Instanţa este investită cu o plângere de carte funciară, analiza de legalitate fiind raportată la dispoziţiile art. 28, art. 29 alin. (1), art. 30 alin. (1) din Legea nr. 7/1996, art. 195 alin. (5) din Ordinul nr. 700/2014, faţă de care soluţia de resping

Hotărâre 2624 din 25.04.2019


INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, instanţa constată următoarele:

 Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 la data de 16.09.2014, sub nr. …/299/2014, petenta AM S.R.L. a formulat plângere împotriva Încheierii nr. 51337 din 22.08.2014 emisă de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1, solicitând modificarea acesteia în sensul dispunerii radierii tuturor sarcinilor existente în Cartea funciară nr. …-C1-U21 Sector 1 a imobilului cu nr. cadastral …/-1;20, reprezentat de loc de parcare P20, cu suprafaţa de 11,90 mp şi o suprafaţă construită de 12,65 mp, împreună cu cota indiviză de 0,65% din părţile şi dependinţele comune ale imobilului.

În motivare, petenta a arătat că imobilul descris mai sus îi aparţine conform actului de adjudecare nr. 140 din 23.05.2014, iar cererea executorului judecătoresc a de intabulare definitivă a dreptului de proprietate a fost admisă doar în parte, prin Încheierea nr. 44676 din 21.07.2014, fiind radiate toate sarcinile mai puţin cea de la poziţia C10 care a fost înscrisă prin Încheierea nr. 60317 din 30.10.2012, în baza Ordonanţei de dispunere a sechestrului asigurător emisă de Ministrul Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Împotriva acestei Încheieri din 21.07.2014, petenta a precizat că a formulat cerere de reexaminare, soluţionată prin Încheierea ce face obiectul prezentei plângeri, nr. 51337 din 22.08.2014. Potrivit petentei, menţinerea acestui sechestru este nelegală, în condiţiile în care dispoziţiile art. 856 alin. 3 Cod procedură civilă sunt în sensul că de la data intabulării, imobilul adjudecat rămâne liber de orice ipoteci sau alte sarcini. S-a mai precizat că petenta nu are legătură cu faptele care constituie obiectul raportului juridic dedus judecății în dosarul penal, iar sechestrul asigurător ar trebui menţinut numai asupra sume nedistribuite creditorilor şi asupra altor bunuri ale inculpatului, până la concurenţa valorii prejudiciului cauzat.

În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 31 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 7/1996,precum şi ale art. 856 alin. (3) şi (4) şi art. 887 Cod civil.

Sub aspect probatoriu, a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri (f. 14-48 vol. I). 

A fost achitată taxa judiciară de timbru de 50 lei (f. 8 vol. I).

La data de 10.11.2018, intimatul Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a depus întâmpinare, prin care a invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii, faţă de eludarea de către petentă a dispoziţiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, respectiv a parcurgerii etapei de reexaminare. Pe fondul acţiunii, a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiate, învederând, în esenţă, că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru a se dispune radierea sechestrului asigurător.

În drept, a invocat dispoziţiile art. 205 Cod procedură civilă.

În dovedire, intimatul a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

La data de 03.12.2014, reclamanta a depus răspuns la întâmpinare (f. 63 vol. I), prin care a solicitat respingerea excepţiei invocate şi a apărărilor intimatei, reiterând argumentele expuse în cuprinsul plângerii.

La solicitarea instanţei au fost depuse de către Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1 Bucureşti toate actele ce au stat la baza emiterii Încheierii nr. 51337 din 22.08.2014 (f. 73-96 vol. I)

La termenul de judecată din data de 22.01.2015(f. 98), în temeiul art. 78 alin. 1 Cod procedură civilă, instanţa a dispus introducerea în cauză a intimatei Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.).

La data de 04.03.2015, intimata A.N.A.F. a depus întâmpinare (f. 106 vol. I), prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a sa, având în vedere că sechestrul a fost dispus de o altă entitate.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 205 Cod procedură civilă.

La termenul de judecată din data de 05.03.2015 (f. 111 vol. I), instanţa a respins ca neîntemeiată excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatei A.N.A.F., iar în temeiul art. 413 alin. (1) pct. 1 Cod procedură civilă a dispus suspendarea  judecăţii cauzei până la soluţionarea definitivă a dosarului penal nr. 27155/3/2013* al Curţii de Apel Bucureşti.

