Revocarea hotărâre fond funciar. Constatare nulitate. Lipsă de interes.

Sentinţă civilă 801 din 05.11.2013


În analiza întinderii şi conţinutului noţiunii de interes protejat juridic, reclamanta, prin chiar motivarea propriei sale acţiuni la care se adaugă situaţia de fapt susţinută de înscrisuri, nu a reuşit să contureze, dincolo de formalismul solicitării, folosul legitim practic obţinut din anularea actelor. Reclamanta s-a limitat să ceară constatarea nulităţii absolute a Hotărârii nr. 71/25 aprilie 2013 şi a Hotărârii nr. 72/24 mai 2013 emise de pârâtă, fără a fi contestat niciuna dintre hotărârile premergătoare adoptării acestora, încât, sub aspect practic, finalitatea constatării nulităţii absolute a celor două hotărâri este aceeaşi cu finalitatea obţinută de pârâtă prin uzul revocării actului iniţial de către actul secund de autoritate. De aceea, fie că se cere nulitatea actelor, fie că se revocă un act, în fapt şi în drept niciunul dintre cele două acte nu va mai produce efecte juridice cu privire la drepturile funciare reglementate.

I. Poziţia procesuală a reclamantei.

1. Reclamanta ADS a solicitat să se constate nulitatea absolută a Hotărârii nr. 71 emisă de pârâta Comisiei judeţene A în data de 25 aprilie 2013, precum şi a Hotărârii nr. 72 emisă de pârâtă în data de 24 mai 2013.

1.1. În motivare, reclamanta susţine că pârâta a validat prin Hotărârea nr. 71, emisă cu încălcarea prevederilor legale, propunerile Comisiei locale de fond funciar A privind:

+ radierea din Anexa nr. 49 a lucrării de fond funciar Z întocmită în baza Legii nr. 1/2000 cu privire la un număr de 233 poziţii cu suprafaţa totală de 1.094,32 ha teren agricol şi înscrierea acestora în Anexa nr. 39 (despăgubiri) a aceleaşi lucrări;

+ transferul din Anexa nr. 39 a lucrării de fond funciar Z întocmită în baza Legii nr. 1/2000 a unui număr de 233 poziţii cu suprafaţa totală de 1.094,32 ha teren agricol şi înscrierea acestora în anexele corespunzătoare reconstituirii dreptului de proprietate în natură a lucrării de fond funciar M, Judeţul C.

1.2. În data de 24 mai 2013, pârâta a emis Hotărârea nr. 72 privind revocarea Hotărârii nr. 71/25.04.2013, adoptată de Comisia judeţeană A cu încălcarea prevederilor legale, respectiv art. 7, alin. 1 din Legea nr. 165/17.05.2013.

1.3. Precizează că reclamanta, în data de 25 iunie 2013 a luat cunoştinţă de existenţa şi de conţinutul Hotărârii nr. 71 şi al Hotărârii nr. 72 care i-au fost comunicate de Instituţia Prefectului Judeţului A, prin adresa nr. 4.216/21 iunie 2013.

1.4. Consideră că Hotărârea nr. 71 este ilegală, întrucât reclamanta, la data emiterii acestei hotărâri, deţinea pe raza teritorială administrativă a Judeţului A 1.225,873 ha teren retrocedabil, potrivit adresei nr. 83.750/8 iulie 2013, astfel încât, în lumina dispoziţiilor art. 10 din HG nr. 890/2005, dreptul de proprietate trebuia reconstituit pe raza administrativă a Judeţului A, nu a Judeţului C. Susţine că nu se poate reconstitui dreptul de proprietate în favoarea persoanelor îndreptăţite care au depus cereri la Comisia locală de fond funciar Z, Judeţul A pe raza administrativ-teritorială a Judeţului C, fără să respecte prevederile legale în vigoare.

1.7. În drept, invocă aplicarea art. 192 C. pr. civ, Legea nr. 18/1991, Legea nr. 1/2000, HG nr. 890/2005, Legea nr. 165/2013, art. 7 alin. 8 din Legea nr. 268/2001.

