Revizuire art 322 pct 7 conditii de admisibilitate

Sentinţă civilă 1356 din 24.02.2012


Dosar nr. …/105/2011

R O M Â N I A

TRIBUNALUL PRAHOVA

SECTIA I CIVILĂ

Sentinţa nr. 1356

Şedinţa publică de la 24.02.2012

Completul compus din:

PREŞEDINTE: …

GREFIER: …

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Ploieşti sub nr. …/281/2011, revizuenta SC CPO SA, prin administrator judiciar R I, în contradictoriu cu intimaţii TDC, SP şi SC a solicitat, pe calea revizuirii, anularea sentinţei civile nr. 8922/13.10.2009 pronunţată de Judecătoria Ploieşti în dosarul nr. …/281/2008.

În motivarea cererii, revizuenta a arătat că, prin sentinţa civilă a cărei revizuire o solicită, s-a admis acţiunea formulată de reclamantul TDC împotriva pârâţilor SP şi SC, dispunându-se partajarea bunului comun al acestora din urmă, apartamentul situat în P, str. T C nr. 4, jud. Prahova.

A precizat că apartamentul a fost atribuit pârâtului SP, pârâtei SC acordându-i-se sultă în cuantum de 190.610 lei.

Revizuenta a mai arătat că, la data de 7.11.2006, a solicitat punerea în executare a sentinţei penale nr. 2605/7.12.2005, pronunţată de Judecătoria Buzău în dosarul penal nr. …, sentinţă prin care SP, în calitate de administrator al SC A &C SA a fost obligat, în solidar cu societatea, la plata unei sume de bani şi a penalităţilor corespunzătoare.

A precizat că, asupra imobilului în cauză a început executarea silită prin BEJ Matei Sebastian, concomitent introducând, la Judecătoria Ploieşti, cerere de partajare a bunurilor imobile şi de scoatere la vânzare a apartamentului în speţă, care a făcut obiectul dosarului nr. …/281/2007.

A menţionat că, în dosarul nr. …/281/2007, prin sentinţa civilă nr. 5822/11.06.2008, rămasă irevocabilă prin decizia nr. 244/1.04.2009 pronunţată de Tribunalul Prahova, s-a dispus partajarea imobilului.

A arătat că imobilul a fost atribuit lui SP iar pârâtei SC i s-a acordat sultă în cuantum de 231.210 lei.

A menţionat că, asupra aceluiaşi debitor, SP, s-au demarat două proceduri de executare silită, realizându-se două acţiuni de partajare, una de către revizuentă iar cealaltă de către TDC.

A precizat că, în cadrul partajelor s-au efectuat două expertize imobiliare de către acelaşi expert, în urma cărora reies două valori substanţial diferite ale apartamentului în speţă.

A solicitat revizuenta suspendarea executării sentinţei civile nr. 8922/13.10.2009 pronunţată de Judecătoria Ploieşti în dosarul nr. …/281/2008.

În drept, a invocat dispoziţiile art. 322 pct. 7, art. 323, art. 324 alin. (1) pct. 1 şi art. 325 şi urm. C.p.c.

În dovedirea cererii, a depus la dosar, în copie, înscrisuri.

Prin sentinţa civilă nr. 9743/4.10.2011, pronunţată de Judecătoria Ploieşti, s-a admis excepţia necompetenţei materiale a acestei instanţe, declinându-se competenţa soluţionării cauzei în favoarea Tribunalului Prahova.

Cauza a fost înregistrată pe rolul acestei instanţe sub numărul …/105/2011.

Au fost ataşate dosarele nr. …/281/2007 şi nr. …/281/2008.

Analizând actele şi lucrările dosarului, Tribunalul reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 8922/13.10.2009 pronunţată de Judecătoria Ploieşti în dosarul nr. …/281/2008, astfel cum a fost îndreptată prin încheierea din data de 27.05.2010, s-a admis acţiunea formulată de reclamantul TDC împotriva pârâţilor SP şi SC, dispunând-se partajarea apartamentul bun comun situat în Ploieşti, str. T C nr. 7, bl., ap. , jud. Prahova.

Apelurile declarate de pârâţi împotriva acestei sentinţe au fost anulate ca netimbrate prin decizia civilă nr. 55/27.01.2010 pronunţată de Tribunalul Prahova.

Prin sentinţa civilă nr. 5822/11.06.2008 pronunţată de Judecătoria Ploieşti în dosarul nr. …/281/2007, s-a admis acţiunea formulată de SC C M ŞI I SA în contradictoriu cu pârâţii SP şi SC, dispunând-se partajarea apartamentul bun comun situat în P, str. T C nr., bl., ap., jud. Prahova.

Apelul declarat de pârâţi împotriva acestei sentinţe a fost anulat ca netimbrat prin decizia civilă nr. 244/1.04.2009 pronunţată de Tribunalul Prahova.

Recursurile formulate de pârâţi împotriva deciziei civile nr. 244/1.04.2009 au fost anulate ca netimbrate prin decizia nr. 641/20.09.2009 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti.

Conform art. 322 pct. 7 C.p.c. „revizuirea unei hotărâri rămase definitive în instanţa de apel sau prin neapelare, precum şi a unei hotărâri dată de o instanţa de recurs atunci când evocă fondul, se poate cere (…) dacă există hotărâri definitive potrivnice, date de instanţe de acelaşi grad sau de grade deosebite, în una şi aceeaşi pricină, între aceleaşi persoane, având aceeaşi calitate”.

Pentru a se invoca acest motiv de revizuire trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: să fie vorba de hotărâri definitive contradictorii, chiar dacă prin ele nu s-a rezolvat fondul cauzei; să fi existat tripla identitate de părţi, obiect şi cauză; hotărârile să fi fost pronunţate în procese diferite; în al doilea proces să nu se fi invocat excepţia autorităţii de lucru judecat sau chiar dacă a fost ridicată, să nu se fi discutat; să se ceară anularea celei de-a doua hotărâri.

Prin urmare, revizuirea nu este admisibilă în toate cazurile în care există două hotărâri contradictorii.

În cauză nu este îndeplinită condiţia triplei identităţi de părţi, obiect şi cauză.

Astfel, în cauza ce a făcut obiectul dosarului nr. …/281/2007, calitatea de reclamant a avut-o SC C M ŞI I SA

În cauza ce a făcut obiectul dosarului nr. …/281/2008, reclamant a fost TDC Constantin.

Întrucât nu este îndeplinită condiţia triplei identităţi de părţi, obiect şi cauză, instanţa va respinge cererea.

În baza art. 325 C.p.c., având în vedere soluţia pronunţată asupra cererii de revizuire, instanţa va respinge cererea de suspendare a executării sentinţei civile nr. 8922/13.10.2009 pronunţată de Judecătoria Ploieşti în dosarul nr. …/281/2008.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Respinge cererea de revizuire ca neîntemeiată.

Respinge cererea de suspendare a executării sentinţei civile nr. 8922/13.10.2009 pronunţată de Judecătoria Ploieşti în dosarul nr. …/281/2008.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 24.02.2012.

Preşedinte, Grefier,