Fond Funciar

Sentinţă civilă 4 din 30.09.2009


Dosar nr. ___/258/2008

JUDECĂTORIA MIERCUREA CIUC – JUDEŢUL HARGHITA

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 9 din  08 Ianuarie 2009

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 10.04.2008, sub nr. XXX/258/2008, reclamantul S.M. i-a chemat în judecată pe pârâţii COMISIA LOCALĂ PENTRU RECONSTITUIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE A COMUNEI DĂNEŞTI, COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR HARGHITA, S.B. şi L.I., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună anularea titlurilor de proprietate nr. X şi Y din 19.09.2003, obligarea comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate la eliberarea unui nou titlu în care să fie cuprinşi reclamantul şi pârâtul L.I., cu includerea a unor noi suprafeţe de teren identificate de reclamant.

În motivare, s-a arătat că în aceste titluri trebuia să figureze atât pârâtul L.I., cât şi reclamantul, în calitate de moştenitori al lui S.G.

În dovedirea celor susţinute a fost depus la dosar arbore genealogic şi titlurile de proprietate atacate.

Legal citată la data de 29.04.2008, prin serviciul registratură a fost depusă întâmpinare de către pârâta Comisia Locală pentru Reconstituirea Dreptului de Proprietate Dăneşti, prin care s-a apărat în sensul că cele două titluri de proprietate au fost eliberate în mod corect.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 308 alin 2 C.p.civ.

În susţinerea cererii au fost depuse copii din registrul agricol şi anexele aprobate de comisia judeţeană din anul 1991.

Legal citată, pârâta Comisia Judeţeană pentru Reconstituirea Dreptului de Proprietate Harghita, a formulat şi depus la dosarul cauzei la data de 06.06.2008, prin serviciul registratură, întâmpinare, apărându-se în sensul că cele două titluri de proprietate au fost eliberate în mod legal, cu respectarea suprafeţelor pentru care erau îndreptăţiţi moştenitorii defunctului S.G.

Legal citat, pârâtul L.I., nu a formulat şi depus la dosar întâmpinare, prezent în instanţă a arătat că este de acord cu cererea formulată de către reclamant, depunând adresa nr. 36/05/2006 eliberată de Primăria Comune Dăneşti.

La solicitarea instanţei, reclamantul a depus la dosar certificatul de moştenitor nr. X/08.11.1982, extras din registrul agricol şi act denumit „adas-vevesi szerzodes, inventar, certificat de naştere nr. Z/00.00.0000, carte de identitate reclamant, certificat de naştere nr. H/10.03.1957, certificat de deces seria XX, nr. 00000 din data de 23.12.2007, certificat de naştere nr. 1111, certificat de deces seria ZZ nr. 0000/24.06.2008, certificat de căsătorie nr. XXX/00.00.0000.

De asemenea, la solicitarea instanţei au fost depuse la dosar de către Comisia Locală Dăneşti actele care au stat la baza eliberării celor două titluri de proprietate şi au fost menţionate persoanele care au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate de pe urma defunctului S.G.

Analizând probele administrate în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin titlurile de proprietate nr. X şi nr. Y eliberate de către Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Harghita, s-a procedat la reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea pârâtului S. B., primul titlul fiind eliberat în considerarea calităţii acestuia de moştenitor al defunctului S.G., în calitate de fiu.

Faţă de actele de stare civilă depuse la dosar ( fila nr. 68), instanţa reţine că reclamantul este fiul lui S.C., decedat la data de 00.00.0000 (fila nr. 71), fiul defunctului S. G. ( fila nr. 70).

Având în vedere răspunsul comunicat de către Comisa Locală de Reconstituire a Dreptului de Proprietate Dăneşti ( fila nr. 134), se mai constată că au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate de pe urma defunctului S.G., pârâtul S.B. şi defuncţii S.K. – tatăl reclamantului – şi L. R. – mama pârâtului L.I.

Faţă de certificatul de moştenitor nr. XX/08.11.1982 eliberat de către Notariatul de Stat Harghita( fila nr. 36), sunt străini de succesiunea defunctului S.G., prin renunţare, defuncţii S.K. – tatăl reclamantului – şi L.R., mama pârâtului L.I.

În drept, potrivit dispoziţiilor art. 13 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, în cadrul procedurii de reconstituire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, "Calitatea de moştenitor se stabileşte pe baza certificatului de moştenitor sau a hotărârii judecătoreşti definitive ori, în lipsa acestora, prin orice probe din care rezultă acceptarea moştenirii", iar "moştenitorii care nu-şi pot dovedi această calitate, întrucât terenurile nu s-au găsit în circuitul civil, sunt socotiţi repuşi de drept în termenul de acceptare cu privire la cota ce li se cuvine din terenurile ce au aparţinut autorului lor".

