Radiere sechestru asigurator în temeiul declaraţiei autentice a beneficiarului creditor, în cuprinsul căreia acesta şi-a exprimat în mod expres acordul cu privire la radierea din cartea funciară a sechestrului instituit în favoarea sa.

Sentinţă civilă 793 din 30.10.2014


S-a luat în examinare apelul civil declarat de petentul ..., cu domiciliul în …, împotriva încheierii nr.17032/19.08.2014, pronunţate de Judecătoria ... în dosarul nr.10240/212/2014, având ca obiect plângere împotriva încheierii de carte funciară.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, răspunde pentru apelantul petent ..., avocat ..., în baza împuternicirii avocaţiale nr.440/17.09.2014.

 S-a făcut referatul asupra cauzei de către grefierul de şedinţă, prin care s-au evidenţiat părţile, modalitatea de îndeplinire a procedurii de citare şi împrejurarea că apelul este motivat, timbrat cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 25 lei, după care:

 În raport de considerentele instanţei de fond, reprezentantul convenţional al apelantului petent depune la dosar traducerea declaraţiei cu apostila şi solicită a se lua act că nu mai are alte cereri de formulat sau probe de propus, apreciind dosarul în stare de judecată.

 Instanţa, socotindu-se lămurită, în conformitate cu prevederile art.150 Cod procedură civilă, constată dosarul în stare de judecată şi acordă cuvântul părţii asupra apelului de faţă.

 Având cuvântul pentru apelantul petent ..., reprezentantul convenţional solicită admiterea apelului, schimbarea în tot a hotărârii apelate, în sensul admiterii plângerii formulate împotriva încheierii registratorului şef şi, pe cale de consecinţă, să se admită cererea de radiere a notării litigiului. În acest sens, solicită a se avea în vedere împrejurarea că iniţial cererea de radiere a sechestrului a fost respinsă, pe considerentul că în speţă ar fi aplicabile prevederile art.965 din vechiul Cod de procedură civilă, iar nu dispoziţiile art.885 din noul Cod de procedură civilă. Judecătorul fondului a considerat că punctul de vedere al petentului este corect, că sunt incidente în cauză dispoziţiile art.885 NCPC şi că petentul poate cere radierea sechestrului din cartea funciară în condiţiile în care există declaraţia autentică a titularului său, de radiere a notării, numai că s-a apreciat de către instanţa de fond ca ar fi fost necesar ca această declaraţie autentică să fie depusă la dosar purtând apostila. Urmează a se observa că o asemenea solicitare nu a fost pusă în discuţia părţilor. În acest sens au fost încălcate dispoziţiile art.22 al.2-4 Cod procedură civilă, cu referire la art.13 al.3 din acelaşi cod.

 Pe cale de consecinţă, în condiţiile în care s-a menţionat de către instanţa de fond că în mod greşit cartea funciară a respins cererea, raportat la temeiurile juridice indicate, şi având în vedere că astăzi a depus declaraţia cu apostila, apreciază că apelul dedus judecăţii este fondat.

T R I B U N A L U L

Asupra apelului civil de faţă :

I.Prin sentinţa civilă nr.10006/10.07.2013,  Judecătoria ... a

respins acţiunea formulată de petentul ... ca neîntemeiată.

Pentru a hotărî astfel a reţinut prima instanţă că, prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei ... la data de 07.04.2014 sub număr de dosar 10240/212/2014, petentul ... a solicitat anularea Încheierii de respingere nr.17739/28.03.2014 emisă de ... în dosarul nr.17739/04.03.2014, anularea Încheierii de respingere nr. 105547/11.02.2014 emisă de ... în dosarul nr. 105547/13.02.2013, admiterea cererii formulate privind radierea sechestrului asigurator instituit în favoarea numitului ... în temeiul Încheierii nr.20092/27.11.2002 pronunţată în dosarul nr.18015/2002 al Judecătoriei ....

În fapt, petentul a arătat că prin Încheierea nr.20092/27.11.2002 pronunţată în dosarul nr. 18015/2002, Judecătoria ... a admis cererea formulată de creditorul ... şi a dispus înfiinţarea unui sechestru asigurator asupra bunului imobil compus din teren în suprafaţă de 1116 mp şi construcţie cu destinaţia de locuinţă în suprafaţă de 118,08 mp, situat în …, proprietatea sa.

