Hotarire care sa tina loc de act autentic

Sentinţă civilă 3360 din 30.11.2009


Dosar nr. 1523/223/2009 hot. care ţine loc de act autentic de vânz.-cump.

Operator de date cu caracter personal nr.5695

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA DRĂGĂŞANI, JUDEŢUL VÂLCEA

Î N C H E I E R E

Şedinţa publică din 23 noiembrie 2009

Completul constituit din:

PREŞEDINTE-  MARIN NEGREANU, judecător

GREFIER-  SUSANA STANCU

Pe rol  este soluţionarea acţiunii civile pentru hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare ( f. 1 dosar),  formulată de reclamantul P.D., împotriva  pârâtei SC AG,  a cererii de intervenţie  ( filele 44-47 dosar),  formulată de intervenienta  SC A.D. şi a cererii de chemare în garanţie a pârâtei S.C. AG,  formulată de intervenienta S.C.  AD( filele 48-50 dosar).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns: reclamantul,  reprezentat prin avocat I.C., lipsind pârâta-chemată în garanţie SC  AG şi intervenienta SC AD.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Apărătorul  reclamantului depune la dosar înscrisuri şi arată că nu mai are cereri de formulat şi nici probe de solicitat  şi solicită să se ia act că  imobilul în litigiu nu este înscris la Cartea funciară.

Instanţa ia act că  imobilul în litigiu nu este înscris la Cartea funciară şi constatând procesul în stare de judecată, acordă cuvântul în fond.

Apărătorul reclamantului având cuvântul solicită admiterea acţiunii principale aşa  cum a fost formulată, cu cheltuieli de judecată şi respingerea celorlalte cereri depuse la dosar.

INSTANŢA:

Constată, că:  având nevoie de timp pentru a  studia actele de la dosar, urmează a dispune amânarea pronunţării.

D I S P U N E :

Amână pronunţarea la data de 30 noiembrie 2009.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 23 noiembrie 2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Dosar nr. 1523/223/2009

Operator de date cu caracter personal nr.5695

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA DRĂGĂŞANI, JUDEŢUL VÂLCEA

SENTINŢA  CIVILĂ NR.3360

Şedinţa publică din 30 noiembrie 2009

Completul constituit din:

PREŞEDINTE-  M.M., judecător

GREFIER-  S.S.

Pe rol  este pronunţarea asupra acţiunii civile pentru hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare( f. 1 dosar),  formulată de reclamantul P.D., împotriva  pârâtei SC AG,  a cererii de intervenţie  ( filele 44-47 dosar),  formulată de intervenienta  SC A.D. şi a cererii de chemare în garanţie a pârâtei S.C. AG,  formulată de intervenienta S.C.  AD( filele 48-50 dosar).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu au răspuns părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din 23 noiembrie 2009, fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, încheiere care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa având nevoie de timp pentru a studia actele de la dosar, a  dispus amânarea pronunţării la data de 30 noiembrie 2009.

INSTANŢA:

Deliberând,constată următoarele:

La data de 2.04.2009 sub nr.1523/223/2009 s-a înregistrat acţiunea civilă având ca obiect revendicare imobiliară formulată de reclamant în contradictoriu cu pârâta, prin care solicită să fie obligată pârâta să-i lase în deplină proprietate şi paşnică folosinţă imobilul situat în D. în suprafaţă de 161 m.p., imobil construit din cărămidă, situat pe un teren care are ca vecini: la N-  S.C. Jiul-SA, E-SC CONRAL –SA Drăgăşani şi Str. Podgoriei, V-SC OPTIMA-SRL.

În motivare se precizează că la data de 26.10.2004, imobilul descris a fost supus vânzării prin licitaţie publică în vederea despăgubirii reclamantului, reclamantul având calitatea de creditor al debitoarei SC VIN, ocazie cu care s-a încheiat actul de adjudecare nr.1 din 26.10.2004.

