Servitute de trecere

Sentinţă civilă 277 din 16.05.2011


R O M A N I A

JUDECATORIA  ÎNTORSURA BUZAULUI

JUDETUL COVASNA

DOSAR NR. (…)

SENTINTA CIVILA NR.277

Sedinta publica din data de 20.04.2011

Completul compus din:

Presedinte : (…) – judecator

Grefier : (…)

 Pentru astazi fiind amanata pronuntarea în cauza civila avand ca obiect „Servitute de trecere”, privind  pe reclamantii (...) si (...) în contradictoriu cu paratii (...) si (...)

 La apelul nominal facut în sedinta publica se constata lipsa partilor.

Procedura legal îndeplinita.

 Concluziile si sustinerile partilor au fost consemnate în Încheierea de sedinta din 06.04.2011, încheiere care face parte integranta din prezenta sentinta, iar instanta în vederea deliberarii, a amanat pronuntarea pentru 13.04.2011, iar din lipsa de timp a amanat pronuntarea pentru data de astazi.

 Instanta, în urma deliberarii, a pronuntat sentinta de mai jos.

 JUDECATORIA,

 

 I. Pe rolul Judecatoriei Întorsura Buzaului sub nr. (…) la data de 04.11.2009, s-a înregistrat cererea formulata de reclamantii (...) si (...), ambii cu domiciliul în (…), în contradictoriu cu paratii (...) si (...), ambii cu domiciliul în (…), prin care au solicitat, ca instanta prin hotararea ce va pronunta, sa dispuna urmatoarele:

 1. Sa fie obligati paratii sa asigure trecerea cu piciorul si cu orice mijloc de transport, pe terenul acestora, catre calea publica.

 2. Sa fie obligati paratii la plata cheltuielilor de judecata.

 În fapt, sustin reclamantii ca sunt coproprietarii imobilului situat în (…), înscris în Cf nr. (…) Sita Buzaului nr.cadastral (…), iar paratii sunt coproprietarii imobilului învecinat.

 Sustin reclamantii ca în timp paratii le-a permis accesul spre calea publica pe o portiune de teren din proprietatea lor, motiv pentru i-a despagubit în timp, însa în prezent acestia refuza sa le permita trecerea si  nu au cale de acces spre drumul public.

 Se mai arata de catre reclamanti ca proprietatea lor este înconjurata pe trei laturi de cladiri, împrejmuire total straina de fapta lor, ceea ce face sa fie lipsiti de orice alta cale de acces în afara de cea care strabate terenul proprietatea paratilor.

 Sustin reclamantii ca potrivit art.616 C.civil, prin loc înfundat se întelege acel loc care nu are iesire la calea publica iar în aplicarea acestui text, se are în vedere imposibilitatea absoluta de iesire la calea publica, precum si cazurile în care iesirea ar prezenta inconveniente grave sau periculoase.

 Alaturat cererii, reclamantii au atasat încheierea CF nr.(...) din 07.07.2009 privind înscrierea dreptului lor în cartea funciara.(f.8)

 II. La termenul de judecata din 27.01.2010, paratii au depus note de sedinta (f.19-21), prin care au aratat ca nu sunt de acord cu cererea formulata de reclamanti.

 În motivarea apararii, sustin paratii ca nu sunt întrunite conditiile privind stabilirea unei servitutii de trecere potrivit art.616 C.civil.

 În fapt, se arata ca în anul 2005, la rugamintea reclamantilor ce le sunt vecini, le-a permis accesul cu mijloace de transport materiale de constructii pe terenul lor, spre imobilul reclamantilor, cand au început edificarea unei case, a unor magazii si a unui grajd. Tot la momentul cand edificau constructiile, reclamantii si-au amenajat si drumul de acces din DN10, cu pavaj, cale de acces ce are o  lungime de 10 m. si latime de 4 m.

 Arata paratii, ca pe aceasta cale de acces din DN10 spre imobilul lor, reclamantii circula cu piciorul si cu mijloace de transport, respectiv un tractor cu care si-au adus lemne.

