Contestatie la executare - competenta teritoriala

Sentinţă civilă 464 din 22.03.2010


ROMANIA

JUDECATORIA INEU, JUDETUL ARAD OPERATOR 2826

DOSAR NR….

SENTINTA CIVILA NR.464/2010

Sedinta publica din 22 martie 2010

Presedinte : …

Grefier:…

S-a luat în examinare contestatia la executare formulata de contestatoarea SC ,,T.E,, SRL împotriva intimatelor Ministerul Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Arad si Administratia Finantelor Publice P., pentru anularea titlului executoriu si a actelor de executare silita emise în baza acestuia, în dosar ex. nr.313/2009 al Administratiei Financiare P.

La apelul nominal se prezinta reprezentantul contestatoarei, avocat U.L. din cadrul Baroului Arad, lipsa fiind  partile.

Procedura de  citare legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care se constata ca s-a depus la dosar prin serviciul registratura al instantei la data de la data de 12 martie 2010 copia dosarului executional nr.313/2009 de catre intimata Administratia Financiara P.

La data de 19 martie 2010 s-a depus la dosar prin biroul de registratura al instantei, întâmpinare din partea intimatei Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Arad, prin care a invocat exceptia netimbrarii contestatiei la executare, având drept consecinta anularea actiunii ca netimbrata, astfel potrivit prev.art.2 alin.2 coroborat cu disp.art.20din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru, contestatia la executare se timbreaza cu 194 lei, respectiv exceptia tardivitatii formularii contestatiei la executare cu privire la procesul-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile nr. 602/04.02.2010 si a procesului-verbal de sigilare nr.755/09.02.2010, învederând ca procesul-verbal de sechestru asigurator a fost semnat de catre contestator în data de 04.02.2010, iar cel de sigilare a fost semnat în data de 09.02.2010, contestatorul luând cunostinta de aceste înscrisuri la momentul semnarii.

Pe fond, a solicitat respingerea constatatei si mentinerea ca temeinic si legal a procesului-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile nr.602/04.02.2010 si a procesului-verbal de sigilare nr.755/09.02.2010.

Se constata ca, intimatele  Ministerul Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Garda Financiara Arad si Administratia Finantelor Publice P., nu au depus întâmpinare desi au fost legal citate cu aceasta mentiune, în temeiul art.115-118 c.pr.civ.

Se comunica un exemplar al întimpinarii cu reprezentantul contestatoarei pentru studiere si a se raspunde la exceptiile invocate.

Reprezentantul contestatoarei depune la dosar dovada achitarii taxei judiciare de timbru în suma de 194 lei si timbru judiciar de 0,30 lei.

Din oficiu, instanta fata de prev.art.31 din OG nr.92/2003 republicata, art.400 c.pr.civ., art.373 c.pr.civ., coroborat cu art.33 c.pr.fiscala si art.172 alin.2 c.pr.fiscala, pune în discutie exceptia necompetentei teritoriale a instantei.

Reprezentantul contestatoarei arata ca sustine contestatia la executare asa cum a fost formulata înscris iar cu privire la exceptia necompetentei teritoriale a instantei arata ca lasa la aprecierea instantei, aratând totodata ca referitor la exceptiile invocata de intimata Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Arad  va preciza pozitia dupa stabilirea instantei competente teritorial ,nemaiavând de formulat alte cereri.

 Nemaifiind alte cereri, instanta declara faza probatorie încheiata, acordând cuvântul reprezentantului constatatoarei, cu privire la exceptia invocata din oficiu.

Reprezentantul contestatoarei, avocat U.L., arata ca lasa la aprecierea instantei admiterea exceptiei.

Dupa luarea cauzei, înainte de ridicarea sedintei s-a depus la dosar prin biroul de registratura întâmpinare din partea intimatei G.F.Arad, prin care solicita respingerea contestatiei la executare, pe calea exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive.

Contestatia la executare este timbrata cu 194 lei taxa judiciara de timbru si 0,30 lei timbru judiciar.

