Plângere contravenţională

Sentinţă civilă 5153 din 21.05.2010


Deliberând asupra cauzei civile de faţă reţine următoarele:

Prin plângerea introdusă pe rolul acestei instanţe la data 26.02.2010 şi înregistrată sub numărul ……/180/2010 petenta S.C. RC S.A. a solicitat în principal anularea procesului verbal constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria….. nr. 032… nr. 20/201 din data de 05.02.2010 iar în subsidiar înlocuirea amenzii contravenţionale cu avertisment.

În motivarea plângerii, petenta a arătat faptul că în data de 22.01.2010,  comisarii din cadrul Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Bacău au desfăşurat o acţiune de control, acţiune ce a avut ca justificare reclamaţia înregistrată la CJPC Bacău sub nr. 101/21.01.2010 de către BZE care  a sesizat faptul că „operatorul desemnat de compartimentul service nu mi-a remediat defecţiunea tehnică a sistemului DTH a programului TV apărută la data de 15.01.2010.”

Petenta a mai învederat faptul că nu au fost respectate disp. art. 19 alin.  1 din O.G. 2/2001 nefiind prevăzută clar situaţia în care se află contravenientul la momentul încheierii procesului verbal contestat.

De asemenea, petenta a precizat faptul că în cadrul rubricii „Datele de identificare ale persoanei în prezenţa căruia s-a efectuat controlul”, agentul constatator a trecut datele de identificare ale lui OLA în calitate de împuternicit însă în dreptul semnăturii contravenientului a fost trecută CL

Petenta a mai arătat faptul că s-a reţinut faptul că s-a procedat la întocmirea prezentului act în lipsa reprezentantului contravenientului, conform art. 19 alin. 3 din O.G. 2/2001, temei de drept greşit invocat.

Petenta a mai precizat faptul că în cuprinsul procesului verbal, este trecut un reprezentant cu împuternicire la Cap. F, respectiv OLA şi în loc să fie trecut în dreptul semnăturii contravenientului din procesul verbal faptul că reprezentantul contravenientului nu se află de faţă, a fost menţionată CL „fără împuternicire” fără a fi specificată calitatea în care a fost trecută în procesul verbal.

Petenta a  mai învederat faptul că nu au fost respectate prevederile art. 16 alin. 7 din O.G. 2/2001, agentul constatator nefăcând nici o referire la acest drept al societăţii, nefiind efectuată nici o menţiune în scris în acest sens în procesul verbal contestat.

Cu privire la conţinutul procesului verbal petenta a arătat faptul că agentul constatator nu a ţinut cont de faptul că în urma sesizării înregistrate cu nr. 1243420671/15.01.2010, s-a încercat contactarea clientului de către echipa tehnică pe numărul de telefon fix comunicat de către acesta şi înregistrat în corpul tichetului – respectiv 0334.40…., însă la acest număr de telefon nu a răspuns nimeni, astfel cum rezultă din declaraţia lui BC.

Petenta a mai precizat faptul că urmare a petiţiei înregistrate la C.J.P.C. Bacău sub nr. …/21.01.2010, s-a încercat contactarea abonatului pe numărul de telefon mobil care se regăseşte în această petiţie respectiv 0752/161.332, BZE răspunzând şi acceptând ca în data de 23.01.2010, o echipă tehnică să se deplaseze la domiciliul acestuia din localitatea Bacău pentru a se constata şi remedia defecţiunea tehnică.

Petenta a mai precizat faptul că potrivit primului alin. lit. h al cap. VI operatorul răspunde pentru furnizarea serviciilor menţionate în contract cu excepţia situaţiei în care nu i se asigură accesul şi condiţiile conform art. 4.2 şi 4.5. În conformitate cu prevederile art. 4.5 din contractul nr. 9010……/25.10.2007, abonatul va asigura accesul operatorului în locaţie la instalaţia interioară individuală precum şi în părţile comune ale imobilului, unde sunt instalate componente ale sistemului DTH pentru revizii, verificării reparaţii.

Petenta a arătat faptul că agentul constatator a reţinut doar culpa exclusivă a societăţii fără a se ţine cont şi de faptul că abonatul BZE nu a putut fi contactat telefonic anterior datei de 22.01.2010 în vederea asigurării accesului operatorului în locaţie la instalaţia individuală, unde sunt instalate componente ale sistemului DTH pentru revizii, verificări, reparaţii.