Împotriva acestei încheieri, petenta a declarat recurs, ce a fost soluţionat prin Decizia civilă nr. 876R din 15.12.2016 pronunţată de Tribunalul  Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă, în sensul continuării judecăţii. Dosarul a fost comunicat Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti la data de 31.05.2019, iar la termenul de judecată din data de 18.04.2019, a fost unită cu fondul excepţia inadmisibilităţii acţiunii invocată de intimatul Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, prin întâmpinare, şi a fost încuviinţată proba cu înscrisuri.

La data de 23.04.2019, petenta a depus concluzii scrise (f. 90 vol. II), prin care a solicitat admiterea acţiuni, pentru aceleaşi motive expuse atât în cererea introductivă, cât şi oral în faţa instanţei.

Analizând probele administrate în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin Ordonanţa din data de 19.10.2012, întocmită în dosarul penal nr. …/P/2012, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a dispus instituirea sechestrului penal cu privire la imobilul înscris în cartea funciară nr. …-C1-U21 a Municipiului Bucureşti Sectorul 1 (nr. CF vechi … şi nr. cadastral vechi 16387/-1;20), situat în Municipiul Bucureşti, strada …, loc de parcare P20, în suprafaţa utilă de 12 mp, în vederea reparării prejudiciului cauzat prin infracţiunile pentru au fost cercetate persoanele în acest dosar, IV şi S.C. GD S.R.L. (f. 52 vol. II)

În baza ordonanţei menţionate s-a procedat la notarea, la poziţia C10 din Cartea funciară a imobilului a sechestrului penal instituit, prin Încheierea nr. 60317 din 30.10.2012 (f. 43 vol. I).

Prin Sentinţa penală nr. 1830/P din 24.06.2014 (f. 47-83 vol. II), pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia a II-a Penală, în dosarul nr. …/3/2013*, s-a menţinut măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile aparţinând societăţii GD S.R.L. situate în Bucureşti, strada …, sector 1. În cuprinsul acestei sentinţe, s-a reţinut că, cu privire la mai multe învinuite, printre care şi societatea GD S.R.L., sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de spălare de bani, cauza se va disjunge şi se vor continua cercetările de către D.G.P.M.B. – Serviciul de Investigare a  Fraudelor – Poliţia Capitalei (f. 55 vol. II).

Prin Decizia penală nr. 515/A din 03.04.2018 (f. 23-48 vol. II), pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti Secţia I Penală, în dosarul nr. …/3/2013*, de soluţionare a apelurilor formulate împotriva sentinţei nr. 1830, s-a dispus înlăturarea dispoziţiei de menţinere a sechestrului asigurător asupra bunurilor aparţinând societăţii GD S.R.L., întrucât aceasta este străină de conflictul de drept penal judecat în cauza respectivă, ca urmare a existenţei dosarului disjuns (f. 42 vol. II).

Prin încheierea nr. 44676 emisă de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1, în dosarul nr. 44676/09.07.2014 a fost admisă cererea formulată de petentă fiind radiate sarcinilor înscrise la poziţiile C1-9 şi C11, în cartea funciară nr. …-C1-U21 a Municipiului Bucureşti Sectorul 1 (nr. CF vechi 109050 şi nr. cadastral vechi 16387/-1;20) a imobilului loc de parcare P20, situat în Municipiul Bucureşti, strada …, etaj S1, şi menţinută sarcina înscrisă la poziţia C10, reprezentată de sechestrul instituit prin Ordonanţa din data de 19.10.2012, întocmită în dosarul penal nr. …/P/2012 (f. 74, 84, 85 vol. I)

Împotriva acestei Încheieri, petenta a formulat cerere de reexaminare (f. 86 vol. I), solicitând şi radierea notării de sub C10 din cartea funciară  nr. …-C1-U21 a Municipiului Bucureşti Sectorul 1 (nr. CF vechi 109050 şi nr. cadastral vechi 16387/-1;20), cererea ce a fost soluţionată prin Încheierea nr. 51337 din dosarul nr. 51337/06.08.2014, în sensul respingerii acesteia ca neîntemeiată.

