Ordonanţă de plată în temeiul prevederilor og nr.119/2007

Hotărâre 2 din 30.09.2009


Dosar nr. ____/258/2008

JUDECĂTORIA MIERCUREA CIUC – JUDEŢUL HARGHITA

ORDONANŢA Nr. 325 din  20 februarie 2009

Ordonanţă de plată în temeiul prevederilor OG nr.119/2007

Sub nr.XXX/96 la data de 23.04.2008 s-a înregistrat pe rolul Tribunalului Harghita cererea de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de creditoarea E. L., prin mandatar K.D.S., împotriva debitoarei A.F.

Ca urmare a precizării formulate de creditoare, înregistrată la data de 23.06.1008, prin care şi-a modificat cererea în sensul solicitării de a se emite o ordonanţă de plată în temeiul prevederilor OG nr.119/2007, Tribunalul Harghita a pus în discuţie şi a admis excepţia lipsei competenţei sale materiale, declinând astfel competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Miercurea Ciuc, pe rolul căreia cauza a fost înregistrată la data de 03.09.2008 sub nr.XXX/258.

În motivarea cererii se arată următoarele:

În perioada 24.03.2006 - 08.05.2006 între E.L. şi A. au avut loc o serie de relaţii comerciale, în urma cărora au fost emise facturile nr.xxx/24.03.2006 în valoare de 1.900 EURO, nr.xxx/09.04.2006 în valoare de 850 EURO şi nr.xxx/08.05.2006 în valoare de 1.800 EURO.

Prin comenzile din datele de 20.03.2006, 17.03.2006 şi 06.04.2006, A. a solicitat transportul unor mărfuri pe rutele Germania - Romania şi Romania - Germania. Ca urmare a transporturilor efectuate, creditoarea a facturat serviciile oferite dar debitoarea nu dat curs solicitării de a le achita.

Având în vedere contractul de mandat încheiat între creditoarea E.L. şi K.D.S. nr.200/2008 debitoarea a fost notificată de către mandatar cu privire la debitul pe care il are de achitat către creditoare.

Ca urmare a depăşirii scadenţei debitului se solicită dobânzi legale, acestea fiind calculate până la data de 11.04.2008, cuantumul lor ridicându-se la valoarea 3.252,92 lei, la o paritate de 3,7276 lei pentru 1 EURO.

Se arată că deşi a beneficiat de serviciile furnizate, debitoarea nu a înţeles să-şi respecte obligaţia corelativa de plată, motiv pentru care, în conformitate cu prevederile art.1079 Cod civil, raportat la art.43 Cod com. obligaţiile sunt certe şi exigibile.

Se mai arată că creanţa este asumată din momentul emiterii facturilor fiscale aferente mărfurilor livrate, este certa, rezultând din înscrisuri, este lichidă fiind exprimată în bani şi determinată sau determinabilă. Creanţa este exigibilă, de la data scadentă trecând mai multe luni.

În probaţiune s-au anexat în copie: facturile fiscale, calculul penalităţilor, comenzi de transport, contractul de mandat al creditoarei, notificarea trimisă debitoarei de către mandatar, fişă de informaţii de la Oficiul Registrului Comerţului.

Ulterior, debitoarea a depus la dosar pentru termenul din data de 16.09.2008, copia tranzacţiei încheiate cu creditoarea, nr.224 din data de 18.05.2008 şi actul adiţional la această tranzacţie.

Pentru termenul din 14.10.2008 creditoarea a depus la dosar nota de şedinţă prin care a precizat că din întreaga datorie debitoarea a achitat suma de 1000 de euro, iar restul de 3550 euro şi penalităţile în sumă de 3177,95 lei urmează să fie achitate până la data de 25.10.2008, motiv pentru care a solicitat amânarea judecării cauzei în vederea soluţionării pe cale amiabilă a litigiului. S-a anexat copia ordinului de plată a sumei de 3677 lei, echivalentul a 1000 Euro.

Pentru termenul din data de 11.11.2008, debitoarea a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Miercurea Ciuc, iar pe fond respingerea cererii.

În motivare se arată că societatea debitoare şi-a schimbat denumirea, din A. în A.F., aşa cum rezulta din certificatul de înmatriculare anexat. Faţă de această situaţie se solicită să se pună în vedere reclamantei să îşi precizeze cererea cu privire la persoana cu care înţelege să se judece.

Se mai arată că societatea debitoare şi-a schimbat sediul social din judeţul Harghita, mun.x, în judeţul Ilfov, oraş z, situaţie faţă de care se solicită ca reclamanta să îşi modifice cererea şi sub acest aspect. De asemenea, se invocă excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Miercurea Ciuc, motivată prin faptul că debitoarea şi-a schimbat sediul social.

Pe fondul cauzei se solicită respingerea cererii ca fiind netemeinică şi nelegală, deoarece debitoarea a achitat partea din debitul solicitat suma de 1000 Euro, iar în privinţa penalităţilor aferente debitoarea arată că le contestă, acestea fiind un accesoriu la un contract care nu există între părţi. S-a anexat copia ordinului de plată a sumei de 3677 lei, echivalentul a 1000 euro.

