Uzucapiune

Sentinţă civilă 309 din 25.04.2013


Dosar nr. (…) uzucapiune

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ÎNTORSURA BUZĂULUI

SENTINŢA CIVILĂ NR. 309

Şedinţa publică din 25 aprilie 2013

Instanţa constituită din :

Preşedinte : (…)

Grefier : (…)

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea în cauza civilă având ca obiect uzucapiune şi prestaţie tabulară privind pe reclamanţii (...) şi (...) în contradictoriu cu pârâţii (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) şi (...).

La apelul nominal făcut în şedinţă publică nu au răspuns părţile, nici la prima, nici la a doua strigare.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care :

Concluziile şi susţinerile părţilor au fost consemnate în Încheierea de şedinţă din 18.04.2013, încheiere care face parte integrantă din prezenta sentinţă, iar instanţa în vederea deliberării a amânat pronunţarea pentru 25.04.2012.

Instanţa în urma deliberării, a pronunţat sentinţa de mai jos.

I N S T A N Ţ A,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată :

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. (...), reclamanţii (...) şi (...), după precizarea acţiunii din data de 21.02.2013, au chemat în judecată pe pârâţii (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) şi (...) solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa :

- să dispună dezmembrarea imobilul înscris în CF nr. (...) Întorsura Buzăului (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. (...) Buzăul Ardelean), nr. top. (...), curţi, construcţii, în suprafaţă de 14.714 mp, conform raportului de expertiză extrajudiciară întocmit de ing. (...), în patru parcele ;

- să constate că numiţii (...), născută (...) şi soţul acesteia, (...) au dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului situat în (…), în suprafaţă de 5.858 mp, cu titlu de uzucapiune ;

- să constate că imobilul în suprafaţă de 5.858 mp, situat în (…) este identic cu parcela nr. 3, cu nr. top. nou (...), în suprafaţă de 5.858 mp, având categoria de folosinţă curţi, construcţii şi dispune intabularea dreptului de proprietate asupra acesteia în favoarea numiţilor (...), născută (...) şi soţul acesteia, (...), cu titlu de drept uzucapiune, restul parcelelor rămânând cu situaţia CF neschimbată ;

-  să constate că prin înscrisul sub semnătură privată intitulat „Contract provizoriu de vânzare-cumpărare”, din data de 08.01.1970, numitul (...) a vândut numiţilor (...) (...) şi soţiei sale (...), terenul situat în (...), la şoseaua naţională, în suprafaţă de 4.752 mp, identic cu parcela nr. 3, astfel cum a fost identificată prin raportul de expertiză extrajudiciară întocmit de ing. (...), pentru preţul de 22.000 lei, sens în care obligă pe moştenitorii acestuia, respectiv pârâţii (...), (...), (...) şi (...) să dea act apt pentru intabularea dreptului de proprietate, în favoarea autorilor reclamanţilor, în caz contrar prezenta hotărârea urmând să ţină loc de act apt pentru intabularea dreptului de proprietate al acestora, cu titlu de drept de vânzare-cumpărare ;

- să constate că prin Certificatul de moştenitor nr. (...) eliberat de BNP (...) s-au dezbătut succesiunile după defuncţii (...), decedat în data de (...) şi (...) (...), decedată în data de (...), moştenitori fiind pârâţii (...) şi (...), în calitate de fii, fiecare cu o cotă de ½ parte din masa succesorală ;

- să constate că prin înscrisul autentic intitulat „Contract de vânzare-cumpărare” autentificat sub nr. (...) autentificat de BNP (...), pârâţii (...) şi (...) au vândut reclamanţilor terenul – fâneaţă, situat în (...), în suprafaţă de 4.752 mp, din punctul „(...)” identic cu parcela nr. 3, astfel cum a fost identificată prin raportul de expertiză extrajudiciară întocmit de ing. (...), pentru preţul de 3.000 lei, sens în care obligă pe pârâţii (...) şi (...) să dea act apt pentru intabularea dreptului de proprietate, în favoarea autorilor reclamanţilor, în caz contrar prezenta hotărârea urmând să ţină loc de act apt pentru intabularea dreptului de proprietate al acestora, cu titlu de drept de vânzare-cumpărare ;

