elegeri prealabile cu inculpa?ii P. R.  M. , Z. 

I.  B.  ?i B. D.  C.  l-a ajutat pe inculpatul P.  R.  M.  în vederea ob?inerii unui folos

material injust pentru sine în încercarea de a induce în eroare pe reprezentan?ii

p?r?ii v?t?mate în vederea ob?inerii desp?gubirilor aferente producerii fictive a unui

eveniment asigurat, încercare r?mas? în faza de tentativ?, ca urmare a diligen?ei

depus? de asigur?tor ?i a f?cut afirma?ii mincinoase în calitate de martor; inculpatul

Z.  I.  B. , la solicitarea inculpatului P.  R.  M., beneficiind de ajutorul  inculpa?ilor

C.  ?i B.  G.  C. s-a declarat de acord cu participarea sa în a?a zisul accident de

circula?ie petrecut la data de 28.12.2005, de?i nu a fost prezent la fa?a locului,

semnând în mod nereal înscrisurile care au stat la baza dosarului de desp?gubiri

auto depus împreun? cu inculpatul P.  R.  M.  la societatea de asigur?ri SC A. SA

Pite?ti, în scopul de a ob?ine pentru inculpa?ii B.  G.  C.  ?i P.  R.  M.  un folos

material injust ?i a propus ca prob?  predând organelor de urm?rire penal? înscrisul

falsificat de c?tre învinuitul N. F.  care a fost scos de sub urm?rire penal?.

S-a mai re?inut  c? inculpatul O. E. R.  în calitate de martor, a f?cut afirma?ii

mincinoase în cauza penal?, declarând c? în seara zilei de 28.12.2005 a fost implicat

în accidentul de circula?ie autoutilitara cu nr. ... condus? de inculpatul Z.  I.  B.,

declara?ia fiind f?cut? în scopul îngreun?rii sau z?d?rnicirii urm?ririi penale care se

efectua fa de ceilal?i inculpa?i; inculpatul B. D. C. în calitate de martor a f?cut

afirma?ii mincinoase declarând c? i-a înmânat inculpatului Z.  I.  B.  autoturismul cu

nr.  ... la sfâr?itul anului 2005 ?i c? ar fi fost implicat în accidentul rutier din data de

28.12.2005, iar inculpatul C.  N. în calitate de func?ionar public , respectiv agent

de poli?ie cu atribu?iuni de poli?ie judiciar?, a întocmit în fals procesul verbal seria

AX nr.168327/31.12.2005 , constând în aceea c?  în accidentul rutier produs la data

de 28.12.2005, a fost implicat autoturismul cu nr.  ..., în scopul de a le asigura

inculpa?ilor P.  R.  M.  ?i B.  G.  C.  ob?inerea desp?gubirilor injuste pentru

autoturismul BMW cu nr.de înmatriculare  ... de la partea v?t?mat?  SC A. SA

Pite?ti.

Cauza a fost înregistrat? la Tribunalul Arge? sub nr.2319/109/2007, iar în

acest dosar au fost solu?ionate excep?iile  procedurale ridicate de ap?r?torii

inculpa?ilor.

Ulterior, prin admiterea cererii de ab?inere, prin încheierea din 26.10.2009, s-

a dispus reparti?ia aleatorie a cauzei, aceasta fiind înregistrat? sub

nr.3779/109/2009.

În prezenta cauz? ?i în actuala compunere a instan?ei s-au administrat probe

pe situa?ia de fapt, respectiv au fost audia?i inculpa?ii ?i martorii, s-a administrat

proba cu acte.

Din actele ?i lucr?rile dosarului: actele de constatare, procesele verbale de

contraven?ie, cererea formulat? de c?tre partea v?t?mat? asigur?tor, declara?iile  date

în calitate de martori de O. E. R.  ?i B. D.  C.,  declara?iile inculpa?ilor  ?i martorilor 

D. C. G. , V. S. , P. G. , M.  T. , C.  M. , S. C. , N.  C. , S. G.  ?i N. F., cazierele

judiciare ale inculpa?ilor ?i procesele verbale privind intercept?rile convorbirilor

telefonice, tribunalul re?ine urm?toarele:

La data de 28.12.2005,  inculpa?ii P.  R.  M.  ?i O. E.  R.  s-au deplasat cu

autoturismul marca BMW înmatriculat sub  nr. ...pe raza com. Dragoslavele

jud.Arge?, proprietarul autoturismului fiind inculpatul B.  G.  C. , în condi?ii de

ploaie, iar pe carosabil se acumulaser? ap? ?i buci de ghea.

