Obligaţie de a face

Sentinţă civilă 554/2015 din 21.01.2015


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ORADEA

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ  Nr. 554/2015

Şedinţa publică de la 21 Ianuarie 2015

Completul compus din:

PREŞEDINTE …………

Grefier ……

Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe reclamant ….. şi pe pârât ………, având ca obiect obligaţie de a face.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă în reprezentarea pârâtului av. ………… în baza împuternicirii avocaţiale depuse la dosar, lipsă fiind reprezentant al reclamantului.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei că procedura de citare este legal îndeplinită cu părţile, după care:

Instanţa, verificându-şi competenţa conform art. 131 alin. 1 C.pr.civ., stabileşte că este competentă general, material şi teritorial să judece pricina, în temeiul art. 126 din Constituţia României şi al art. 30 alin. 1, art. 94 pct. 1 lit. h şi art. 107 C.pr.civ.

Reprezentantul pârâtului solicită încuviinţarea probei cu înscrisurile depuse la dosar, învederează că nu mai are alte probe de propus sau cereri de formulat şi solicită cuvântul asupra fondului.

În baza art. 237 alin.2 pct.7 şi art. 255 C.pr.civ., instanţa încuviinţează proba cu înscrisuri, apreciind că este admisibilă potrivit legii şi duce la soluţionarea procesului.

Nemaifiind alte cereri de formulat ori probe de propus, în baza art. 392 C.pr.civ., instanţa constată cauza în stare de judecată, declară cercetarea procesului încheiată şi deschide dezbaterile asupra fondului.

Reprezentantul pârâtei solicită respingerea ca nefondată a acţiunii, fără cheltuieli de judecată,  învederând că măsura din procesul verbal întocmit pârâtului nu este detaliată, în sensul că nu s-a stabilit nicio măsură pentru intrarea în legalitate a pârâtului, astfel că instanţa nu poate suplini viciul de procedură din procesul verbal întocmit pârâtului. Învederează că este prescrisă luarea unor măsuri, având în vedere că au trecut doi ani de la data constatării contravenţiei.

Considerând că au fost lămurite toate împrejurările de fapt şi temeiurile de drept ale cauzei, în temeiul art. 394 alin. 1 C.pr.civ., instanţa închide dezbaterile.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la instanţă în data de 07.10.2014 sub nr. de dosar 20954/271/2014, reclamantul …… prin Primar a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul ………, obligarea acestuia să procedeze la intrarea în legalitate pentru lucrările executate fără autorizaţie de construire.

În motivarea cererii, reclamantul arată că pârâtul se face vinovat de executarea fără autorizaţie de construire a următoarelor lucrări: construire împrejmuire, realizat la stadiul fizic de stâlpi beton şi ţeavă metalică.

Cu ocazia controlului efectuat în Oradea str. …, în data de 17.05.2012, s-a întocmit procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 182/17.05.2012 prin care pârâtul a fost sancţionat contravenţional şi s-a dispus intrarea în legalitate până la termenul de 30.09.2012, prin obţinerea autorizaţiei de construire sau desfiinţare, în condiţiile art. 28 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 50/1991 republicată cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile art. 59 alin 1 din Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991.

Se mai arată că până la data introducerii cererii de chemare în judecată, pârâtul nu s-a conformat măsurii dispuse de intrare în legalitate în termenul limită dat în procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 182/17.05.2012.

Reclamantul mai arată ca în conformitate cu prevederile art. 32 alin. 1 din Legea nr. 50/1991 republicată, “În cazul în care persoanele sancţionate contravenţional au oprit executarea lucrărilor, dar nu s-au conformat în termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1), organul care a aplicat sancţiunea va sesiza instanţele judecătoreşti pentru a dispune, după caz:

a) încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei;

b) desfiinţarea construcţiilor realizate nelegal”.

În drept au fost invocate prevederile art. 28, art. 32 din Legea nr. 50/1991 şi art. 59 din Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991.

În probaţiune, reclamantul a depus la dosarul cauzei copia procesului verbal de contravenţie seria PLO 0000466 nr. 182/17.05.2012 cu dovada comunicării (f.7-9).

