Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 2540 din 08.09.2011


Dosar nr./223/

Operator de date cu caracter personal nr.5695

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA DRĂGĂŞANI-JUDEŢUL VÂLCEA

Î N C H E I E R E :

Şedinţa  publică din 05.09.2011

 Instanţa constituită din :

Preşedinte :  , judecător

Grefier :

Pe rol este soluţionarea contestaţiei la executare  formulată de contestatorul ..şi cu domiciliul ales în vederea comunicării actelor de procedură la Cabinet Avocat …în contradictoriu cu intimata….

La apelul nominal făcut în şedinţă publică  se constată lipsa părţilor.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de  către grefierul de şedinţă care învederează instanţei că s-a depus la dosarul cauzei de către contestatorul.., prin Serviciul Registratură la data de 02.09.2011, cerere prin care solicită instanţei judecarea cauzei în lipsă, conform art. 242 alin.1 pct.2 C.p.c şi concluzii scrise, într-un  singur exemplar,  după care :

În baza actelor şi lucrărilor aflate la dosar, instanţa reţine cauza în vederea pronunţării.

INSTANŢA

 

Având nevoie de timp pentru a delibera, va  dispune amânarea pronunţării la data de 08.09.2011.

PENTRU ACESTE MOTIVE

DISPUNE: 

Amână pronunţarea asupra cauzei la data de 08.09.2011, 

Pronunţată în şedinţă publică azi, 05.09.2011

PREŞEDINTE, GREFIER,

Dosar nr.  /223/2011

Operator de date cu caracter personal nr.5695

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA DRĂGĂŞANI-JUDEŢUL VÂLCEA

SENTINŢA CIVILĂ NR. 2540

Şedinţa  publică din 08.09.2011

 Instanţa constituită din :

Preşedinte :  , judecător

Grefier :

Pe rol este soluţionarea contestaţiei la executare  formulată de contestatorul ….şi cu domiciliul ales în vederea comunicării actelor de procedură la Cabinet Avocat ….în contradictoriu cu intimata….

La apelul nominal făcut în şedinţă publică  se constată lipsa părţilor.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de  către grefierul de şedinţă ,  după care :

Mersul dezbaterilor şi susţinerile pe fond ale cauzei au avut loc în şedinţa publică de la data de 05.09.2011, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta sentinţă civilă, când instanţa având nevoie de timp pe a delibera a amânat pronunţarea la data de 08.09.2011.

INSTANŢA

Prin cererea formulata la data de 30.03.2011 si inregistrata pe rolul Judecatoriei Dragasani sub nr. /223/2011, contestatorul a formulat contestatie la executare in contradictoriu cu intimata, solicitand instantei sa anuleze somatiile nr. 5/10.03.2011 si 5/1/10.03.2011 emise de BEJ  in dosarul de executare nr. 5/2011 si sa suspende executarea silita pana la solutionarea contestatiei.

In motivarea cererii, contestatorul arata ca la data de 10.03.2011 a fost inceputa executarea silita asupra sa de catre BEJ  la cererea creditoarei in dosarul de executare nr. 5/2011. In continuare, contestatorul invedereaza faptul ca intimata a inceput executarea silita fara a-i aduce la cunostinta somatiile de executare, acesta necunoscand sumele ce vor fi executate si cuantumul cheltuielilor de executare. Contestatorul sustine si faptul ca nu are o datorie personala catre intimata, care sa justifice executarea sa silita, precum si faptul ca suprafetele de teren mentionate in somatile de executare nu exista. Mai arata contestatorul faptul ca imobilele asupra carora s-a inceput executarea silita sunt detinute in coproprietate cu sotia sa, , ambele fiind dobandite in timpul casatoriei, iar unul dintre imobile este ipotecat in favoarea….– Sucursala Valcea.

Cererea nu a fost întemeiată in drept.

În conformitate cu art. 112 Cod procedură civilă, contestatorul, in dovedirea afirmatiilor sale,  a anexat cererii de chemare in judecata următoarele înscrisuri, în copii certificate: nr. 5/10.03.2011 si 5/1/10.03.2011 emise de BEJ ….in dosarul de executare nr. 5/2011 (filele 4-5), contract de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 457/12.03.2008 de BNP….., Sentinta Civila nr. …2005 a Judecatoriei Dragasani si certificat de casatorie.

Cererea de chemare în judecată a fost legal timbrată, contestatorul făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 194 lei şi a timbrului judiciar în cuantum de 5 lei (fila 3).

Prin intampinarea depusa la dosarul cauzei la data de 26.04.2011, intimata …..solicita instantei respingerera contestatiei la executare ca nefondata. In motivarea afirmatiilor sale, intimata arata faptul ca i-au fost comunicate contestatorului titlul executoriu si procesul verbal nr. 5/10.03.2011 impreuna cu somatia. Totodata, intimata arata faptul ca lipsa relatiilor comerciale cu contestatorul nu produce efecte in ceea ce priveste contestatia la executare si ca intimatul nu poate invoca dispozitiile art. 400 C.proc.Civ. in legatura cu titlul executoriu. Referitor la proprietatea codevalmasa invocata de contestator, intimata invedereaza instantei ca numai unul dintre cele doua imobile supuse executarii silite este detinut in devalmasie de catre contestator impreuna cu sotia sa.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de 10.03.2011 a fost inceputa executarea silita asupra contestatorul la cererea creditoarei in dosarul de executare nr. 5/2011, avand ca obiect executarea silita a contestatorului pentru un debit de 119429,5 lei, suma datorata cu titlul de despagubiri fata de …si cheltuieli de executare, rezultate din Sentinta Penala nr. 274/02.11.2010 pronuntata de Judecatoria Panciu in dosarul penal.