Dup? ce s-a trecut podul de pe râul Dâmbovi?a în direc?ia Bra?ov, cantitatea

de ap? acumulat? era mult mai mare întrucât zona era situat? mai jos fa de trotuar,

iar inculpatul P.  R.  M.  circula  cu vitez? neadecvat? condi?iilor de trafic;

observând balta de ap? ce se formase, inculpatul P.  a încercat s? frâneze, dup? care

a derapat, a intrat pe trotuarul de pe partea dreapt? în direc?ia Bra?ov, distrugând o

ci?mea de ap?, un gard ?i un stâlp electric, apoi s-a r?sturnat pe partea

conduc?torului auto. În acel moment, pe strad? nu circula nici un autoturism din

nicio direc?ie, fapt ce rezult? din declara?ia martorilor audia?i în cauz?.

În seara zilei de 28.12.2005,  inculpatul P.  s-a deplasat  la Postul de Poli?ie al

com. Dragoslavele unde inculpatul C. N. a eliberat autoriza?ia cu seria AU

nr.140022, în care se consemneaz? avariile produse autoturismului BMW.

Deoarece autoturismul implicat în accident nu avea asigurare, inculpatul P.  a

luat leg?tura cu inculpatul B.  G.  C. , v?rul s?u, care era angajat la SC  LCT SRL 

Bra?ov, unde era patron  inculpatul B. D. C.  ?i împreun? au hot?rât s? implice în

accidentul rutier o autoutilitar? a firmei mai sus men?ionat? care avea asigurare, în

vederea întocmirii dosarului pentru încasarea contravalorii repara?iilor

autoturismului BMW care urma s? fie depus la asigur?tor, respectiv partea v?t?mat?

SC A. SA Pite?ti.

La data de 29.12.2005, inculpatul P.  R.  M.  se deplaseaz? la partea v?t?mat?

?i sesizeaz? evenimentul rutier produs în data de 28.12.2005,  în care a fost implicat

autoturismul înmatriculat sub nr. ...?i pe parcurs fiind audiat atât el cât ?i inculpatul

Z.  I.  B.  de societatea men?ionat?, ace?tia au precizat c?  în accident a fost implicat

?i  autoturismul înmatriculat sub nr. ....

Urmare acestei hot?râri la data de 30.12.2005 inculpa?ii P.  R.  M.  ?i Z.  I.  B.

, se deplaseaz? la Postul de Poli?ie Dragoslavele , unde  ultimul  a afirmat în fals c?

în ziua de 28.12.2005, orele 16,oo în timp ce se deplasa cu autoutilitara Dacia

înmatriculat? sub nr. ...pe raza com. Dragoslavele din cauza  timpului nefavorabil, a

depit axul central al str?zii ?i a acro?at autoturismul BMW înmatriculat sub nr. ...,

care s-a r?sturnat.

În aceast? împrejurare inculpatul C. N. a eliberat autoriza?ia seria

AU.nr.140024/30.12.2005 în care se consemneaz? avariile produse autoturismului

Dacia înmatriculat sub nr. ...condus de inculpatul Z.  I.  B. .

Autoriza?ia a fost eliberat? pe baza sus?inerilor inculpatului Z.  I.  B.  care ,

cu ocazia încheierii procesului verbal de contraven?ie  seria AX nr.1683277 din

30.12.2005,  a declarat c? recunoa?te ?i regret? fapta.

În cauz? nu era obligatorie  verificarea  la fa?a locului, deoarece din 

accidentul petrecut la 28.12.2005 nu au rezultat victime.

