Executarea silita in natura a unui antecontract. Calitate procesuala pasiva.

Sentinţă civilă 14062 din 21.11.2008


Prin sentinta civila nr. 14062 din 21 noiembrie 2008, Judecatoria Iasi a respins, ca fiind introdusa impotriva unei persoane fara calitate procesula pasiva, actiunea formulata de catre reclamanta Cabinetul Medical individual PA in contradictoriu cu paratul Consiliul Local Iasi, prin care se solicita obligarea acestuia la perfectarea contractului de vanzare cumparare pentru spatiul situat in Iasi, str. Ion Creanga nr. 73 A si la plata de daune cominatorii in valoare de 100 lei pe fiecare zi de intarziere

Pentru a se pronunta in acest sens, instanta a retinut ca la data de 8.10.2007 a fost incheiat procesul verbal de vanzare directa de catre Comisia pentru vanzarea spatiilor cu destinatia de cabinete medicale in care s-a consemnat faptul ca s-a procedat la vanzarea spatiului situat in Iasi, str. I. Creanga nr. 73 A. In acelasi inscris s-a stipulat faptul ca pretul vanzarii este de 2435,23 lei, iar in termen de 15 zile urma sa se incheia contractul de vanzare cumparare.

In lipsa unei definitii legale, calitatea procesuala poate fi tratata drept indreptatirea unei persoane de a sta intr-un proces civil, calitatea procesuala activa fiind corespunzatoare titularului dreptului subiectiv dedus judecatii si cea pasiva revenind titularului obligatiei corelative din cadrul raportului juridic de drept material dedus judecatii.

In urma demersurilor efectuate din oficiu, instanta a constatat ca bunul imobil ce face obiectul prezentei actiuni se afla in patrimoniul privat al unitatii administrativ teritoriale, municipiul Iasi.

In drept, instanta a retinut dispozitiile art. 21 din Legea 215/2001 modificata: „Unitatile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridica deplina si patrimoniu propriu. Unitatile administrativ-teritoriale sunt titulare ale drepturilor si obligatiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care apartin domeniului public si privat in care acestea sunt parte, precum si din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, in conditiile legii.”

Actul normativ anterior mentionat face o clara distinctie intre autoritati publice si unitati administrativ teritoriale, acestea din urma fiind titularele dreptului de proprietate la nivel local.

Conform art. 36 alin 2 lit c: „Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii:…atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau municipiului”.

Eventuala obligatie de perfectare a contractului de vanzare cumparare trebuie tratata in contradictoriu cu titularul dreptului de proprietate, respectiv unitatea administrativ teritoriala. Consiliul Local este o autoritate deliberativa la nivel local, atributiile sale fiind exclusiv de administrare a patrimoniului unitatii administrativ teritoriale. Obligatia pentru a carei executare solicita reclamanta concursul instantei vizeaza in mod direct dreptul de proprietate si nu se incadreaza in sfera actelor de administrare.