Sentinta civila

Sentinţă civilă 81 din 29.01.2009


Dosar nr. 907/239/2008

Operator de date cu caracter personal:

Cod 3121

R O M Â N I A

JUDECATORIA HÂRLAU, Judetul IASI 

JUDECATORIE

Sedinta publica din 29 Ianuarie 2009

Presedinte - Codrin Mirel Pristavu

Grefier Maricica Scripcariu

SENTINTA CIVILA  Nr. 81

La ordine fiind judecarea cauzei civile privind pe reclamant G N. M, reclamant G M si pe pârât H V D, având ca obiect obligatie de a face.

La apelul nominal facut în sedinta publica  se prezinta reclam. asist. av. B,pârâtul asist. av. C, si martorii, lipsa celelalte parti.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier, constând în:procedura completa.

Av.B pt. reclam. depune la dosar un set de înscrisuri în doua exemplare. I se înmâneaza un exemplar dupa înscrisuri pârâtului prin aparator.

S-a interogat pârâtul conform interogatoriului aflat la dosar.

S-au audiat martorii prezenti sub prestare de juramânt conform declaratiilor atasate la dosarul cauzei.

Reclam.prin aparator precizeaza ca renunta la audierea martorei O V propusa de reclamanta.

Instanta ia act de renuntarea la audierea martorei O V, nemaifiind cereri de formulat instanta acorda partilor cuvântul la dezbateri pe fondul cauzei.

Av B, pt.reclam. solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata din probatoriul administrat în cauza rezulta faptul ca acest teren care face obiectul prezentei cauze a fost vândut de catre numitul C V pentru  o suma de bani. În urma a unor acte frauduloase, pârâta a obtinut o hotarâre de la judecatoria Pascani care nu este opozabila dar care definitiva si executorie. Terenul  se aflat în posesia reclam. pâna în anul 2008,iar din anul 2008 i-a fost luat de catre pârâti.

Av. C pt. pârâta solicita respingerea actiunii ca neîntemeiata cu obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecata.

Situatia de fapt expusa în motivarea actiunii contravine flagrant realitatii.

La acest moment titlul de proprietate nr. 43900/1999 la care face referire reclamantul a fost anulat prin sentinta civila nr. 142/2008 definitiva si irevocabila cu privire la suprafata de 1,14 ha teren.

Prin hotarârea pronuntata în dosarul nr. 651/239/2007 al Judecatoriei  Hârlau ca reclamantul nu are nici o îndreptatire cu privire la acest teren.

Pe cale de consecinta este evident ca prezenta actiune nu întruneste conditiile de admisibilitate cerute de disp. art. 1073 s.u. Cod civil si solicita respingerea cererii cu obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecata.

Având în vedere actele si lucrarile din dosar,

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. de mai sus, reclamantii G. M si G M, ambii domiciliati în comuna Deleni judetul Iasi, au chemat în judecata pe pârâta H V D, domiciliata în comuna Deleni judetul Iasi, solicitând instantei sa constate intervenita vânzarea suprafetei de 1,14 ha teren intravilan dintre reclamanti si autorul pârâtei si sa pronunte o hotarâre care sa tina loc de act de vânzare-cumparare în forma autentica, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii, reclamantii au aratat ca au încheiat cu autorul pârâtei un contract de vânzare-cumparare sub semnatura privata, având ca obiect o suprafata de 1,14 ha teren situata în comuna Deleni judetul Iasi, cu urmatoarele vecinatati: la E - drumul, G Ghe. A si C I. G; la V - A I. C., C N A., G I. G., B I. V si G N; la S - drumul comunal si la N - C D.

Au învederat reclamantii faptul ca dupa cumparare au detinut terenul ca proprietari, cu rol fiscal si impozitele platite.

Au sustinut reclamantii si faptul ca au urmat întocmai procedurile administrative speciale ale legilor de fond funciar, eliberându-se titlul de proprietate nr. 43900/30.06.1999. Deoarece nu a existat decât un antecontract de vânzare-cumparare, au sustinut reclamantii ca titlul de proprietate a fost anulat printr-o hotarâre a instantei.

În drept, au fost invocate dispozitiile art. 1073 si 1077 C.civ.

În dovedire, a fost solicitata proba cu înscrisuri si interogatoriu.

Legal citata, pârâta a formulat întâmpinare în prezenta cauza, prin care a solicitat instantei respingerea actiunii reclamantilor, ca neîntemeiata, cu cheltuieli de judecata.

A sustinut pârâta ca nu s-a încheiat niciun act de vânzare-cumparare cu privire la aceasta suprafata de teren.