Petenta a mai învederat faptul că în data de 23.01.2010, reprezentantul tehnic BC s-a deplasat la domiciliul lui BZE a constatat şi a remediat problema făcând reglajele necesare antenei de satelit care este situată pe faţada blocului, fixată pe un suport cu braţ de aproximativ 2 m. După remediere, s-a întocmit un proces verbal de intervenţie service semnat şi de către BZE însă angajatul BC a rătăcit procesul verbal de intervenţie şi deşi l-a contactat din nou pe abonat aceste a refuzat orice discuţie, întâlnire sau semnare de acte motivând ce est în delegaţie sau refuză să se întâlnească cu reprezentantul tehnic.

Petenta a mai precizat faptul că a încercat remedierea amiabilă a situaţiei şi pentru a-i comunica faptul că are dreptul să solicite în scris reducerea proporţională a abonamentului pentru perioada ce depăşeşte termenul contractual de remediere a defecţiunilor însă BZE a refuzat orice discuţie amiabilă.

Petenta a mai arătat faptul că, cu toate acestea, din proprie iniţiativă a redus proporţional abonamentul pentru perioada de nefuncţionare a serviciului Digi Tv.

În drept, au fost invocate, disp. O.G. 2/2001, O.G. 21/1992.

În dovedirea plângerii petenta a depus la dosarul cauzei, în copie,  următoarele înscrisuri:  proces verbal constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria … nr. …… nr. 20/201 din data de 05.02.2010 (f. 6-7), anexa la procesul verbal contestat (f. 8), plic (f. 9-10), punct de vedere referitor la sesizarea nr. 101/21.01.2010 (f. 11-12), proces verbal intervenţie service din data de 12.01.2010 (f. 13), declaraţie BC (f. 14), factura (f. 15).

Acţiunea este scutită de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar conform dispoziţiilor art. 36 din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 raportat la cele ale art. 15 lit. i din Legea nr. 146/1997.

Intimata, în termen legal, a depus la dosarul cauzei întâmpinare, prin care a solicitat respingerea plângerii contravenţionale ca neîntemeiată.

În motivarea întâmpinării intimata a arătat, în esenţă faptul că, în urma analizării amănunţite a fişei de reclamaţie, agenţii constatatori au apreciat că aceasta este întemeiată, deoarece, contravenienta nu a remediat în termenul prevăzut în contract (72 de ore), deficienţele reclamate de consumator, sancţionând societatea petentă pentru nerespectarea prevederilor art. 7 li. c a treia liniuţă din O.G. 21/1992.

Intimata a precizat faptul că deşi atât în cuprinsul plângerii contravenţionale cât şi în cuprinsul punctului de vedere afirmă faptul că, în urma reclamaţiei, a încercat contactarea clientului, acesta neputând fi găsit, nu a putut prezenta agenţilor nici o dovadă din care să reiasă cele susţinute. Simpla declaraţie a unui angajat nu poate avea nici o relevanţă şi nici nu poate fi o dovadă clară a faptului că acest angajat chiar a încercat să contacteze telefonic clientul, mai ales în condiţiile în care BZE a afirmat faptul că până la data de 21.01.2010 a mai revenit cu telefoane la centru de relaţii pentru a aminti de defecţiune.

Intimata a mai precizat faptul că reducerea proporţională a abonamentului nu a fost făcută de către societatea petentă din propria iniţiativă aceasta fiind obligată a proceda în acest mod potrivit disp. art. 3.8 din contractul de prestări servicii.

Intimata a mai învederat faptul că obligaţiile ce revin contravenientei atât cele contractuale cât şi cele impuse imperativ de lege sunt obligaţii de rezultat şi nu de diligenţă şi prudenţă, cu atât mai mult, cu cât acestea sunt dublate unele de altele.

Intimata a mai precizat faptul că procesul verbal conţine toate elementele obligatorii impuse de art. 17 din O.G. 2/2001.

Intimata a mai arătat faptul OLA a fost cea cu care agenţii constatatori au discutat la sediul RD la data de 22.01.2010, precum şi cea care a fost invitată la sediul CJPC Bacău pentru a exprimarea unui punct de vedere şi finalizarea documentului de control, invitaţie pentru care aceasta a semnat, aceasta fiind motivul pentru care acest nume este menţionat la rubrica F din procesul verbal.  La data de 05.02.2010, la sediul CJPC Bacău s-a prezentat CL fără a avea nici o împuternicire din parte firmei, agentul constatator făcând menţiunea că „nu poate să semneze”.