Conform disp. art. 518 cod.pr.civilă, actul de judecare reprezintă pentru adjudecător titlul de proprietate asupra imobilului, totodată prin acelaşi înscris

putându-se proceda şi la transcrierea în cartea funciară a imobilului astfel putându-se transmite proprietatea de la debitor la adjudecător.

Transcrierea nu a fost posibilă întrucât la data de 9.02.2005, pârâta a formulat cererea de chemare în judecată având ca obiect constatarea dreptului său de proprietate asupra suprafeţei de teren de  1440,17 m.p., teren ce cuprinde şi cei 165 m.p. care face obiectul acţiunii de faţă.

În  cursul judecării dosarului nr.613/2005 al Judecătoriei Drăgăşani a formulat cerere de intervenţie principală care a fost admisă în principiu dar care a fost respinsă ulterior.

Tribunalul Vâlcea a admis apelul formulat şi a respins ca inadmisibilă cererea de intervenţie pe motivul că are la îndemână acţiune separată, acţiune în revendicarea imobilului adjudecat în care se poate invoca actul de adjudecare drept titlu împotriva posesorului, acţiune unde se poate proceda şi la compararea titlurilor părţilor pentru a stabili care este preferabil.

În cadrul dosarului 613/205, s-a efectuat o expertiză tehnică în care s-a constatat că imobilul adjudecat are suprafaţa de 141,20 m.p., iar suprafaţa construită de 165 m.p. şi face parte integrantă din suprafaţa de 1440, 17 m.p.

 Pentru dovedirea acţiunii s-au depus actele: actul de adjudecare nr. 1/26.10.2004, sentinţa civilă nr. 2789/9.11.2005, decizia civilă nr. 272/A/13.04.2006, raportul de expertiză întocmit în dosarul 613/2005, factura fiscală de executare silită nr.5455351 din 26.0ct.2004, procesul verbal din 26 oct. 2004.

Acţiunea este legal timbrată.

În conformitate cu disp. art. 115 şi urm. Cod.pr.civilă, pârâta a formulat întâmpinare f. 12 dosar şi pe cale de excepţie se invocă lipsa calităţii procesuale pasive precizând că acţiunea în revendicare se îndreaptă împotriva posesorului bunului revendicat, imobilul revendicat nu se mai află în posesia pârâtei SC AG deoarece prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1420 din 9 mai 2008, SC AG. -SA a vândut în plină proprietate societăţii cumpărătoare SC A.D., întregul drept de proprietate asupra imobilelor teren şi construcţii situate în intravilanul municipiului Drăgăşani, Str. Podgoriei nr. 9, fost Nr. 5, având nr. cadastral 3860, ca urmare, solicită admiterea excepţiei, iar în situaţia respingerii excepţiei pârâta va formula apărări de fond. Pentru dovedire s-a depus: contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1420/9.05.2008 împreună cu schiţa cadastrală.

Prin cererea f. 26 dosar, pârâta a completat întâmpinarea solicitând respingerea cererii pe următoarele considerente:

 Imobilul revendicat în suprafaţă de 161 m.p. este încorporat într-o suprafaţă mai mare care până în momentul vânzării a deţinut pe deplin dreptul de proprietate, imobilul a fost intabulat în Cartea Funciară nr. 3569 a municipiului D. având nr. cadastral 3860 în baza deciziei civile nr. 272/A din 13.04.2006 pronunţată de Tribunalul Vâlcea, rămasă definitivă, prin decizia civilă nr. 1035/R/26.06.2006 a Curţii de Apel Piteşti.

La data de 1 ianuarie 1990, terenul cât şi construcţiile se aflau în administrarea directă a fostei întreprinderii AG. , antecesoarea pârâtei, aceasta beneficiind de dispoziţiile art. 5 şi 20 din Lg. 15/1990 şi nu în proprietatea SC VIT.

Înainte de 1990 cât şi după 1990, pârâta SC AG  a avut în posesie şi folosinţă imobilul revendicat şi a dispus de acesta.

Pârâta în momentul în care reclamantul pretinde că ar fi dobândit dreptul de proprietate de la SC VIN. a avut atât posesia cât şi folosinţa imobilului.

