Ordonanţă de plată

Sentinţă comercială 1 din 07.12.2009


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA MARGHITA – JUDEŢUL BIHOR

Dosar nr. 1365/255/2009

Operator de date cu caracter personal cu nr. 9934

 

ORDONANŢA DE PLATĂ  NR 825

Şedinţa publică din data de 7 decembrie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE :

GREFIER:

Pe rol fiind pentru azi judecarea cererii de emitere a ordonanţei de plată înaintată de creditoarea SC m S.A. cu sediul ales în Băile Felix, Hotel Padiş, parter , jud. Bihor , în contradictoriu cu debitoarea S.C. M SRL cu sediul în Marghita, str. , nr. 8A, jud. Bihor , având ca obiect ordonanţă de plată.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu se prezintă părţile

Procedura este îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei că procedura este îndeplinită .

Se constată că creditoarea a solicitat judecarea cauzei şi în lipsă.

Instanţa consideră cauza lămurită şi o lasă în pronunţare.

JUDECĂTORIA

DELIBERÂND

Deliberând asupra cererii de emitere a somaţiei de plată,

În baza actelor de la dosar, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 10.07.2009 sub număr de dosar 1365/255/2009, creditoarea SC … Bucureşti. a solicitat, în contradictoriu cu debitoarea SC M SRL  emiterea somaţiei de plată împotriva debitoarei în vederea încasării suma de 299,04 lei datorată conform clauzelor contractelor de prestări servicii nr. 7591023107 şi 7597013496 din care suma de 143,97 lei reprezentând  contravaloarea serviciilor de Internet şi telefonie pentru lunile februarie-aprilie 2008, suma de 114,57 lei reprezentând penalităţi de întârziere în cuantum de 0,2 % pe zi de întârziere.

În motivarea cererii creditoarea arată că  la data de 17.08.2005, între părţi s-a încheiat  contractul de furnizare servicii dedicate Internet/comunicaţii de date IP şi acces la reteaua….. nr. 7591023107 şi contractul de furnizare de servicii de telefonie nr. 7597013496 şi prin  care s-a convenit ca debitorul să beneficieze de serviciile specificate în contracte în schimbul plăţii tarifelor stabilite. În temeiul acestor contracte debitorul a beneficiat  de serviciile solicitate.

Conform art. 3 pct. 3.4, 3.5 şi 3.6 din Contractul de furnizare servicii dedicate Internet/comunicaţii de date IP şi acces la reţeaua …– RDS, respectiv contractul de furnizare servicii de telefonie.

3.5 „ Beneficiarul va achita contravaloarea facturii în termen de 10 zile de la data emiterii acesteia. ( respectiv până la data de 15 a lunii în care s-a emis factura) în numerar, la adresele specificate de către  C…sau prin transfer bancar într-un cont indicat de ….. Data ultimei zile la care se poate plata, fără a fi percepute penalităţi, este a 10-a zi de la  data emiterii facturii ( respectiv data de 16 a lunii în care s-a emis factura, pentru contractul de  telefonie)

3.4. Facturile vor fi transmise Beneficiarului prin posta la adresa indicata de acesta. Daca beneficiarul pretinde ca nu a primit factura, acesta nu este exonerat de plata contravalorii serviciilor prestate de ……, putand fi eliberata, la cerere, o copie de pe factura.

Potrivit art. 3.8 din contractul de telefonie: Beneficiarul poate contesta suma facturata in termen de cel mult 30 de zile de la data emiterii facturii, fara sa fie exonerat de la achitarea integrala a fac turii pana la data scadenta, urmand ca eventualele diferente sa fie corectate pe factura urmatoare. Beneficiarul este de acord ca nu mai are dreptul sa conteste vreo factura dupa expirarea termenului stabilit in prezentul articol.

3.6 In cazul neefectuarii platii la termen……. poate percepe  o penalitate de 0,2 % pe zui de intarziere pana la data achitarii integrale a sumei restante....