J U D E C A T A

Asupra cauzei civile, constata ca prin contestatia la executare înregistrata la aceasta instanta la  data de 04 martie 2010, timbrata cu 194 lei taxa judiciara de timbru si 0,30 lei timbru judiciar, contestatoarea SC ,,T.E.,, SRL cu sediul în localitatea S. str. T.V. nr.55, jud. Arad, având numar de înregistrare in Registrul Comertului …., Cod Unic de înregistrare …, a solicitat în contradictoriu cu intimatele Ministerul Finantelor Publice cu sediul in Bucuresti, str. Apolodor nr.17, sector 5, Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu sediul in Bucuresti, str.Apolodor nr.17, sector 5, Garda Financiara Arad cu sediul in municipiul Arad Bd. Revolutiei nr. 77A, Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Arad, cu sediul in municipiul Arad, Bd. Revolutiei nr. 77, judetul Arad si Administratia Finantelor Publice P. cu sediul in P. str. A.I. nr.1, judetul Arad, anularea-constatarea nulitatii titlului executoriu constând in Procesul verbal nr. 602/2010 în baza caruia a fost aplicat sechestrul asigurator asupra unor bunuri mobile; anularea-constatarea nulitatii titlului executoriu constând in Procesul verbal nr. 755/2010 in baza caruia a fost aplicat sigiliul asupra unor bunuri mobile; anularea-constatarea nulitatii actelor de executare silita efectuate în dosarul de executare 313/2009, cu obligarea intimatilor la plata cheltuielilor de judecata.

A motivat în fapt prin aceea ca în cursul lunii februarie 2010, intimata Garda Financiara a procedat la efectuarea unui control al activitatii contestatoarei, în materie fiscala.

Ca urmare a acestui control, organul fiscal a stabilit, în mod eronat faptul ca, contestatoarea ar avea unele obligatii de plata la bugetul de stat, obligatii care ar fi restante, motiv pentru care a încheiat un Proces Verbal de Contraventie nr.0080445, prin care s-a retinut in sarcina contestatoarei anumite Contraventii.

A  mai mentionat faptul ca desi nu a fost de acord cu cele constatate prin acel act, a înteles sa achite amenda aplicata si sa nu formuleze contestatie împotriva procesului verbal.

Dupa acest moment, desi amenda a fost achitata, organele fiscale au început procedura executarii silite împotriva contestatoarei.

Astfel, Garda Financiara Arad a emis Decizia 700395/2010 de instituire a masurilor asiguratorii cu privire la bunurile contestatoarei, mai exact cu privire la bunurile proprietatea debitoarei ori detinute de aceasta în coproprietate cu terte persoane aflate la debitor sau la terti, iar Administratia Finantelor Publice P. a încheiat la data de 09.02.2010, procesul verbal nr. 755 de sigilare/desigilare, act  în  care se indica faptul ca s-a procedat la sigilarea a doua autoturisme din totalul de 14 cuprinse în Decizia 700395/2010, organul fiscal constatând ca celelalte 12 autoturisme sunt proprietatea unor persoane fizice, motiv pentru care apreciaza ca  nu se poate aplica masura asiguratorie asupra acestora.

În cadrul procedurii de executare silita intimata Administratia Finantelor Publice P. a încheiat Procesul Verbal 602 de sechestru asigurator prin care, având în vedere titlul executoriu 700395/2010 asupra tuturor celor 14 autoturisme aflate la punctual de lucru al societatii, fara a tine cont de observatiile facute de reprezentantul legal al societatii cu privire la faptul ca doar 2 autoturisme sunt proprietatea contestatoarei, celelalte 12 fiind proprietatea unor persoane fizice.

Prin urmare, apreciaza ca procesul verbal de sechestru a fost întocmit cu încalcarea dispozitiilor legale în materia executarii silite a creantelor bugetare prevazute de OG 92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala.

A mai aratat ca desi s-a conformat obligatiei de informare instituita prin art. 143 Cod procedura fiscala si a adus la cunostinta organului de executare faptul ca bunurile nu sunt proprietatea societatii, acesta a ignorat informatiile furnizate si a aplicat sechestru si asupra acestor bunuri, fapt de natura sa conduca la anularea acestor acte de executare ca nelegale.

