Intreruperea executarii pedepsei

Sentinţă penală 431 din 29.03.2010


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA GHERLA

Judeţul Cluj

Dosar penal nr. 9066/320/2009

SENTINŢA PENALĂ Nr. 431/2010

Şedinţa publică din data de:  29.03.2010

Instanţa constituită din:

Pe rol se află judecarea cauzei penale, privind cererea petiţionarului S.A, în prezent deţinut în cadrul Penitenciarului Târgu Mureş, având ca obiect ”întreruperea executării pedepsei”.

La apelul nominal făcut în cauză, se prezintă  pentru petiţionarul lipsă, doamna avocat P.M, cu împuternicire avocaţială la dosar (fila 34), fiind desemnată din oficiu.

Din partea Ministerului Public se prezintă domnul procuror – I.C

Procedura de citare este legal îndeplinită  faţă de petiţionar.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Instanţa constată că s-au depus la dosarul cauzei:

- (fila 26) adresa nr. U/25745/PGCJ/19.03.2010 din partea Penitenciarului Gherla, privind situaţia juridică al petiţionarului;

- (fila 27) proces-verbal încheiat în urma convorbirii telefonice avute cu Serviciul de Evidenţă din cadrul Penitenciarului Târgu Mureş, privind situaţia juridică al petiţionarului;

- (filele  28 – 32) adresa nr. I – 20567/24.03.2010 din partea Penitenciarului Târgu Mureş, conform căreia se arată că, acest petiţionar se află în carantină;

- (fila 33) adresa nr. I 2 – 20568 din 23.03.2010 din partea Penitenciarului Târgu Mureş, privind petiţionarul.

Instanţa în temeiul articolului 300 Codul de procedură penală, din oficiu ridică excepţia de necompetenţă teritorială a Judecătoriei Gherla şi propune declinarea competenţei în favoarea Judecătoriei Târgu Mureş, dar având în vedere conflictul negativ de competenţă, pune în discuţie trimiterea cauzei la Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru a se pronunţa asupra conflictului de competenţă.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu trimiterea cauzei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pentru soluţionarea conflictului negativ de competenţă.

Avocatul petiţionarului este de acord cu excepţia ridicată privind trimiterea cauzei Judecătoriei Târgu Mureş, iar pentru soluţionarea conflictului negativ de competenţă cu trimiterea cauzei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

I  N  S  T  A  N  Ţ  A

reţine că prin cererea depusă de către petiţionarul S.A (fila 2) şi adresată Judecătoriei Cluj-Napoca, se solicită întreruperea executării pedepsei de 4 ani 10 luni închisoare, cu motivarea (în esenţă) că tatăl său este imobilizat la pat iar mama sa trebuie să aibă grijă de el; părinţii nu au nici un venit şi doreşte să îi ajute.

 Cererea de mai sus a fost trimisă de către Judecătoria Cluj-Napoca, pe cale administrativă, Judecătoriei Tîrgu Mureş (fila 1).

 Prin sentinţa penală numărul 1.249/2009 a Judecătoriei Târgu Mureş s-a declinat competenţa soluţionării cererii condamnatului, în favoarea Judecătoriei Gherla, cu motivarea (în esenţă), că … La data formulării cererii petentul executa pedeapsa aplicata in Penitenciarul Gherla ( fila 2 ). 

Analizînd probele aflate la dosar precum şi normele juridice în vigoare, instanţa reţine următoarele:

La termenul de azi, instanţa a pus în discuţie excepţia de necompetenţă teritorială a Judecătoriei Gherla şi a propus declinarea competenţei în favoarea Judecătoriei Târgu Mureş.

Petiţionarul S.A se află în Penitenciarul Târgu Mureş, unde execută pedeapsa de 4 ani 10 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală numărul 429/2008 a Judecătoriei Cluj-Napoca (filele 9 şi 27).

Petiţionarul afirmă în cererea sa (fila 2), că se află încarcerat în Penitenciarul Gherla. Această afirmaţie este contrazisă de ştampila poştei de pe plicul cu care a fost expediată cererea (fila 3), care atestă că a fost expediată din Târgu Mureş la data de 03.08.2009 dar şi de precizările făcute de Penitenciarul Tîrgu Mureş, care arată că numitul S.A, născut la data de 03.04.1990, s-a aflat încarcerat în acel penitenciar începând cu data de 14.07.2009 până la data de 20.08.2009, când a fost transferat la Penitenciarul Arad (filele 27 şi 33). Prin urmare, instanţa va reţine că, la data depunerii cererii, petiţionarul se afla în Penitenciarul Tîrgu Mureş.