Autoturismul înmatriculat  sub nr. ...poseda poli?ia seria PJ nr.3107209

valabil? pân? la 22.06.2006, iar conduc?torul auto inculpatul Z.  I.  B.  a consim?it

ca repara?ia  autoturismului cu nr. ...s? fie suportat? de SC A. SA  întocmindu-se

autoriza?ia de repara?ie seria AU nr.140022/28.12.2005.

La începutul lunii ian.2006,  inculpatul P.  R.  s-a deplasat la SC  R. F. SRL

Câmpulung jud.Arge?, care avea ca obiect de activitate repara?ia auto ?i l-a

determinat pe învinuitul N. F.  administratorul acestei societi, s?-i elibereze un

deviz fictiv de repara?ii pentru autoturismul  cu nr. ..., precizându-i c? acest

autoturism se afl? în Bucure?ti, este deja reparat în regie proprie iar devizul este

necesar pentru a încasa bani de la asigur?ri.

Învinuitul N. F.  a emis comanda nr.529/06.01.2006 în care este consemnat

automobilul Dacia tip papuc înmatriculat cu nr. ...proprietar inculpatul Z.  I.  B.  ?i

repara?iile ce urmau a fi f?cute, iar la data de 16.01.2006 învinuitul N. a întocmit

factura fiscal? cu seria AGVEA nr.7278781 în care s-a consemnat manopera

efectuat? în sum? de 22.800 lei cu men?iunea c? martorul S. C. angajat al acestei

societi a precizat c? este singurul tinichigiu iar în perioada 29.12.2005 –

09.01.2006 ?i nici dup? aceast? perioad?, nu a reparat vreun autovehicul Dacia

camionet? de culoare vi?inie înmatriculat în jud.Bra?ov.

Partea v?t?mat? SC A. SA Pite?ti cu adresa nr.4068/26.06.2006 a comunicat

c?  la data de 29.12.2005,  s-a prezentat la sediul societii inculpatul P.  R.  M.  care

a sesizat evenimentul rutier din data de 28.12.2005,  în care a fost implicat

autoturismul înmatriculat sub nr. ...?i a solicitat plata desp?gubirilor în sum? de

35.889 lei care nu au fost acordate datorit? unei tentative de fraud? în dauna

societii.

Martorii D. C. D.  ?i  V. S.  au men?ionat c? au v?zut autoturismul marca

BMW circulând cu vitez?, precum ?i accidentul produs.

De asemenea, situa?ia de fapt rezult? ?i din declara?iile celorlal?i martori

audia?i în cauz?.

Martorul N.  C.  , ?ef de garaj la SC LCT SRL Bra?ov a men?ionat c? 

înaintea s?rb?torilor de iarn?, inculpatul B. D.  C.  l-a sunat telefonic ?i a solicitat s?-

i dea unei persoane care dore?te s? se angajeze la societatea sa, autoutilitara cu nr.

..., martorului r?mânându-i cheile ?i autoturismul , iar dup? s?rb?torile de iarn? a

g?sit autoturismul în fa?a garajului.

Acela?i martor a mai declarat c? inculpa?ii P.  ?i B.  se cuno?teau ?i c? i-a

v?zut în mai multe rânduri împreun?.

În cauz?, pe baza autoriza?iei emise de Tribunalul Arge? s-au întocmit mai

multe procese verbale privind con?inutul unor convorbiri telefonice, înregistr?rile

fiind f?cute în condi?ii de legalitate, iar ap?r?rile formulate în cauz?  de inculpa?i, în

sensul nelegalitii  intercept?rilor convorbirilor telefonice nu au nici un suport.

Din convorbirile înregistrate rezult? c? inculpa?ii P.  ?i B. au încercat s?

demonstreze implicarea inculpatului Z.  în accidentul rutier din seara zilei de

28.12.2005; mai rezult? faptul c? inculpatul Z.  I. B.  a fost aten?ionat de sora sa s?

nu mai intre în combina?ii cu alte persoane dubioase, respectiv s? nu mai încerce s?-

l ajute pe inculpatul P.  în activitatea infrac?ional? desfurat? de acesta.

De asemenea, din discu?iile purtate de inculpatul B.  G.  C.  ?i v?rul s?u P.