- să dispună intabularea succesivă a dreptului de proprietate asupra parcelei nr. 3, cu nr. top. nou (...)(...), în suprafaţă de 5.858 mp, având categoria de folosinţă curţi, construcţii al numiţilor (...) şi (...) (...), cu titlu de drept vânzare-cumpărare, al pârâţilor (...) şi (...), în cote egale de ½ parte fiecare din imobil, cu titlu de drept moştenire şi a reclamanţilor, cu titlu de drept vânzare-cumpărare ;

- cu cheltuieli de judecată în caz de opoziţie.

În esenţă, în motivarea cererii, reclamanţii au arătat că terenul în cauză în suprafaţă de 5.858 mp a fost iniţial folosit încă înainte de 1940 de numiţii (...), născută (...) şi soţul acesteia, (...) care în 1970 l-au vândut numiţilor (...) şi (...) (...), iar după decesul acestora terenul a fost moştenit de fii acestora, pârâţii (...) şi (...) care l-au vândut reclamanţilor.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 1460 şi următoarele C.civ.austriac, art. 1073 şi 1077 C.civ., art. 111 C.pr.civ.

Acţiunea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 9.603 lei (f. 77) şi timbru judiciar de 16,5 lei (f. 77 verso).

În dovedirea acţiunii, reclamanţii au solicitat şi instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri, expertiza tehnică topografică extrajudiciară şi martori.

Astfel la dosar au fost depuse, în copie : Contract provizoriu de vânzare-cumpărare din data de (...) (f. 9), C.F. desfăşurată nr. (...) Buzăul Ardelean (f. 10-14), certificatul de moştenitor nr. (...) eliberat de BNP (...) (f. 15), acte de stare civilă (f. 16-17, 19, 24-29, 107 şi 118), contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. (...) de BNP (...) (f. 18), sentinţa civilă nr. (...) pronunţată de Judecătoria Sfântu Gheorghe în dos nr. (...) (f. 20-21), certificat de moştenitor nr. (...) eliberat de BNP (...) (f. 22), certificat de moştenitor nr. (...) eliberat de BNP (...) (f. 23), certificat de moştenitor nr. (...) eliberat de BNP (...) (f. 30-31), certificat de moştenitor nr. (...) eliberat de BNP (...) (f. 32), certificat de atestare fiscală nr. (...) emis de Primăria oraşului Întorsura Buzăului (f. 33-34), CF nr. (...) Buzăul Ardelean (f. 145-156) şi schiţe CF (f. 160-161) şi în original : adeverinţa nr. (...) emisă de Primăria oraşului Întorsura Buzăului (f. 78) şi certificat de atestare fiscală nr. (...) emis de Primăria oraşului Întorsura Buzăului (f. 79-80).

De asemenea, la dosar a fost depus şi raportul de expertiză tehnică privind identificarea terenului intravilan deţinut de reclamanţi întocmit de expertul ing. (...), avizat de OCPI Covasna conform procesului-verbal de recepţie nr. (...) (f. 35-54 şi 169-215).

De asemenea, în CF nr. (...) Întorsura Buzăului (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. (...) Buzăul Ardelean), nr. top. (...), curţi, construcţii, în suprafaţă de 14.714 mp a fost notat prezentul proces (f. 96-98).

La termenul din data de 18.04.2013 au fost audiaţi martorii (...) (f. 28 vol. II) şi (...) (f. 29 vol. II).

