Partaj judiciar. Calitatea procesuală activă a creditorului unora dintre coindivizari.

Sentinţă civilă 5476 din 01.10.2008


 

 Partaj judiciar. Calitatea procesuală activă a creditorului unora dintre coindivizari.

 Asupra cauzei civile de faţă;

 Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Giurgiu la data de 11.01.2008 sub nr.232/236/2008 reclamantul Z.N. a chemat în judecată pe pârâţii O.M., R.N., P.P. şi I.G., solicitând instanţei ca prin hotărârea judecătorească ce se va pronunţa să se dispună ieşirea din indiviziune a pârâţilor asupra suprafeţei de 8 ha teren situat pe raza com. Daia, jud. Giurgiu înscris în T.P. nr.60547/1996.

 În fapt, reclamantul a arătat că la data de 20.04.1995 a cumpărat de la S.C. R. SRL o suprafaţă de 2 ha teren arabil situat în extravilanul com. Daia, jud. Giurgiu, suprafaţă pe care aceasta din urmă o cumpărase de la pârâtul I.G. cu preţul de 1.000.000 lei iar la data de 03.05.1995 a cumpărat de la O. M. terenul de 2 ha situat în extravilanul com. Daia, jud. Giurgiu cu preţul de 1.000.000 lei, fiind încheiate acte sub semnătură privată în care au fost consemnate condiţiile vânzării.

 În drept au fost invocate dispoziţiile art.728 C civ.

 La data de 16.04.2008 reclamantul a depus la dosar o cerere prin care a solicitat introducerea în cauză a moştenitorilor defunctei P.P.

 La data de 16.04.2008 pârâţii Olteanu Maria şi Ioviţoiu Gheorghe au depus la dosar întâmpinare prin care au solicitat respingerea acţiunii şi au invocat lipsa calităţii procesuale active a reclamantului.

 La termenul de judecată din data de 03.09.2008 instanţa a dispus introducerea în cauză în calitate de pârât a numitului P.D.G. în calitate de unic moştenitor al defunctei pârâte P.P., conform certificatului de moştenitor nr.2/06.01.1998.

 La dosar a fost depusă sentinţa civilă nr.3998/18.06.2008 a Judecătoriei Giurgiu.

 La termenul din 01.10.2008 instanţa a pus în discuţie excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului invocată de pârâţii O.M. şi I.G.

 Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa a reţinut că prin promovarea prezentei acţiuni, reclamantul Z.N. a solicitat partajarea unei suprafeţe de 8 ha teren înscrisă în titlul de proprietate nr.60547/24.01.1996 emis pe numele I.G., O.M., R.N. şi P.P., nu în calitate de coproprietar al terenului, neinvocând această calitate ci în calitate de creditor al unora dintre coproprietari, respectiv a numiţilor I.G. şi O.M.

 În justificarea interesului său, reclamantul a demonstrat prin înscrisurile depuse la dosar faptul că a încheiat nişte antecontracte de vânzare cumpărare cu privire la 2 suprafeţe de teren din titlul mai sus menţionat, ceea ce îi conferă calitatea de a iniţia acţiunea de faţă.

 În acest context în care reclamantul a acţionat în calitate de creditor al unora dintre coproprietari, având deci interesul de a se realiza partajarea terenului respectiv, instanţa a respins excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului invocată de pârâţi.

 Pe fondul cauzei, însă, instanţa a constatat că prin sentinţa civilă nr.3998/18.06.2008 pronunţată în dosarul nr.1108/236/2008 al Judecătoriei Giurgiu s-a dispus partajarea suprafeţei de teren înscrisă în titlul de proprietate nr.60547/24.01.1996, consfinţindu-se tranzacţia încheiată între coindivizari.

 În condiţiile în care obiectul acţiunii de faţă este chiar partajarea terenului înscris în titlul de proprietate nr.60547/24.01.1996 şi acest lucru s-a realizat deja de către pârâţi în calitate de coproprietari ai terenului în litigiu, instanţa a respins prezenta acţiune, ca rămasă fără obiect.

 Totodată instanţa a luat act că nu s-au cerut cheltuieli de judecată.

1

Domenii speta