În drept s-au invocat disp. art. 172 si urm. Cod procedura fiscala si alte dispozitii legale incidente.

Prin întâmpinarea depusa la fila 74-76 dosar, intimata Directia Generala a Finantelor Publice Arad, a solicitat respingerea actiunii si mentinerea ca temeinic si legal a procesului-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile nr.602/04.02.2010 si a procesului-verbal de sigilare nr.755/09.02.2010, iar pe cale de  exceptie netimbrarea contestatiei la executare, precum si exceptia tardivitatii formularii contestatiei la executare.

Prin întâmpinarea depusa la fila 78 dosar, intimata G.F. Arad,  a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a acesteia,  solicitând pe cale de consecinta respingerea contestatiei la executare.

Intimatele Ministerul Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, si Administratia Finantelor Publice P., nu au depus întâmpinare, nu au invocat cereri sau exceptii.

Asupra exceptiei necompetentei teritoriale a instantei , invocata din oficiu, fata de înscrisurile depuse la dosar in sustinerea contestatiei la executare, respectiv procesul-verbal nr.602 de sechestru asigurator pentru bunuri mobile f.6-8, proces-verbal de sigilare/desigilare f.9-10, decizia de instituire a masurilor asiguratorii f.11-13, certificat f.14-23, împuternicire avocatiala f.24, copia dosarului executional nr.313/2009 f.33-72, precum si pe baza dispozitiilor legale incidente instanta retine în fapt urmatoarele :

În cursul lunii februarie 2010, intimata G.F. a procedat la efectuarea unui control al activitatii contestatoarei, în materie fiscala, iar urmare a acestui control s-a stabilit faptul ca SC ,,T.E.,, SRL datoreaza cu titlu de TVA suma de 109.693 lei, respectiv cu titlu de impozit pe profit suma de 92.373 lei,  obligatii de plata estimate prin Proces Verbal  nr.10.010 emis la data de 02.02.2010, prin urmare fiind emisa Decizia 700395/ 03.02.2010 de instituire a masurilor asiguratorii cu privire la bunurile contestatoarei, fila 11 dosar.

 Intimata Administratia Finantelor Publice P. a încheiat la data de 09.02.2010, procesul verbal nr. 755/2010 de sigilare/desigilare, cu privire la sigilarea a doua autoturisme din totalul de 14 mentionate în Decizia 700395/2010, in dosar de executare nr. 313/2010,  fila 9 dosar.

De asemenea, în cadrul procedurii de executare silita intimata Administratia Finantelor Publice P. a încheiat procesul verbal de sechestru asigurator  nr.602/2010, fila 6 dosar, prin care pe baza titlului executoriu reprezentat de Decizia  de instituire a masurilor asiguratorii cu nr. 700395/ 03.03.2010 s-a dispus instituirea unui sechestru asupra unui numar de 14 autoturisme aflate la punctual de lucru al societatii.

Potrivit prevederilor art.172 alin.4 c.pr. fiscala aprobat prin OG nr.92/2003 republicata si modificata,, contestatia se introduce la instanta judecatoreasca competenta si se judeca în procedura de urgenta,,.

Potrivit prevederilor art.400 c.pr.civila, ce completeaza dispozitiile procedurale cu privire la judecarea contestatiei la executare in materie fiscala, ,, contestatia se introduce la instanta de executare,,.

Instanta de executare este, potrivit prevederilor art.373 alin.2 c.pr.civila, ,,judecatoria în circumscriptia careia se va face executarea, în afara cazurilor în care legea dispune altfel,,.

În cadrul constatatei la executare in materie fiscala, dispozitiile referitoare la competenta teritoriala trebuie coroborate cu cele din legea speciala, in speta prevederile OG nr.92/2003 republicata si modificata, potrivit prevederilor Deciziei nr. XIV a ICCJ din 05.02.2007,care a statuat ca,, in reglementarea competentei si a modului se solutionare a contestatiei la executare, trebuie avute in vedere si prevederile art.2 alin.3 c.pr.fiscala? unde prezentul cod nu dispune se aplica dispozitiile c.pr.civila,,.