Petentul arată că prin cererea înregistrată sub nr. 105547/13.12.2013 la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanţa, a solicitat radierea sechestrului asigurator, anexând declaraţia autentică a numitului ..., în cuprinsul căreia acesta şi-a exprimat în mod expres acordul cu privire la radierea din cartea funciară a sechestrului instituit în favoarea sa. Cererea sa a fost respinsă prin Încheierea nr. 105547/11.02.2013, iar împotriva încheierii de respinge a formulat cerere de reexaminare, care a fost respinsă prin Încheierea de respingere nr. 17739/28.03.2014. Prin încheierea de respingere s-a reţinut greşit că art. 885 alin. 2 NCC nu este aplicabil speţei, făcându-se o interpretare gramaticală a acestuia şi fără a se avea în vedere faptul că legea se interpretează prin analogie, iar câtă vreme nu există text care să reglementeze radierea notărilor din cartea funciară, art. 885 alin. 2 NC se aplică pentru identitate de raţiune.

Petentul mai arată că nu există dispoziţii legale exprese care să condiţioneze radierea sechestrului asigurator notat în cartea funciară de existenţa unei hotărâri judecătoreşti prin care să se fi dispus, în prealabil, ridicarea măsurii astfel instituite, precum şi faptul că art. 956 alin. 2 NCPC invocat de registratorul şef nu îşi găseşte aplicabilitatea în speţă, întrucât cererea principală a fost admisă, iar creditorul nu a înţeles să pună în executare hotărârea, nici prin urmărirea silită asupra bunului asupra căruia s-a instituit sechestru asigurator, nici prin urmărirea altor bunuri ce îi aparţin.

În drept, petentul a invocat dispoziţiile art. 31 din Legea nr. 7/1996.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut următoarele:

Prin Încheierea nr.20092 din 27.11.2002 pronunţată de Judecătoria ... în dosarul nr.18015/2002 a fost admisă cererea formulată de creditorul ... în contradictoriu cu debitorul ... şi s-a dispus înfiinţarea sechestrului asigurator asupra bunului imobil compus din teren în suprafaţă de 1116 mp şi construcţie cu destinaţie de locuinţă în suprafaţă de 118,08 mp situat în…, aparţinând debitorului, sechestrul asigurator fiind notat în cartea funciară a imobilului.

Prin Sentinţa civilă nr. 6107/07.04.2003, pronunţată de Judecătoria ... în dosarul nr. 18090/2002, a fost admisă acţiunea formulată de reclamantul ..., pârâtul ... fiind obligat la plata către reclamant a sumei de 1.000.000.000 lei reprezentând împrumut nerestituit şi la dobânda legală de la data scadenţei împrumutului şi până la data achitării debitului.

Petentul ... a solicitat ... radierea sechestrului nr. 20092/2002, anexând cererii declaraţia notarială a numitului ..., în care se arată faptul că este de acord cu radierea sechestrului instituit în favoarea sa.

Prin Încheierea nr. 105547/11.02.2014, ... a respins cererea de radiere, pe motiv că nu s-a anexat la dosar hotărârea judecătorească prin care s-a dispus ridicarea sechestrului, nefiind aplicabile dispoziţiile art. 76 din Ord. 633/2006, modificat şi completat şi nici ale art. 885 alin. 2 C.civ.

Împotriva acestei încheieri petentul a formulat cerere de reexaminare, care a fost respinsă prin Încheierea nr. 17739/25.03.2014, motivându-se faptul că la dosarul cauzei nu a fost depusă hotărârea judecătorească prevăzută de art. 956 C.proc.civ.

Raportat la temeiul legal invocat de registratorul şef al ... în încheierea de respingere nr.17739/25.03.2014, respectiv art. 956 C.proc.civ., instanţa a reţinut că acesta nu este aplicabil în cauză.

Susţinerea petentului conform căreia nu este aplicabil noul cod de procedură civilă este întemeiată, având în vedere data înfiinţării sechestrului, însă art. 595 din Codul de procedură civilă din 1865 are un conţinut identic cu cel al art. 956 din Noul Cod de procedură civilă.

Instanţa a apreciat că în cauză nu este aplicabil însă nici art. 595 din Codul de procedură civilă din 1865, întrucât acesta nu vizează ipoteza în care acţiunea principală a fost admisă, astfel cum este cazul în speţa de faţă.