G.  C. , care este fratele inculpatului P.  R.  M.  rezult? c? autoturismul cu nr. ...nu a

fost implicat în accidentul rutier din 28.12.2005.

Pe timpul urm?ririi penale inculpatul O. E. R.  în calitate de martor, a f?cut

afirma?ii mincinoase, declarând c? în seara zilei de 28.12.2005,  a fost implicat? în

accidentul de circula?ie autoutilitara cu nr. ...(declara?ia de la f.130 d.u.p.).

De asemenea, inculpatul B. D.  C.  tot în calitate de martor a afirmat c? i-a

înmânat inculpatului Z.  I.  B.  autoturismul cu nr. ...la sfâr?itul anului 2005 ?i c? ar

fi fost implicat în accidentul rutier din data de 28.12.2005 (f.158-159 d.u.p.),

declara?ia fiind dat? la data de 16.06.2006.

Nu se poate re?ine ap?rarea inculpatului  în sensul c? nu ar fi fost în ?ar? la

data s?vâr?irii faptei, deoarece din actele depuse la dosarul instan?ei, privind ie?irile

?i intr?rile în ?ar?, rezult? c? la data la care a dat declara?ia de martor era în ?ar?, de

altfel aceast? declara?ie era ?i semnat? de inculpat.

De asemenea nu pot fi avute în vedere nici sus?inerile formulate în sensul c? 

infrac?iunea de tentativ? la  în?el?ciune, nu este pedepsit?, în cauz? re?inându-se

disp.art.20 alin.3 Cod penal, text potrivit c?ruia nu exist? tentativ? atunci când

imposibilitatea de consumare a infrac?iunii este datorat? modului cum a fost

conceput? executarea.

Dispozi?iile  art.20 alin.3 Cod penal ar putea fi re?inute numai în cazul

în?el?ciunii s?vâr?ite cu ajutorul unui fals grosolan, care putea fi observat de oricine,

nefiind cazul în spe?a de fa, având în vedere  obiectul sus?inerilor false privind

situa?ia de fapt.

S-a f?cut astfel dovada vinoviei  inculpa?ilor  P.  R.  M. , B.  G.  C. , Z.  I. 

B. , O. E. R.  ?i B. D.  C.  în ce prive?te s?vâr?irea infrac?iunilor pentru care au fost

trimi?i în judecat?, urmând a se dispune condamnarea acestor inculpa?i.

În ce prive?te faptele care se re?in prin actul de sesizare a instan?ei pentru

inculpatul C. N., tribunalul constat? c?  procesul verbal  de sanc?ionare ?i

autoriza?ia din 30.12.2005,  au fost emise  pe baza sus?inerilor inculpatului Z.  I.  B. 

care  de altfel a consemnat în procesul verbal de contraven?ie c? recunoa?te ?i

regret? fapta.

De asemenea din probele administrate , inclusiv din convorbirile telefonice

efectuate, nu rezult? existen?a unei în?elegeri prealabile între inculpatul C.  ?i ceilal?i

inculpa?i pentru a induce în eroare asigur?torul.

Astfel, nu sunt întrunite elementele constitutive sub aspectul laturii

subiective, în ce prive?te  infrac?iunile  prev. ?i ped. de art. 132  din Legea nr.

78/2000 cu modif. ?i complet. ulterioare rap. la art. 246 Cod pen. ?i art. 17 lit. c din

legea nr. 78/2000 rap. la art. 289 Cod pen., pentru care a fost acuzat inculpatul C. 

N. , urmând a se dispune achitarea acestui inculpat.

În drept, faptele inculpatului P.  R.  M.  , care a încercat s? induc? în eroare

pe partea v?t?mat? SC A. SA Pite?ti , beneficiind de ajutorul inculpa?ilor Z.  I.  B. ,

B.  G.  C.  ?i C.  N. , prin prezentarea unor documente justificative nereale, cu

scopul  de a ob?ine  pentru sine ?i pentru inculpatul B.  G.  C.  un folos material

injust constând în încasarea sumei de 35.889 lei, reprezentând contravaloarea

avariilor produse autoturismului cu nr. ...în cadrul accidentului de circula?ie produs

în anumite împrejur?ri care s-au dovedit a nu corespunde adev?rului, activitate

infrac?ional? întrerupt? din motive independente de voin?a sa ?i anume de diligen?a

reprezentan?ilor p?r?ii v?t?mate, întrunesc elementele constitutive ale infrac?iunilor

de în?el?ciune ?i uz de fals prev.?i ped.de art.20 Cod penal rap.la art.215 alin.1, 2, 3

Cod penal ?i de art.291 Cod penal.