    În acelaşi timp, dispoziţia imperativă de la art. 13 alin. (2) din Legea fondului funciar, potrivit căreia, în cazul terenurilor ce nu s-au găsit în circuitul civil, moştenitorii sunt repuşi de drept în termenul de acceptare cu privire la cota ce li se cuvine din terenurile ce au aparţinut autorului lor, ei fiind consideraţi că au acceptat succesiunea prin cererea pe care o fac comisiei, care nu este infirmată de nici o altă prevedere legală, impune concluzia că toţi succesibilii autorului îndreptăţit ce solicită reconstituirea dreptului sunt, la rândul lor, repuşi de drept în termenul de acceptare a moştenirii cu privire la dreptul de proprietate al autorului lor asupra terenurilor.

    În această privinţă este de observat că pot beneficia de repunerea în termenul de acceptare a succesiunii doar moştenitorii care nu au acceptat-o, în termenul şi condiţiile prevăzute de art. 700 din Codul civil, iar nu şi cei care au renunţat la succesiune, în condiţiile art. 696 din Codul civil.

    De altfel, prin dispoziţiile art. 13 din Legea nr. 18/1991 se prevede că repunerea în termen vizează numai "moştenitorii", deci persoane care au "calitatea de moştenitor", or, potrivit dispoziţiilor art. 696 din Codul civil, eredele care renunţă la succesiune este considerat că nu a avut niciodată această calitate, titlul de moştenitor fiind desfiinţat cu efect retroactiv, moştenitorul fiind considerat ca o persoană străină de moştenire.

    De aceea, cel care renunţă la succesiune nu intră în categoria persoanelor care sunt moştenitori, el neputând dovedi această calitate întrucât, în acest caz, nu este vorba de neacceptarea succesiunii în condiţiile art. 700 din Codul civil şi care este doar prezumat de lege ca renunţător, ci, dimpotrivă, se dovedeşte cu certitudine (declaraţie notarială) că nu este moştenitor, dat fiind faptul că a renunţat expres la succesiune.

    Prin efectul renunţării, moştenitorul este socotit că nu a fost niciodată moştenitor, iar vocaţia sa succesorală este retroactiv desfiinţată.

    Regula indivizibilităţii patrimoniului succesoral conferă acelaşi caracter indivizibil şi opţiunii succesorale care nu poate fi condiţionată de aspectul cantitativ al patrimoniului succesoral. Renunţarea vizează atât bunurile existente în succesiune la data decesului, cât şi cele care, eventual, ar intra în succesiunea respectivă.

Ca urmare, beneficiază de dreptul de moştenire a proprietăţii, în temeiul art. 13 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, în sensul repunerii în termenul de acceptare a succesiunii, numai moştenitorii care nu au acceptat-o în termenul prevăzut de lege, iar nu şi cei care au renunţat la succesiune, în acest sens fiind şi Decizia nr. XI/05.02.2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, decizie obligatorie pentru instanţă potrivit art. 329 alin 3 C.p.civ.

De asemenea, reţinând că pârâtul S.B. are calitatea de fiu al defunctului S.G., calitate arătată chiar de către reclamant, potrivit principiului proximităţii gradului de rudenie, acesta înlătură de la moştenire pe nepoţii defunctului anterior menţionat, reclamantul neputând veni la moştenirea bunicului prin reprezentare în condiţiile în care tatăl său a fost în viaţă la data eliberării titulurilor de proprietate, fiind şi cel care a formulat cererea de reconstituire ( fila nr. 134). Se reţine sub acest aspect că potrivit art. 668 alin 1 C.civ, moştenirea de pe urma defunctului S.G. nu poate fi culeasă de către reclamant prin reprezentare.

Pentru aceste considerente, instanţa constată că titlurile de proprietate a căror anulare s-a solicitat au fost eliberate în mod legal, autorul reclamantului nefiind îndreptăţit la reconstituire de pe urma defunctului S.G., ca urmare a renunţării la succesiune, iar ca atare cererea formulată este neîntemeiată, urmând a fi respinsă. 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea formulată de către reclamantul S.M., domiciliat în comuna X, sat Z, nr. , judeţul Harghita, în contradictoriu cu pârâţii COMISIA LOCALĂ PENTRU RECONSTITUIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE A COMUNEI DĂNEŞTI, COMISIA JUDEŢEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR HARGHITA, S.B., domiciliat în H, str. nr., judeţul Harghita şi L.I., domiciliat în H, str., nr., judeţul Harghita, ca neîntemeiată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 08.01.2009.