Examinând actele dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prescripţia achizitivă sau uzucapiunea reprezintă un mod de dobândire al dreptului de proprietate prin posedarea neîntreruptă a bunului în tot timpul fixat de lege. Posesia reprezintă o stare de fapt, constând în stăpânirea unui lucru, în exercitarea unei puteri de fapt, în cadrul căreia posesorul se comportă  ca şi când el ar fi adevăratul titular al dreptului real asupra bunului, elementele posesiei vizând deci atât un element material (corpus) – ce presupune contactul cu bunul, cât şi un element intelectual (animus) – constând în voinţa celui care stăpâneşte bunul de a efectua această stăpânire pentru sine.

Asupra imobilului înscris în CF nr. (...) Întorsura Buzăului (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. (...) Buzăul Ardelean), nr. top. (...), curţi, construcţii, în suprafaţă de 14.714 mp (f. 96-98), proprietari tabulari sunt : (...), născută (...), cu cota de 630/2520 parte, (...), cu cota de 252/2520 parte, (...), cu cota de 252/2520 parte, (...), cu cota de 252/2520 parte, (...), cu cota de 252/2520 parte, (...) n. (...), cu cota de 90/2520 parte, (...) (...), cu cota parte de 90/2520, (...) (...), cu cota de 90/2520 parte, (...) (...), născută (...), cu cota parte de 90/2520, (...), cu cota parte de 126/2520, (...), născută (...), cu cota parte de 126/2520, (...) căsătorit cu (...), cu cota de 171/2520, (...), născută (...), cu cota de 90/2520, (...), născută (...), cu cota de 45/2520, (...), născută (...), cu cota parte de 45/2520, (...), cu cota parte de 43/2520, (...), cu cota parte de 64/2520 şi (...), cu cota parte de 64/2520.

Conform actelor de stare civilă şi a certificatelor de deces depuse la dosar, pârâtele (...), născută (...), (...), născută (...) şi (...), născută (...) sunt moştenitoarele numitei (...), născută (...), pârâţii (...), (...), (...) şi (...) sunt moştenitorii numitei (...) n. (...), pârâtele (...) şi (...) (...) sunt moştenitoarele numitei (...) (...), pârâţii (...) şi (...) sunt moştenitorii numitei (...) (...) şi pârâţii (...) şi (...) sunt moştenitorii numitei (...) (...), născută (...).

Martorii audiaţi, (...) (f. 28 vol. II) şi (...) (f. 29 vol. II) au arătat că terenul în cauză este situat în (...), are ca vecini în lateral pe urmaşii numiţilor (...) (...) şi (...), în faţă DN 10 şi în spate pârâul Brădet. Terenul în cauză a fost dintotdeauna împrejmuit cu gard şi are o suprafaţă de circa o holdă sau un jugăr, adică circa 5.600-5.800 mp. Iniţial terenul în cauză a fost folosit încă din anii 1930-1940 de soţii (...) şi (...) care în anii 1970-1971 l-au vândut soţilor (...) şi (...) (...). După decesul acestora din urmă terenul a fost moştenit de pârâţii (...) şi (...), în calitate de descendenţi, aceştia vânzându-l reclamanţilor.

De asemenea, din depoziţiile martorilor audiaţi în cauză a reieşit că în tot acest timp, posesia terenului a fost continuă şi neîntreruptă, netulburată în fapt sau în drept, soţii (...) şi (...) fiind cunoscuţi ca proprietari ai terenului în zonă anterior vânzării acestuia.

Relativ la temeiul de drept al cererii de chemare în judecată, în sistemul de publicitate al cărţilor funciare, în materie de uzucapiune, Decretul-lege nr. 115/1938 prevede în mod expres că dispoziţiunile sale în materie se aplică numai uzucapiunilor începute sub imperiul ei, deoarece – potrivit art. 6 alin 2 din Legea 241/1947 – prescripţiile împlinite sau începute înainte de data intrării în vigoare a Legii 115/1938 (înainte de 12 iulie 1947) sunt şi rămân cârmuite, în ce priveşte natura, durata şi efectele lor, de dispoziţiile legale sub care au început.