A învederat instantei ca titlul de proprietate nr. 43900/1999 a fost anulat prin sentinta civila nr. 142/2008 a Judecatoriei Hârlau; prin urmare reclamantii nu au nicio îndreptatire cu privire la acest teren.

În drept, au fost invocate dispozitiile art. 115 si 274 C.proc.civ.

În cursul cercetarii judecatoresti, instanta a administrat proba cu înscrisuri, depunându-se la dosarul cauzei, în copie, înscrisul intitulat act de învoiala, acte de stare civila, sentinta civila nr. 142/2008 a Judecatoriei Hârlau, rolul agricol, adeverinta, declaratie notariala extrajudiciara; proba cu doi martori precum si proba cu interogatoriul pârâtei.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine în fapt si în drept urmatoarele:

La data de 30.08.1961, între reclamanti si defunctul C I. V, autorul pârâtei, a intervenit un antecontract de vânzare-cumparare sub semnatura privata, având ca obiect o suprafata de 1,14 ha teren situata în comuna Deleni judetul Iasi, cu urmatoarele vecinatati: la E - drumul, G G. A si C I. G; la V - A I. C, C N A., G I. G., B I. V si G N; la S - drumul comunal si la N - C D.

Analizând actele din dosar, instanta retine ca reclamantii, dupa cumparare, au detinut terenul ca proprietari, deschizându-si rol fiscal si platind impozitele aferente acestui imobil.

Analizând înscrisurile administrate în cursul cercetarii judecatoresti, instanta retine ca reclamantii au urmat procedurile administrative speciale ale legilor de fond funciar, pe numele acestora eliberându-se titlul de proprietate nr. 43900/30.06.1999. Deoarece nu a existat decât un antecontract de vânzare-cumparare, titlul de proprietate aratat mai sus a fost anulat prin sentinta civila nr. 142/2008 a Judecatoriei Hârlau.

Instanta a ajuns la situatia de fapt si de drept aratata mai sus prin analiza sustinerilor reclamantului, coroborate cu toate înscrisurile depuse la dosarul cauzei, având în vedere si sustinerile si pozitia procesuala a pârâtei.

Astfel, observând intentia partilor contractante de a vinde si de a cumpara, având în vedere si caracterul de antecontract de vânzare-cumparare al înscrisului intitulat act de învoiala, instanta, având în vedere atât doctrina cât si practica constanta a instantelor de judecata, urmeaza sa constate intervenita vânzarea suprafetei de 1,14 ha teren intravilan dintre reclamanti si autorul pârâtei si sa pronunte o hotarâre care sa tina loc de act de vânzare-cumparare în forma autentica în acest sens.

Astfel, având în vedere toate consideratiile de mai sus, vazând si dispozitiile art. 1073, 1077 si 1079 C.civ., instanta urmeaza sa admita cererea reclamantului asa cum a fost ea formulata, sa constate intervenita vânzarea suprafetei de 1,14 ha teren intravilan dintre reclamanti si autorul pârâtei, teren situat în comuna Deleni judetul Iasi, cu urmatoarele vecinatati: la E - drumul, G G A si C I. G; la V - A I. C, C N A, G I. G., B I. V si G N; la S - drumul comunal si la N - C D, si sa pronunte o hotarâre care sa tina loc de act de vânzare-cumparare în forma autentica în sensul mai sus aratat.

În temeiul art. 274 C.proc.civ., instanta urmeaza sa oblige pe pârâta si la plata catre reclamanti a cheltuielilor de judecata în cuantum de 20,15 lei, reprezentând taxa de timbru si timbrul judiciar.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTARASTE:

Admite actiunea reclamantilor G N. M si G M, ambii domiciliati în comuna Deleni judetul Iasi, în contradictoriu cu pârâta H V. D, domiciliata în comuna Deleni judetul Iasi.

Constata intervenita vânzarea suprafetei de 1,14 ha teren intravilan dintre reclamanti si autorul pârâtei, teren situat în comuna Deleni judetul Iasi, cu urmatoarele vecinatati: la E - drumul, G Ghe. A si C I. G; la V - A I. C., C N A, G I. G, B I. V si G N; la S - drumul comunal si la N - C D.

Pronunta o hotarâre care sa tina loc de act de vânzare-cumparare în forma autentica în sensul mai sus aratat.

În temeiul art. 274 C.proc.civ., obliga pe pârâta la plata catre reclamanti a cheltuielilor de judecata în cuantum de 20,15 lei, reprezentând taxa de timbru si timbrul judiciar.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 29.01.2009.

PRESEDINTE,  GREFIER,

Pristavu Codrin Mirel Scripcariu Maricica

Red./tehnored. P.C.M.

5 ex.

10.02.2009

Dosar nr. 907/239/2008