Fond funciar – obligare emitere titlu de proprietate

Sentinţă civilă 3898 din 07.12.2009


Prin sentinta civila nr. 3898/07.12.2009 pronuntata în dosarul civil nr. 5748/204/2009, a fost admisa în parte actiunea precizata formulata de reclamantul S.D., a fost obligata pârâta C.L.B.  de aplicare a legilor fondului funciar sa înainteze C.J. Ph  actele în vederea emiterii titlului de proprietate, iar cea de-a doua pârâta sa emita titlul de proprietate asupra terenului reconstituit  autorului reclamantului S.D. De asemenea prin aceeasi sentinta a fost respinsa  cererea reclamantului de obligare a Primarului orasului B sa înmâneze titlul de proprietate si sa efectueze punerea în posesie precum si  de acordare a daunelor cominatorii.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre instanta a avut în vedere urmatoarele considerente :

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr. 5748/204/2009, reclamantul SD a chemat în judecata pe pârâtele C.L.B , C.J. Ph  pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si S.A.,  pentru ca prin sentinta ce se va pronunta sa fie obligata prima pârâta sa înainteze  C.J. Ph  actele în vederea emiterii titlului de proprietate, iar cea de-a doua pârâta sa emita titlu de proprietate asupra terenului reconstituit autorului lui SG, decedat la 23.01.2007 si obligarea Primarului orasului B sa îi înmâneze titlul de proprietate si sa-l puna efectiv în posesie, sub sanctiunea condamnarii la daune cominatorii pentru fiecare zi de întârziere; cu cheltuieli de judecata.

În motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca este mostenitorului lui SG alaturi de fratele sau SA, iar autorului lor i s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenului si s-a emis procesul verbal de punere în posesie, dar cu toate demersurile facute nu s-a eliberat titlul de proprietate, act juridic absolut necesar în vederea iesirii din indiviziune conform Deciziei nr.1/1997 a plenului CSJ.

C.L.B de aplicare a legii fondului funciar a formulat întâmpinare în cauza, prin care a aratat ca autorul reclamantului, SG, a figurat în registrul agricol cu teren în suprafata de 1,05 ha, a fost membru CAP, i s-a reconstituit conform Legii nr.18/1991 suprafata de 1,27 ha, din care trebuia scazuta suprafata de 1000 mp pentru care a fost eliberat titlu de proprietate.

A mai aratat pârâta ca reclamantul detine  terenul, nu se justifica daunele cominatorii, nu s-a eliberat titlul de proprietate întrucât pentru zona în care se afla terenul nu este întocmit planul de parcelare, iar eliberarea titlului de proprietate se face în baza unei proceduri administrative.

A depus pârâta în copie la dosar cererea de adeziune la CAP a lui SG, cererea de reconstituire în baza legii nr.18/1991, Hotarârea nr.282/1992, fila din registrul agricol.

Reclamantul si-a precizat actiunea în sensul ca într-adevar din totalul de 1,27 ha trebuie scazuta suprafata de 1000 mp reconstituit.

Dupa administrarea probelor cu înscrisuri s-a retinut ca :

În urma aparitiei legii fondului funciar nr.18/1991, autorul reclamantului, SG, a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenului cu care acesta a intrat în CAP, conform adeziunii, cererea fiind admisa si propunerea comisiei locale a orasului B fiind validata prin Hotarârea nr.282/1992, dar din suprafata totala de 1,27 ha s-a reconstituit numai 1000 mp, aspect relevat de pârâta Comisia Locala în întâmpinarea depusa la dosar si confirmata de reclamant prin precizarea la actiune depusa la acest ultim termen.

Cum s-a retinut si anterior, desi reclamantul a facut demersuri , lucru ce rezulta din adresele depuse la dosar, desi au trecut 18 ani de la formularea cererii, pârâtele nici pâna în prezent nu au eliberat titlul de proprietate de pe urma lui SG, neputându-se retine în aparare lipsa resurselor "financiar administrative", dupa cum se mentioneaza în întâmpinare.

Astfel fiind, instanta va admite în parte actiunea precizata si în temeiul art.12 din Legea nr.18/1991, art.5 lit.h, 6 lit.f, 34 din HG nr.890/2005, art.1073 si urmat.cod civil, va obliga CLB  sa înainteze documentatia CJ PH în vederea eliberarii titlului de proprietate asupra terenului reconstituit defunctului SG, iar cea de-a doua pârâta sa fie obligata sa elibereze acest titlu de proprietate.

În ceea ce priveste cel de-al doilea capat de cerere, instanta îl va respinge ca neîntemeiat, întrucât atâta timp cât nu s-a eliberat titlu de proprietate nu sunt incidente în cauza disp.art.64 alin.1 si 2 din Legea nr.18/1991 modificata, neputând fi obligat primarul sa execute deîndata înmânarea titlului de proprietate care nu exista, sub sanctiunea obligarii la daune cominatorii, deci obligatia nu este nascuta la acest moment.