Menţiuni referitoare la radierea unei notări din cartea funciară se regăsesc în art.33 alin. 1 din Legea nr.7/1996: „Înscrierile şi radierile efectuate în cărţile funciare nu pot fi rectificate decât pe baza hotărârii instanţei judecătoreşti definitive şi irevocabile sau pe cale amiabilă, în baza unei declaraţii date în formă autentică, de titularul tabular, respectiv de titular, în baza unei documentaţii cadastrale”, precum şi în art. 75 şi următoarele din Ordinul nr. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară - art. 75: „Radierea înscrierii drepturilor reale se face la cererea titularului dreptului. Celelalte părţi interesate pot cere radierea drepturilor care se sting la împlinirea termenului menţionat în înscriere sau la moartea titularului drepturilor viagere.”

De asemenea, art. 89 alin.1 din Ordinul nr.633/2006, prevede că „Rectificarea este operaţiunea de carte funciară care reprezintă radierea, îndreptarea sau menţionarea înscrierii oricărei operaţiuni, susceptibilă a face obiectul unei înscrieri în cartea funciară”, iar conform alin. 3 al aceluiaşi articol, „Rectificarea înscrierilor în cartea funciară se poate face fie pe cale amiabilă prin declaraţie autentică, fie în caz de litigiu, prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă”. Alin. 4 prevede că „În acest ultim caz, rectificarea de carte funciară se dispune prin încheiere, în baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care s-a admis acţiunea de fond. Acţiunea de fond poate fi, după caz, o acţiune în nulitate, rezoluţiune, reducţiune sau orice altă acţiune întemeiată pe o cauză de ineficacitate a actului.”

În speţa de faţă, petentul nu a invocat existenţa unei hotărâri judecătoreşti prin care să se fi constatat ineficacitatea sechestrului asigurator, raportat eventual la prescrierea dreptului de a cere executarea silită a sentinţei civile nr. 6107/07.04.2003, ci a invocat declaraţia autentică a titularului dreptului înscris în cartea funciară, respectiv ....

Instanţa a apreciat că declaraţia autentică depusă de petent nu poate constitui un temei pentru rectificarea – radierea sechestrului asigurator, conform art.89 alin. 3 – teza I din Ordinul nr. 633/2006, întrucât nu îndeplineşte cerinţele prevăzute de art.3 din Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la data de 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin OG nr.66/1999.

Astfel, apostila este un certificat eliberat de autorităţile competente ale unui stat semnatar al Convenţiei de la Haga (printre care şi Grecia), pentru actele oficiale întocmite în ţara respectivă, care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenţiei,  scopul eliberării apostilei fiind autentificarea originii unui act oficial, pentru prevenirea utilizării unor acte false în vederea producerii de efecte juridice.

În speţa de faţă, petentul a depus la ... o declaraţie dată de ... în limba greacă, în faţa unui notar din Grecia, traducerea acestei declaraţii realizate de un traducător autorizat din România şi o încheiere a unui notar public din România, prin care legalizează semnătura traducătorului.

Or, în contextul în care această declaraţie nu este apostilată de autorităţile competente, instanţa a apreciat că nu atestă veracitatea semnăturii, calitatea în care a acţionat semnatarul actului sau, după caz, identitatea sigiliului sau a ştampilei de pe acest act, conform dispoziţiilor art. 5 din Convenţie.

II.Împotriva acestei hotărâri, petentul a declarat, în termen legal,

apel.

În motivarea căii de atac, a susţinut că, în mod greşit instanţa de fond deşi a apreciat că  disp. art.956 din NCPC (art.595 C.P.C) nu îşi găsesc aplicabilitate în speţă, argumente pentru care registraotrul de carte funciară a respins cererea petentului, plângerea acestuia nu este întemeiată întrucât declaraţia notarială a numitului ... depusă în susţinerea cererii nu ar îndeplini cerinţele prevăzute  de art.3 din Convenţia de la Haga 1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine.

Procedând în acest mod, prima instanţă a nesocotit principiul contradictorialităţii, respectiv nu a pus în discuţia părţilor această chestiune şi, prin urmare petentul nu a avut posibilitatea să formuleze apărări corespunzătoare fiindu-i îngrădit acest drept. În situaţia

În care judecătorul fondului ar fi pus în vedere petentului obligaţia depunerii declaraţiei notariale apostilate, acesta s-ar fi conformat obligaţiei evitând exercitarea căii de atac şi cheltuieli suplimentare.

Totodată judecătorul fondului s-a pronunţat asupra a ceea ce nu s-a cerut întrucât obiectul cererii consta în analiza legalităţii încheierilor de carte funciară prin prisma dispoziţiilor legale invocate de ... iar nu pe alte temeiuri care nici nu au fost puse în discuţia părţilor.

