Stare civila.

Sentinţă civilă 16 din 06.08.2014


Prin acţiunea civilă  reclamantul Primarul comunei c a solicitat în contradictoriu cu Ofiţerul delegat de stare civilă al primăriei com. C anularea actului de naştere nr. ..../19.08.2013, întrucât acesta a fost întocmit cu depăşirea competenţelor legale prevăzute de lege, precum şi înscrierea anulării dispuse prin menţiunile pe actul de stare civilă corespunzător.

În motivarea cererii sale, reclamantul a arătat că autoritatea tutelară din cadrul Primăriei C a introdus în dosarul civil nr. 69xx/328/2013 al Judecătoriei To acţiune privind înregistrarea tardivă a naşterii minorului PC, iar prin Sentinţa civilă nr. ....../2013, s-a dispus înregistrarea naşterii copilului în registrul de stare civilă a Primăriei mun. C.

În drept reclamantul a invocat dispoziţiile art. 100 Ncc, art. 23 alin. 1 din Decretul nr. 31/1954 şi art. 57-58 din legea nr. 119/1996.

Prin încheierea de şedinţă de la termenul din data de 06.12.2013 instanţa a dispus în temeiul art. 78 Ncpc citarea în cauză a minorului P C, prin reprezentant legal PV.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine  ca, prin sentinţa civilă nr. xx/2013 pronunţată de Judecătoria T în dosarul civil nr. xxxx/328/2012, a fost admisă cererea formulata de reclamant PRIMĂRIA C - SERVICIUL DE STARE CIVILĂ în contradictoriu cu PV şi in consecinţa s-a dispus înregistrarea în Registrul Stării Civile al Primăriei Municipiului C a naşterii minorului PC, născut la data de 27.08.2004, în Cluj Napoca,  fiul lui PM (fiul lui G şi L, născut la ....., în C) şi PV (fiica lui T şi M, născută la .... în S, CNP ). 

În baza acestei hotărâri judecătoreşti, Primăria com. C a întocmit actul de naştere nr. X/19.08.2013 al minorului PC.

Potrivit prevederilor art. 100 Cod civil, „(1) Anularea, completarea sau modificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe acestea se poate face numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive. (2) Rectificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora se poate face, din oficiu sau la cerere, numai în temeiul dispoziţiei primarului de la primăria care are în păstrare actul de stare civilă. (3) Starea civilă poate fi modificată în baza unei hotărâri de anulare, completare sau modificare a unui act de stare civilă numai dacă a fost formulată şi o acţiune de modificare a stării civile, admisă printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă. (4) Hotărârea judecătorească prin care se dispune anularea, completarea sau modificarea unui act de stare civilă, precum şi înregistrarea făcută în temeiul unei asemenea hotărâri sunt opozabile oricărei alte persoane cât timp printr-o nouă hotărâre nu s-a stabilit contrariul. Actul administrativ prin care s-a dispus rectificarea unui act de stare civilă, precum şi înregistrarea făcută în baza lui sunt opozabile oricărei persoane până la proba contrară”.

Totodată, potrivit art. 14 din legea nr. 119/1996 „(1) Intocmirea actului de nastere se face la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza s-a produs evenimentul, pe baza declaratiei verbale a persoanelor prevazute la art. 16, a actului de identitate al mamei si al declarantului, a certificatului medical constatator al nasterii si, dupa caz, a certificatului de casatorie al parintilor.”, iar potrivit art. 18 din acelaşi act normativ, „(1) Cand declaratia a fost facuta dupa trecerea unui an de la data nasterii, intocmirea actului se face in baza hotararii judecatoresti definitive si irevocabile, care trebuie sa contina toate datele necesare intocmirii actului de nastere”.

Ca urmare, raportat la aceste texte legale, instanţa va reţine că prezenta acţiune este întemeiată, ofiţerul de stare civilă al Primăriei com. C întocmind actul de naştere al minorului Pumnuţ Claudiu cu încălcarea competenţei sale teritoriale, astfel încat o va admite şi va dispune anularea actului de naştere nr. X/19.08.2013 emis de către Primăria com. C.