 În luna  iunie 2009, deoarece masinile mari de transport materiale pentru construirea grajdului, le-a distrus gradina si faneata, au cerut reclamantilor sa nu mai intre cu masinile pe terenul lor deoarece le-a produs pagube, iar pentru aceste pagube li s-a oferit de catre reclamantii suma de 70 euro.

 Sustin paratii ca  imobilul proprietatea reclamantilor are cale de acces la drumul public, respectiv DN10, astfel nu sunt întrunite conditiile prevazute de art.616 C.civil.

 Alaturat cererii s-a anexat în fotocopie, certificatul de mostenitor nr. (…) din 14.02.2005 eliberat de B.N.P. (...) din or.Întorsura Buzaului. (f.22)

 III. Sub aspect probator, în temeiul art.167 C.pr.civila,  s-a încuviintat pentru reclamanti proba cu înscrisurile depuse (f.8,41,115) interogatoriu paratilor (f.28), cercetare la fata locului (f.38, 135) si expertiza tehnica judiciara (f.63-76,138-142 iar pentru parati, proba cu înscrisuri (f.22, 121-132), interogatoriul reclamantilor (f.29-32, 151-152) expertiza tehnica, cercetare la fata locului si  proba testimoniala cu martora (…). (f.104)

 Din oficiu instanta a dispus si completarea interogatoriului privind reclamantul (...). (f.144)

 IV. La termenul de judecata din 03.11.2010, dupa depunerea expertizei tehnice de catre expert (…), paratii (...) si (...), au invocat exceptia inadmisibilitatii cererii (f.105), motivat de faptul ca prin lucrare s-a stabilit un drept de servitute si asupra terenului proprietatea numitei (…), ce nu are calitate de parte în prezenta cauza.

 Instanta a calificat aceasta exceptie ca o aparare , ce urmeaza a fi analizata ca atare.

 V. Cererea este legal timbrata (f.8), potrivit Legii nr.146/1997.

 VI. Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine în fapt urmatoarele:

 În fapt. Reclamantii (...) si (…) sunt coproprietarii imobilului situat în (…), înscris în Cf nr.(...) Sita Buzaului nr.cadastral (...), curti si constructii de 1925 mp., drum de 145 mp. si faneata de 6419 mp.(f.41)

 Astfel, cum rezulta din expertiza tehnica întocmita în cauza, imobilul detinut de , paratii (...) si (...),  situat în (…), imobil învecinat cu imobilul reclamantilor, este înscris în CF nr.(...) nr.top 1818/2, 1816/2 si 1819, teren de 12664 mp., proprietari înscrisi fiind 6 persoane printre care  cu cota de 1/10 si antecesorul paratului (...) – (…)-.(f.131)

 Instanta mai retine ca urmare a decesului lui (...), s-a dezbatut succesiunea, potrivit certificatului de mostenitor nr. (...) eliberat de B.N.P. (...)  (f.22), iar potrivit partajului voluntar, paratul a primit imobilul ce-l foloseste în prezent  si fata de care se solicita a se constitui servitutea de trecere în favoarea fondului aservit proprietatea reclamantilor.

 Se va constata, ca privitor la imobilul detinut de parati, nu au fost efectuate actele de publicitate imobiliara, acestia neavand înscris dreptul de proprietate în cartea funciara.

Prin prezenta cerere, reclamantii au solicitat în temeiul art. 611, art.615 C.civil, sa fie obligati paratii sa le asigure o cale de acces pe terenul proprietatea lor cu piciorul si cu orice mijloc de transport.

 Privitor la temeiul de drept invocat în cerere, se poate constata ca acestea fac trimitere la servitutea de vedere si servitutea picaturii streasinii, temei de drept ce nu are legatura cu obiectul cererii formulate de reclamantii, deoarece acestia au solicitat instantei, stabilirea unei servituti de trecere, situatie prevazuta de art.616-619 C.civil.

