Litigiu funciar

Sentinţă civilă 192 din 11.03.2009


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Craiova sub nr. 15573/215/2008, reclamanţii  D.A., D. C., P. A. D. Ş., au solicitat instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa în contradictoriu cu pârâtele COMISIA LOCALĂ DE APLICARE A LEGILOR FONDULUI FUNCIAR CERNĂTEŞTI şi COMISIA JUDEŢEANĂ DOLJ PENTRU APLICAREA LEGILOR FONDULUI FUNCIAR,  să se dispună obligarea acestora să întocmească documentaţia necesară în vederea emiterii titlului de proprietate pentru terenul în suprafaţă de 4,87 ha., situat în comuna Cernăteşti, sat Corniţa, judeţul Dolj, din care 0,10 ha. teren intravilan, 0, 50 ha. pădure şi 4, 27 ha. teren arabil.În motivarea cererii, reclamanţii au arătat că, prin sentinţa civilă nr.14431/19.11.1993 pronunţată de Judecătoria Craiova, s-a admis plângerea formulată de autorul reclamanţilor, D. A., dispunându-se modificarea hotărârii Comisiei Judeţene pentru aplicarea legilor fondului funciar Dolj, nr.18/F/280 din 13.09.1991, în sensul reconstituirii dreptului de proprietate pentru suprafaţa totală de 4,87 ha. teren pe raza comunei Cernăteşti, sat Corniţa, judeţul Dolj, din care 0,10 ha. teren intravilan, 0, 50 ha. pădure şi 4, 27 ha. teren arabil. De asemenea, s-a dispus emiterea titlului de proprietate, în mod corespunzător.S-a menţionat că ulterior, s-a realizat punerea în posesie asupra suprafeţelor de teren menţionate, însă, nici până în prezent, nu s-a emis titlul de proprietate, în ciuda demersurilor efectuate de reclamanţi în acest sens.În scop probator, reclamanţii au depus la dosar sentinţa civilă nr.14431/19.11.1993 pronunţată de Judecătoria Craiova, acte de stare civilă.Instanţa a dispus efectuarea unei adrese către Comisia Locală de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Cernăteşti, pentru a preciza dacă a efectuat demersuri în vederea emiterii titlului de proprietate pe numele autorilor reclamanţilor, pentru terenul de 4,87 ha. situat pe raza comunei Cernăteşti, sat Corniţa, judeţul Dolj, precum şi pentru a comunica hotărârea prin care au fost validaţi reclamanţii.Cu adresa nr. 2517/11.11.2008, Primăria Comunei Cernăteşti a comunicat instanţei relaţiile solicitate.La termenul de judecată din 28.11.2008, instanţa, din oficiu, a ridicat excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Craiova, având în vedere că terenul care face obiectul acţiunii este situat în comuna Cernăteşti, sat Corniţa, judeţul Dolj, localitate care este arondată, din punct de vedere teritorial, circumscripţiei Judecătoriei Filiaşi iar prin s.c. nr. 19707/12.12.2008, s-a dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei apreciind că  plângerile formulate în temeiul reglementărilor funciare sunt de competenţa judecătoriei în a cărei rază teritorială este situat terenul, conform art.53 alin.2 sau art.64 alin. 3 din Legea fondului funciar nr.18/1991, forma actualizată iar cererile având ca obiect modificarea, înlocuirea, desfiinţarea titlului de proprietate, conform art. 58 din Legea nr.18/1991, sunt de competenţa aceleiaşi judecătorii în a cărei rază teritorială este situat terenul.Fiind investită cu soluţionarea cauzei, Judecătoria Filiaşi a păstrat numărul unic de înregistrare al dosarului generat în sistemul informatizat Ecris şi a dispus citarea părţilor.La data de 17.02.2009, reclamantul D. A. a precizat temeiul de drept al acţiunii ca fiind art. 53-64 din legea nr. 18/1991.Instanţa a dispus emiterea unor adrese către cele două comisii pârâte pentru a comunica dacă ulterior pronunţării s.c. nr. 14431/19.11.1993 pronunţată de Judecătoria Craiova a fost emis titlu de proprietate pentru suprafaţa totală de 4,87 ha.Acestea au răspuns solicitărilor instanţei, prin adresele nr. 365/02.03.2009 şi respectiv 3240/2009.Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:Prin s.c. nr. 14431/19.1.1993 pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. 