Având în vedere succesiunea de legi, se deduce lesne că prescripţiile împlinite sau începute înainte de extinderea Codului civil în Ardeal (1943 sau 1945) sunt şi rămân reglementate de legile maghiare sau Codul Civil Austriac; prescripţiile începute între datele de extindere (22 iunie 1943 şi 1945) şi 12 iulie 1947 când s-a pus în aplicare Legea 115/1938 prin Legea 241/1947 - deci în perioada de 4 ani dintre 22 iunie 1943 şi 12 iulie 1947 - sunt guvernate de Codul Civil Român, iar după data de 12 iulie 1947 când s-a pus în aplicare Decretul-lege nr. 115/1938 (prin Legea nr. 241/1947) uzucapiunea este reglementată de acest act normativ.

În speţă, suprafaţa de 5.858 mp astfel cum a fost identificată prin expertiză a fost folosită anterior anilor 1940, de către soţii (...) şi (...), aşadar înainte de intrarea în vigoare a legii susmenţionate, posesia fiind exercitată sub imperiul Codului civil austriac, în vigoare la acea dată, în speţă fiind incidente dispoziţiile art. 1460 şi următoarele din Codul civil austriac în vigoare la acea dată.

Pentru a se putea uzucapa în condiţiile prevăzute de articolele menţionate, posesia trebuia să fie justă, de bună credinţă, reală, continuă  şi exercitată pe o perioadă de timp de 30 de ani.

Potrivit raportului de expertiză tehnică privind identificarea terenului intravilan deţinut de reclamanţi întocmit expertul ing. (...), avizată de OCPI Covasna conform procesului-verbal de recepţie nr. (...) (f. 35-54 şi 169-215), însuşit de părţi, terenul ce face obiectul prezentei cauze, se află situat în (...) şi are ca vecinătăţi, la nord pârâu, la est (...), la sud DN 10 şi la vest pârâtul (...) şi are o suprafaţă totală de 5.858 mp.

Astfel, potrivit art. 1460 şi următoarele din Codul civil austriac, fiind împlinit termenul de 30 de ani al posesiei, precum şi celelalte condiţii ale posesiei impuse de dispoziţiile legale, instanţa constată că numiţii (...), născută (...) şi soţul acesteia, (...) au dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului situat în (...), judeţul Covasna, în suprafaţă de 5.858 mp, cu titlu de uzucapiune.

 În continuare, instanţa va dispune dezmembrarea imobilul înscris în CF nr. (...) Întorsura Buzăului (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. (...) Buzăul Ardelean), nr. top. (...), curţi, construcţii, în suprafaţă de 14.714 mp, conform raportului de expertiză extrajudiciară întocmit de ing. (...), avizat de OCPI Covasna, raport ce face parte integrantă din prezenta sentinţă, în patru parcele, după cum urmează :

-parcela nr. 1 – cu nr. top. nou (...)/1, în suprafaţă de 1.826 mp, având categoria de folosinţă curţi, construcţii ;

-parcela nr. 2 – cu nr. top. nou (...)/2, în suprafaţă de 3.910 mp, având categoria de folosinţă curţi, construcţii ;

-parcela nr. 3 – cu nr. top. nou (...)/3, în suprafaţă de 5.858 mp, având categoria de folosinţă curţi, construcţii ;

-parcela nr. 4 – cu nr. top. nou (...)/4, în suprafaţă de 3.120 mp, având categoria de folosinţă curţi, construcţii.

Astfel, instanţa constată că imobilul în suprafaţă de 5.858 mp, situat în (...), judeţul Covasna este identic cu parcela nr. 3, cu nr. top. nou (...)/3, în suprafaţă de 5.858 mp, având categoria de folosinţă curţi, construcţii şi dispune intabularea dreptului de proprietate asupra acesteia în favoarea numiţilor (...), născută (...) şi soţul acesteia, (...), cu titlu de drept uzucapiune, restul parcelelor rămânând cu situaţia CF neschimbată.