Paratul a depus la dosarul cauzei întâmpinare (f.12), prin care a arătat că nu se opune la admiterea acţiunii, solicitând a se stabili un termen de 6 luni pentru obţinerea autorizaţiei din partea Primăriei Oradea, cu începere de la data rămânerii definitive a hotărârii, ulterior emiterii autorizaţiei urmând a relua lucrările de împrejmuire a terenului aferent construcţiei.

Reclamantul nu a formulat răspuns la întâmpinare.

Instanţa a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisuri.

La termenul de judecată din 21.01.2015, pârâtul, prin reprezentat, a pus concluzii de respingere a acţiunii.

Analizând actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Prin procesul verbal de contravenţie seria PLO 0000466 nr. 182/17.05.2012 (f.7) încheiat de reprezentanţii reclamantului, pârâtul a fost sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum de 1.500 lei in temeiul art. 26 lit. a din Legea nr. 50/1991, reţinându-se în sarcina sa fapta de construire împrejmuire, realizat la stadiul fizic de stâlpi beton şi ţeavă metalică, la adresa din Oradea str. …….. jud. Bihor.

Prin acelaşi proces verbal de contravenţie s-a dispus şi sistarea lucrărilor şi intrarea în legalitate conform prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată, până la data de 30.09.2012.

Art. 28 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii prevede la alin. 1 că odată cu aplicarea amenzii pentru contravenţiile prevăzute la art. 26 alin. 1 lit. a şi b se dispune oprirea executării lucrărilor, precum şi, după caz, luarea măsurilor de încadrare a acestora în prevederile autorizaţiei sau de desfiinţare a lucrărilor executate fără autorizaţie ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, într-un termen stabilit în procesul-verbal de constatare a contravenţiei, iar la alin. 3 că măsura desfiinţării construcţiilor se aplică şi în situaţia în care, la expirarea termenului de intrare în legalitate stabilit în procesul-verbal de constatare a contravenţiei, contravenientul nu a obţinut autorizaţia necesară. În conformitate cu prevederile art. 32 alin. 1 din acelaşi act normativ în cazul în care persoanele sancţionate contravenţional au oprit executarea lucrărilor, dar nu s-au conformat în termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, potrivit prevederilor art. 28 alin. 1, organul care a aplicat sancţiunea va sesiza instanţele judecătoreşti pentru a dispune, după caz, încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei sau desfiinţarea construcţiilor realizate nelegal.

Faţă de prescripţia invocată de pârât, instanţa apreciază că această apărare este neîntemeiată, reţinând că art. 31 din Legea nr. 50/1991 prevede prescripţia dreptului de a constata contravenţia şi de a aplica amenda, nu şi dreptul de a sesiza instanţa potrivit art. 32 din Legea nr. 50/1991. Pe de altă parte, în procesul-verbal s-a dispus măsura intrării în legalitate potrivit Legii nr. 50/1991, ceea ce presupune ca lucrările să fie construite în baza unei autorizaţii de construire, rezultând de aici că i s-a impus contravenientului să obţină autorizaţia, intrând în legalitate.

Faţă de cele de mai sus, având în vedere că pârâtul nu s-a conformat celor dispuse prin procesul verbal de contravenţie seria PLO 0000466 nr. 182/17.05.2012, în temeiul art. 32 alin. 1 din Legea nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, instanţa va admite cererea formulată de reclamant şi va obliga pârâtul să intre în legalitate prin obţinerea unei autorizaţii de construire pentru lucrările efectuate nelegal, sancţionate prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria PLO 0000466 nr. 182/17.05.2012, în termen de 6 luni de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, iar în caz contrar să desfiinţeze lucrările executate ilegal.

Instanţa va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea civilă formulată de reclamantul …..jud. Bihor, în contradictoriu cu pârâtul ……………, domiciliat în Oradea str. … jud. Bihor, şi în consecinţă:

Obligă pârâtul să intre în legalitate prin obţinerea unei autorizaţii de construire pentru lucrările efectuate nelegal, sancţionate prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria PLO ……nr. 182/17.05.2012, în termen de 6 luni de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, iar în caz contrar să desfiinţeze lucrările executate ilegal.

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare.

Apelul se va depune la Judecătoria Oradea.

Pronunţată în şedinţa publică din 21.01.2015.

PreşedinteGrefier