Faptele inculpatului B.  G.  C. , care în baza unei în?elegeri prealabile cu

inculpa?ii P. R.  M. , Z.  I.  B.  ?i B. D.  C.  l-a ajutat pe inculpatul P.  R.  M.  în

vederea ob?inerii unui folos material injust pentru sine în încercarea de a induce în

eroare pe reprezentan?ii p?r?ii v?t?mate în vederea ob?inerii desp?gubirilor aferente

producerii fictive a unui eveniment asigurat, încercare r?mas? în faza de tentativ?,

ca urmare a diligen?ei depus? de asigur?tor ?i a f?cut afirma?ii mincinoase în calitate

de martor, întrunesc  elementele constitutive ale infrac?iunii de complicitate la

tentativ? de în?el?ciune ?i ale infrac?iunii de m?rturie mincinoas?, prev.?i ped.de

art.26 Cod penal rap.la art.20 Cod penal ?i art.215 alin.1, 2, 3 Cod penal ?i de

art.260 Cod penal.

Faptele inculpatului Z.  I.  B. , care la solicitarea inculpatului P.  R.  M.  ,

beneficiind de ajutorul  inculpatului B.  G.  C.  s-a declarat de acord cu participarea

sa în a?a zisul accident de circula?ie petrecut la data de 28.12.2005, de?i nu a fost

prezent la fa?a locului, semnând în mod nereal înscrisurile care au stat la baza

dosarului de desp?gubiri auto depus împreun? cu inculpatul P.  R.  M.  la societatea

de asigur?ri SC A. SA Pite?ti, în scopul de a ob?ine pentru inculpa?ii B.  G.  C.  ?i P. 

R.  M.  un folos material injust ?i a propus ca prob?  predând organelor de urm?rire

penal? înscrisul falsificat de c?tre învinuitul N. F. , care a fost scos de sub urm?rire

penal?, întrunesc elementele constitutive ale infrac?iunilor de complicitate la

tentativ? la în?el?ciune prev. ?i ped. de art. 26 Cod pen. rap. la art. 20 Cod pen. rap.

la art. 215 alin. 1, 2, 3 Cod pen; de uz de fals prev. ?i ped. de art. 291 Cod pen. rap.

la art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000;  de fals în declara?ii prev. ?i ped. de art. . 292

Cod pen. rap. la art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000.

Faptele inculpatului O. E. R. , care  în calitate de martor, a f?cut afirma?ii

mincinoase în cauza penal?, declarând c? în seara zilei de 28.12.2005 a fost implicat

în accidentul de circula?ie autoutilitara cu nr. ...condus? de inculpatul Z. I. B.,

declara?ia fiind f?cut? în scopul îngreun?rii sau z?d?rnicirii urm?ririi penale care se

efectua fa de ceilal?i inculpa?i, întrunesc elementele constitutive  ale infrac?iunilor

de m?rturie mincinoas? prev. ?i ped. de art. 260 Cod pen ?i de  favorizarea

infractorului prev. ?i ped. de art. 264 Cod pen. rap. la art. 17 lit. a din Legea nr.

78/2000.

Faptele inculpatului B. D.  C. , care în calitate de martor a f?cut afirma?ii

mincinoase declarând c? i-a înmânat inculpatului Z.  I.  B.  autoturismul cu nr. ...la

sfâr?itul anului 2005 ?i c? ar fi fost implicat în accidentul rutier din data de

28.12.2005, iar inculpatul C.  N.  în calitate de func?ionar public , respectiv agent de

poli?ie cu atribu?iuni de poli?ie judiciar?, a întocmit în fals procesul verbal seria AX

nr.168327/31.12.2005 , constând în aceea c?  în accidentul rutier produs la data de

28.12.2005, a fost implicat autoturismul cu nr. ..., în scopul de a le asigura

inculpa?ilor P. R. M. ?i B. G. C. ob?inerea desp?gubirilor injuste pentru

autoturismul BMW cu nr.de înmatriculare  ...de la partea v?t?mat?  SC A. SA

Pite?ti, întrunesc elementele constitutive ale infrac?iunilor de m?rturie mincinoas?

prev. ?i ped. de art. 260 Cod pen ?i de favorizarea infractorului prev. ?i ped. de art.