Potrivit înscrisului sub semnătură privată intitulat „Contract provizoriu de vânzare-cumpărare” din data de 08.01.1970 numitul (...) a vândut numiţilor (...) (...) şi soţiei sale (...), terenul situat în (...), la şoseaua naţională, în suprafaţă de 4.752 mp identic cu parcela nr. 3, astfel cum a fost identificată prin raportul de expertiză extrajudiciară întocmit de ing. (...).

În continuare, instanţa constată că prin Certificatul de moştenitor nr. (...) eliberat de BNP (...) s-au dezbătut succesiunile după defuncţii (...), decedat în data de (...) şi (...) (...), decedată în data de (...), moştenitori fiind pârâţii (...) şi (...), în calitate de fii, fiecare cu o cotă de ½ parte din masa succesorală.

De asemenea, se constată că prin înscrisul autentic intitulat „Contract de vânzare-cumpărare” autentificat sub nr. (...) autentificat de BNP (...), pârâţii (...) şi (...) au vândut reclamanţilor terenul – fâneaţă, situat în (...), judeţul Covasna, în suprafaţă de 4.752 mp, din punctul „(...)” identic cu parcela nr. 3, astfel cum a fost identificată prin raportul de expertiză extrajudiciară întocmit de ing. (...), pentru preţul de 3.000 lei.

 Prezenta acţiune formulată de reclamanţi este o dublă acţiune în prestaţie tabulară precedată de un petit pentru constatarea îndeplinirii uzucapiunii în persoana debitorilor autorilor lor, pârâţii (...), (...), (...) şi (...), în calitate de moştenitori ai numiţilor (...), născută (...) şi soţul acesteia, (...).

În conformitate cu art. 1843 Cod civil, creditorii şi orice altă persoană interesată pot să opună prescripţia câştigată debitorului sau codebitorului lor, ori proprietarului, chiar şi dacă acel debitor, codebitor sau proprietar renunţă la dânsa, deoarece potrivit art. 1718 Cod civil, oricine este obligat personal, este ţinut de a îndeplini îndatoririle sale cu toate bunurile sale, mobile şi imobile, prezente şi viitoare.

Recunoaşterea dreptului creditorului de a invoca, în locul debitorului său, uzucapiunea sau prescripţia achizitivă care a operat în favoarea acestuia, reprezintă o aplicaţie specială, particulară a acţiunii oblice ale cărei condiţii generale sunt stabilite prin art. 974 Cod civil (atitudinea pasivă, inactivitatea debitorului, care nu a intentat el însuşi acţiunea; existenţa unui interes serios şi legitim al creditorului; creanţa pe care o are creditorul să fie certă, lichidă şi exigibilă).

Dreptul creditorului de a invoca uzucapiunea împlinită în beneficiul debitorului său are caracterul unui drept personal care altfel ar fi fost exclus din domeniul acţiunii subrogatorii.

Creditorul, sub rezerva îndeplinirii condiţiilor impuse de dispoziţiile art. 974 Cod civil, are dreptul de a acţiona în locul şi în numele debitorului său, dacă acesta din neglijenţă sau în mod voit, nu s-a prevalat de uzucapiune.

Acţiunea reclamanţilor constituie o acţiune în prestaţie tabulară precedată de un petit privind constatarea dreptului de proprietate prin uzucapiune, iar în conformitate cu dispoziţiile Deciziei nr. XXI din 12 decembrie 2005 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei – Secţiile Unite, acţiunile de carte funciară (în prestaţie tabulară şi în rectificare tabulară), având ca obiect înscrierea în cartea funciară a unor drepturi reale imobiliare prevăzute în acte juridice valabil încheiate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 7/1996, sunt guvernate de dispoziţiile legii vechi, respectiv de Decretul-lege nr. 115/1938, astfel, sub aspectul temeiului juridic, prezentei speţe îi sunt aplicabile dispoziţiile Decretului-lege nr. 115/1938. 