Creditoarea invedereaza instantei faptul ca potrivit prevederilor art. 3 pct. 3.6 din Contractele mentionate „ In cazul intarzierii platii mai mult de 5 zile de la data scadentei de plata,,,,,, poate suspenda furnizarea serviciului catre beneficiar, in ziua a 16-a de la data emiterii facturii pana cand Beneficiarul isi achita toate restantele de plata. Pe perioada suspendarii serviciului de catre …… ca urmare a neefectuaruu platii de catre Beneficiar, beneficiarul poate nu va fi exonerat de plata abonamentului lunar”.

Creditoarea considera ca sunt indeplinite conditiile prevazute de Ordonanta  de Urgenta  a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contractele comerciale, creanta creditoarei este certa, lichida si exigibila.

In drept s-au invocat prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contractele comerciale, art. 969 si urm. C. Civil , art. 1 pct. 1.2, art. 2, art. 3 pct. 3.4., 3.5 si 3.6 din  Contractul de furnizare servicii de telefonie nr. …….

In probatiune  s-a depus Contractul de furnizare servicii dedicate Internet/comunicatii de date IP si acces la reteaua ….. nr. 7591023107, contractul de furnizare servicii de telefonie nr. ……., contract de custodie echipament, facturi restante.

Debitorul,  deşi legal citat, nu si-a precizat poziţia în cauză şi nu a depus întâmpinare.

Analizând cererea în raport de actele existente la dosar, instanţa reţine :

Obiectul acţiunii de faţă constă din somarea debitorului, în cadrul procedurii ordonantei de plată, la plata tarifului de utilizare a reţelei de cablu telefonie, si internet.

Potrivit art 2 din OUG nr 119/2007

(1) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta din contracte comerciale.”

Instanta constata ca intre reclamanta si parata s-a incheiat la data de 17.08.200x  contractul nr………… avand ca obiect prestarea serviciului susmentionat.

Rezultă din textul de lege sus precizat necesitatea creanţelor de a îndeplini cele trei condiţii adică să fie certe, lichide şi exigibile.

În speţă creditoarea a făcut dovada că are o creanţă certă împotriva pârâtului in suma de 143.97 lei

Debitorul nu s-a conformat art 3 pct 3.6 din prezentul contract  semnat cu creditorul  si pentru aceasta a suportat aplicarea unor penalitati de intarziere de 0.2% pe zi de intarziere, in totatl suma de 114.57  lei

Aşa fiind cererea creditoarei  îndeplineşte condiţiile de admisibilitate prevăzute de OUG nr 119/2007 şi în consecinţă urmează a fi admisa.

Instanta ia act de faptul ca debitorul nu a inteles sa uziteze de dispozitiile art 9  din OUG 119/2007 si sa conteste creanta pe care creditorul o are contra sa prin intampinare.

In speta de fata instanta constata ca sunt indeplinite si pe cale de consecinta, aplicabile cumulativ dispozitiile art 969, 948 cod civil, OUG 119/20007, motiv pentru care in baza art 10 din OUG 119/2007 va admite cererea de emitere a ordonantei de plata.

Astfel instanta va obliga debitoarea la plata sumelor solicitate astfel ca instanta , someaza debitoarea sa achite in  termen de 10 zile suma de 143.97 lei reprezentand contravaloarea serviciului furnizat si suma de 114.57 lei reprezentand penalitati de intarziere si la cheltuilelile judiciare ocazionata de exercitarea prezentei actiuni , in cuantum de 40.05 lei ron.

Se reţine că, creditoarea  este îndreptăţită potrivit art 274 cod de procedură civilă la cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

ORDONĂ:

Admite cererea formulată de creditoarea SC Y  cu sediul ales in  B , Parter Jud Bihor  , împotriva debitorului  SC x  SRL cu sediul in  Marghita str Al  nr 8_A , Bihor  ,  pentru ordonanta de plata.

Someaza debitoarea sa achite in  termen de 10 zile suma de  143,97 lei  reprezentand servicii de telefonie  pentru lunile  februarie- aprilie 2008, suma de 114,57 lei reprezentand penalitati de intarziere

Someaza debitoarea sa achite cheltuieli de judecata in valoare de 40.05 lei

Atacabila cu cerere in anulare in termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 7 .12.  2009.

 Preşedinte, Grefier,