264 Cod pen. rap. la art. 17 lit. a din Legea nr. 78/2000.

Urmeaz? ca tribunalul s? dispun? condamnarea inculpa?ilor P.  R.  M.,  B. 

G.  C. , Z.  I.  B. , O. E. R.  ?i B. D.  C.  pentru  faptele  s?vâr?ite de ace?tia.

La individualizarea pedepselor se vor avea în vedere criteriile generale

prev.de art.72 Cod penal, gravitatea faptelor s?vâr?ite, pericolul social concret ?i

elementele ce caracterizeaz? persoana inculpa?ilor, respectiv atitudinea în raport de

faptele s?vâr?ite ?i aspectul c? sunt cunoscu?i f?r? antecedente penale;  în raport de

elementele descrise,  tribunalul apreciaz? c? scopul pedepsei prev.de art.52 cod

penal poate fi atins f?r?  aplicarea unui spor de pedeaps? la contopirea pedepselor

pentru faptele concurente ?i f?r? a se dispune  executarea pedepsei rezultante.

Se va dispune astfel condamnarea inculpa?ilor la pedeapsa închisorii , iar în

temeiul disp.art.81 Cod penal , tribunalul va dispune suspendarea condi?ionat? a

execut?rii pedepselor rezultante aplicate inculpa?ilor.

În baza disp.art.82 Cod penal va fixa termene de încercare compuse din

cuantumul pedepselor aplicate la care se adaug? un interval de timp de 2 ani.

Va atrage aten?ia inculpa?ilor asupra disp.art.83 Cod penal.

În baza disp.art.11 pct.2 lit.a rap.la art.10 alin.1 lit.d Cod pr.penal?  va achita

pe inculpatul C.  N.  pentru cele dou? infrac?iuni.

În concluzie, tribunalul va condamna pe inculpatul P.  R.  M. ,  la:

- 2 ani închisoare pentru s?vâr?irea infrac?iunii de tentativ? la în?el?ciune

prev. ?i ped. de art. 20 Cod pen. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3 Cod pen.

- 6 luni închisoare pentru s?vâr?irea infrac?iunii de uz de fals prev. ?i ped. de

art. 291 Cod pen.

In baza art. 33 ?i 34 Cod pen. va contopi pedepsele ?i va aplica inculpatului

pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare.

Va condamna pe inculpatul B.  G.  C. , la:

- 2 ani închisoare pentru s?vâr?irea infrac?iunii de complicitate la tentativ? la

în?el?ciune prev. ?i ped. de art. 26 rap. la art. 20 Cod pen. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3

Cod pen.

- 1 an închisoare închisoare pentru s?vâr?irea infrac?iunii de m?rturie

mincinoas? prev. ?i ped. de art. 260 Cod pen.

In baza art. 33 ?i 34 Cod pen.va  contopi pedepsele ?i va aplica inculpatului

pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare.

Va condamna pe inculpatul Z.  I.  B. , la :

- 2 ani închisoare pentru s?vâr?irea infrac?iunii de complicitate la tentativ? la

în?el?ciune prev. ?i ped. de art. 26 Cod pen. rap. la art. 20 Cod pen. rap. la art. 215

alin. 1, 2, 3 Cod pen.

- 6 luni închisoare pentru s?vâr?irea infrac?iunii de uz de fals prev. ?i ped. de

art. 291 Cod pen. rap. la art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000

- 6 luni închisoare pentru s?vâr?irea infrac?iunii de fals în declara?ii prev. ?i

ped. de art. . 292 Cod pen. rap. la art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000

In baza art. 33 ?i 34 Cod pen.va contopi pedepsele ?i va aplica inculpatului

pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare.