 Potrivit raspunsurilor la interogator, reclamantii (...) si (...), recunosc ca au iesire la calea publica, respectiv spre DN10, însa aceasta cale de acces este anevoioasa, fiind posibil accesul doar cu un autovehicul 4x4, datorita configuratiei terenului - panta -. (f.29-32)

 Paratul (...), potrivit interogatoriului administrat, a relatat ca  a permis reclamantilor sa treaca pe terenul sau cu masinile ce transportau materiale mai grele, însa numai atunci cand reclamantii au edificat constructiile si au fost despagubiti cu suma  de 70 euro, reprezentand contravaloarea fanului ce nu l-au putut recolta. (f.28)

Cert si de necontestat, instanta retine ca partile au fost în buna vecinatate o perioada de timp, însa în anul 2009, paratii nu au mai permis accesul reclamantilor pe terenul sau.

În ceea ce priveste istoricul imobilului proprietatea reclamantilor, instanta retine urmatoarele: reclamantii (...) si (...), sunt în posesia imobilului din anul 1975 cand au încheiat casatoria, anterior fiind proprietatea parintilor reclamantei (...).

Asa cum reclamantul (...), a recunoscut prin suplimentul interogatoriului administrat la solicitarea paratilor (f.151-152) cat si potrivit raspunsurilor la interogatoriul administrat de instanta din oficiu (f.144), constructiile edificate aveau urmatoarele asezare, asa cum rezulta si din continutul procesului verbal de cercetare la fata locului (f.135):  paralel cu DN10, în spatele curtii, era edificata o casa veche (C3), iar în zona unde este edificata în prezent constructia C1, era edificata o constructie mica veche  - în termeni populari denumit „Gabanas”  si o magazie de lemne. Accesul la imobil se facea din DN10, pe traseul unde în prezent este un drum pietruit, însa pana în anul 2005, nu era amenajata calea de acces, existand o „Poteca”.

În anul 1993, reclamantii au demolat constructiile vechi – gabanas -  si au edificat o casa -C1, dupa care în anul 2005 au edificat o alta casa -C2 si au renovat casa veche C3 si grajdul cu sura, amenajand si calea de acces, prin extindere la 4 m latime si pietruirea acesteia.

Potrivit cercetarii locale efectuate de instanta si potrivit schitei întocmite, se va retine ca intrarea în imobil se face din DN 10, pe un drum pietruit cu o latime de 4 m, lungime de aproximativ 20 de m. si în panta, dupa care se continua la un unghi de 90 de grade, tot în panta, ajungandu-se în curtea imobilului reclamantilor.

Instanta retine ca, drumul de acces din DN10, este putin anevoios, însa reclamantul (...), a recunoscut ca în anul 2010, si-a transportat fanul si lemnele pe acest traseu, însa a fost necesar a transporta materialele cu un autovehicul mai mic.

În deplin acord cu paratii (...) si (...), reclamantii au cale de acces la drumul public DN10, dar mai anevoios, însa, aceasta situatie a fost creata chiar de reclamantii, deoarece, drumul pietruit pentru a avea o panta mai lina, putea fi extins, însa aceasta situatie nu a fost posibila, deoarece reclamantii în anul 1995, si-au edificat o casa, respectiv C1, fiind necesara continuarea caii de acces la un unghi de 90 de grade, pentru a se ajunge în curte. De asemenea, tot datorita constructiilor edificate în anul 2005, respectiv  C2, posibilitatea reclamantilor de a-si amenaja calea de acces spre DN10, pentru a fi accesibila asa cum doreau, nu se mai poate realiza.

Faptul ca aceasta cale de acces, este anevoioasa – în panta – si nu poate fi folosita prin trecerea unor masini mari  - asa cum doresc reclamantii - , nu poate constitui motiv de stabilire a unei servitutii pe terenul ce apartine paratilor, cu atat mai mult cu cat reclamantii recunoscut ca intrarea în imobil se face prin drumul pietruit  iar fanul ce-l recoltau din gradina era adus si prin partea laterala a grajdului.