II. Poziţia procesuală a pârâtei.

2. Pârâta, prin întâmpinare, în temeiul art. 129 alin. 1, alin. 2, pct. 3 coroborat cu dispoziţiile art. 130 alin. 2 C. pr. civ, raportat la dispoziţiile art. 53 alin. 2 din Legea nr. 18/1991 a invocat excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei A, cauza fiind declinată spre judecare Judecătoriei Lipova. În susţinerea excepţiei necompetenţei teritoriale a Judecătoriei A consideră că aparţine judecătoriei în a cărei rază teritorială este situat terenul competenţa de soluţionare, conform dispoziţiilor art. 53 alin. 2 din Legea nr. 18/1991, dispoziţii legale derogatorii de la regula de drept comun în materia competenţei teritoriale prevăzute de dispoziţiile art. 107 alin. 1 C. pr. civ, potrivit cărora competenţa teritorială revine instanţei în a cărei circumscripţie îşi are sediul pârâtul, dacă legea nu prevede altfel. 

2.1. Susţine că deşi reclamanta solicită nulitatea absolută a Hotărârilor nr. 71 şi nr. 72/2013, acţiunea acesteia reprezintă o plângere exercitată în temeiul art. 53 din Legea nr. 18/1991 având regimul juridic pe care îl implică o astfel de calificare, procedură specială în materia anulării hotărârilor comisiei judeţene şi nu o acţiune în constatarea nulităţii absolute specifică proceselor-verbale de punere în posesie şi titlurilor de proprietate în temeiul art. III din Legea nr. 169/1997. În consecinţă, invocă excepţia tardivităţii formulării plângerii solicitând admiterea acesteia şi respingerea plângerii ca tardiv introdusă. Referitor la excepţia tardivităţii formulării plângerii arată că termenul de introducere a plângerii împotriva hotărârii comisiei judeţene de fond funciar este de 30 zile potrivit dispoziţiilor art. 53 alin. 2 din Legea nr. 18/1991, republicată, momentul de la care curge termenul fiind acela al comunicării hotărârii. Natura juridică a termenului de 30 de zile este aceea a unui termen procesual de decădere a cărui nerespectare atrage sancţiunea pierderii dreptului de a formula plângere. Prin adresa nr. 4.216/21.06.2013 Instituţia Prefectului Judeţului A a comunicat reclamantei Hotărârile nr. 71 şi nr. 72/2013, astfel că de la momentul comunicării curge termenul de 30 de zile în care plângerea trebuie formulată. Cum acţiunea a fost înregistrată la Registratura Judecătoriei A la data de 26.07.2013, peste termenul prevăzut de art. 53 alin. 2 din Legea nr. 18/1991 apreciază ca fiind tardivă plângerea formulată de către reclamantă.

2.2. Invocă excepţia lipsei de interes a reclamantei în promovarea prezentei plângeri solicitând să fie admisă în baza dispoziţiilor art. 40 alin. 1 teza a II-a C. pr. civ, cu consecinţa respingerii plângerii formulate ca fiind lipsită de interes. Referitor la excepţia lipsei de interes arată că interesul ca şi condiţie de exerciţiu a acţiunii civile, trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 33 C. pr. civ, respectiv să fie determinat, legitim, personal, născut şi actual. Interesul reclamantei, reprezentând folosul practic (material sau moral) pe care îl urmăreşte partea prin exercitarea acţiunii, nu îndeplineşte condiţiile de a fi născut şi actual. Interesul este actual, atunci când partea, dacă nu ar exercita acţiunea în justiţie, s-ar expune unui prejudiciu, iar un interes care a trecut, a fost depăşit nu poate permite formularea unei cereri în justiţie, astfel cum a statuat literatura de specialitate. Lipsa interesului reclamantei decurge şi din împrejurarea că reclamanta nu a fost sesizată în conformitate cu dispoziţiile art. 47 din HG nr. 890/2005 cu vreo cerere privind predarea pe bază de protocol a terenului la care se referă Hotărârea nr. 71/2013.