In baza disp. art. 81 Cod pen. va dispune suspendarea condi?ionat? a

execut?rii pedepselor aplicate inculpa?ilor.

In baza disp. art. 82 Cod pen. va fixa termen de încercare de câte 4 ani

pentru fiecare inculpat.

Va atrage aten?ia inculpa?ilor cu privire la aplicarea disp. art. 83 Cod pen.

Va condamna pe inculpa?ii O. E. R. , fiul lui E. ?i B. D.  C. , la câte :

- 1 an ?i 6 luni închisoare pentru s?vâr?irea infrac?iunii de m?rturie

mincinoas? prev. ?i ped. de art. 260 Cod pen

- 6 luni închisoare pentru s?vâr?irea infrac?iunii de favorizarea infractorului

prev. ?i ped. de art. 264 Cod pen. rap. la art. 17 lit. a din Legea nr. 78/2000

In baza art. 33 ?i 34 Cod pen. va contopi pedepsele ?i va aplica inculpa?ilor

pedeapsa cea mai grea de 1 an ?i 6 luni închisoare.

In baza disp. art. 81 Cod pen.va  dispune suspendarea condi?ionat? a

execut?rii pedepselor aplicate inculpa?ilor.

In baza disp. art. 82 Cod pen. va fixa termen de încercare de câte 3 ani ?i 6

luni pentru fiecare inculpat.

Va atrage aten?ia inculpa?ilor asupra disp. art. 83 Cod pen.

In baza disp. art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 alin. 1 lit. d Cod pr. pen. va

achita pe inculpatul C.  N. , pentru infrac?iunile prev. ?i ped. de art. 13/2 din Legea

nr. 78/2000 cu modif. ?i complet. ulterioare rap. la art. 246 Cod pen. ?i art. 17 lit. c

din legea nr. 78/2000 rap. la art. 289 Cod pen.

În baza disp.art.348 Cod pr.penal? , va dispune anularea actelor false.

In baza disp. art. 192 alin. 2 Cod pr. pen.va  obliga pe inculpa?ii P.  R.  M. ,

B.  G.  C. , O. E. R.  ?i B. D.  C.  la câte 3.000 lei cheltuieli judiciare c?tre stat, iar pe

inculpatul Z.  I.  B.  la 3.200 lei cheltuieli judiciare c?tre stat, din care 200 lei,

reprezentând onorariu de avocat din oficiu, conform împuternicirii avoca?iale nr.

654/10.02.2010, se vor avansa din fondurile MJLC.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOT?RTE

Condamn? pe inculpatul P.  R.  M. , ... , cetean român, f?r? ocupa?ie, 

nec?s?torit, f?r? copii, stagiul militar nesatisf?cut, f?r? copii, domiciliat în  ..., f?r?

forme legale în  ...  CNP ... , f?r? antecedente penale, la:

- 2 ani închisoare pentru s?vâr?irea infrac?iunii de tentativ? la în?el?ciune

prev. ?i ped. de art. 20 Cod pen. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3 Cod pen.

- 6 luni închisoare pentru s?vâr?irea infrac?iunii de uz de fals prev. ?i ped. de

art. 291 Cod pen.

In baza art. 33 ?i 34 Cod pen. contope?te pedepsele ?i aplic? inculpatului

pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare.

Condamn? pe inculpatul B.  G.  C. ,  ... ,  cetean român, studii superioare, 

nec?s?torit, f?r?  copii, domiciliat în  ... , CNP ... , f?r? antecedente penale, la:

- 2 ani închisoare pentru s?vâr?irea infrac?iunii de complicitate la tentativ? la

în?el?ciune prev. ?i ped. de art. 26 rap. la art. 20 Cod pen. rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3

Cod pen.

- 1 an închisoare închisoare pentru s?vâr?irea infrac?iunii de m?rturie

mincinoas? prev. ?i ped. de art. 260 Cod pen.

In baza art. 33 ?i 34 Cod pen. contope?te pedepsele ?i aplic? inculpatului

pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare.

