Conform art.456 ncpc în termen de 15 zile de la comunicarea popririi terţul poprit este obligat să consemneze suma de bani şi să trimită dovada executorului judecătoresc în cazul popririi înfiinţate conform art.453 ncpc

Sentinţă civilă 1747 din 14.07.2015


Civil – validare poprire – Conform art.456 NCPC  în termen de 15 zile de la comunicarea popririi terţul poprit este obligat să consemneze suma de bani şi să trimită dovada executorului judecătoresc în cazul popririi înfiinţate conform art.453 NCPC

-Neîndeplinirea obligaţiei de către terţul poprit – organul de executare va sesiza instanţa de executare în vederea validării popririi

Sentinţa civilă 1747/2015

 Din 14.07.2015

Prin cererea de faţă,  creditoarea a solicitat validarea popririi asupra sumei de bani pe care terţul poprit o datorează debitorului periodic, cu titlu de drepturi salariale, în baza titlului executoriu reprezentat de contractul de credit nr. 9300513669764000/11/11/2007.

Prin Încheierea din 29.06.2012 a Judecătoriei Lieşti, instanţa a încuviinţat executarea silită a titlului executoriu mai sus arătat.

Prin adresa din 09.10.2014, comunicată terţului poprit la data de 28.10.2014, BEJ „ M L” a dispus înfiinţarea popririi asupra veniturilor lunare nete pe care terţul poprit le datorează debitorului, până la achitarea integrală a sumei de 4879.29 de lei reprezentând credit restant şi cheltuieli de executare în baza titlului executoriu reprezentat de  contractul de credit nr. 9300513669764000/11/11/2007.

Instanţa apreciază că cererea de validare a popririi este întemeiată în parte şi urmează a fi admisă în aceeaşi măsură pentru considerentele ce vor fi arătate în continuare.

În primul rând, instanţa reţine că potrivit 663 alin. 1 şi 2 NCPC, executarea silită porneşte prin cererea creditorului, depusă la biroul executorului judecătoresc, iar raportat la art. 24 NCP, dispoziţiile legii noi de procedură se aplică numai proceselor şi executărilor silite începute după intrarea acesteia în vigoare, motiv pentru care instanţa apreciază în cauza de faţă este aplicabilă vechea procedură civilă raportat la data introducerii cererii de executare silită, respectiv 20.06.2012.

Astfel, potrivit art. 450 VCPC, alin. 1 şi 2 „Dacă terţul poprit nu-şi mai îndeplineşte obligaţiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă a liberat-o debitorului poprit, creditorul, debitorul sau organul de executare, în termen de 3 luni de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi. Instanţa va cita creditorul urmăritor, debitorul şi terţul poprit şi, dacă din probele administrate rezultă că terţul poprit datorează sume de bani debitorului, va da o hotărâre de validare a popririi prin care va obliga terţul poprit să plătească creditorului, în limita creanţei, suma datorată debitorului, iar, în caz contrar, va hotărî desfiinţarea popririi.”

Potrivit art. 456 VCPC, în termen de 15 zile de la comunicarea popririi, iar în cazul sumelor de bani datorate în viitor, de la scadenţa acestora, terţul poprit este obligat să consemneze suma de bani, sau, după caz, să indisponibilizeze bunurile mobile incorporale poprite şi să trimită dovada executorului în cazul popririi înfiinţate potrivit art. 453 alin. 1 VCPC, iar alineatul al doilea al textului prevede că dacă sunt înfiinţate mai multe popriri, terţul va proceda în acelaşi mod, comunicând după caz executorului ori creditorilor numele şi adresa celorlalţi creditori, precum şi sumele poprite de fiecare în parte.

Dacă terţul poprit nu îşi îndeplineşte aceste obligaţii, art. 460 VCPC, prevede posibilitatea pentru creditor, debitor sau organul de executare de a sesiza instanţa de executare în vederea validării popririi, în termen de 3 luni de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmărită.

Se constată că în cauză terţul poprit nu a îndeplinit niciuna dintre obligaţiile stabilite de textele citate în sarcina sa.

Se apreciază că inacţiunea terţului poprit şi refuzul acestuia de a indisponibiliza suma existentă în conturile debitorului pentru aceste motive nu sunt de natură a înlătura aplicarea art. 460 VCPC.

Prin urmare, atitudinea pasivă a terţului poprit, care avea obligaţia de a indisponibiliza suma urmărită, la cererea executorului judecătoresc şi cel puţin de a solicita lămuriri în situaţia în care exista îndoială cu privire la calitatea sa de terţ poprit, reprezintă o încălcare a dispoziţiilor legale ce reglementează obligaţiile terţului în materia popririi, astfel încât sunt incidente dispoziţiile art. 460 VCPC.

Din răspunsul oferit de către ITM (f. 45) rezultă că debitorul a avut contract de muncă activ încheiat cu terţul poprit în perioada 08.07.2014 până la 01.02.2015.

Având în vedere că adresa de înfiinţare a popririi a fost comunicată terţului poprit la data de 28.10.2014, când contractul de muncă era încă activ, rezultă că acesta nu s-a conformat obligaţiilor legale, astfel că instanţa urmează a admite în parte cererea de validare a popririi în parte şi va obliga pe terţul poprit să plătească creditoarei 1/3 din  drepturile salariale încasate de debitor in perioada 28.10.2014-01.02.2015, pana la concurenta sumei de 3638.76 lei reprezentând credit restant, la care se adaugă cheltuielile de executare.

Pentru perioada ulterioară datei de 01.02.2015, instanţa reţine că raportul obligaţional între debitor şi terţul poprit a încetat, astfel că după acest moment nu mai sunt îndeplinite condiţiile pentru validarea popririi