Calitatea procesuala pasiva a consiliului local in cauzele avand ca obiect constatarea de catre instanta a calitatii de unic mostenitor a reclamantului

Sentinţă civilă 337 din 10.03.2010


2.CALITATEA PROCESUALĂ PASIVĂ A CONSILIULUI LOCAL ÎN CAUZELE AVÂND CA OBIECT CONSTATAREA DE CĂTRE INSTANŢĂ A CALITĂŢII DE UNIC MOŞTENITOR A RECLAMANTULUI (Dosar nr. 330/241/2010, sentinţa civilă nr. 337/10.03.2010)

Prin acţiune, reclamanta B.E. a chemat în judecată pe pârâtul  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI B., jud. Vâlcea, solicitând instanţei ca,  prin sentinţa ce se va pronunţa în cauză, în contradictoriu cu acest pârât, să se constate deschisă succesiunea autorilor R. A., decedată la data de  28.10.2009 şi R. C., decedat la data de 27.07.1998 şi să se constate că reclamanta are calitatea de unic moştenitor al celor doi autori, ca descendentă de gradul I. S-a arătat că masa succesorală rămasă la decesul celor doi autori se compune din:  4 suprafeţe de teren situate pe raza comunei B., jud. Vâlcea, o casă de locuit compusă din 3 camere şi sală, o bucătărie de vară din scândură, un grajd din lemn cu 3 încăperi, o magazie din scândură, un coteţ de porci şi un gard la stradă cu platformă de beton, ştacheţi din lemn şi 3 porţi din fier, amplasate pe unul din cele patru terenuri.

La termenul din 10 martie 2010, instanţa a pus în discuţie problema calităţii procesuale pasive a pârâtului chemat în judecată, respectiv Consiliul Local al comunei B., având în vedere prevederile art.129 C.pr.civ., cerând reclamantei, prin apărătorul său, să justifice calitatea procesuală pasivă a acestui pârât.

În concluziile sale asupra acestei probleme, reclamanta, prin apărător, a  învederat că pârâtul este entitatea care, în conformitate cu art.36 alin.2 lit.c din legea nr.215/2009, administrează bunurile din patrimoniul public şi privat al localităţii.

În analiza problemei de drept pusă în discuţie, pe cale de excepţie, din oficiu, instanţa constată că, în cauză, pârâtul chemat în judecată nu are calitate procesuală pasivă, în raport de obiectul cererii, iar raportarea la dispoziţiile Legii nr.215/2009, nu are, în concret, nici o legătură cu cauza şi cu raporturile juridice deduse judecăţii, întrucât în acţiune nu se face nici o referire la  modalitatea în care bunurile succesorale ar face obiectul dreptului de administrare al Consiliului Local, pentru a fi incidente dispoziţiile invocate şi nici nu se face trimitere la apartenenţa acestor bunuri la domeniul public ori privat al localităţii.

Prevederile art.36 alin.2 lit.c din Legea nr.215/2009 nu sunt incidente şi nu legitimează calitatea procesuală pasivă a Consiliului Local, decât atunci când în discuţie sunt dreptul de proprietate publică ori privată a unităţii administrativ - teritoriale şi dreptul de administrare al Consiliului Local. Or, în speţa dedusă judecăţii, natura juridică a drepturilor litigioase nu are nimic în comun cu sfera de reglementare a proprietăţii publice şi private a unităţii administrativ - teritoriale, ci drepturile aduse în discuţie izvorăsc din moştenirea legală, fiind supuse regimului de drept comun.

Calitatea procesuală pasivă reprezintă identitatea dintre persoana pârâtului chemat în judecată şi persoana faţă de care se leagă raportul juridic dedus judecăţii, identitate care nu se regăseşte în speţa de faţă, Consiliul Local neavând nici o legătură cu raporturile juridice create de deschiderea unei moşteniri, motiv pentru care instanţa, constatând greşita alcătuire a cadrului procesual, nu va putea proceda la cercetarea în fond a pricinii.

1