Înregistrarea tardivă a naşterii minorului

Sentinţă civilă 90 din 22.01.2015


Prin acţiunea înregistrată în data de 17.06.2014 pe rolul Judecătoriei M. sub nr. 2111/260/2014, reclamanta B. R. a formulat cerere de chemare în judecată a pârâtei Primăria Municipiului M. solicitând instanţei înregistrarea tardivă a naşterii minorului B. M.

În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că în data de 17.04.2011 a născut la maternitatea din M. pe fiul său B. M. astfel cu rezultă din certificatul medical constatator al născutului viu nr. 478/16.06.2014, însă nu a efectuat diligenţele pentru înregistrarea naşterii acestuia.

Acţiunea nu a fost motivată în drept.

În data de 25.09.2014, pârâta a depus întâmpinare prin care a invocat excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei M.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 129 alin. 2, pct. 3, art. 130 alin. 2, art. 205-208 cod procedură civilă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art. 18 alin. 2 din Legea nr. 119/1996, acţiunea privind înregistrarea tardivă a naşterii se introduce la judecătoria în a cărei rază teritorială are domiciliul persoana interesată sau unde are sediul serviciul de protecţie specială a copilului.

Potrivit art. 248 cod procedură civilă, instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură, precum şi asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei.

În speţa de faţă, domiciliul reclamantei, care este şi mama minorului B. M., este în oraşul M. N., str. Sîntana nr. 140, jud. M.

Prin urmare, în temeiul art. 18 alin. 2 din Legea nr. 119/1996, competenţa teritorială revine instanţei de la domiciliul reclamantei.

Având în vedere considerentele arătate mai sus, instanţa va admite excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei M. şi va declina competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei T. M.