Reclamantul nu a cumpărat imobilul de la adevăratul proprietar astfel încât nici nu a fost posibilă intabularea acestuia în cartea funciară.

Posesorul actual al imobilului SC AD. a cumpărat de la adevăratul proprietar care în ultimii 40 de ani l-a folosit şi l-a posedat neîntrerupt şi de antecesoarea noastră netulburat şi sunt singurii proprietari care l-a intabulat.

Pentru dovedirea celor precizate mai sus, pârâta a depus: decizia civilă nr. 1035/R/26 ianuarie 2006 a Curţii de Apel Piteşti, Decizia civilă nr. 872/A din 13.04.2006 a Tribunalului Vâlcea, înregistrarea la Cartea Funciară a dreptului de proprietate.

Prin cererea de intervenţie în interes propriu depusă de SC AD (f.44 dosar), admisă de instanţă, se solicită respingerea acţiunii ca neîntemeiată, cu cheltuieli de judecată, iar în subsidiar, să se constate că SC AD este proprietarul imobilului-pivniţă, prin accesiune imobiliară prevăzute de art. 482 cod.civil, art. 489 cod. civil şi art. 492 cod. civil, situat sub Caramangerie, imobil dobândit prin actul autentic de vânzare-cumpărare de la pârâta SC AG precizând că prin contractul de vânzare-cumpărare încheiat cu SC AG şi autentificat sub nr. 1420 din 9 mai 2008 a dobândit proprietatea asupra imobilului teren şi construcţii situat în Drăgăşani, Str. Podgoriei nr. 9, fost 5 cu nr. de cadastru 3860.

Imobilul pivniţă a făcut obiectul contractului de vânzare-cumpărare şi este proprietatea sa fiind situat sub Carmangerie, tavanul din placă de beton al pivniţei constituind în acelaşi timp podeaua de la Carmangerie.

Imobilul dobândit prin contractul de vânzare-cumpărare a fost proprietatea pârâtei SC AG fapt constatat prin Decizia civilă nr. 272/A/13.04.2006 a Tribunalului Vâlcea, rămasă irevocabilă prin decizia civilă nr. 1035/R/26.06.2006 a Curţii de Apel Piteşti, de asemenea dreptul de proprietate al pârâtei a fost întărit prin HG 834/1991 şi Lg.15/1991.

La data executării silite, în urma căruia s-a emis titlul de proprietate al reclamantului-actul de adjudecare nr.1/26.10.2004, bunul adjudecat, respectiv pivniţa, nu era proprietatea debitoarei SC VIN, actul de adjudecare nu a fost transmis în cartea funciară pentru opozabilitate, ca atare, pârâtul nefiind proprietarul bunului adjudecat.

Comparând titlul ce proprietate, actul autentic de vânzare-cumpărare nr. 1420 din 9.05.2008, este preferabil şi mai bine caracterizat fiind şi transcris în Cartea Funciară şi opozabil faţă de actul de adjudecare Nr.1/26.10.2004.

În situaţia în care, prin absurd se va statua că imobilul revendicat nu a făcut obiectul contractului de vânzare-cumpărare, se solicită să se constate dreptul de proprietate asupra imobilului în virtutea accesiunii imobiliare prev. de art. 482,489 şi

490 cod. civil, pivniţa fiind situată pe terenul proprietatea sa, ca urmare, proprietarul terenului devine prin accesiune imobiliară şi proprietarul construcţiilor al plantaţiilor aflate pe acesta, precum şi proprietarul construcţiilor făcute în pământ.

Ca urmare a celor precizate se solicită respingerea acţiunii ca neîntemeiată, iar în subsidiar în situaţia în care se va considera că imobilul nu face obiectul contractului de vânzare-cumpărare, să se pronunţe o hotărâre prin care să se constate că intervenientul este proprietarul imobilului-pivniţă prin accesiune imobiliară.

