Contravenţie continuă Legea nouă admisă

Sentinţă civilă 2270 din 16.08.2012


 Prin s.c. 2270/16.08.2012, a fost admisă plângerea formulată de petentul MDIB,  în contradictoriu cu intimata CESTRIN, a fost anulat procesul verbal contestat , exonerat  de la plata amenzii şi a tarifului de despăgubire.

Sentinţa a fost dată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Găeşti în dosarul de faţă la data de 16.05.2012, petentul MDIB a solicitat anularea procesului verbal şi exonerarea sa de la plata amenzii şi a tarifului de despăgubire. În subsidiar a solicitat petentul înlocuirea amenzii cu avertisment.

În motivarea cererii sale, petentul a arătat că anul trecut a neglijat să achiziţioneze rovinieta, dar a remediat această problemă la data de 15.11.2011.

A mai susţinut că, la data de 04.04.2012, a primit două procese verbale - similare celui contestat - prin care a fost sancţionat, pentru aceeaşi contravenţie.

A precizat petentul că cele trei fapte reprezintă, de fapt, o singură contravenţie, continuă, intervenţia forţei contrare fiind notificarea de către agentul constatator a primei contravenţii, pe care petentul a recunoscut-o. 

Petentul a mai menţionat că, potrivit art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, contravenţiile sunt asimilate unei acuzaţii în materie penală, ceea ce înseamnă că trebuie respectate garanţiile specifice acestei materii.

Astfel, petentului i s-a creat o situaţie mai grea, raportat la pericolul social al contravenţiilor săvârşite, fiind ţinut la plata mai multor amenzi pentru aceeaşi faptă, dar dreptul penal român nu prevede cumulul aritmetic al pedepselor decât în cazuri expres şi limitativ prevăzute de lege.

Legat de tariful de despăgubire, a arătat petentul că suma solicitată de CNADNR reprezintă contravaloarea unei roviniete pe 12 luni, ceea ce înseamnă că, odată achitat acest tarif, utilizatorul va avea o rovinietă valabilă.

În drept, petentul şi-a întemeiat cererea pe prevederile O.G.  2/2001 şi O.G. 15/2002.

A solicitat petentul încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Cererea a fost scutită de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar, conform art. 36 din O.G. 2/2001, art. 15 lit. i din Legea 146/1997 şi art. 1 alin. 2 din O.G. 32/1995.

În susţinerea cererii sale, petentul a depus, în copie: procesul verbal de contravenţie contestat, dovada comunicării procesului verbal, rovinietă din 15.11.2011, dovadă achitare amendă şi tarif de despăgubire aferente, procesul verbal din data de 21.03.2012, dovada comunicării acestui procesul verbal, procesul verbal, dovada comunicării acestui procesul verbal, carte de identitate petent.

Intimata, legal citată, nu a formulat întâmpinare, însă a depus la dosarul cauzei înscrisuri, la data de 02.07.2012, anume adresa Biroului Român de Metrologie Legală, procesul verbal contestat, certificat calificat emis de Certsign S.A. şi autorizaţie de control pe numele agentului constatator, dovada de comunicare a procesului verbal, planşa foto

Analizând actele şi lucrările dosarului, prin prisma dispoziţiilor legale incidente în speţă, instanţa a constatat că se impune admiterea plângerii, pentru următoarele considerente:

Petentul a formulat plângere în termenul prevăzut de dispoziţiile art. 31 alin. 1 din O.G. 2/2001.

La data de 06.11.2011, ora 23:17, a fost depistat autovehiculul categoria A, , aparţinând petentului, că a circulat pe autostrada A1, km 70+460m, pe raza localităţii Petreşti, judeţ Dâmboviţa. În urma verificărilor efectuate nu a fost identificată rovinietă valabilă pentru categoria respectivă de vehicul emisă pentru numărul de înmatriculare menţionat.

A fost întocmit procesul verbal de contravenţie prin care a fost constatată săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 8 alin. 1 din O.G. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, fiind sancţionat petentul cu amendă contravenţională. De asemenea, în temeiul art. 8 alin. 3 din O.G. 15/2002, a fost obligat petentul la plata sumei echivalent lei, reprezentând tariful de despăgubire.

Situaţia de fapt reţinută rezultă din coroborarea procesului verbal contestat cu planşa foto depusă la dosarul cauzei.

Examinând cuprinsul procesului verbal contestat, cu prioritate sub aspectul legalităţii sale, conform prevederilor art. 34 alin. 1 din O.G. 2/2001, instanţa a constata că acesta a fost încheiat cu respectarea dispoziţiilor art. 17 din O.G. 2/2001, neexistând motive de nulitate expresă care să poată fi invocate de instanţă din oficiu. Astfel, procesul-verbal cuprinde menţiuni privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, fapta săvârşită, data comiterii acesteia şi semnătura agentului constatator (semnătura electronică).

Tot cu privire la legalitatea procesului verbal contestat, instanţa a constatat că:

La o dată anterioară, şi anume la 03.10.2011, ora 07:55, acelaşi vehicul utilizat de petent a circulat pe autostrada A1, km 70+460m, pe raza localităţii Petreşti, judeţ Dâmboviţa. Petentul a fost sancţionat contravenţional potrivit procesului verbal .

Instanţa a reţinut că, prin art. I din Legea nr. 144 din 23.07.2012 a fost modificat art. 8 alin. 1 din O.G. 15/2002, în sensul că „fapta de a circula fără a deţine rovinietă valabilă are caracter continuu şi se sancţionează cu amendă”. 

În cazul contravenţiei continue, încălcarea obligaţiei legale constituie o singură contravenţie până la intervenţia unui factor extern, în cazul de faţă comunicarea procesului verbal de contravenţie întocmit iniţial. Întrucât cea de-a doua contravenţie – cea contestată în prezenta cauză, a fost săvârşită anterior acestui moment, anume la data de 06.11.2011 (primul proces verbal fiind întocmit la data de 21.03.2012 şi comunicat la data de 04.04.2012), instanţa reţine că faptele comise de petent constituie o contravenţie unică, continuă, pentru care acesta a fost sancţionat deja, potrivit procesului verbal ..

Petentul a achitat amenda contravenţională aplicată prin primul proces verbal din 21.03.2012 la data de 12 şi 13.04.2012, potrivit înscrisurilor aflate la dosar.

Întrucât pentru o singură contravenţie poate fi aplicată o singură sancţiune principală, instanţa reţine că al doilea proces verbal de contravenţie, care face obiectul prezentei cauze, din 10.04.2012 a fost nelegal întocmit, motiv pentru care va dispune anularea procesului verbal şi exonerarea petentului de la plata amenzii aplicate prin acesta.

Cu privire la tariful de despăgubire, instanţa a reţinut că:

Prin Legea 144/23.07.2012 a fost modificată O.G. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România. Astfel, art. I pct. 2 din Legea 144/2012 a statuat că: la articolul 8 din O.G. 15/2002, alineatele 3, 3 indice 1 şi 6 se abrogă, iar prin art. II din Legea 144/2012 s-a stabilit că tarifele de despăgubire prevăzute de O.G. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România (…), aplicate şi contestate în instanţă până la data intrării în vigoare a prezentei legi se anulează.

Având în vedere acest aspect, instanţa a anulat procesul verbal şi cu privire la tariful de despăgubire stabilit în sarcina petentului.