Condamn? pe inculpatul Z.  I.  B. , ... ,  cetean român, nec?s?torit, f?r?

copii, domiciliat în ... , cu re?edin?a în ... , CNP ... ,  f?r? antecedente penale, la :

- 2 ani închisoare pentru s?vâr?irea infrac?iunii de complicitate la tentativ? la

în?el?ciune prev. ?i ped. de art. 26 Cod pen. rap. la art. 20 Cod pen. rap. la art. 215

alin. 1, 2, 3 Cod pen.

- 6 luni închisoare pentru s?vâr?irea infrac?iunii de uz de fals prev. ?i ped. de

art. 291 Cod pen. rap. la art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000

- 6 luni închisoare pentru s?vâr?irea infrac?iunii de fals în declara?ii prev. ?i

ped. de art. . 292 Cod pen. rap. la art. 17 lit. c din Legea nr. 78/2000

In baza art. 33 ?i 34 Cod pen. contope?te pedepsele ?i aplic? inculpatului

pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare.

In baza disp. art. 81 Cod pen. dispune suspendarea condi?ionat? a execut?rii

pedepselor aplicate inculpa?ilor.

In baza disp. art. 82 Cod pen. fixeaz? termen de încercare de câte 4 ani

pentru fiecare inculpat.

Atrage aten?ia inculpa?ilor cu privire la aplicarea disp. art. 83 Cod pen.

Condamn? pe inculpa?ii O. E. R. , ... , cetean român,  nec?s?torit,  stagiul

militar nesatisf?cut,  domiciliat în  ... CNP ...  f?r? antecedente penale,  ?i B. D. 

C. , ... , cetean român, studii superioare,  domiciliat în ... , CNP ... f?r?

antecedente penale, la câte :

- 1 an ?i 6 luni închisoare pentru s?vâr?irea infrac?iunii de m?rturie

mincinoas? prev. ?i ped. de art. 260 Cod pen

- 6 luni închisoare pentru s?vâr?irea infrac?iunii de favorizarea infractorului

prev. ?i ped. de art. 264 Cod pen. rap. la art. 17 lit. a din Legea nr. 78/2000

In baza art. 33 ?i 34 Cod pen. contope?te pedepsele ?i aplic? inculpa?ilor

pedeapsa cea mai grea de 1 an ?i 6 luni închisoare.

In baza disp. art. 81 Cod pen. dispune suspendarea condi?ionat? a execut?rii

pedepselor aplicate inculpa?ilor.

In baza disp. art. 82 Cod pen. fixeaz? termen de încercare de câte 3 ani ?i 6

luni pentru fiecare inculpat.

Atrage aten?ia inculpa?ilor asupra disp. art. 83 Cod pen.

In baza disp. art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 alin. 1 lit. d Cod pr. pen. achit?

pe inculpatul C.  N. , ...,  cetean român,  agent de  poli?ie, c?s?torit, domiciliat în 

..., CNP ...,  f?r? antecedente penale, pentru infrac?iunile prev. ?i ped. de art. 13/2

din Legea nr. 78/2000 cu modif. ?i complet. ulterioare rap. la art. 246 Cod pen. ?i

art. 17 lit. c din legea nr. 78/2000 rap. la art. 289 Cod pen.

Dispune anularea actelor false.

In baza disp. art. 192 alin. 2 Cod pr. pen. oblig? pe inculpa?ii P.  R.  M. , B. 

G.  C. , O. E. R.  ?i B. D.  C.  la câte 3.000 lei cheltuieli judiciare c?tre stat, iar pe

inculpatul Z. I. B.  la 3.200 lei cheltuieli judiciare c?tre stat, din care 200 lei,

reprezentând onorariu de avocat din oficiu, conform împuternicirii avoca?iale nr.

654/10.02.2010, se vor avansa din fondurile MJLC.  Cu apel în termen de 10 zile de

la comunicare pentru inculpatul Z.  I.  B.  ?i pentru partea v?t?mat? ?i de la

pronun?are pentru celelalte p?r?i. Pronun?at? în ?edin?a public? de la 18 octombrie

2010 , la Tribunalul Arge? Sec?ia penal?.

 

 

 

 

10