2.3. Pe fond solicită respingerea ca lipsit de obiect a petitului nr. 1, respectiv ca nefondat a petitului nr. 2 din plângerea formulată de reclamantă. Capătul nr. 1 al cererii este lipsit de obiect întrucât prin Hotărârea nr. 72/2013 a Comisiei judeţene de fond funciar A a fost revocată Hotărârea nr. 71/2013 a aceleaşi comisii şi, pe cale de consecinţă, este de prisos a se examina legalitatea acestei din urmă hotărâri. Petitul 2 este nefondat pentru că pârâta are natura juridică a unei autorităţi administrativ-jurisdicţionale în raport de dispoziţiile art. 52 alin. 1 din Legea nr. 18/1991, calificare care prezintă importanţă sub aspectul posibilităţii de revocare a actelor administrative emise de această comisie. Actele emise de pârâtă ca unitate administrativă pot fi revocate până la intrarea în circuitul civil. Hotărârea nr. 71/2013, care a făcut obiectul revocării, nu a produs efecte juridice, cât timp Comisia Judeţeană C nu a adoptat nici o hotărâre de aprobare a înscrierii celor 233 poziţii cu suprafaţa de 1.094,32 ha teren agricol în anexele corespunzătoare reconstituirii dreptului de proprietate în natură a lucrării de fond funciar M. Prin adresa nr. 1.419/16.04.2013 Primăria M a exprimat un acord de principiu în privinţa transferului de anexă şi a punerii în posesie a persoanelor îndreptăţite pe teritoriul administrativ al comunei M. …

III. Situaţia de fapt reţinută din probele administrate. Dreptul aplicabil.

3. Judecătoria a administrat mijlocul de probă constând în înscrisuri, din analiza cărora reţine, conturând tabloul general al litigiului, că părţile îşi dispută legalitatea adoptării a două acte emise în materia fondului funciar de către o autoritate publică cu activitate administrativ-jurisdicţională, reclamanta solicitând constatarea nulităţii absolute a acestora, pârâta cerând respingerea acţiunii pe cale de excepţii şi pe fond.

3.1. Din examinarea conţinutului Hotărârii nr. 71/25 aprilie 2013 privind validarea Hotărârilor nr. 2/14.03.2013 şi nr. 6/18.04.2013 ale Comisiei locale Z, rezultă că pârâta a procedat, în primă etapă, la validarea propunerii Comisiei locale Z de radiere din Anexa nr. 49 întocmită de această Comisie a unui număr de 233 poziţii cu suprafaţa totală de 1.094,32 hectare teren agricol şi înscrierea acestora în Anexa nr. 39 (despăgubiri), pentru ca, în etapa următoare, să valideze transferul din Anexa nr. 39 (despăgubiri) a unui număr de 233 poziţii cu suprafaţa totală de 1.094,32 hectare teren agricol şi înscrierea acestora în anexele corespunzătoare reconstituirii dreptului de proprietate în natură a lucrării de fond funciar M, Judeţul C.

3.2. Din examinarea conţinutului Hotărârii nr. 72/24 mai 2013 privind revocarea Hotărârii nr. 71/25 aprilie 2013, rezultă că pârâta a procedat, în primă etapă, la revocarea în întregime a Hotărârii nr. 71/25 aprilie 2013 procedând, în a doua etapă, la invalidarea Hotărârilor nr. 2/14.03.2013 şi nr. 6/18.04.2013 ale Comisiei locale Z.

3.3. Prin Hotărârea nr. 2/14 martie 2013 privind aprobarea înscrierii persoanelor îndreptăţite ce au făcut obiectul Hotărârii nr. 15/22.09.2008 validată prin Hotărârile Comisiei judeţene A nr. 275/26.09.2008 şi nr. 305/26.11.2008, în anexa nr. 23 pentru despăgubiri, Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Z a aprobat înscrierea în anexa nr. 23 pentru despăgubiri persoanelor îndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 1.137,82 ha dispunându-se redierea acestor persoane din anexa nr. 49, unde figurau. În continuare, prin Hotărârea nr. 6/18 aprilie 2013, Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Z, ca urmare a constatării lipsei de teren disponibil la nivelul localităţii Z şi a existenţei de teren disponibil pe raza localităţii M, Judeţul C, a propus reconstituirea dreptului de proprietate privată în natură prin punerea în posesie cu suprafaţa de 1.132,93 ha pe terenurile proprietate privată a Statului Român şi administrate de ADS aflate pe raza localităţii M, Judeţul C.

3.4. Din Procesele-verbale de şedinţă a Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Z reiese că pentru o suprafaţă de peste 1.130 ha solicitate iniţial Comisiei locale F. de către persoanele îndreptăţite, cererile acestora au fost transferate pentru reconstituirea dreptului la nivelul localităţii Z, însă această localitate nu are teren disponibil.