Intimata a mai precizat faptul că datorită faptului că la sediul O.J.P.C. se aflau doar agenţi constatatori, procesul verbal nu a fost semnat de martor.

Intimata a mai precizat faptul că dreptul de a face obiecţiuni îl are reprezentantul legal al societăţii ori o persoană împuternicită de aceasta să reprezinte societatea, or la data întocmirii procesului verbal nu a fost de faţă o persoană împuternicită de către petentă.

În drept, au fost invocate prevederile O.G. 21/1992.

În baza art. 242 alin. 2 intimata a solicitat judecarea cauzei şi în lipsă.

În dovedirea întâmpinării a depus la dosarul cauzei în copie: proces verbal constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria . … nr. 0324…. nr. 20/201 din data de 05.02.2010 (f. 21-22), anexa la procesul verbal contestat (f. 23), confirmări de primire (f. 24-25), punct de vedere referitor la sesizarea nr. 101/21.01.2010 (f. 26-27), verbal intervenţie service din data de 12.01.2010 (f. 28), factura (f. 29), contract nr. 90109…../25.10.2007 (f. 30-31), reclamaţie (f. 32), chitanţă (f. 33), declaraţie BC (f. 34-35), invitaţie (f. 36).

În baza art. 167 Cod procedură civilă instanţa a încuviinţat pentru petentă proba cu înscrisuri, apreciindu-o ca fiind utilă, concludentă, pertinentă soluţionării cauzei. 

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de contravenţie seria …. nr. 0324……. din data de 05.02.2010 întocmit de către intimată, petenta a fost sancţionată cu amendă contravenţională în cuantum de 4000 lei pentru săvârşirea faptei prevăzute şi sancţionate de art. 7 lit. c a treia liniuţă din O.G. 21/1992 şi sancţionată de art. 50 alin. 1 lit. c din acelaşi act normativ.

În procesul verbal atacat s-a reţinut faptul că reclamaţia de mai sus referitoare la  defecţiunea tehnică a sistemului DTH a programului Tv nu a fost remediată după 72 de ore, respectiv nici la data de 21.01.2010, am constat că este întemeiată. Reclamantul a anunţat telefonic defecţiunea înregistrată cu nr. 1243420671 în 15.01.2010, ora 13. 00, a mai sunat la centrul de relaţii pentru a aminti defecţiunea până în data de 21.01.2010 şi deoarece nu s-a prezentat şi nu a sunt nimeni pentru remediere a depus reclamaţie la CJPC Bacău. În urma începerii cercetării din data de 22.01.2010 s-a prezentat în data de 23.01.2010 un reprezentant al RD care a remediat defecţiunea la antenă.

Fiind învestită, potrivit art. 34 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu verificarea legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal, instanţa constată următoarele:

Sub aspectul legalităţii procesului-verbal, instanţa reţine că acesta a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001 cuprinzând toate menţiunile prevăzute de lege sub sancţiunea nulităţii absolute.

Instanţa mai reţine, de asemenea şi împrejurarea că faptei reţinute în sarcina petentei i s-a dat o corectă încadrare juridică şi a fost legal individualizată, raportat la dispoziţiile art. 7 lit. c a treia liniuţă din O.G. 21/1992 care prevede faptul că prestatorii de servicii sunt obligaţi să respecte condiţiile prescrise sau declarate, precum şi clauzele prevăzute în contracte.

În ceea ce priveşte susţinerea petentei potrivit căreia procesul verbal este lovit de nulitate absolută întrucât nu au fost respectate dispoziţiile art. 16 al. 7 din O.G. nr. 2/2001, agentul constatator nefăcând nici o referire la acest drept al societăţii, nefiind efectuată nici o menţiune în scris în acest sens în procesul verbal contestat, instanţa o respinge, apreciind-o ca neîntemeiată, pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 16 alin. 7 din O.G. nr. 2/2001, în momentul încheierii procesului-verbal, agentul constatator este obligat să aducă la cunoştinţa contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare. Obiecţiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica „Alte menţiuni”, sub sancţiunea nulităţii procesului-verbal.

