Acţiune în constatare – vânzare cumpărare imobil cu antecontract încheiat numai de o parte din moştenitorii coindivizari în calitate de vânzători – respingere acţiune

Sentinţă civilă 17 din 16.01.2009


Reclamantii M.S. si M.N.-  soti au chemat în judecata pe pârâtii N.A si P.A., , solicitând instantei ca prin hotarârea ce va pronunta, sa constate vânzarea cumpararea imobilului, casa si teren aferent, conform antecontractului autentificat la notar, iar hotarârea sa tina loc de act de vânzare cumparare între parti si ca s-a platit pretul convenit.

Dupa administrarea probelor cu înscrisuri si expertiza topo, instanta a pronuntat sentinta civila nr. 710/24.10.2006 prin care admite actiunea, constata vânzarea cumpararea imobilului între parti si hotarârea sa tina loc de act de vânzare cumparare, sentinta atacata cu recurs de numitul A.N.

În motivele de recurs, recurentul A.N. arata ca este mostenitor în indiviziune alaturi de numitii D.A., M.L. si pârâtele M.A. si P.A. asupra imobilului ce face obiectul vânzarii cumpararii între partile în proces, conform certificatului de mostenitor nr. 11.04.27.02.1972 emis de pe urma defunctei lor mame R.E., ca nu a avut cunostinta de antecontractul încheiat între reclamant si pârâte , ca nu este de acord cu vânzarea cumpararea imobilului ce cuprinde si cota sa parte de 2/8 si ca pârâtele ca nepoate din partea fratelui decedat detin fiecare 1/8, ca acestea au fost de rea credinta, ducând în eroare notarul care a încheiat antecontractul de vânzare cumparare în frauda intereselor sale.

Instanta de recurs, prin decizia 321/08.04.2008 admite recursul , caseaza sentinta civila a instantei de fond, trimite cauza spre rejudecare , urmând a fi introdusi în cauza toti coindivizarii , iar în considerentele deciziei s-a retinut ca imobilul ce a facut obiectul antecontractului se afla în indiviziune fortata , ca în speta exista mai multi comostenitori decât cele 2 pârâte promitente vânzatoare , conditie în care nu poate sa înstraineze imobilul, câta vreme fiecare avea doar o cota parte ideala din acesta.

În judecarea în fond dupa casare, au fost introdusi în cauza în calitate de pârâti si ceilalti 3 comostenitori A.N, D.A. si M.L. , ca acestia din urma nu au fost de acord cu vânzarea cumpararea imobilului catre reclamant , situatie în care instanta de fond a pronuntat sentinta civila nr. 17/06.01.2009 prin care s-a respins actiunea ca neîntemeiata.