Sustinerea reclamantilor (...) si (...), ca a existat de multi ani un drum de trecere pe terenul paratilor,  nu a fost probata  de acestia în conditiile art.1169 C.civil, iar cu ocazia cercetarii locale, instanta nu a constatat existenta vreunui drum de acces pe terenul paratilor, nefiind facuta astfel  dovada unei servitutii conventionale.

Depozitia martorei (...), de asemenea nu poate fi avuta în vedere de instanta ca fiind dovedita existenta unei servitutii conventionale de multi ani, deoarece martora nu a putut indica concret existenta acesteia.

De asemenea, expertiza tehnica întocmita de expert ing. (...), care concluzioneaza ca accesul în imobil nu se poate realiza pe drumul de acces din DN10, este  contrara situatiei din teren constatata cu ocazia cercetarii la fata locului de catre instanta.

Asa cum se poate constata din continutul lucrarii, expertul a stabilit o servitute de trecere din DN10, însa a trasat aceasta servitute si pe terenul ce apartine unei terte persoane (...), ce nu este parte în proces.

Motivat de  concluziile expertului, paratii au invocat exceptia inadmisibilitatii cererii, deoarece nu au fost chemati în judecata si proprietarii terenului pe care servitutea a fost trasata, deoarece datorita configuratiei terenului, pentru a se ajunge pe terenul proprietatea paratului, mai întai calea de acces strabate cu începere din DN10, proprietatea unor terte persoane.

Apararea invocata de parati nu poate fi primita, deoarece reclamantii au depus în dosar o declaratie autentificata din care rezulta stabilirea unei servitutii conventionale cu proprietarul terenului, respectiv numita (...). Mai mult de atat, reclamantii nu au solicitat înscrierea în cartea funciara a servitutiei si nici nu ar fi fost admisibila o asemenea cerere, deoarece atat paratii cat si numita (...), sunt proprietari extratabulari, neînscriindu-si pana la momentul solutionarii prezentei cauze, dreptul de proprietate în cartea funciara.

 În drept, potrivit dispozitiilor art. 616 Cod civil, proprietarul al carui loc este înfundat adica nu are iesire la calea publica, poate reclama o trecere pe terenul vecinului sau pentru a-i folosi propriul fond.

Asa cum prevede art. 616 Cod civil, prin loc înfundat se întelege acel fond care nu are nici o iesire la calea publica. Trecerea trebuie sa se faca pe calea cea mai scurta de iesire la drumul public si pe locul ce ar pricinui cea mai mica paguba proprietarului fondului aservit, conform art. 617 Cod civil.

 Pentru a  da  nastere la  un drept de servitute de trecere,  practica  judecatoreasca a statuat  ca lipsa iesirii la calea  publica, trebuie sa fie  straina de  conduita  proprietarului locului înfundat.

În speta, reclamantii au solicitat  constituirea  unei servituti de  trecere, în favoarea  terenului lor peste  terenul  proprietatea  paratului, sustinand ca drumul de acces este anevoios , respectiv în panta.

Prin „loc înfundat” se  întelege acel teren care  este  înconjurat de  diferite  proprietati, fara ca titularul dreptului de proprietate  asupra fondului dominant  sa aiba vreo alta posibilitate  de  iesire la calea publica.

Judecatoria va retine din sustinerile reclamantilor în continutul actiunii introductive, cum ca fondul proprietatii lor, este înconjurat din trei laturi de cladiri, împrejurare cu totul straina de fapta lor.

Contrar celor învederate de reclamantii, aceasta configuratie a imobilului prin edificarea de constructii începand cu anul 1993, 2005, se datoreaza chiar culpei lor si nu cum sustin reclamantii ca sunt straini de fapta lor. Asa cum anterior instanta a aratat, reclamantii,  mai înainte de a edifica  constructiile începand cu anul 1993, ar fi trebuit sa-si amenajeze calea de acces, deoarece constant practica a statuat cum ca, daca exista loc de trecere la calea publica, fie si un drum impracticabil, dar care poate deveni practicabil cu multe cheltuieli, locul nu este înfundat.