În mod greşit a apreciat instanţa de fond că, în speţă, şi-ar găsi aplicabilitate disp. art.3 din Coonvenţia de la Haga 1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine. Aceasta întrucât, având în vedere disp. art.885 din Noul cod civil precum şi uzanţele în vigoare, prin raportare la disp. alin 2 din art.3 din Coonvenţia de la Haga 1961, pentru radierea faptelor, drepturilor personale, a litigiilor privitoare la imobil notate în cartea funciară este suficientă manifestarea de voinţă a titularului cererii de notare, exprimată într-un înscris autentic.

În calea de atac a apelului a fost administrată proba cu înscrisuri noi, respectiv declaraţia notarială a numitului ..., apostilată.

III.Apelul este întemeiat.

Potrivit art.22 NCPC,  Judecătorul are îndatorirea să stăruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greşeală privind aflarea adevărului în cauză, pe baza stabilirii faptelor şi prin aplicarea corectă a legii, în scopul pronunţării unei hotărâri temeinice şi legale. În acest scop, cu privire la situaţia de fapt şi motivarea în drept pe care părţile le invocă, judecătorul este în drept să le ceară să prezinte explicaţii, oral sau în scris, să pună în dezbaterea acestora orice împrejurări de fapt sau de drept, chiar dacă nu sunt menţionate în cerere sau în întâmpinare, să dispună administrarea probelor pe care le consideră necesare, precum şi alte măsuri prevăzute de lege, chiar dacă părţile se împotrivesc.

În soluţionarea cererii cu care a fost investită, instanţa de fond a avut în vedere dispoziţiile legale menţionate însă nu a dus la capăt procedura în sensul de a pune în discuţia părţilor necesitatea prezentării înscrisului autentic străin în formă apostilată pentru a da petentului posibilitatea de a se apăra.

În acord cu instanţa de fond însă, Tribunalul apreciază că dispoziţiile art.3 din Convenţia de la Haga 1961 sunt aplicabile în speţă, declaraţia autentificată de notarul public grec nefiind scutită de la cerinţa apostilei întrucât nu sunt incidente legi, regulamente sau uzanţe în România ori o înţelegere cu statul grec care să înlăture să simplifice sau să scutească actul de supralegalizare.

Constatând culpa instanţei de fond în nerespectarea principiului contradictorialităţii şi având în vedere că petentul a depus în calea de atac declaraţia autentică apostilată în conformitate cu disp. art.4 din Convenţia de la Haga 1961 dar şi împrejurarea că registratorul de carte funciară nu a identificat acest neajuns, singurul real al cererii petentului, Tribunalul consideră că încheierile de carte funciară au fost date cu interpretarea greşită a dispoziţiilor legale pendinte, instanţa de fond desluşind sub acest aspect în mod corect aplicabilitatea dispoziţiilor legale.

Faţă de considerentele de fapt şi de drept reţinute, în temeiul art. 480 al.1 N.C.P.C., instanţa va admite apelul declarat şi schimbând în tot sentinţa civilă apelată va anula încheierea nr.105547/11.02.2014 pronunţată în dosarul nr.105547/13.12.2013 şi încheierea nr.17739/28.03.2014 pronunţată în dosarul nr.17739/04.03.2014 de către ... şi va dispune radierea sechestrului asigurător instituit în favoarea numitului ..., în temeiul încheierii nr.20092/27.11.2002 pronunţată în dosarul nr.18015/2002 al Judecătoriei ... asupra bunului imobil teren în construcţie, situat în …, înscris în cartea funciară …, având număr cadastral ….

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

 Admite apelul declarat de petentul ..., cu domiciliul în ..., împotriva încheierii nr.17032/19.08.2014, pronunţate de Judecătoria ... în dosarul nr.10240/212/2014.

 Schimbă în tot sentinţa civilă apelată nr.17032/19.08.2014 pronunţată de Judecătoria .. în sensul că admite plângerea.

 Anulează încheierea nr.105547/11.02.2014 pronunţată în dosarul nr.105547/13.12.2013 şi încheierea nr.17739/28.03.2014 pronunţată în dosarul nr.17739/04.03.2014 de către ....

 Dispune radierea sechestrului asigurător instituit în favoarea numitului ..., în temeiul încheierii nr.20092/27.11.2002 pronunţată în dosarul nr.18015/2002 al Judecătoriei ... asupra bunului imobil teren în construcţie, situat în …, înscris în cartea funciară …, având număr cadastral ….

 Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 30 octombrie 2014.

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR,

.

GREFIER,

.

Jud.fond..

Red.th.dec./28.11.2014.

4ex.