3.5. Judecătoria reţine că pârâta a adoptat Hotărârea nr. 305/26.11.2008 privind modificarea Hotărârii nr. 275/26.09.2008 validând în consecinţă, în parte, Hotărârea nr. 15/22 septembrie 2008 a Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Z în sensul că dispune radierea unui număr de 242 de poziţii din anexele lucrării de fond funciar F, cu o suprafaţă de 1.138,40 ha teren agricol şi înscrierea acestora în anexa nr. 49 a lucrării de fond funciar Z şi anume: din anexa nr. 50 a lucrării de fond funciar F se radiază 232 poziţii cu suprafaţa de 1.095,07 ha teren agricol şi din anexa nr. 40 a lucrării de fond funciar F se radiază 10 poziţii cu suprafaţa de 43,33 ha teren agricol. Dispune în sarcina Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Z întocmirea documentaţiei de preluare a suprafeţei de 1.138,40 ha teren agricol de la reclamantă. În sfârşit, va reţine că prin Hotărârea nr. 15/22 septembrie 2008 a Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Z s-a aprobat cererea persoanelor îndreptăţite şi a Hotărârii nr. 12/08.12.2003 a Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor F dispunându-se transferul persoanelor în anexa nr. 30 a Comisiei locale Z fiind aprobată reconstituirea în natură a dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 1.195,219 ha teren agricol, în măsura predării acestei suprafeţe prin protoc încheiat cu reclamanta.

3.6. Reţine că pârâta, prin adresa de ieşire nr. 4.216/21 iunie 2013 înregistrată la reclamantă sub nr. 2.828/25 iunie 2013 şi nr. 83.750/26 iunie 2013 a comunicat celei din urmă actele din litigiu, pentru ca pârâta să depună la poştă în data de 23 iulie 2013 plicul conţinând acţiunea în justiţie şi care a fost înregistrată la Judecătoria A în data de 26 iulie 2013.

4. Dreptul relevant aplicabil. Art. 27 alin. 1, art. 51 - art. 53, art. 55, art. 63 din Legea nr. 18/1991, în vigoare la data întocmirii actelor atacate. Art. III Legea nr. 169/1997. Art. 4 alin. 1, art. 6, art. 10 din Hotărârea nr. 890 din  4 august 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor. Art. 6, art. 7 alin. 1, art. 9 din Legea nr. 165/2013. Art. 7 alin. 8 din Legea nr. 268/2001. Art. 29, art. 33, art. 40 din Codul de procedură civilă introdus prin Legea nr. 134/2010.

IV. Hotărârea.

5. În baza situaţiei de fapt şi de drept reţinute, Judecătoria va aprecia că este competentă general, material şi teritorial să judece litigiul, astfel că va respinge excepţiile privind necompetenţa teritorială şi tardivitatea formulării acţiunii civile, va admite excepţia lipsei de interes în promovarea acţiunii civile şi va respinge în consecinţă acţiunea, fără a aborda fondul procesului. Ordinea de soluţionare a excepţiilor este prescrisă de art. 248 alin. 1 şi alin. 2 C. pr. civ., în raport de care, având de soluţionat două excepţii de procedură şi o excepţie de fond, Judecătoria a analizat cu prioritate excepţiile de procedură şi în urmă, excepţia de fond. Privitor la excepţiile de procedură, ţinând seama de finalitatea soluţiei, a analizat în primul rând problema competenţei şi, constatând că este competentă, a procedat la analiza excepţiei privind tardivitatea.

5.1. Cu privire la stabilirea propriei competenţe, date fiind modificările succesive de soluţionare a cererilor persoanelor îndreptăţite la reconstituirea dreptului, pentru a stabili care este instanţa corespunzătoare din raza locului situării terenului, conform art. 53 alin. 2 din Legea nr. 19/1991, Judecătoria a purces la verificarea solicitării persoanelor şi a hotărârii originare date de Comisia locală F, aflată în raza teritorială de judecată a Judecătoriei A, dacă a existat o hotărâre de reconstituire în natură sau din cauza deficitului de teren s-a aprobat atribuirea de teren într-o altă localitate din Judeţul A şi care s-ar afla în raza teritorială a unei alte instanţe de judecată. Judecătoria constată astfel că pârâta a validat, în parte, Hotărârea nr. 15/22 septembrie 2008 a Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Z în sensul că a dispus radierea unui număr de 242 de poziţii din anexele lucrării de fond funciar F, cu o suprafaţă de 1.138,40 ha teren agricol şi înscrierea acestora în anexa nr. 49 a lucrării de fond funciar Z, anume: din anexa nr. 50 a lucrării de fond funciar F se radiază 232 poziţii cu suprafaţa de 1.095,07 ha teren agricol şi din anexa nr. 40 a lucrării de fond funciar F se radiază 10 poziţii cu suprafaţa de 43,33 ha teren agricol dispunând în sarcina Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Z întocmirea documentaţiei de preluare a suprafeţei de 1.138,40 ha teren agricol de la reclamantă. Drept urmare, terenul cu privire la care au efect juridic actele atacate se află pe teritoriul Comunei Z, Judeţul A, unitate administrativ-teritorială care se află în circumscripţia de judecată a Judecătoriei Lipova, conform HG nr. 337/1993, astfel că, în baza art. 132 alin. 2 C. pr. civ. Judecătoria este competentă să judece.