Per a contrario, acţiunile de carte funciară (în prestaţie tabulară şi în rectificare tabulară), având ca obiect înscrierea în cartea funciară a unor drepturi reale imobiliare prevăzute în acte juridice valabil încheiate după intrarea în vigoare a Legii nr. 7/1996, sunt guvernate de dispoziţiile acestui act normativ.

În speţă contractul de vânzare-cumpărare a fost încheiat de părţi la data de 16.04.2008, deci după intrarea în vigoare a Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, la data de 24 iunie 1996.

În sistemul Legii nr. 7/1996, înscrierea în cartea funciară nu mai are efect constitutiv de drepturi, ca sub imperiul Decretului-lege nr. 115/1938, ci doar de opozabilitate faţă de terţi, conform art. 25 alin. 1, un efect de informare, prevăzut de art. 38 din lege, referitor la actele şi faptele juridice privitoare la drepturile personale, la starea şi capacitatea persoanelor în legătură cu imobilele cuprinse în cartea funciară.

În privinţa actului juridic referitor la constituirea sau transmiterea unui drept imobiliar, valabil, încheiat începând cu data de 24 iunie 1996 nu va produce efect constitutiv de drepturi, ci doar de opozabilitate, indiferent dacă este înscris în vechile cărţi funciare sau în noile cărţi funciare cu caracter nedefinitiv. 

Dacă persoana în favoarea căreia s-a transmis sau s-a constituit un drept real imobiliar nu deţine înscrisul original necesar înscrierii, ea poate promova acţiunea în prestaţie tabulară.

Cel care s-a obligat să strămute sau să constituie în folosul altuia un drept real asupra unui imobil este dator să îi predea toate înscrisurile necesare pentru înscrierea acelui drept, în cartea funciară, dacă acest înscris este în posesia sa şi este singurul exemplar doveditor, afară de cazul în care s-a procedat, din oficiu, la înscriere.

În situaţia în care cel obligat nu predă înscrisurile, persoana interesată va putea solicita instanţei să dispună înscrierea în cartea funciară. Hotărârea instanţei de judecată va suplini consimţământul la înscriere al părţii care are obligaţia de a preda înscrisurile necesare înscrierii.

Aşadar, prin noua acţiune în prestaţie tabulară se urmăreşte înlocuirea înscrisului doveditor al transmiterii sau constituirii unui drept real imobiliar, spre deosebire de acţiunea în prestaţie tabulară prevăzută de art. 22 şi art. 24 din Decretul-lege nr. 115/1938, care avea ca finalitate suplinirea consimţământului.

În ceea ce priveşte înscrisul translativ sau constitutiv de drepturi reale imobiliare, acesta trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 48 alin. 1 din lege, respectiv să fie valabil pentru înscriere şi de asemenea, se mai impune ca înscrisul translativ sau constitutiv de drepturi reale imobiliare să se afle în posesiunea transmiţătorului sau constituentului, ori a moştenitorilor acestuia; cel care a transmis sau constituit dreptul real imobiliar să refuze expres sau tacit,  predarea înscrisului şi să nu se fi procedat din oficiu la înscriere de către biroul de carte funciară.

Acţiunea în prestaţie tabulară, reglementată de Legea nr. 7/1996, reprezintă aşadar, acţiunea reală, prin care cel care a dobândit un drept real imobiliar, neînscris în cartea funciară, solicită instanţei să dispună obligarea pârâtului să-i predea unicul exemplar doveditor aflat în posesiunea lui, prin care acesta i-a transmis sau i-a constituit dreptul real asupra unui imobil, iar în caz de refuz, să dispună înscrierea în cartea funciară.