Intervenienta SC AD, prin cererea f.48 dosar a chemat în garanţie pe pârâta SC AG, prin care solicită ca în cazul admiterii acţiunii reclamantului, să fie despăgubit intervenientul pentru prejudiciul produs prin evicţiune, prejudiciu ce constă în c/valoarea imobilului pivniţă, valoarea acestuia urmând a fi precizată după efectuarea unei expertize de specialitate.

Motivându-şi cererea, intervenienta precizează că prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1420 din 9 mai 2008 a dobândit proprietatea imobilului teren şi construcţii situat în intravilanul oraşului D, Str. Podgoriei Nr. 9 fost 5 cu nr. cadastral 3860 compus din teren curţi-construcţii în suprafaţă de 1440, 17 m.p. şi spaţiul comercial Carmangerie în suprafaţă construită de 247, 58 m.p. din care face parte şi imobilul pivniţă, un coteţ în suprafaţă construită de 3,08 m.p., bunurile dobândite prin contractul de vânzare anterior au fost proprietatea vânzătoarei începând din anul 1973 - 1974 şi prin Decizia civilă nr. 274/A/2006 a Tribunalului Vâlcea, definitivă şi irevocabilă prin Decizia civilă Nr. 1035/R./26.06.2006 a Curţii de Apel Piteşti, s-a constatat că vânzătoarea este proprietara imobilului vândut prin uzucapiune de 20 de ani.

 Cele două hotărâri nu sunt opozabile intervenientei deoarece nu a fost parte în cauză şi drept urmare, intervenienta este cumpărătoare de bună credinţă.

 Se solicită efectuarea unei expertize tehnice care să evalueze imobilele deţinute de SC AG şi să stabilească valoarea imobilului la data preluării.

 Actul de adjudecare nu a fost înscris în cartea funciară pentru opozabilitate, vânzătoarea fiind cea care a plătit taxele şi impozitele la Primăria municipiului Drăgăşani, taxe care se achită de proprietar, pârâta este cea care şi-a intabulat dreptul de proprietate în Cartea Funciară nr. 3659 a municipiului Drăgăşani cu nr. cadastral 3860.

 Prin cele două decizii s-a statuat irevocabil că nu s-a făcut dovada că bunul imobiliar revendicat-pivniţă a fost transferat de către Întreprinderea VIN f. 5  din Decizia civilă nr. 1035/R/2006. La data de 1.01.1990, bunul era proprietatea pârâtei, executarea silită făcute de reclamantul P.D. a avut loc faţă de un neproprietar, SC VIN nefiind proprietarul imobilului.

Ca răspuns la cererea de intervenţie în interes propriu şi la cererea de chemare în garanţie, pârâta în conformitate cu art. 115 şi urm. Cod.pr.civilă, a formulat întâmpinare(f.53 dosar), prin care precizează:

Imobilul revendicat nu se mai află în posesia, folosinţa şi dispoziţia sa deoarece a fost înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.1420 din 9 mai 2008, potrivit dispoziţiilor art. 49 cod.pr.civilă, oricine are interes poate interveni într-o pricină ce se judecă între alte persoane, intervenţia este în

interes propriu, cel care intervine invocă un drept al său, ca urmare, solicită admiterea în principiu a cererii de intervenţie.

Pe fond, se solicită admiterea cererii de intervenţie în interes propriu şi respingerea cererii de chemare în judecată formulată de reclamantul P.D. pe considerentele:

Disp. art. 1169 cod. civil, este aplicabilă cu precădere în acţiunile în revendicare, reclamantul fiind cel care trebuie să facă dovada că el este titularul dreptului de proprietate al bunului. Reclamantul are obligaţia să dovedească existenţa dreptului său de proprietate pe care îl pretinde. În lipsa unei dovezi, pârâtul nu poate fi obligat să-şi dovedească el titlul său de proprietate deoarece legea ocroteşte posesia independent de vreo dovadă a dreptului ce pretinde a se manifesta prin ea.

