Pretentii

Sentinţă civilă 615 din 28.03.2014


Dosar nr.

Operator de date cu caracter personal nr.5695

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA DRĂGĂŞANI-JUDEŢUL VÂLCEA

SENTINŢA CIVILĂ NR:615

Şedinţa publică din data de 28.03.2014

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: IC

GREFIER: EV

Pe rol se află spre soluţionare cauza civilă privind pe reclamanta ND, domiciliată în Rm. Vâlcea, şi pe pârâta SC C SRL., cu sediul, jud. Vâlcea.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se constată lipsa părţilor.

Procedura  de citare este legal îndeplinită.

S-a expus referatul cauzei de către  grefierul de  şedinţă,  după care:

Mersul dezbaterilor şi susţinerile pe fond ale cauzei au avut loc în şedinţa publică de la data de 17.03.2014, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când instanţa având nevoie de timp pentru a delibera  a amânat pronunţarea la data de 24.03.2014 şi apoi pentru data de 28.03.2014, încheieri ce face parte integrantă din prezenta sentinţă.

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecatoriei Rm. Valcea sub nr. /288/2012 la data de 17.05.2012, reclamanta ND a chemat în judecată pe parata SC C SRL, pentru ca instanţa să oblige parata la plata sumei de 260.000 lei reprezentand contravaloarea aportului fondului de comert si la plata dobanzii legale calculate pana la data platii efective a debitului, împreună cu cheltuielile de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că între părţi au existat relaţii comerciale, încheindu-se în acest sens o conventie respectiv contractul de asociere in participatiune la data de 30.09.2008, prin care reclamanta aducea un aport constand in contravaloarea in lei a sumei de 40.758 euro. Conform actului aditional suma totala ce a constituit aportul reclamentei la fondul de comert este de 260.000 lei. Raportat la dispozitiile art. 12 alin. 1 din contract, reclamanta considera ca este indreptatita la restituirea sumei adusa ca aport.

Cererii de chemare in judecata, reclamanta a anexat in copie contractul de asociere in participatiune incheiat la data de 30.09.2008, actul aditional la contractul de asociere in participatiune nr. 1/29.09.2009.

În dovedirea cererii, întemeiată în drept pe dispoziţiile art. 1166, art. 1350 C. Civ. creditoarea a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri si a probei cu interogatoriul paratei.

La data de 14.06.2012, prin Sentinta civila nr. 6692 a fost declinata competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Dragasani, unde cauza a fost inregistrata sub nr. 2247/223/2012.

La data de 24.09.2012, parata a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii, aratand ca reclamanta ar fi indreptatita la restituirea tuturor lucrurilor care le-a adus ca aport, respectiv putea sa solicite echipamentele achizitionate, iar nu suma investita.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa constată următoarele:

Instanta retine ca asocierea in participatiune este un contract prin care două sau mai multe persoane, din care de regulă una este un comerciant,  se învoiesc să pună ceva în comun în scopul desfăşurării, de una dintre ele, a unei activităţi comerciale sau în scopul săvârşirii,  de una dintre ele,  a unei sau unor operaţiuni comerciale, urmând ca fiecare dintre părţi să participe la beneficiile şi pierderile activităţii sau operaţiunii propuse. Din definiţie rezultă natura contractuală a societăţii, fiind rezultatul unui acord de voinţă al părţilor contractante. Reglementarea institutiei este asigurata de dispozitiile art.251-256 cod comercial si art.1491- 1531  Cod civil 1865, aplicabile in cauza raportat la momentul incheierii contractului.

La data de 30.09.2008, intre parata SC C SRL, in calitate de asociant si reclamanta ND, in calitate de asociat, a intervenit un contract de asociere in participatiune, avand ca obiect desfasurarea unei activitati comerciale rentabile, asociatul punand in asociatiune contravaloarea in lei a sumei de 40.758 euro.

Prin actul aditional la contractul de asociere in participatiune nr. 1/29.09.2009, intervenit intre aceleasi parti, la art. 1 s-a prevazut faptul ca valoarea investitiei a fost de 650.000 lei din care SC C SRL a contribuit cu 390.000 lei iar ND a contribuit cu 260.000 lei, procentul fiind stabilit la 60% pentru SC C SRL, respectiv 40% pentru ND.

Referitor la semnatura de pe actul aditional mentionat mai sus, este de precizat faptul ca desi prin intampinarea depusa la dosarul cauzei, societatea parata a inteles sa se prevaleze intr-o prima instanta de prevederile art. 180-184 C. Proc. Civ, aratand ca semnatura de pe actul aditional nu apartine administratorului societatii, ulterior, in sedinta publica din data de 17.03.2014, societatea parata prin aparator a invederat instantei ca nu intelege sa se mai inscrie in fals cu privire la semnatura existenta pe actul aditional, fila 9 dosar, raportat la procura depusa la fila 99 dosar. Astfel, potrivit procurii autentificata de BNP Daniela Ileana Munteanu, sub nr. 665/23.03.2006, numitul BC, in calitate de asociat unic al societatii parate, a imputernicit pe fratele sau, numitul BC, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru buna desfasurare a societatii comerciale.