Art.31 din c.pr.fiscala definesc domiciliul fiscal astfel: ,,pentru persoanele fizice, adresa unde îsi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice în mod independent sau exercita profesii libere, sediul activitatii sau locul unde se desfasoara efectiv activitatea principala, pentru persoanele juridice, sediul social sau locul unde se exercita gestiunea administrativa si conducerea efectiva a afacerilor, în cazul în care acestea nu se realizeaza la sediul social declarat, pentru asocierile si alte entitati fara personalitate juridica, sediul acestora sau locul unde se desfasoara efectiv activitatea principala.

Prin adresa unde locuiesc efectiv, în sensul alin. 1 lit. se întelege adresa locuintei pe care o persoana o foloseste în mod continuu peste 183 de zile într-un an calendaristic, întreruperile de scurta durata nefiind luate în considerare. Daca sederea are un scop exclusiv de vizita, concediu, tratament sau alte scopuri particulare asemanatoare si nu depaseste perioada unui an, nu se considera adresa unde locuiesc efectiv.

 În situatia în care domiciliul fiscal nu se poate stabili potrivit alin.1 domiciliul fiscal este locul în care se afla majoritatea activelor.

În cazul celorlalte creante fiscale ale bugetului general consolidat, prin domiciliu fiscal se întelege domiciliul reglementat potrivit dreptului comun sau sediul social înregistrat potrivit legii,,.

 Coroborând dispozitiile legale de mai sus, rezulta ca pentru persoanele juridice, instanta de executare este instanta de la sediul social sau locul unde se exercita gestiunea administrativa si conducerea efectiva a afacerilor, în cazul în care acestea nu se realizeaza la sediul social declarat.

Faptul ca actele de executare silita contestate pe calea prezentei contestatii la executare au fost emise de  intimata Administratia Financiara P., cu sediul în P., nu atrag competenta teritoriala a instantei la care este arondata aceasta intimata, întrucât art.33 din c.pr.fiscala stabilesc competenta organelor de executare, fiind prevazut ca ,,pentru administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, competenta revine acelui organ fiscal, judetean, local sau al municipiului Bucuresti, stabilit prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, în a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului sau al platitorului de venit, în cazul impozitelor si contributiilor realizate prin stopaj la sursa, în conditiile legii,,.

Prin urmare, fata de cele retinute mai sus,  vazând dispozitiile art. 31, art.33, art.172 alin.4 c.pr.fiscala, precum si art.400, art.373 c.pr.civila coroborat cu art.1, art.5 si art.158, art.159, se va admite exceptia de necompetenta teritoriala a instantei  urmând a se declina competenta teritoriala de solutionare a prezentei contestatii la executare în favoarea Judecatoriei Arad.

Pentru aceste motive, în numele legii

H O T A R Â S T E

Admite exceptia de necompetenta teritoriala a instantei.

În baza art.172 alin.2c.pr.fiscala, coroborat cu art.1, art.5 si art.158, art.159 , precum si art.373 c.pr.civila declina competenta teritoriala de solutionare a contestatiei la executare formulata de contestatoarea SC,, T.E.,, SRL, cu sediul social în S., str.T.V., nr.455, jud.Arad, în contradictoriu cu intimatele Ministerul Finantelor Publice , Bucuresti, sector 5, Str.Aplodor, nr.17, jud.Ilfov, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Bucuresti, sector 5, Str.Aplodor, nr.17, jud.Ilfov, Garda Financiara Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revolutiei, nr.77 A, jud.Arad, Directia Generala a Finantelor Publice Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revolutiei, nr. 77, jud.Arad, si Administratia Financiara Pîncota, cu sediul în Pîncota, str.Tudor Vladimirescu, nr.1, jud.Arad, pentru anularea titlului executoriu, si a actelor de executare silita emise în baza acestuia, în dosar ex.nr.313/2009 al Administratiei Financiare P., în favoarea Judecatoriei Arad.

Cu drept de recurs in termen de 5 zile de la pronuntare.

Pronuntata în sedinta publica din 22 martie 2010.

Presedinte,Grefier,