Reclamantul nu a dovedit că ar fi proprietarul bunului revendicat. Titlul său de proprietate, procesul verbal de adjudecare din 26.10.2004 potrivit disp .art. 518 pct. 2 cod .pr. civilă, prin intabulare judecătorul dobândeşte dreptul de a dispune de imobilul cumpărat potrivit regulilor de Carte Funciară, prin aceasta transmiţându-se proprietatea de la debitor la adjudecător.

Referitor la cererea de chemare în garanţie se solicită respingerea acesteia deoarece prin contractul de vânzare autentificat sub nr.1420 din 9 mai 2008, s-a transmis dreptul de proprietate asupra imobilului teren şi construcţii precizate mai sus.

Bunurile imobile au fost dobândite de pârâtă încă din anii 1973, 1974, iar prin Decizia civilă nr. 272/A/13.04.2006, pronunţată de Tribunalul Vâlcea, definitivă şi irevocabilă prin decizia Nr.1035/R/26.06.2006 a CAP Piteşti, s-a constatat că pârâta este proprietara acestor bunuri. Imobilele au fost intabulate în Cartea Funciară.

Însuşi intervenientul recunoaşte faptul că actele prezentate cu ocazia încheierii contractului de vânzare-cumpărare confirmă faptul că pârâta este proprietara imobilelor vândute.

SC VIN din anii 1972 – 1973, nu a avut nici posesia nici folosinţa şi nici dispoziţia asupra acestor imobile.

În speţă, s-a administrat proba cu acte, din care rezultă următoarele:

Reclamantul în vederea realizării unei despăgubiri în calitate de creditor al debitoarei SC VIN a supus vânzării prin licitaţie publică a unui imobil pivniţă, construită din cărămidă cu nr. de inventar Nr. 1007, situat în D., Str. Podgoriei Nr. 5, judeţul Vâlcea în suprafaţă construită de 161 m.p., având ca plafon placă de beton susţinută pe 8 stâlpi de beton.

În urma licitaţiei organizate cu ocazia vânzării, acest imobil a fost adjudecat de către reclamantul P.D. pentru recuperarea unei creanţe în sumă de 36.000.000 lei ROL de la debitoare.

Ca urmare, executorul judecătoresc a întocmit actul de adjudecare nr. 1 din 20.10.2004, în cuprinsul căruia se precizează că în conformitate cu art. 518 cod.pr.civilă, actul de adjudecare constituie pentru adjudecător titlul de proprietate putând fi transcris în Cartea funciară, iar prin această transcriere  se transmite dreptul de proprietate de la debitor la adjudecător.

Conform art. 516 pct.8 cod.pr.civilă, actul de adjudecare constituie titlul executoriu împotriva debitoarei dacă imobilul adjudecat se află în posesia acesteia.

 Analizând modul de dobândire al proprietăţii imobilului prin actul de adjudecare în conformitate cu art. 516 şi 518 cod.pr.civilă, rezultă că imobilul nu a intrat în posesia reclamantului adjudecător deoarece acesta nu a transcris în Cartea Funciară actul de adjudecare, condiţie esenţială pentru transmiterea dreptului de proprietate şi pentru a fi opozabil părţilor, fapt recunoscut chiar de reclamant prin acţiune.

 La data de 26.10.2004, imobilul adjudecat nu se mai afla în proprietatea debitoarei SC VIN.

 Posesia şi folosinţa bunului adjudecat prin actul de adjudecare nr. 1 a fost dobândit de pârâtă din  anii 1972 – 1973 prin uzucapiune de 30 de ani a constituit proprietatea pârâtei, fapt constatat prin decizia civilă nr.272/A/13.04.2006 a Tribunalului Vâlcea, irevocabilă prin Decizia civilă nr. 1035/R/26.06.2006 pronunţată de Curtea de Apel Piteşti.

 Reclamantul şi-a adjudecat un imobil ce nu a aparţinut la data adjudecării debitoarei.