15539/1993 a fost admisă plângerea formulată de autorul reclamanţilor împotriva HCJ Dolj nr. 18/F/280/13.09.1991 , s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea acestuia pentru suprafaţa totală de 4,87 ha situat pe raza satului Corniţa, comuna Cernăteşti , jud. Dolj din care 0,10 ha teren intravilan, 0, 50 ha pădure şi 4,27 ha teren arabil şi emiterea titlului de proprietate pentru această suprafaţă.În aplicarea dispoziţiilor acestei sentinţe, autorul reclamanţilor a formulat la data de 26.03.1998 cererea înregistrată sub nr. 291 privind emiterea titlului de proprietate iar Comisia Locală Cernăteşti a întocmit în cursul anului 2005 documentaţia premergătoare emiterii acestui titlu,  însă fiind înscrise anumite erori referitor la dimensiunea terenurilor , cu adresa nr. 1416/14.10.2005 a fost înaintată Prefecturii Dolj propunerea de retractare a acestui act premergător emiterii titlului de proprietate.Ulterior acestei date cele două comisii nu au mai dat curs solicitării autorului reclamanţilor privind punerea în executare a s.c. nr. 14431/19.1.1993  efectuate demersuri deşi au fost efectuate demersuri în acest sens de moştenitorii defunctului D.A.Susţinerea celor două comisii pârâte, în sensul că ulterior emiterii sentinţei civile mai sus menţionate au fost eliberate două titluri de proprietate pe numele autorului reclamanţilor , nu poate fi primită întrucât din examinarea xerocopiilor celor două înscrisuri înaintate la dosar se constată că într-adevăr acestea au fost emise ulterior pronunţării s.c. nr. 14431/19.1.1993 pronunţată de Judecătoria Craiova însă anterior datei la care a fost emis procesul verbal de punere în posesie rectificat aflat la filele 19-20 dosar , proces verbal în privinţa căruia s-a menţionat de către comisia locală pârâtă că a fost încheiat în cursul anului 2005 şi că ar fi fost semnat de reclamantul D.A. Potrivit dispoziţiilor art. 64 din Legea nr. 18/1991, republicată " În cazul în care comisia locală refuză înmânarea titlului de proprietate emis de comisia judeţeană sau punerea efectivă în posesie, persoana nemulţumită poate face plângere la instanţa în a cărei rază teritorială este situat terenul. Dacă instanţa admite plângerea, primarul va fi obligat să execute de îndată înmânarea titlului de proprietate sau, după caz, punerea efectivă în posesie, sub sancţiunea condamnării la daune cominatorii pentru fiecare zi de întârziere, anume stabilite de instanţă."Constatând că cele două comisii pârâte nu s-au conformat acestor dispoziţii legale, instanţa va admite plângerea formulată de petenţi şi va obliga Primarul com. Cernăteşti, jud. Dolj să execute de îndată punerea în posesie şi înmânarea titlului de proprietate către petenţi, cu privire la terenurile înscrise în dispozitivul s.c. nr. 14431/19.11.1993 pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. 15539/1993, sub sancţiunea condamnării la plata sumei de 50 lei daune cominatorii pentru fiecare zi de întârziere.Luând act că derularea prezentului proces s-a datorat culpei celor două comsii pârâte, instanţa va dispune obligarea acestora la plata cheltuielilor de judecată efectuate de reclamantul D. A. în sumă de 1060 lei, cheltuieli reprezentate de onorariul avocatului ales şi contravaloarea transportului pentru deplasarea la sediul instanţei la fiecare termen de judecată.

Admite plângerea formulată şi precizată ulterior de reclamanţii D.A., D. C., , P. A.,  D.Ş.în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locală de Fond Funciar Cernăteşti şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar Dolj.  Obligă Primarul com. Cernăteşti, jud. Dolj să execute de îndată punerea în posesie şi înmânarea titlului de proprietate către petenţi, cu privire la terenurile înscrise în dispozitivul s.c. nr. 14431/19.11.1993 pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. 15539/1993, sub sancţiunea condamnării la plata sumei de 50 lei daune cominatorii pentru fiecare zi de întârziere.Obligă intimatele la plata sumei de 1060 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.