Totodată, instanţa mai reţine că, potrivit deciziei nr. XXII/2007 date în soluţionarea unui recurs în interesul legii, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, nerespectarea de către agentul constatator a cerinţelor de a aduce la cunoştinţă contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare şi de a consemna distinct acele obiecţiuni, astfel cum acestea sunt înscrise în art. 16 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, atrage doar nulitatea relativă a procesului-verbal de constatare a contravenţiei, nulitate ce nu poate fi invocată decât dacă s-a pricinuit părţii o vătămare ce nu se poate înlătura decât prin anularea acelui act.

Aşadar, în condiţiile în care la întocmirea procesului-verbal nu se aduce la cunoştinţă contravenientului dreptul său de a formula obiecţiuni, sau nu se consemnează eventualele obiecţiuni formulate de petent, sancţiunea care intervine în acest caz este nulitatea relativă a actului constatator. Astfel doar în măsura în care petentul dovedeşte că i s-a creat o vătămare care nu poate fi înlăturată altfel decât anulând procesul-verbal, acesta va fi anulat de către instanţa de judecată.

Or, având în vedere dispoziţiile deciziei în interesul legii, nr. XXII/2007, instanţa apreciază că şi în situaţia în care petenta ar fi formulat obiecţiuni la momentul întocmirii procesului-verbal iar agentul constatator ar fi omis să le menţioneze în cuprinsul acestuia, neconsemnarea obiecţiunilor nu este de natură a atrage nulitatea procesului-verbal, întrucât vătămarea suferită de către petentă poate fi înlăturată prin formularea obiecţiunilor şi apărărilor împotriva procesului-verbal în faţa instanţei de judecată, ceea ce petenta a şi făcut.

Prin urmare, instanţa reţine faptul că petentei nu i s-a adus nici o vătămare care să nu poată fi înlăturată ulterior.

Cu privire la susţinerea petentei potrivit căreia procesul verbal este lovit de nulitate întrucât nu este semnat de un martor instanţa apreciază că este neîntemeiată întrucât prevederile art. 19 alin. 3 din Ordonanţa Guvernului 2/2001 sunt sancţionate cu nulitatea relativă ori în cauză petenta nu a invocat şi nu a probat, în condiţiile reglementate de art. 105 alin. 2 Cod procedură civilă, existenţa vreunei vătămări ce nu ar putea fi înlăturată altfel decât prin anularea procesului verbal.

Cu privire la susţinerea petentei potrivit căreia nu au fost respectate disp. art. 19 alin.  1 din O.G. 2/2001 nefiind prevăzută clar situaţia în care se află contravenientul la momentul încheierii procesului verbal contestat, în cadrul rubricii „Datele de identificare ale persoanei în prezenţa căruia s-a efectuat controlul”, fiind trecute datele de identificare ale lui OLA în calitate de împuternicit însă în dreptul semnăturii contravenientului a fost trecută CL , instanţa reţine următoarele:

În cuprinsul procesului verbal intimata a menţionat în mod corect datele de identificare ale persoanei care este împuternicitul legal al societăţii respectiv, OLA , dar întrucât aceasta nu a fost prezentă la întocmirea procesului verbal, de faţă fiind CL, în dreptul semnăturii a menţionat numele acestei din urmă persoane, fiind inserat şi faptul că aceasta nu s-a prezentat la sediul intimatei cu o împuternicire, justificându-se în acest mod lipsa unei semnături olografe.

Prin urmare, instanţa apreciază faptul că circumstanţele în care s-a întocmit procesul verbal rezultă cu claritate din cuprinsul acestuia, menţiunile existente cu privire la OLA şi CL, nefiind de natură a crea confuzie cu privire la modalitatea în care a fost încheiat procesul verbal şi neproducând petentei nici o vătămare care să ducă la anularea procesului verbal.

Sub aspectul temeiniciei procesului verbal, instanţa reţine faptul că situaţia de fapt reţinută în procesul verbal corespunde realităţii.

În fapt, instanţa reţine faptul că BZE a anunţat telefonic defecţiunea tehnică a sistemului DTH a programului Tv, acesta fiind înregistrată de către petentă cu nr. 12434….. în 15.01.2010, aspect ce rezultă din reclamaţia aflată la fila 32, punct de vedere exprimat de către petentă aflat la fila 26, susţinerile petentei formulate pe calea plângerii contravenţionale.