Prin prezenta plângere, petenta solicită radierea notarii sechestrului asigurator asupra bunului indicat, motivul principal al plângerii de carte funciară constând în aceea că petenta a devenit proprietara imobilului loc de parcare P20, situat în Municipiul Bucureşti, strada …, etaj S1, prin Actul de adjudecare nr. 140 din 23.05.2014, emis în dosarul de executare nr. …/2014 al S.C.P.E.J. Dobra Coşoreanu & Asociaţii (f. 25 vol. I).

Aceasta fiind situaţia de fapt, analizând cu prioritate excepţia inadmisibilităţii acţiunii, invocate de intimatul Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, instanţa o va respinge ca neîntemeiată, întrucât petenta a respectat dispoziţiile art. 31 alin. (2) şi (3). din Legea nr. 7/1996 (forma în vigoare la data formulării cererii de către petentă), prin formularea iniţială a cererii de reexaminare împotriva primei încheieri a registratorului din data de 09.07.2014.

În continuare, pe fondul cauzei, instanţa reţine că prin art. 28 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 sunt reglementate condiţiile necesare a fi îndeplinite de înscrisul în baza căruia se solicită înscrierea, iar art. 29 reglementează limitele învestirii cererii de înscriere, respectiv verificarea întrunirii condiţiilor legale, condiţii legale prevăzute în articolul precedent şi art. 162 alin. 2 din Ordinul emis de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, dispoziţii aplicabile pentru similitudine şi cererii de radiere a unei notări în cartea funciară.

Potrivit art. 195 alin din Ordinul nr. 700/2014, măsura asiguratorie dispusă în condiţiile art. 249 din Codul de procedură penală se va nota în cartea funciară în baza actului prin care aceasta a fost dispusă, respectiv ordonanţa emisă de procuror, hotărârea instanţei de judecată sau certificat de grefă care cuprinde soluţia pronunţată. Radierea se efectuează în baza ordonanţei emise de procuror sau a hotărârii judecătoreşti care dispune ridicarea măsurii asigurătorii.

Instanţa este investită cu o plângere de carte funciară, analiza de legalitate fiind raportată la dispoziţiile art. 28, art. 29 alin. (1), art. 30 alin. (1) din Legea nr. 7/1996, art. 195 alin. (5) din Ordinul nr. 700/2014, faţă de care soluţia de respingere a cererii de radiere a sechestrului asigurator este legală, în condiţiile în care petenta nu a exhibat hotărârea judecătorească prin care să se fi dispus ridicarea măsurii asiguratorii, aceasta fiind menţinută în dosarul disjuns în cadrul căruia se efectuează cercetări penale cu privire la societatea GD S.R.L. 

Din coroborarea dispoziţiile legale menţionate rezultă că sechestrul asigurător nu poate fi desfiinţat cu ocazia analizării îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege pentru notarea în cartea funciară sau a plângerii împotriva încheierii de carte funciară, având în vedere că în cadrul acestor proceduri nu pot fi analizate condiţiile de fond ale actelor prin care au fost instituite şi aplicate măsuri asigurătorii penale, verificarea putând fi doar una formală.

Instanţa nu poate antama în cadrul plângerii de carte funciară aspecte contencioase ce ţin în conformitate cu dispoziţiile legii procesual penale.

Pentru toate aceste considerente, instanţa va respinge, ca neîntemeiată, plângerea formulată de petenta AM S.R.L.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia inadmisibilității acţiunii, invocată de intimata Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, prin întâmpinare.

Respinge, ca neîntemeiată, cererea privind pe petenta AM S.R.L., cu sediul în Bucureşti, sector 4, splaiul …, CUI …, şi cu sediul procesual ales în sector 1, Bucureşti, str.  …şi pe intimații PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREŞTI, cu sediul în sector 3, Bucureşti, str. … și A.N.A.F., cu sediul în Bucureşti,  str. …, sector 5, cod postal 050471 Bucureşti, str. …, sector 5, cod poștal 050471.

Cu drept de a formula apel în 30 zile de la comunicare.

Cererea şi motivele de apel se depun la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 25.04.2019.

 PREŞEDINTE,GREFIER,