 Conform articolului 456 din Codul de procedură penală, instanţa competentă să dispună asupra întreruperii executării pedepsei este instanţa de executare sau instanţa în a cărei rază teritorială se află locul de deţinere sau, după caz, unitatea unde se execută pedeapsa la locul de muncă, corespunzătoare în grad instanţei de executare.

În literatura de specialitate şi în practica judiciară s-a arătat în mod constant că este competentă să soluţioneze cererea de întrerupere a executării pedepsei …instanţa în a cărei rază teritorială se află locul de deţinere…în acest sens, trebuie avut în vedere locul de deţinere în care cel condamnat se găsea în momentul introducerii cererii iar nu locul de deţinere (sau succesiv, chiar mai multe locuri de deţinere) unde, ulterior acesta a fost transferat (a se vedea Ion Neagu Tratat de procedură penală, Editura Pro, 1997, pagina 660; Tribunalul Suprem, secţia penală, decizia nr. 161/1979, în Repertoriu 2, pagina 229; Tribunalul Suprem, secţia penală, decizia nr. 337/1972, în Revista Română de Drept nr. 12/1972, pagina 162; Tribunalul Suprem, secţia penală, decizia  nr. 743/1987, în Revista Română de Drept nr. 1/1988, pagina 76; Curtea Supremă de Justiţie, secţia penală, decizia nr. 2.757/1999, în revista Dreptul, nr. 3/2001, paginile 167 -168.

În speţă, la data depunerii cererii, petiţionarul se afla în Penitenciarul Tîrgu Mureş. Potrivit anexei la Hotărârea Guvernului României numărul 1.849/2004 (modificată prin Hotărârea Guvernului României numărul 362/2007) Penitenciarul Tîrgu Mureş se află în localitatea Tîrgu Mureş, judeţul Mureş. Conform Hotărârii Guvernului României numărul 337/1993, municipiul Tîrgu Mureş din judeţul Mureş se află în raza teritorială a Judecătoriei Tîrgu Mureş. În  acest caz, Judecătoria Tîrgu Mureş este instanţa în a cărei rază teritorială se află locul de deţinere în care era condamnatul la data depunerii cererii, corespunzătoare în grad instanţei de executare astfel că, în temeiul articolului 461 alineatul 2 şi articolului 42 din Codul de procedură penală, se va admite excepţia de necompetenţă teritorială a Judecătoriei Gherla şi se va declina competenţa soluţionării cauzei, în favoarea Judecătoriei Tîrgu Mureş.

Reiese că a apărut un conflict negativ de competenţă între Judecătoria Gherla şi Judecătora Târgu Mureş. Conform articolului 43 alineatul 1 din Codul de procedură penală, conflictul de competenţă se soluţionează de către instanţa ierarhic superioară comună instanţelor aflate în conflict. Potrivit anexei nr. 1 la Legea nr. 304/2004 republicată, Judecătoria Târgu Mureş se află în raza teritorială a Curţii de Apel Târgu Mureş iar Judecătoria Gherla se află în raza teritorială a Curţii de Apel Cluj. Prin urmare, instanţa superioară comună instanţelor aflate în conflict este Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, astfel că, în temeiul articolului 43 alineatul 3 din Codul de procedură penală, prezenta cauză se va trimite  Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pentru a se pronunţa cu privire la conflictul de competenţă.

Potrivit articolului 42 alineatul 4 din Codul de procedură penală, hotărârea de declinare a competenţei nu este supusă apelului si nici recursului (este definitivă).

Văzând şi dispoziţiile articolului 189 şi ale articolului 192 alineatul 3 din Codul de procedură penală,

PENTRU ACESTE MOTIVE

INSTANŢA

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Dosar  nr. 9.066/320/2009

 Minuta sentinţei penale nr………../2010

INSTANŢA

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

I. În temeiul articolului 461 alineatul 2 din Codul de procedură penală, admite excepţia de necompetenţă teritoarială a Judecătoriei Gherla şi declină competenţa în favoarea Judecătoriei Târgu Mureş, în vederea soluţionării cererii de întrerupere a executării pedepsei, formulată de petiţionarul S.A, născut la data de 03.04.1990, codul numeric personal …, domiciliat în comuna …., satul …, judeţul Cluj, în prezent deţinut în Penitenciarul Tîrgu Mureş.

II. În vederea soluţionării conflictului de competenţă, trimite prezenta cauză la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

III. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului, din care, suma de 100 lei, onorar pentru apărătorul din oficiu, se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei, doamnei avocate P.M.

Definitivă.

 Pronunţată în şedinţa publică din 29.03.2010.

 

PREŞEDINTE GREFIER