Potrivit propriilor susţineri, petenta, în baza art. 3.8 din contractul nr. 9010959937/25.10.2007 avea obligaţia de a remedia, în cel mult 72 de ore, defecţiunile tehnice ale sistemului DHT de retransmisie a programelor TV aflate sub controlului acestuia, dacă acestea au fost anunţate la dispecerat şi sub condiţia ca abonatul să aibă achitate la zi toate obligaţiile prevăzute în contract. Dacă operatorul nu îşi îndeplineşte în mod culpabil această obligaţie, abonatul are dreptul să solicite în scris reducerea proporţională a abonamentului, pentru perioada care depăşeşte termenul contractual de remediere a defecţiunilor

Întrucât abonatul BZE îndeplinea cele două condiţii contractuale, anunţând la dispecerat defecţiunea şi având achitate la zi toate obligaţiile prevăzute în contract (f. 33), petenta avea obligaţia ca cel mai târziu pe data de 18.01.2010 să remedieze defecţiunile tehnice reclamate.

Cu toate acestea, defecţiunea a fost remediată pe data de 23.01.2010 astfel cum rezultă din procesul verbal de intervenţie service încheiat la data menţionată.

Instanţa nu va reţine susţinerile petentei potrivit cărora abonatul BZE nu a putut fi contactat telefonic pe numărul de telefon fix comunicat şi înregistrat în corpul tichetului, respectiv 0334.404811, anterior datei de 22.01.2010 în vederea asigurării accesului operatorului în locaţie la instalaţia individuală, pentru următoarele considerente:

În cuprinsul contractului nr. 901095……/25.10.2007 (f. 30-31), nu apare menţionat nici un număr de telefon fix ci un număr de telefon mobil, rezultând faptul că petenta avea posibilitatea contactării abonatului şi în perioada în care aceasta nu se afla acasă pentru a răspunde la telefon, dacă ar fi depus un minim de diligenţă în acest sens.

Mai mult, din reclamaţia depusă de către BZE (f. 32) rezultă faptul că, în perioada 15.01.2010-19.01.2010 a sunat în numeroase rânduri la serviciul relaţii clienţi, purtând discuţii telefonice cu 4 operatori diferiţi, nefiind astfel susţinută ipoteza imposibilităţii de a contacta abonatul.

Faţă de ansamblul probator existent în cauză, instanţa nu va reţine declaraţia lui BC care, a arătat faptul că a încercat să contacteze abonatul la numărul de telefon din sistem – numărul fix în R.. înainte de data de 23.01.2010, apreciind faptul că aceasta a fost dată pro cauza, şi prezintă un grad sporit de subiectivism datorită calităţii de salariat al petentei, nefiind deci aptă să servească aflării adevărului.

Aşadar instanţa nu va reţine susţinerile intimatei cu privire la culpa abonatului care nu a putut fi contactat întrucât, pe de o parte, nu se coroborează cu materialul probator existent în cauză iar pe de altă parte, nu au fost susţinute de nici o probă concludentă, petenta nedovedind faptul că a încercat contactarea telefonică a lui BZE

Prin urmare, instanţa reţine faptul că sunt întrunite elementele constitutive ale contravenţiei reţinute de către intimată, întrucât petenta în calitate de prestator de servicii, nu a respectat prevederile art. 3.8 din contractul nr. 901095…../25.10.2007, obligaţia sa fiind una de rezultat iar nu una de diligenţă.

Cu privire la individualizarea sancţiunii, instanţa are în vedere că aceasta respectă exigenţele art. 5 alin. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001si ale art. 21 alin. 3 din acelaşi act normativ, sancţiunea stabilită fiind proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, împrejurările în care a fost săvârşită fapta, scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientei, neimpunându-se înlocuirea acesteia cu avertisment.

Instanţa mai reţine şi faptul că reducerea proporţională a abonamentului pe perioada de nefuncţionalitate a serviciului Digi Tv s-a efectuat în baza clauzei contractuale redate mai sus, neputând fi reţinută ca o circumstanţă atenuantă în favoarea petentei.

Având în vedere toate aceste considerente instanţa va respinge plângerea formulată de petenta S.C. RC S.A. în contradictoriu cu intimata AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR  - C.R.P.C. GALATI – C.J.P.C. BACAU împotriva procesului verbal constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria… nr. 0324… nr. 20/201 din data de 05.02.2010, ca neîntemeiată.

1