Raportat la declaratia martorului audiat in cauza, fila 54 dosar, care arata ca semnatura de pe inscrisul aflat la fila 9 dosar, apartine fratelui sau, respectiv numitul Bercu Cornel si tinand cont atat de pozitia exprimata de societatea parata in sedinta publica de la data de 17.03.2014 dar si de procura autentificata de BNP Daniela Ileana Munteanu, sub nr. 665/23.03.2006, instanta retine ca semnatura de pe actul aditional aflat la fila 9 dosar angajeaza societatea parata, fiind de altfel, insotita si de stampila societatii parate. In aceste conditii este evident ca valoarea totala a aportului adus de reclamanta in cadrul asocierii in participatiune a fost de 260.000 lei.

Potrivit art. 12 din contractul de asociere in participatiune incheiat intre parti, filele 4-8 dosar, la expirarea duratei asociatiei in participatiune, asociatul are dreptul la restituirea tuturor lucrurilor care le-a adus ca aport. De asemenea, in paragraful nr. 2 al aceluiasi articol se arata ca la expirarea duratei asociatiei, asociantul, respectiv SC C SRL, va restitui asociatului ND suma de 40.758 euro sau contravaloarea acestei sume in lei la cursul din ziua platii. Ulterior, conform actului aditional la contractul de asociere in participatiune se arata ca aportul asociatului a fost in cuantum de 260.000 lei.

Conform declaratiei martorului audiat in cauza, asocierea in participatiune nu si-a realizat obiectul de activitate iar banii adusi ca aport de catre reclamanta nu i-au fost restituiti acesteia.

Instanta retine ca la expirarea duratei asociatiei in participatiune asociatul – reclamanta din prezenta cauza are dreptul de a i se restitui aportul, avand in vedere faptul ca s-a prevăzut expres în contract, respectiv in art. 12. In ceea ce priveste durata asocierii, potrivit art. 6 din contractul incheiat intre parti, fila 5 dosar, asocierea in participatiune s-a incheiat pe o perioada de 12 luni incepand cu data de 30.09.2008 pana la data de 30.09.2009, putand fi prelungita prin acordul expres al partilor prin act aditional scris. Avand in vedere ca nu a intervenit o prelungire a asocierii, este evident ca asocierea a incetat la data de 30.09.2009.

Chiar daca in cuprinsul art. 12 din contract se face vorbire de posibilitatea asociatului de a solicita restituirea lucrurilor care le-a adus ca aport, la expirarea duratei, instanta constata ca termenul de lucruri este folosit in mod generic, referindu-se la totalitatea bunurilor si/sau a banilor care constituie aportul adus de asociat. Acest aspect este intarit chiar de mentionarea, in paragraful 2 al art. 12 a faptului ca la expirarea duratei asociatiei, asociantul va restitui asociatului suma de bani adusa ca aport.  Mai mult, este evident ca prin lucruri aduse ca aport nu se pot intelege echipamentele achizitionate de vreme ce asociatul nu a adus ca aport aceste echipamente, ci a adus ca aport o suma de bani. Mai mult, echipamentele achizitionate au facut obiectul asocierii, fiind necesare pentru desfasurarea activitatii comerciale si nu au apartinut anterior reclamantei pentru ca, aceasta din urma sa fie in masura sa le aduca ca aport.

In aceste conditii, instanta va admite actiunea actiunea, in varianta principala, formulata de reclamanta si pe cale de consecinta va obliga parata la restituirea sumei de 260.000 lei reprezentand contravaloarea aportului la fondul de comert si la plata dobanzii legale aferente incepand cu data introducerii actiunii.

In temeiul art. 274 CPC., va obliga parata la plata către reclamanta a sumei de 2400 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru achitata efectiv de reclamanta. Cheltuielile de judecata constand in onorariul definitiv de expert achitat de reclamanta vor ramane in sarcina acesteia, avand in vedere ca expertiza a fost dispusa avand ca necesitate posibilitatea de a solutiona actiunea in varianta subsidiara iar actiunea in varianta subsidiara a fost respinsa.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTARASTE:

Admite actiunea, in varianta principala, formulata de reclamanta ND, jud.Vâlcea, şi pe pârâta SC C SRL., jud. Vâlcea.

Obliga parata la restituirea sumei de 260.000 lei reprezentand contravaloarea aportului la fondul de comert si la plata dobanzii legale aferente incepand cu data introducerii actiunii.

Respinge actiunea in varianta subsidiara.

Obliga parata la plata cheltuielilor de judecata constand in taxa de timbru achitata efectiv de reclamanta, in cuantum total de 2400 lei.

Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica astazi, 28.03.2014.

PREŞEDINTE, GREFIER,

4ex.

Red. I.O.C.

Tehnored: V.E.M.