Neexecutarea de bunăvoie a dispoziţiilor din titlul executoriu; analizarea de către instanţă a cuantumului cheltuielilor de executare determinate de onorariul executorului judecătoresc

Sentinţă civilă 4345 din 30.10.2009


Prin sentinţa menţionată contestatoarea a fost obligată să restituie în natură intimatei suprafaţa de 263,82 m.p. situată la adresa identificată în expertiză, împreună cu construcţiile C 2, C 3, situate pe aceasta şi pentru care decretul de expropriere nu şi-a produs efectele .

Anterior acestei somaţii, contestatoarea a mai fost notificată tot prin executorul judecătoresc la data de 11.12.2008 ca să se conformeze hotărârii judecătoreşti şi să pună în aplicare dispozitivul sentinţei aşa cum a fost redactată.

Nu se poate reţine apărarea contestatoarei că a procedat la executarea de bună voie a titlului executoriu invocat, imediat după primirea somaţiei din data de 03.09.2009 şi că, în data de 08.09.2009 a emis dispoziţia  nr. 4017 care punea în executare sentinţa civilă, întrucât mai fusese somată în acest sens, respectiv prin notificarea din 11.12.2008, (fila 29), notificare împotriva căreia a formulat contestaţie, iar punerea în posesie a intimatei a avut loc la 01.10.2009, conform procesului verbal  de punere în posesie şi nu în termen de 4 zile cum s-a arătat în contestaţie.

Pe de altă parte, se reţine că onorariul executorului judecătoresc în cuantum de 2068,7 lei este stabilit conform dispoziţiilor legale, respectiv Ordinul nr. 2550 din 14.11.2006 al Ministerului Justiţiei până la suma de 5200 lei, maximum prevăzut pentru persoanele juridice plus cheltuielile de executare, aşa încât, suma solicitată de către executorul judecătoresc este stabilită conform actelor normative,cu privire la onorariile executorilor judecătoreşti.

În consecinţă, fată de cele reţinute, instanţa apreciază contestaţie formulată ca nefondată, motiv pentru care urmează a o respinge.