 Intervenientul a dobândit proprietatea imobilului teren în suprafaţă de 1440, 17 m.p. împreună cu spaţiul comercial Carmangerie şi anexe de la adevăratul proprietare, pârâta SC AG, prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1420 din 9 mai 20908 şi l-a intabulat în Cartea Funciară nr. 3569 a Municipiului D. având nr. cadastral 3860 din suprafaţa de 1440, 17 m.p. face parte şi suprafaţa de 161 m.p.

 Comparând cele două titluri de proprietate este preferabil titlul ce proprietate al intervenientei deoarece este un act autentic şi intabulat în Cartea Funciară fiind opozabil părţilor.

Intervenientul este un cumpărător de bună credinţă deoarece la cumpărare i s-au prezentat acte legale de proprietate de către vânzător.

Instanţa va admite excepţia invocată de pârâta SC AG privind lipsa calităţii procesuale pasive deoarece imobilul revendicat nu se mai află în proprietatea şi posesia sa.

Instanţa având în vedere cele precizate mai sus, va respinge acţiunea în revendicare (f.1 dosar), formulată de reclamant ca neîntemeiată de asemeni, va respinge şi cererea de chemare în garanţie f.48 dosar, formulată de intervenientă deoarece vânzătorul a vândut un bun al său cu respectarea condiţiilor legale în materie.

Va admite cererea de intervenţie în interes propriu formulată de intervenientul SC AD.

Imobilul pivniţă care face obiectul cauzei deduse judecăţii nu a făcut obiectul contractului de vânzare-cumpărare, însă având în vedere că acesta se află sub Caramangerie, tavanul din placa din beton a pivniţei constituie podeaua caramangeriei, fapt constatat şi prin raportul de expertiză, imobilul dobândit legal de către intervenient prin actul autentic de vânzare-cumpărare sunt aplicabile prevederile art. 482, 489 şi 492 cod. civil, privind accesiunea imobiliară.

 Potrivit art. 482 cod. civil, proprietatea unui bun imobil dă drept asupra tot ce produce bunul şi asupra tot ce se uneşte ca accesoriu cu lucrul într-un mod natural sau artificial, acest drept numindu-se dreptul de accesiune.

Dispoziţiile art. 489 cod. civil, prevăd că proprietatea pământului cuprinde în sine proprietatea suprafeţei şi a sub feţei lui, iar disp. art. 492 cod. civil, prevede că orice construcţie, plantaţie sau lucru făcut în pământ sau asupra pământului sunt prezumate a fi făcute de către proprietarul acelui pământ cu cheltuiala sa şi că sunt ale lui până ce se dovedeşte contrariu.

Drept urmare, proprietarul terenului devine prin accesiune imobiliară şi proprietarul construcţiilor, al plantaţiilor aflate pe acesta, precum şi proprietarul construcţiilor făcute în pământ.

 Urmare a celor precizate, instanţa va admite capătul de cerere din cererea de intervenţie privind constarea că intervenientul este şi proprietarul imobilului pivniţă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGFII

H O T Ă R Ă Ş T E:

Admite excepţia invocată de pârâtă (f.12 dosar).

Respinge acţiunea (f.1 dosar), formulată de reclamantul P.D.,  împotriva  pârâtei SC AG.

Respinge cererea de chemare în garanţie formulată de intervenienta SC AD.(f.48 dosar).

Admite cererea de intervenţie în interes propriu (f.44 dosar), formulată de intervenienta SC AD şi constată că intervenienta este şi proprietarul imobilului pivniţă în suprafaţă de 161 m.p., situat în municipiul D., Str. Podgoriei Nr,. 9, fost nr.5, cu vecinii: N-S.C. JIUL – SA E- SC CONTRAL DRĂGĂŞANI –SA şi str. Podgoriei şi la V-SC OPTIMA-SRL, ce este încorporat în suprafaţa totală de 1440,17 m.p.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi 30 Noiembrie 2009 la sediul Judecătoriei Drăgăşani.

 

PREŞEDINTE, GREFIER,

4.01.2010

Red.M.N.

Tehnored.M.,L.

Ex.6

2