Prin urmare, faţă de cele ce preced, instanţa va constata că, potrivit înscrisului sub semnătură privată intitulat „Contract provizoriu de vânzare-cumpărare”, din data de 08.01.1970, numitul (...) a vândut numiţilor (...) (...) şi soţiei sale (...), terenul situat în (...), la şoseaua naţională, în suprafaţă de 4.752 mp identic cu parcela nr. 3, astfel cum a fost identificată prin raportul de expertiză extrajudiciară întocmit de ing. (...), pentru preţul de 22.000 lei, sens în care va obliga pe moştenitorii acestuia, respectiv pârâţii (...), (...), (...) şi (...) să dea act apt pentru intabularea dreptului de proprietate, în favoarea autorilor reclamanţilor, în caz contrar prezenta hotărârea urmând să ţină loc de act apt pentru intabularea dreptului de proprietate al acestora, cu titlu de drept de vânzare-cumpărare.

De asemenea, se constată că prin Certificatul de moştenitor nr. (...) eliberat de BNP (...) s-au dezbătut succesiunile după defuncţii (...), decedat în data de (...) şi (...) (...), decedată în data de (...), moştenitori fiind pârâţii (...) şi (...), în calitate de fii, fiecare cu o cotă de ½ parte din masa succesorală.

În continuare, instanţa constată că prin înscrisul autentic intitulat „Contract de vânzare-cumpărare” autentificat sub nr. (...) autentificat de BNP (...), pârâţii (...) şi (...) au vândut reclamanţilor terenul – fâneaţă, situat în (...), judeţul Covasna, în suprafaţă de 4.752 mp, din punctul „(...)” identic cu parcela nr. 3, astfel cum a fost identificată prin raportul de expertiză extrajudiciară întocmit de ing. (...), pentru preţul de 3.000 lei, sens în care va obliga pe pârâţii (...) şi (...) să dea act apt pentru intabularea dreptului de proprietate, în favoarea autorilor reclamanţilor, în caz contrar prezenta hotărârea urmând să ţină loc de act apt pentru intabularea dreptului de proprietate al acestora, cu titlu de drept de vânzare-cumpărare.

În final, se va dispune intabularea succesivă a dreptului de proprietate asupra parcelei nr. 3, cu nr. top. nou (...)/3, în suprafaţă de 5.858 mp, având categoria de folosinţă curţi, construcţii al numiţilor (...) şi (...) (...), cu titlu de drept vânzare-cumpărare, al pârâţilor (...) şi (...), în cote egale de ½ parte fiecare din imobil, cu titlu de drept moştenire şi a reclamanţilor, cu titlu de drept vânzare-cumpărare.

Instanţa va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Admite acţiunea astfel cum a fost formulată şi precizată de reclamanţii (...) şi (...), ambii domiciliaţi în (...), judeţul (...) în contradictoriu cu pârâţii (...), domiciliat în (...), (...), domiciliat în (...), (...), domiciliată în (...), (...), domiciliată în (...), (...), domiciliată în (...), (...), domiciliat în (...), (...), domiciliată în (...), (...), domiciliat în (...), (...), domiciliat în (...), (...), domiciliată în (...) (...), domiciliată în (...), (...), (...), ambii domiciliaţi în (...), (...), domiciliat în (...), (...), domiciliată în (...), (...), (...) şi (...), toţi domiciliaţi în (...).

Constată că numiţii (...), născută (...) şi soţul acesteia, (...) au dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului situat în (...), în suprafaţă de 5.858 mp, cu titlu de uzucapiune.