5.2. Cu privire la excepţia tardivităţii, Judecătoria nu se va arăta preocupată să tranşeze între calificarea acţiunii ca fiind o acţiune de drept comun, în constatarea nulităţii sau o acţiune specială, o plângere de fond funciar, deoarece în mod cert reclamanta a formulat acţiunea în termenul special de 30 de zile calculat de la data comunicării, 25 sau 26 iunie 2013 şi data depunerii la poştă a plicului conţinând acţiunea, 23 iulie 2013.

5.3. În ceea ce priveşte lipsa de interes în promovarea acţiunii, Judecătoria, în analiza întinderii şi conţinutului noţiunii de interes protejat juridic, apreciază că reclamanta, prin chiar motivarea propriei sale acţiuni la care se adaugă situaţia de fapt susţinută de înscrisuri, nu a reuşit să contureze, dincolo de formalismul solicitării, folosul legitim practic obţinut din anularea actelor. Reclamanta s-a limitat să ceară constatarea nulităţii absolute a Hotărârii nr. 71/25 aprilie 2013 şi a Hotărârii nr. 72/24 mai 2013 emise de pârâtă, fără a fi contestat niciuna dintre hotărârile premergătoare adoptării acestora, încât, sub aspect practic, finalitatea constatării nulităţii absolute a celor două hotărâri este aceeaşi cu finalitatea obţinută de pârâtă prin uzul revocării actului iniţial de către actul secund de autoritate. De aceea, fie că se cere nulitatea actelor, fie că se revocă un act, în fapt şi în drept niciunul dintre cele două acte nu va mai produce efecte juridice cu privire la drepturile funciare reglementate rămânând în fiinţă Hotărârea nr. 305/26.11.2008 a pârâtei de modificare a Hotărârii nr. 275/26.09.2008 privind validarea, în parte, a Hotărârii nr. 15/22 septembrie 2008 a Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Z în sensul radierii unui număr de 242 de poziţii din anexele lucrării de fond funciar F, cu o suprafaţă de 1.138,40 ha teren agricol şi înscrierea acestora în anexa nr. 49 a lucrării de fond funciar Z şi anume: din anexa nr. 50 a lucrării de fond funciar F se radiază 232 poziţii cu suprafaţa de 1.095,07 ha teren agricol şi din anexa nr. 40 a lucrării de fond funciar F se radiază 10 poziţii cu suprafaţa de 43,33 ha teren agricol dispunându-se în sarcina Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Z întocmirea documentaţiei de preluare a suprafeţei de 1.138,40 ha teren agricol de la reclamantă. Chiar reclamanta, în motivarea acţiunii susţine, criticând Hotărârea nr. 71, că deţinea la data emiterii acestei hotărâri, pe raza teritorială administrativă a Judeţului Arad 1.225,873 ha, teren retrocedabil, potrivit adresei nr. 83.750/8 iulie 2013, astfel încât, în lumina dispoziţiilor art. 10 din HG nr. 890/2005, dreptul de proprietate trebuia reconstituit pe raza administrativă a Judeţului A, nu a Judeţului C. Or, chiar această soluţie a rămas în fiinţă în urma revocării Hotărârii nr. 71/25 aprilie 2013 prin Hotărârea nr. 72/24 mai 2013 emise de pârâtă.

6. Ia act de faptul că nu se cer cheltuieli de judecată.

NOTĂ. Soluţia a fost menţinută de Tribunalul Arad în calea de atac exercitată de reclamantă, apelul fiind respins prin Decizia civilă nr. 87/21 ianuarie 2014.

Domenii speta