Din copiile dosarului de executare nr. 5/2011 inaintate instantei de catre BEJ la data de 10.08.2011 reiese faptul ca la data de 10.03.2011 au fost emise somatiile nr. 5/10.03.2011 si 5/1/10.03.2011, in vederea executarii silite a titlului executoriu reprezentat de Sentinta Penala nr. pronuntata de Judecatoria Panciu in dosarul penal 2010. Totodata, instanta retine ca asupra bunurilor imobile proprietatea contestatorului ….a fost infiintat sechestru asigurator in temeiul art. 165 C.p.p. la data de 25.06.2009 si mentinut prin Sentinta Penala nr……2011.

În ceea ce priveşte sustinerea contestatorului privind imposibilitatea executarii silite a bunurilor imobile detinute in devalmasie, instanta retine diin copia certificatului de casatorie depusa de contestator (fila 24), faptul ca /…..este casatorit cu …..de la data de 15.11.1997.

Pe cale de consecinta, cu privire la bunul imobil situat in comuna…., cu numar cadastral 4 si inscris in Cartea Funciara nr. a comunei/….., ce face obiectul somatiei nr. 5/1/10.03.2011, instanta retine ca acest bun imobil a fost dobandit de contestator, in timpul casatoriei cu sotia sa…., prin Sentinta Civila nr….2005 a Judecatoriei Dragasani. Din extrasul de carte funciara nr. .2011(filele 17-20)  depus la dosarul cauzei de BEJ, reiese faptul ca, urmare a cererii nr. 22776/10.07.2007, a fost intabulat dreptul de proprietate asupra imobilului descris mai sus in favoarea lui... Avand in vedere faptul ca atat la data dobandirii dreptului de proprietate asupra acestui imobil, cat si la data intabularii dreptului in cartea funciara, contestatorul era casatorit, urmeaza ca instanta sa retina caracterul devalmas al proprietatii asupra bunului imobil mentionat in somatia nr.  5/10.03.2011.

Pentru bunul imobil situat in comuna, jud. Valcea, cu numar cadastral 2 si inscris in Cartea Funciara nr.  a comunei Mitrofani, ce face obiectul somatiei nr. .2011, instanta retine ca acest bun imobil a fost dobandit de contestator, in timpul casatoriei cu sotia sa…, prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr….2008 de BNP ….si inscris sub nr. ...2008 in cartea funciara nr. 9 a comunei... Aceasta situatie de fapt reiese si din extrasul de carte funciara nr. .2011 (filele 23-26) depus la dosarul cauzei de BEJ .

In conformitate cu dispozitiile art. 30 C.fam., „Bunurile dobandite in timpul casatoriei, de oricare dintre soti, sunt, de la data dobandirii lor, bunuri comune ale sotilor. Orice conventie contrara este nula. Calitatea de bun comun nu trebuie sa fie dovedita.” In considerarea acestor dispozitii, instanta va retine faptul ca executarea silita pornita de intimata ….nu a respectat exigentele impuse de art. 493 C.proc.civ., care stabileste urmatoarele: „Creditorii personali ai unui debitor coproprietar sau codevălmaş nu vor putea să urmărească partea acestuia din imobilele aflate în proprietate comună, ci vor trebui să ceară mai întâi împărţeala acestora. Creditorii personali pot urmari însa cota-parte determinata a debitorului lor din imobilul aflat în coproprietate, fara a mai fi necesar sa ceara împarteala”.

Din analiza acestor texte legale rezulta cu claritate ca pentru o datorie personala a debitorului nu se pot face acte de executare asupra unui imobil în integralitatea sa si care se afla în proprietatea comuna a debitorului cu o alta persoana. Astfel creditorul trebuie fie sa urmareasca cota parte determinata din bunul comun, fie, dupa partajarea bunului comun, sa urmareasca bunul atribuit debitorului la partaj, ori sulta obtinuta de acesta. În cauza de fata au fost emise somaţii prin care se aducea la cunostinta contestatorului faptul ca in caz de neplata a debitului imobilele care fac obiectul somatiilor contestate in prezenta cauza vor fi vândute la licitatie publica, iar in somatii nu s-a mentionat faptul ca acestea se afla în proprietate comuna. Astfel este posibil ca urmarirea silita sa îsi urmeze cursul iar bunurile comun sa fie scoase la licitatie si vândute în integralitatea lor, desi o cota parte din aceste bunuri apartine si unei terţe persoane, cota parte care în situatia de fata nu poate fi stabilita decât prin partaj dat fiind faptul ca în cazul proprietatii comune si devalmase a sotilor o astfel de cota nu poate fi stabilita decât în urma iesirii din indiviziune.

In lumina celor de mai sus, instanta urmeaza sa admita contestatia la executare si sa anuleze somatiile nr. 5/10.03.2011 si 5/1/10.03.2011 emise de BEJ in dosarul de executare nr. 5/2011. Totodata, instanta ia act ca nu au fost cerute cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite contestatia la executare formulata de contestatorul.., domiciliat in Comuna …, jud. Valcea si domiciliu ales la Cabinet Avocat…, in contradictoriu cu intimata…., cu sediul in …..

Anuleaza somatia nr. 5/10.03.2011 si somatia nr. 5/1/10.03.2011 emise in dosarul de executare nr. 5/2011al BEJ .

Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica, astazi ….2011, la sediul Judecatoriei Dragasani.

PREŞEDINTE, GREFIER,

4ex./30.09.2011

Red. I.O.C.

Tehnored: V.E.M.