Dispune dezmembrarea imobilul înscris în CF nr. (...) Întorsura Buzăului (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. (...) Buzăul Ardelean), nr. top. (...), curţi, construcţii, în suprafaţă de 14.714 mp, conform raportului de expertiză extrajudiciară întocmit de ing. (...), avizat de OCPI Covasna, raport ce face parte integrantă din prezenta sentinţă, în patru parcele, după cum urmează :

-parcela nr. 1 – cu nr. top. nou (...)/1, în suprafaţă de 1.826 mp, având categoria de folosinţă curţi, construcţii ;

-parcela nr. 2 – cu nr. top. nou (...)/2, în suprafaţă de 3.910 mp, având categoria de folosinţă curţi, construcţii ;

-parcela nr. 3 – cu nr. top. nou (...)/3, în suprafaţă de 5.858 mp, având categoria de folosinţă curţi, construcţii ;

-parcela nr. 4 – cu nr. top. nou (...)/4, în suprafaţă de 3.120 mp, având categoria de folosinţă curţi, construcţii.

Constată că imobilul în suprafaţă de 5.858 mp, situat în (...) este identic cu parcela nr. 3, cu nr. top. nou (...), în suprafaţă de 5.858 mp, având categoria de folosinţă curţi, construcţii şi dispune intabularea dreptului de proprietate asupra acesteia în favoarea numiţilor (...), născută (...) şi soţul acesteia, (...), cu titlu de drept uzucapiune, restul parcelelor rămânând cu situaţia CF neschimbată.

Constată că prin înscrisul sub semnătură privată intitulat „Contract provizoriu de vânzare-cumpărare”, din data de 08.01.1970, numitul (...) a vândut numiţilor (...) (...) şi soţiei sale (...), terenul situat în (...), la şoseaua naţională, în suprafaţă de 4.752 mp, identic cu parcela nr. 3, astfel cum a fost identificată prin raportul de expertiză extrajudiciară întocmit de ing. (...), pentru preţul de 22.000 lei, sens în care obligă pe moştenitorii acestuia, respectiv pârâţii (...), (...), (...) şi (...) să dea act apt pentru intabularea dreptului de proprietate, în favoarea autorilor reclamanţilor, în caz contrar prezenta hotărârea urmând să ţină loc de act apt pentru intabularea dreptului de proprietate al acestora, cu titlu de drept de vânzare-cumpărare.

Constată că prin Certificatul de moştenitor nr. (...) eliberat de BNP (...) s-au dezbătut succesiunile după defuncţii (...), decedat în data de (...) şi (...) (...), decedată în data de (...), moştenitori fiind pârâţii (...) şi (...), în calitate de fii, fiecare cu o cotă de ½ parte din masa succesorală.

Constată că prin înscrisul autentic intitulat „Contract de vânzare-cumpărare” autentificat sub nr. (...) autentificat de BNP (...), pârâţii (...) şi (...) au vândut reclamanţilor terenul – fâneaţă, situat în (...), în suprafaţă de 4.752 mp, din punctul „(...)” identic cu parcela nr. 3, astfel cum a fost identificată prin raportul de expertiză extrajudiciară întocmit de ing. (...), pentru preţul de 3.000 lei, sens în care obligă pe pârâţii (...) şi (...) să dea act apt pentru intabularea dreptului de proprietate, în favoarea autorilor reclamanţilor, în caz contrar prezenta hotărârea urmând să ţină loc de act apt pentru intabularea dreptului de proprietate al acestora, cu titlu de drept de vânzare-cumpărare.

Dispune intabularea succesivă a dreptului de proprietate asupra parcelei nr. 3, cu nr. top. nou (...)/3, în suprafaţă de 5.858 mp, având categoria de folosinţă curţi, construcţii al numiţilor (...) şi (...) (...), cu titlu de drept vânzare-cumpărare, al pârâţilor (...) şi (...), în cote egale de ½ parte fiecare din imobil, cu titlu de drept moştenire şi a reclamanţilor, cu titlu de drept vânzare-cumpărare.

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25.04.2013.

Preşedinte, Grefier,

(...) (...)

RED. jud. (...).

TEHNORED. gr. (...).

22 ex./25.04.2013