Civil-suspendare decizie de impunere

Sentinţă civilă 3028 din 06.10.2014


DOSAR NR.2439/93/2014

ROMÂNIA

TRIBUNALUL ILFOV

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ NR.3028

ŞEDINŢA  PUBLICĂ DIN 06.10.2014

TRIBUNALUL CONSTITUIT  DIN:

PRESEDINTE: A.L.G.

GREFIER : S.C.E.

Pe rol judecarea cauzei privind pe reclamantul D.M. în contradictoriu cu pârâta C.A.S.I., având ca obiect „suspendare executare act administrativ”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă reclamantul, prin avocat cu împuternicire avocaţială aflată la fila 3 din dosar, lipsă fiind pârâta.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

Apărătorul reclamantului învederează faptul că nu înţelege să achite cauţiunea fixată de instanţă.

Tribunalul acordă cuvântul asupra cererii de suspendare executare act administrativ.

Apărătorul reclamantului arată că lasă la aprecierea instanţei.

Tribunalul reţine cauza spre soluţionare.

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei civile de fata constata următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Ilfov, la data de 28.07.2014 reclamantul a solicitat suspendarea, până la pronuntarea instantei de fond, a executarii Deciziei de impunere din oficiu nr. 3108/16.06.2014 si a deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii emisa la data de 16.06.2014 C.A.S.I., aferenta acestei decizii emise de CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ILFOV.

Se arată că Prin Decizia de impunere din oficiu nr 3108/16.06.2014 C.A.S.I.,  a stabilit in sarcina reclamantului obligatia fiscala de achitare a sumei de 51288 lei reprezentand contributii la Fondul national unic de asigurari sociale (in continuare denumit FNUASS) aferente veniturilor din tranzactiile imobiliare corespunzatoare anului 2011 iar prin decizia referitoare la obligatiile de plată accesorii corespunzatoare au fost stabilite penalitati de intarziere si majorari de intarziere in cuantum de 17828 lei.

Apreciază că deciziile de impunere a CAS Ilfov sunt nelegale întrucât organele CNAS nu pot emite decizii de impunere deoarece potrivit legislatiei in vigoare la data emiterii deciziei organele fiscale sunt singurele competente sa emita astfel de decizii.

Deciziile emise de C.A.S.I.,  nu respecta conditiile de forma si cele privind conţinutul actului administrativ fiscal impuse de lege pentru validitate, prin urmare apreciază că decizia de impunere este lovita de nulitate potrivit art. 43, art 141, art 85 si urmatoarele din Codul de procedura fiscala.

Veniturile obtinute nu fac parte din punct de vedere juridic din categoria venituri impozabile pentru care se platesc contributii la Fondul national unic de asigurari sociale, prin urmare contributia stabilita din oficiu de catre C.A.S.I., nu are baza legala, nefiind obligata la plata unor contributii care nu au temei legal.

Consideră că pârâta avea obligatia legala prevazuta de art 222 din Lg 95/2006 de a o informa in permanenta, anual asupra obligatiilor ce-i incumba in calitate de presupus contribuabil la Fondul national unic de asigurari sociale. Prin urmare plata debitului principal dar eventualelor dobanzi de intarziere nu-i incumba, nefiind dovedit prejudiciu pentru eventualele intarzieri.

In ceea ce priveste, indeplinirea conditiei "pagubei iminente" reglementata in conditiile art. 2 alin. 1 lit. s) din Legea 554/2004, arată că inceperea executarii silite va produce reclamantului un prejudiciul material viitor si previzibil constand in executarea bunurilor /veniturilor pentru o creanta nelegala.

În drept, art.14 din Legea 554/2004 coroborat cu art.215 Cpc.

La data de 14.08.2014 pârâta a depus întâmpinare prin care solicită respingerea cererii ca fiind rămasă fără obiect întrucât reclamantul nu mai are nici o datorie faţă de FNUASS şi nu mai figurează în baza de date cu datorii fiscale pe anul 2011.

In drept, dispoziţiile art.205 pct.1 Cod de procedura civila.

Analizând actele şi lucrările dosarului, tribunalul reţine în fapt şi în drept următoarele:

Potrivit prevederilor art. 215 alin. (1) din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, introducerea contestaţiei pe calea administrativă de atac nu suspendă executarea actului administrativ fiscal, iar conform art. 215 alin. (2) din acelaşi act normativ, "Dispoziţiile prezentului articol nu aduce atingere dreptului contribuabilului de a cere suspendarea executării actului administrativ fiscal, în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. Instanţa competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cauţiune de până la 20% din cuantumul sumei contestate, iar în cazul cererilor al căror obiect nu este evaluabil în bani, o cauţiune de până la 2.000 lei".

Cum textul legal mai sus menţionat nu distinge, rezultă că în materia actului administrativ fiscal suspendarea executării poate fi dispusă, fie în condiţiile art. 14 fie în condiţiile art. 15 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, adică fie până la pronunţarea instanţei de fond fie până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei, numai dacă sunt întrunite cumulativ trei cerinţe: depunerea unei cauţiuni de până la 20% din cuantumul sumei contestate, iar în cazul cererilor al căror obiect nu este evaluabil în bani, o cauţiune de până la 2.000 RON, stabilită în concret în mod suveran de judecătorul fondului; existenţa cazului bine justificat; prevenirea unei pagube iminente.

In cauza de fata instanta de judecata a stabilit in sarcina reclamantului o cautiune de 5128,8 lei, cautiune ce nu a fost achitata pana la termenul de judecata de astazi.

Fata de aceasta imprejurare si avand in vedere faptul ca depunerea cautiunii este o conditie de admisibilitate a cererii, Tribunalul fata de considerentele de fapt si de drept anterior mentionate va respinge prezenta cerere de suspendare ca inadmisibila.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Respinge cererea privind pe reclamantul D.M. cu domiciliul ales în …. sector …, …. nr…., et…., Camera …. în contradictoriu cu pârâta C.A.S.I., cu sediul în sector …, B., …., nr. 4….ca inadmisibilă.

Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 06.10.2014.

Preşedinte  Grefier

A.L.G. S.C.E.

Concept red. gref. C.S

Red. Jud: LGA./4 exemplare

Comunicat 2 exemplare