Instanta  suprema a  decis ca din dispozitiile  art.616-617 C.civil, coroborate  cu cele ale art. 618 si 634 Cod proc.civ., rezulta ca la  constituirea  unui  drept  de servitute de trecere  trebuie sa se tina seama si de  interesul celui care  urmeaza a  suporta  consecintele  servitutii. 

 Judecatoria apreciaza  netemeinicia actiunii reclamantilor cu precadere din perspectiva dispozitiilor art. 616 si urm. C. civ., care reglementeaza conditiile servitutii legale de trecere, stabilind în fapt ca doua sunt impedimentele legale majore pentru instituirea unei astfel de servituti, si anume:

 1. Fondul situat la nr. administrativ (...), proprietatea reclamantilor (...) si (...), nu este loc înfundat, în întelesul dispozitiilor art. 616 C. civ., existand o iesire la calea publica pe drumul pietruit spre DN10, pe care se poate circula cu piciorul – contrar sustinerilor reclamantilor – si chiar si cu mijloace auto – situatie recunoscuta de reclamanti - .

 2. Trecerea pe care o au în prezent reclamantii, nu permite accesul unor autovehicule mari din culpa proprie, constand în modul în care au efectuat lucrarile de amplasare a constructiilor în anul 1993 si anul 2005. Mai întai reclamantii ar fi trebuit sa aiba în vedere, asigurarea accesului din DN10 si apoi sa amplaseze constructiile, tinand seama ca proprietatea terenului curte si constructii este de 1925 mp. ceea ce le-ar fi permis asigurarea unui drum de acces din DN10, asa cum si l-ar fi dorit.

 Concluzionand, imobilul aservit nu este loc înfundat, calea de acces este anevoiasa din culpa reclamantilor, însa nu este imposibil de folosit iar în situatia constituirii unei servitutii, primordial se tine seama si de interesul celui care urmeaza a suporta servitutea, în speta paratii (...) si (...), care nu pot fi obligatia la constituirea unei servitutii în favoarea fondului aservit al reclamantilor, pentru trecerea cu piciorul asa cum au solicitat si cu orice mijloc de transport, cand acestia au calea de acces la DN10.

 Instanta urmeaza a mai retine ca instituirea unei servitutii de trecere, pentru a asigurarea trecerea cu orice mijloace de transport, este neîntemeiata si datorita faptului ca servitutea se instituie în vederea folosirii normale a proprietatii în speta a imobilului, iar în ceea ce priveste trecerea cu orice mijloace de transport asa cum doresc reclamantii, acestia urmeaza a analiza oportunitatea unei alte solutii.

 VII. Pentru motivele de fapt si de drept anterior expuse, Judecatoria retine ca cererea formulata de reclamanti este neîntemeiata, urmand a fi respinsa.

 VIII. În temeiul art.274 si art.276 C.pr.civila, reclamantii fiind în culpa procesuala, urmeaza a fi obligati în solidar sa achite paratilor (...) si (...), cheltuieli de judecata în cuantum de 3100 lei, reprezentand onorar avocat si contravaloare  expertiza.  (f.42,79,156,172)

 

 PENTRU ACESTE MOTIVE

 ÎN NUMELE LEGII

 HOTARASTE:

 

 Respinge cererea formulata de reclamantii (...) si (...), ambii cu domiciliul în (...), în contradictoriu cu paratii (...) si (...), ambii cu domiciliul în (...), ca neîntemeiata.

 Obliga reclamantii în solidar, sa achite paratilor suma de 3100 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

 Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 20.04.2011.

PRESEDINTE GREFIER

(...)  (...)

Red.Dact.Jud.M.T.

16.05.2011/ 5 ex.