La termenul din data de 13.02.2009 instanţa a pus în discuţie excepţia necompetenţei teritoriale invocată de debitoare. În conformitate cu certificatul de înmatriculare anexat, schimbarea sediului debitoarei s-a înregistrat la data de 30.09.2008, în timpul judecării cauzei, care a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Miercurea Ciuc la data de 03.09.2008. Competenţa teritorială se stabileşte la înregistrarea cererii de chemare în judecată, iar schimbarea sediului debitoarei pe parcursul judecării cauzei nu poate determina schimbarea competenţei teritoriale. În consecinţă, prin Încheierea nr.6/13.02.2009, excepţia a fost respinsă.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

În urma solicitării debitoarei, creditoarea a efectuat pentru aceasta transporturi de marfă între România şi Germania, pentru care a emis facturi fiscale.

Deoarece debitoarea nu a plătit costul transporturilor efectuate, creditoarea a formulat cerere de deschidere a procedurii insolvenţei înregistrată pe rolul Tribunalului Harghita.

Ulterior, între creditoare, prin mandatar şi debitoare a intervenit o tranzacţie privind soluţionarea pe cale amiabilă a litigiului. De asemenea pe parcursul judecării cauzei a fost încheiat şi un act adiţional cu privire la termenele de plată a datoriei şi penalităţilor.

Conform punctului 2 din tranzacţie, părţile au convenit că datoria debitoarei este în cuantum de 4550 euro şi că aceasta datorează penalităţi de întârziere de 3177,95 lei. Tranzacţia prevede de asemenea că, în cazul neplăţii datoriei, creditoarea este în drept să continue procedura legală de recuperare debitului.

Prin aceeaşi tranzacţie părţile s-au înţeles ca obiectul cererii creditoarei adresată instanţei să fie schimbat în cerere privind emiterea ordonanţei de plată reglementată de OG nr.119/2007.

Drept urmare, s-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Miercurea Ciuc.

Solicitarea debitoarei ca cererea creditoarei să fie precizată în sensul de a se arăta persoana cu care înţelege să se judece, este neîntemeiată deoarece prin schimbarea denumirii, debitoarea a rămas aceeaşi persoană juridică având în continuare aceleaşi obligaţii pe care şi le-a asumat faţă de creditoare.

Conform actului adiţional la tranzacţia dintre părţi, debitul şi penalităţile de întârziere, recunoscute de debitoare care a şi depus la dosar acest act, urmau să fie achitate la cursul BNR din ziua plăţii, astfel: suma de 1000 euro până la data de 25.09.2008, suma de 3550 euro până la 25.10.2008 iar penalităţile de 3177,95 lei până la 25.10.2008.

Faţă de conţinutul lor, tranzacţia şi actul adiţional au valoarea unui veritabil contract comercial încheiat între debitoare şi creditoare, având ca obiect stingerea prin plată a obligaţiilor asumate de debitoare în urma efectuării de către creditoare a unor servicii de transport.

În consecinţă, prin semnarea tranzacţiei care prevede obligaţia debitoarei de a plăti creditoarei sumele de bani clar determinate la anumite termene, creanţa creditoarei devine certă, lichidă şi, datorită depăşirii termenelor de plată, exigibilă. Mai mult, conform prevederilor tranzacţiei, "debitorul renunţă la orice contestaţie asupra creanţei, legitimitatea, validitatea şi întinderea acesteia fiind definitiv stabilite", ceea ce reprezintă o recunoaştere totală a obligaţiilor de plată de către debitoare.

Deşi a achitat suma de 3677 lei, echivalentul a 1000 euro la data de 25.09.2008, ulterior debitoarea nu a mai achitat alte sume din datoria faţă de creditoare. În consecinţă, creditoarea a fost îndreptăţită să continue judecata în scopul recuperării întregii datorii, cererea sa fiind admisibilă în acest sens.

Contestarea penalităţilor de către debitoare este netemeinică. Faptul că dobânda nu a fost stabilită prin contract, care nici nu ar exista în realitate, nu corespunde realităţii, atâta vreme cât debitoarea a recunoscut aceste penalităţi şi s-a angajat să le plătească la termenul stabilit prin tranzacţie şi prin actul adiţional. De altfel, chiar în lipsa unei înţelegeri între părţi cu privire la penalităţi, debitoarea ar datora dobânzile prevăzute de art.4 alin.2 din OG nr.119/2007 care corespunde cu calculul penalităţilor efectuat de creditoare conform ratei dobânzii de referinţă stabilită de Banca Naţională a României.

Faţă de aceste considerente, cererea creditoarei urmează a fi admisă în parte, respectiv cu privire la suma restantă de 3550 euro, având în vedere că debitoarea a plătit din datorie echivalentul sumei de 1000 euro iar creditoarea nu a solicitat instanţei reducerea pretenţiilor cu această sumă.

Fiind în culpă procesuală, debitoarea va fi obligată la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 39,30 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte cererea privind emiterea ordonanţei de plată formulată de creditoarea E.L., prin mandatar K.D.S., cu sediul ales în municipiul x, str., nr., bl., sc., ap., în contradictoriu cu debitoarea A..F (fosta A.), cu sediul în oraşul z, str., nr., judeţul s.

Somează debitoarea ca în termen de 30 zile de la rămânerea irevocabilă a prezentei ordonanţe, să achite creditoarei echivalentul în lei la cursul BNR din ziua plăţii a sumei de 3.550 Euro, reprezentând debit restant, precum şi suma de 3.177,95 lei, reprezentând penalităţi de întârziere, conform actului adiţional din data de 11.09.2008 la tranzacţia nr.xxx din data de 18.06.2008.

Obligă debitoarea să achite creditoarei suma de 39,30 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de a formula cerere în anulare pentru debitoare în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 20.02.2009.